Hopp til innhold

På tvers av sektorer

Publisert

Helse skapes i mange andre sektorer i tillegg til helse- og omsorgstjenesten. Derfor trenger vi kunnskap om hvordan helse påvirkes av blant annet utdanning, arbeidsliv, mat og bymiljø. Også innen samfunnssikkerhet og beredskap er tverrsektorielt samarbeid helt avgjørende.

Veikryss i fire retninger, bilde
Illustrasjonsbilde: Klaus Tan / Unsplash.com

Helse skapes i mange andre sektorer i tillegg til helse- og omsorgstjenesten. Derfor trenger vi kunnskap om hvordan helse påvirkes av blant annet utdanning, arbeidsliv, mat og bymiljø. Også innen samfunnssikkerhet og beredskap er tverrsektorielt samarbeid helt avgjørende.


Det er store muligheter for å fremme helse og livskvalitet gjennom samarbeid og partnerskap på tvers av samfunnssektorer. For å få den kunnskapen vi trenger må vi kombinere helsedata med informasjon fra sektorer vi tradisjonelt ikke har inkludert i vår forskning og analyse, og inngå nye samarbeid, blant annet med velferdstjenestene.  

I Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet, understrekes betydningen av tverrsektorielt samarbeid for sikkerhet og beredskap. Vårt senter for fruktbarhet og helse forsker på hvordan endringer i fertilitetsmønstre og familiestrukturer påvirker helse. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil styrke kunnskapsgrunnlaget for sammenhengen mellom barnehage, oppvekst, skole og utdanning, og barn og unges psykiske og fysiske helse ved å ta i bruk data fra flere sektorer. 
  • Vi vil styrke kunnskapsgrunnlaget om sammenhengen mellom mat, miljø, bærekraft og helse, og sammenhengen mellom fysisk aktivitet, transport, byutvikling og helse. 
  • Vi vil være pådriver for å få på plass kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) og utvikle det til også å omfatte tverrsektorielt folkehelsearbeid. 
  • Vi vil styrke tverrsektorielt samarbeid innen nasjonal og internasjonal helseberedskap, blant annet samarbeid mellom menneske- og dyrehelsesiden. 

  Hva gjør vi i dag? 

  • Folkehelseprofilene for fylker, kommuner og bydeler inkluderer i dag data fra ulike sektorer, inkludert fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Les mer om folkehelseprofilene her og folkehelseundersøkelsene i fylker her. 
  • Veterinærinstituttet og Mattilsynet er viktige samarbeidspartnere i beredskapsarbeidet, spesielt i utbruddsituasjoner. Et eksempel er smitteutbruddet i Askøy kommune i 2019 der drikkevann var den mistenkte kilden. Les mer om vår smittevernrådgiving og utbruddsetterforskning.
  • Vi samarbeider med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om kunnskapsoppdrag knyttet til barns oppvekst og familieforhold. Les våre kunnskapsoversikter og rapporter her.