Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Scenarier for ebolatiltak i kommunen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Scenarier for ebolatiltak i kommunen

Scenarier for ebolatiltak i kommunen

I scenariene nedenfor tas det utgangspunkt i hendelser som kan oppstå ved mistanke om ebola, for deretter å beskrive hvilke tiltak som anbefales som respons på hendelsen. Det gis også en oversikt over hvem som har ansvar for de ulike oppgaver som anbefales.

I scenariene nedenfor tas det utgangspunkt i hendelser som kan oppstå ved mistanke om ebola, for deretter å beskrive hvilke tiltak som anbefales som respons på hendelsen. Det gis også en oversikt over hvem som har ansvar for de ulike oppgaver som anbefales.


Scenariene belyser hvilke situasjoner som kan oppstå i kommunen og gir eksempler på hva kommunen bør vurdere når de planlegger oppfølging og tiltak av mulige ebolatilfeller.

Scenario 1. Når pasient vurderes i eget hjem

Hendelse 1: Telefon fra en pasient med symptomer

En pasient ringer legen og opplyser om mulig eksponering for ebolavirus. Pasienten har symptomer som er forenlige med ebola.

Tabell 1. Scenario 1. Hendelse 1. Oversikt over ansvar og oppgaver

Kommunen

Spesialisthelsetjenesten

Folkehelseinstituttet (FHI)

Lege:

1.1 Avklarer risiko for smitte og klinisk bilde

1.2 Kontakter inf.med.vakt for vurdering av innleggelse

1.3 Varsler kommunelege og smittevernvakta FHI

 

Smittevernvakta:

1.4 Gir råd om smitteverntiltak

1.5 Varsler innsatsteam som kan rykke ut og bistå kommunen

Detaljer om oppgaver som skal gjøres

1.1 Legen må avklare:

 • Hvordan pasienten. har blitt eksponert for ebolavirus, se  Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge.
 • Hvilke symptomer pasienten har.
 • Når symptomene startet/når pasienten begynte å føle seg uvel.
 • Alle steder pasienten har vært etter at symptomer startet/pasienten begynte å føle seg uvel.
 • Hvilke personer pasienten har/kan ha hatt kontakt med etter at symptomene startet/pasienten begynte å føle seg uvel.
 • Alle relevante opplysninger må noteres og videreformidles til de som følger opp pasienten og situasjonen (både spesialisthelsetjenesten og kommunen).

1.2 Legen i samråd med infeksjonsmedisiner vurderer risiko for at pasienten er smittet med ebola ut fra tabell 1 i kapittel Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge Legen avklarer om pasienten skal innlegges i isolat.

1.3 Legen varsler kommunelege som overtar ansvar for videre varsling, kontaktsporing og aktuelle smitteverntiltak. Legen oppgir kontaktinformasjon til pasienten og dennes pårørende. Kommunelegen varsler Smittevernvakta på FHI, tlf. 21 07 63 48. Dersom kommunelegen ikke er tilgjengelig, skal smittevernvakta kontaktes direkte.

1.4 Smittevernvakta hjelper lege og kommunelege med å vurdere situasjonen og gir råd i tråd med anbefalinger i ebolaveilederen.

1.5 Folkehelseinstituttet har egne team som kan reise til kommunen for å bistå kommunelegen i å håndtere situasjonen. 

Hendelse 2: Pasienten legges inn på isolat i sykehus, oppfølging av husstandsmedlemmer og dekontaminering i bolig

Pasienten legges inn på isolat i sykehus, og kommunen følger opp husstandsmedlemmene og boligen.

Tabell 2. Oversikt over ansvar og oppgaver, scenario 1, hendelse 2.

Kommunen

Spesialisthelsetjenesten

Folkehelseinstituttet (FHI)

Kommunelegen:

2.2   Sørger for at alle som bor sammen med den syke får nødvendig smittevernhjelp

Infeksjonsmedisinskvakt:

2.1   Varsler ambulansetjeneste og avdeling som skal ta i mot pas og iverksetter transport og innleggelse

FHI innsatsteam:

2.3 Bistår kommunelegen med å vurdere tiltak

2.4 Bistår kommunen i kommunikasjon med media/publikum

Detaljer om oppgaver som skal gjøres

2.1  Spesialisthelsetjenesten følger anbefalinger for transport og innleggelse utarbeidet av CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus, Ullevål: Transport til og mellom sykehus - veileder for helsepersonell. Ambulansepersonell henter pasienten og sørger for at områder som er synlig kontaminerte med kroppsvæsker fra pasienten blir desinfiserte.

2.2  Kommunelegen må raskt avklare om de som bor sammen med den syke fortsatt kan bo i boligen, eller om de bør innkvarteres et annet sted for å hindre indirekte smitte fra miljøet. Personer i boligen må tilbys et annet sted å bo dersom det i boligen er søl av kroppsvæsker fra den syke, og dersom disse områdene ikke er forsvarlig desinfiserte.

2.2.1 Om husstandsmedlemmene skal innkvarteres et annet sted, bes de om å utføre håndhygiene, ta på rene klær og deretter selv kjøre eller bli kjørt av kommunen til et midlertidig innkvarteringssted.

2.2.2 Boligen holdes låst inntil det er bekreftet eller avkreftet at pasienten har ebola.

2.2.3 Dersom ebola bekreftes, sørger kommunen for at synlig og sannsynlig kontaminerte flater, ting og tekstiler blir desinfiserte og rengjort eller kastet som smitteavfall i tråd med Håndtering av smittefarlig avfall - veileder for helsepersonell og Håndtering av tekstiler - faglig veileder for helsepersonell.

2.3  Folkehelseinstituttets innsatsteam kan bistå kommunen i å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes. Kommunen er ansvarlig for å håndtere situasjonen og sette i verk tiltakene.

2.4  Folkehelseinstituttet kan bistå kommunen i å utarbeide media-/informasjonsstrategi og utarbeide budskap og talepunkter. Det vil være behov for å formidle informasjon til befolkningen, grupper i befolkningen og media. 

Hendelse 3: Oppsporing og oppfølging av kontakter

Kommunen sporer opp kontakter, vurderer risikoen for smitte samt oppfølging av disse.

Tabell 3. Scenario 1, hendelse 3. Oversikt over ansvar og oppgaver.

Kommunen

Spesialisthelsetjenesten

Folkehelseinstituttet (FHI)

Kommunelegen:

3.1   Starter oppsporing av kontakter

3.2   Varsler andre kommuner

3.3   Vurderer risiko for smitte og følger opp hver kontakt

Infeksjonsmedisinsk vakt:

3.6   Bistår i vurdering av om kontakter skal legges inn i isolat

FHI innsatsteam:

3.4   Bistår kommunen med systematisk innsamling og registrering av kontakter

3.5   Bistår kommunen i å vurdere oppfølging av kontakter

Detaljer om oppgaver som skal gjøres

3.1  Kontaktsporing gjøres i tråd med anbefalinger i Kontaktsporing ved ebola - veileder for helsepersonell. Det kan være nødvendig å intervjue pasienten på nytt angående personer og steder/miljøer som pasienten har hatt kontakt med etter at pasienten begynte å føle seg uvel eller symptomer oppsto. Praktisk gjennomføring av intervju avtales med sykehuset. Kontaktsporing gjennomføres uten hinder av taushetsplikt, jf. Smittevernloven §§ 5-1 og 2-2.

Andre kilder enn pasienten bør vurderes i kontaktsporingen, (for eksempel legevakt, fastlegen, familie, arbeidsplass, transportfirma).

3.2  Kommunelegen varsler kommuneleger i andre kommuner om oppfølging av kontakter der.

3.3  Risikoen for å være smittet vurderes for hver kontakt basert på tabell 1 i kapittel Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge Risikoen og klinisk bilde for hver kontakt er avgjørende for hvordan den enkelte skal følges opp.

3.4  Folkehelseinstituttet bistår med å samle inn og systematisere nødvendig informasjon om kontakter.

3.5  Folkehelseinstituttet bistår med å vurdere hver enkelt kontakt i forhold til risiko for smitte og gir råd om videre oppfølging.

3.6  Infeksjonsmedisinsk vakt bistår i å vurdere oppfølging av de kontakter der det kan være aktuelt med innleggelse i isolat.

Hendelse 4: Et nytt mistenkt ebolatilfelle blant kontakter

En av kontaktene utvikler symptomer på ebola.

Ansvar og oppgaver

Ansvar og tiltak følger beskrivelsene forfra fra hendelse 1 til og med hendelse 3.

 

Scenario 2. Når ebola mistenkes på legevakt/legekontor

Hendelse 1: Mistanke om ebola hos pasient som sitter på legekontoret

Lege får, ut fra informasjon om opphold i berørt område/eksponering og klinisk bilde, mistanke om at pasienten på legekontoret kan ha ebola.

Tabell 1. Scenario 2, hendelse 1. Ansvar og oppgaver

Kommunen

Spesialisthelsetjenesten

Folkehelseinstituttet (FHI)

Lege:

1.1   Igangsetter sikring for seg selv og andre på kontoret mot smitte

1.2   Avklarer risiko for smitte og klinisk bilde

1.3   Kontakter infeksjonsmedisinsk vakt for vurdering av innleggelse

1.4   Varsler kommunelege og smittevernvakta FHI

 

Smittevernvakta:

1.5   Gir råd om smitteverntiltak

1.6   Varsler innsatsteam som kan rykke ut og bistå kommunen

Detaljer om oppgaver som skal gjøres

1.1  Første prioritet er å sikre seg selv og andre på kontoret mot smitte. Å holde avstand fra pasienten vil gi god beskyttelse mot smitte. Dette anbefales med mindre pasienten trenger akutt hjelp. Personlig beskyttelsesutstyr er nødvendig når man må ha nær kontakt (nærmere enn 1 meter) med en symptomatisk person som vurderes for ebolavirussykdom, eller direkte kontakt med kroppsvæsker fra vedkommende.

1.1.1 Legen ber pasienten holde seg i ro på legekontoret, utfører håndhygiene og forlater selv rommet eller holder nødvendig avstand.

1.1.2 Kolleger varsles om situasjonen. Det sikres at ingen går inn til pasienten uten å beskytte seg i tråd med anbefalinger i kapittel Beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten - veileder for helsepersonell

1.1.3 Personer (pasienter eller ansatte) som har kommet i direkte kontakt med kroppsvæsker får hjelp til å fjerne dette og desinfisere/skylle eksponert hud eller slimhinner, se kapittel Strakstiltak ved eksponering av ebolavirus på hud eller slimhinner - veileder for helsepersonell.

1.1.4 Det vurderes om pasienten skal holdes på kontoret eller flyttes til et bedre egnet rom der pasienten kan oppholde seg inntil den videre oppfølgingen er klarlagt. Det enkleste og tryggeste smittevernmessig kan være å unngå å flytte pasienten fra der han allerede er.

1.2  Legen innhenter nødvendig informasjon fra pasienten og vurderer dennes tilstand. Ved direkte kontakt (nærmere enn 1 meter), må legen bruke nødvendig beskyttelsesutstyr, se kapittel Beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten - veileder for helsepersonell. Et alternativ er å be pasienten ta telefonen når den ringer, og deretter gjennomføre konsultasjonen via intern telefon.

1.2.1 Legen må informere pasienten om å holde seg i ro på rommet inntil videre oppfølging er bestemt. Videre må legen avklare:

 • Hvordan pasienten har blitt eksponert for ebolavirus, se kapittel Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge
 • Hvilke symptomer pasienten har.
 • Når symptomene startet/når pasienten begynte å føle seg uvel.
 • Alle steder pasienten har vært etter at symptomer startet/pasienten begynte å føle seg uvel.
 • Hvilke personer pasienten har/kan ha hatt nær kontakt med etter at symptomene startet/pasienten begynte å føle seg uvel.
 • Alle relevante opplysninger må noteres og videreformidles til de som følger opp pasienten og situasjonen (både spesialisthelsetjenesten og kommunen).

1.3  Legen vurderer i samråd med infeksjonsmedisiner risikoen for at pasienten er smittet med ebola ut fra tabell 1 i kapittel Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge, og avklarer om pasienten skal innlegges i isolat.

1.4  Legen varsler kommunelegen som overtar ansvaret for den videre smitteoppsporingen og aktuelle smitteverntiltak.  Legen oppgir kontaktinformasjon til pasienten eller pasientens pårørende. Kommunelegen varsler smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet, tlf. 21 07 63 48. Dersom kommunelegen ikke er tilgjengelig, varsles smittevernvakta direkte.

1.5  Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet hjelper legen og kommunelegen med å vurdere situasjonen og gir råd om smitteverntiltak og videre håndtering.

1.6  Folkehelseinstituttet har egne team som kan reise til kommunen for å bistå kommunelegen i å håndtere situasjonen.

Se også eget Flytskjema for legekontorer og materiell ved kontaktsporing (velg flytskjema i listen) for tiltak dersom en pasient som kan være smittet med ebola uventet møter opp på legekontor, legevakt e.l.

Hendelse 2: Pasienten legges inn på sykehus og legekontoret følges opp

Pasient legges inn på isolat i sykehus, og kommunen følger opp kontakter samt miljø på legekontoret. 

Tabell 2. Scenario 2, hendelse 2. Oversikt over ansvar og oppgaver.

Kommunen

Spesialisthelsetjenesten

Folkehelseinstituttet (FHI)

Legen/Kommunelegen:

2.2   Vurderer hvem som kan ha blitt eksponert og følger opp disse

Infeksjonsmedisinsk vakt:

2.1   Varsler ambulansetjeneste og avdeling som skal ta i mot pas og iverksetter transport og innleggelse

FHI innsatsteam:

2.3   Bistår kommunelegen med å vurdere tiltak

2.4   Bistår kommunen i kommunikasjon med media/publikum

Detaljer om oppgaver som skal gjøres

2.1  Spesialisthelsetjenesten følger anbefalinger for transport og innleggelse som er utarbeidet av CBRNe-senteret og publisert under kap. Transport til og mellom sykehus Ambulansepersonell henter pasient og sørger for at områder synlig kontaminert med kroppsvæsker fra pasienten blir desinfisert.

2.2  En ansatt ved legekontoret lager en liste over personer (pasienter og ansatte) som kan ha blitt eksponert for smitte på legekontoret, med navn, adresse og telefonnummer for hver person.

2.2.1 Kommunelegen sørger for at nødvendig informasjon om type eksponering blir samlet inn fra hver person involvert i hendelsen, og vurderer hvem som skal regnes som kontakter basert på anbefalinger gitt i Kontaktsporing ved ebola - veileder for helsepersonell.

2.2.2 Kontakter får nødvendig informasjon om videre oppfølging, muntlig og skriftlig (se eget informasjonsskriv til kontakter under Verktøy).

2.3  Folkehelseinstituttet sitt innsatsteam kan bistå kommunen i å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes. Kommunen er ansvarlig for å håndtere situasjonen og sette i verk tiltakene.

2.4  Folkehelseinstituttet kan bistå kommunen i å utarbeide media-/informasjonsstrategi og utarbeide budskap og talepunkter. Det vil være behov for å formidle informasjon til befolkningen, grupper i befolkningen og media.

Hendelse 3: Oppsporing og oppfølging av mulige smittekontakter

Kommunen sporer opp, vurderer risikoen for å være smittet og følger opp kontakter.

Tabell 3. Scenario 2, hendelse 3. Oversikt over ansvar og oppgaver.

Kommunen

Spesialisthelsetjenesten

Folkehelseinstituttet (FHI)

Kommunelegen:

3.1   Utvider oppsporing av kontakter til personer utenfor legekontoret

3.2   Varsle andre kommuner

3.3   Vurderer risiko for smitte og følger opp hver kontakt

Infeksjonsmedisinsk vakt:

3.6 Bistår i vurdering av om kontakter skal legges inn i isolat

FHI innsatsteam:

3.4   Bistår kommunen med systematisk innsamling og registrering av kontakter

3.5   Bistår kommunen i å vurdere oppfølging av kontakter

Detaljer om oppgaver som skal gjøres

3.1  Kontaktoppsporing gjøres i tråd med anbefalinger i Kontaktsporing ved ebola - veileder for helsepersonell. Det kan være nødvendig å intervjue pasienten på nytt angående personer og steder/miljøer denne har hatt kontakt med etter at pasienten følte seg uvel eller symptomer oppsto. Praktisk gjennomføring av intervju avtales med sykehuset. Kontaktoppsporing gjennomføres uten hinder av taushetsplikt, jf. Smittevernloven §§ 5-1 og 2-2.

Andre kilder enn pasienten bør vurderes i kontaktoppsporingen, for eksempel legevakt, fastlegen, familie, arbeidsplass, transportfirma.

3.2  Kommuneoverlegen varsler kommuneoverleger i andre kommuner om oppfølging av kontakter der.

3.3  Risiko for å være smittet vurderes for hver kontakt basert på tabell 1 i kapittel Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge. Vurdering av risiko for å være smittet ut fra eksponering for ebolavirus. Risikoen og klinisk bilde for hver kontakt er avgjørende for hvordan den enkelte skal følges opp.

3.4  Folkehelsinstituttet bistår med å samle inn og systematisere nødvendig informasjon om kontakter.

3.5  Folkehelsinstituttet bistår med å vurdere hver enkelt kontakt i forhold til risiko for smitte og gir råd om videre oppfølging.

3.6  Infeksjonsmedisinsk vakt bistår i å vurdere oppfølging for de kontakter der det kan være aktuelt med innleggelse i isolat.

Hendelse 4: Nye mistenkte ebolatilfeller oppdages blant kontakter

En av kontaktene utvikler symptomer på ebola.

Ansvar og oppgaver

Ansvar og tiltak følger beskrivelsene forfra fra hendelse 1 til og med hendelse 3.