Hopp til innhold

Sanntidsovervåking

Publisert

Norske helseregistre er i verdensklasse og gir oss oversikt over sykdomstilfeller som registreres i helse- og omsorgstjenesten. Etter hvert vil helseregistrene i kombinasjon med andre datakilder gi informasjon samtidig som sykdomstilfeller oppdages rundt om i landet.

Norgeskart med prikker, illustrasjon

Norske helseregistre er i verdensklasse og gir oss oversikt over sykdomstilfeller som registreres i helse- og omsorgstjenesten. Etter hvert vil helseregistrene i kombinasjon med andre datakilder gi informasjon samtidig som sykdomstilfeller oppdages rundt om i landet.


Vårt mål er å oppdage og svare på utbrudd av smittsomme sykdommer og andre helsetrusler i miljøet så raskt som mulig.  

Stadig bedre IT-infrastruktur og kommunikasjonssystemer gir stort potensiale for raskere innrapportering av data til registre. I noen tilfeller kan data være tilgjengelige straks etter at sykdomstilfeller oppdages.  

Det betyr at helseregistrene kan brukes til å overvåke sykdomsutvikling i sanntid og gjøre det mulig å respondere raskt ved utbrudd og andre helsetrusler. For eksempel kan det bli mulig å gi helsepersonell øyeblikksbilder av sykdomssituasjonen i et geografisk område.  

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil arbeide for å korte ned tiden det tar å samle inn og registre data i helseregistre. Blant annet vil vi arbeide for at meldesystemet for smittsomme infeksjonssykdommer (MSIS) skal få elektronisk innrapportering. 
  • Vi vil integrere nye datakilder i overvåking, som gjør det mulig å oppdage utbrudd tidligere. Nye datakilder er for eksempel sosiale medier, meteorologiske data, trafikkdata og data fra nye laboratoriemetoder som helgenomsekvensering. 
  • Vi vil utvikle interaktive dashboard-løsninger som viser helsepersonell når og hvor i landet sykdomstilfeller oppstår. På kort sikt er smittsomme sykdommer det mest aktuelle, men vi vil arbeide for å kunne overvåke legemiddelbruk og konsekvenser av innføring av produkter som for eksempel e-sigaretter. 
  • Vi vil fortsette innføring av elektronisk innmelding av dødsårsaker til dødsårsaksregisteret (DÅR) i samarbeid med Direktoratet for e-helse, og utrede automatiserte overvåkningsløsninger for dødsårsaker. 

Hva gjør vi i dag? 

  • Vi arbeider med å modernisere meldesystemet for smittsomme infeksjonssykdommer (MSIS), samt planlegge en overvåkningsløsning basert på resultater fra en nasjonal laboratoriedatabase.  
  • Sykdomspulsen er et overvåkingssystem for smittsomme sykdommer som viser hvor mange konsultasjoner fastleger og legevakter har hatt for utvalgte diagnoser i en gitt periode. Sykdomspulsen viser derfor trender og mulige sykdomsutbrudd som medfører at flere går til legen. 
  • Folkehelseinstituttet har døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen – Nasjonal vannvakt