Hopp til innhold

Forutse helsetrusler

Publisert

God beredskap er avhengig av at myndighetene har mest mulig kunnskap om trusler mot befolkningens helse. Takket være nye data og nye analysemetoder er det i økende grad mulig å beskrive framtidsscenarier for ulike trusler mot liv og helse.

Plastavfall i havet, foto
Illustrasjonsfoto: Rich Carey / Shutterstock.com

God beredskap er avhengig av at myndighetene har mest mulig kunnskap om trusler mot befolkningens helse. Takket være nye data og nye analysemetoder er det i økende grad mulig å beskrive framtidsscenarier for ulike trusler mot liv og helse.


Folkehelseinstituttet har ansvar for viktige beredskapsfunksjoner innen smittevern og miljørettet helsevern, og leverer kunnskap som gjør at myndigheter kan håndtere og forebygge helsetrusler. Forskning og innovasjonsarbeid blir viktig for å møte utfordringer og utnytte muligheter innen beredskapsfeltet i årene som kommer. 

I strategiperioden vil vi utvikle modellerings- og analysekompetanse for å bedre beskrive samspillet mellom risikofaktorer og sykdom i befolkningen, og for å beskrive sannsynlig fremtidig utvikling av helsetrusler. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil utvikle framtidsscenarier for sannsynlig utvikling av sykdomsbyrden i Norge fram mot 2040. Slike scenarier kan danne utgangspunkt for analyser og strategier for folkehelsearbeidet. 
  • Vi vil kombinere laboratorie- og befolkningsdata i modeller for å gi økt forståelse av hvordan resistente mikrober sprer seg og hvordan det kan forhindres. 
  • Vi vil utvikle framtidsscenarier som viser konsekvenser av klimaendringer for helsen i Norge. Det omfatter kunnskap om spredning av smittsomme sykdommer fra mat og vann, vektorbårne sykdommer, og samspillet mellom luftforurensning og matproduksjon.  
  • Vi vil øke kunnskapen om hvordan kjemikalier påvirker helse og hvilken effekt disse har over lang tid.  
  • Vi vil ved hjelp av modellering vise forventet effekt av folkehelsetiltak før de iverksettes, for eksempel ved introduksjon av nye vaksiner. 

Hva gjør vi i dag? 

  • Vi står for det norske bidraget til det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease Study (GBD). 
  • Folkehelseinstituttet har Norges største fagmiljø for humantoksikologi og et av Europas ledende laboratorier innen biomonitorering av miljøforurensninger.