Hopp til innhold

Helsedata kan komme til nytte

Publisert

Vi skal være pådrivere for at samfunnet raskest mulig får nytte av helsedata i Norge og internasjonalt. Det skal bli kortere vei fra idé og datafangst til ny kunnskap og innovasjon, samtidig som personvern ivaretas. Derfor jobber vi for en felles nasjonal infrastruktur for helsedata.

Laborant med petriskål, foto
Illustrasjonsfoto: Drew Hays / Unsplash.com

Vi skal være pådrivere for at samfunnet raskest mulig får nytte av helsedata i Norge og internasjonalt. Det skal bli kortere vei fra idé og datafangst til ny kunnskap og innovasjon, samtidig som personvern ivaretas. Derfor jobber vi for en felles nasjonal infrastruktur for helsedata.


Norge har offentlige data i verdensklasse om helse, utdanning, fritid, arbeidsliv, trygd, skatt og andre viktige tema. Slike data produseres døgnet rundt av en godt organisert velferdsstat med digitalt aktive innbyggere som har personnummer og tillit til samfunnet. Dataene utgjør en stor verdi for samfunnet.  

Folkehelseinstituttet har ansvar for helseregistre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorier som inneholder og produserer stadig større mengder data som kan gi svar på viktige spørsmål. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er et eksempel på et unikt datagrunnlag som kan utnyttes enda bedre enn i dag. 

Regjeringen har varslet at den vil effektivisere og forenkle tilgangen til helsedata gjennom en felles helseanalyseplattform (se Meld. St. 18 (2018–2019) - Helsenæringen). Helseanalyseplattformen skal være en nasjonal løsning som gjør det enklere å få tilgang til helsedata og legger til rette for avanserte analyser på tvers av ulike datakilder. Samtidig skal personvernet styrkes. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil etablere personidentifiserbart legemiddelregister og arbeide for å innhente informasjon om legemiddelbruk fra institusjoner. 
  • Vi vil ta en aktiv rolle i utvikling av Helseanalyseplattformen og være pådrivere for å gjennomføre og innføre tiltak og løsninger. Målet er å sørge for at data av høy kvalitet er tilgjengelige gjennom Helseanalyseplattformen, og å samordne saksbehandling i Helsedataservice. 
  • Vi vil være pådrivere for å utvikle tenkingen rundt helsedata som nasjonal ressurs. Vi ønsker å jobbe for et samfunn som realiserer verdien i data og informasjon på en måte som kommer fellesskapet til gode. 
  • Vi vil utvikle bedre digital kunnskapsstøtte basert på helsedata. For eksempel vil vi utrede løsninger hvor kommuneleger kan se tidsriktige overvåkingsdata og dødsårsaker fra sin kommune. 
  • Vi vil videreutvikle MoBa som relevant og unik datakilde for fremtidig forskning. Konkret vil vi jobbe for å synliggjøre MoBa på Helseanalyseplattformen og tilrettelegge for økt forskningsaktivitet med gode metadata. 

Hva gjør vi i dag? 

  • Folkehelseinstituttet deltar i et samarbeid om å utvikle Helsedataservice og Helseanalyseplattformen sammen med Direktoratet for e-helse og andre. 
  • Vi har etablert et prosjekt for å motivere MoBa ungdommer til fortsatt deltakelse også etter de blir voksne (MoBa 18 år)