Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kontaktsporing ved ebola»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kontaktsporing ved ebola

Kontaktsporing ved ebola

Kontaktsporing kan hindre videre ebolasmitte i Norge. Det er viktig å definere og identifisere personer som er kontakter til en person med mistenkt eller bekreftet ebolasykdom.

Kontaktsporing kan hindre videre ebolasmitte i Norge. Det er viktig å definere og identifisere personer som er kontakter til en person med mistenkt eller bekreftet ebolasykdom.


Pasienten som har mistenkt eller bekreftet ebola, og som utløser kontaktsporing, kalles «indekspasienten».   

Når skal kontaktsporing iverksettes

Oppsporing av kontakter må iverksettes tidlig. Kontaktsporing er aktuelt ved:

 • bekreftet ebolatilfelle
 • rundt personer som har symptomer og lav/høy risiko for å være smittet i henhold til kapitlet om risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller som har behandlet ebolasyke i Norge. 

Kontaktsporing gjøres av aktuelle kommuneleger i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Ebolavirussykdom er minst smittsom i starten av sykdomsforløpet og mest smittsom når pasienten er svært syk. Både virusmengden som skilles ut og risikoen for at andre personer skal få kontakt med pasientens kroppsvæsker er størst hos pasienter som er svært syke.

Ebolavirussykdom smitter ikke i inkubasjonstiden. Oppsporing av kontakter av indekspasienten gjøres derfor bare for den perioden da indekspasienten hadde symptomer som er forenlige med ebola.  

De tidlige kliniske symptomene ved ebola er lite spesifikke. Informasjon om indekspasients mulige eksponering for ebolavirus er derfor avgjørende for risikovurderingen og den videre håndteringen.

For all oppfølging er det viktig at indekspasientens ebolastatus bekreftes eller avkreftes så raskt som mulig, fordi dette vil ha betydning for oppfølgingen av kontakter. 

Det skilles mellom:

 1. Oppsporing av kontakter til en pasient med mistenkt eller bekreftet ebola som oppdages i Norge.
 2. Oppsporing av kontakter til en pasient med mistenkt eller bekreftet ebola som oppdages om bord i fly på vei til Norge.  

Oppsporing av kontakter til en pasient som oppdages i Norge

Hvem har ansvar for hva  

 • Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av kontakter.
 • Kontaktsporing i sykehus vil normalt bli håndtert av institusjonens smittevernansvarlige lege, eventuelt i samarbeid med kommunelegen.
 • Folkehelseinstituttet bistår i kontaktsporingsarbeidet. Folkehelseinstituttet skal ha oppdatert informasjon om status i kontaktsporingsarbeidet og er ansvarlig for videre rapportering internasjonalt. 

Definisjon av kontakter

Følgende defineres som kontakter:

 • Husstandsmedlemmer.
 • Personer som har hatt nær kontakt (<1 meter) med indekspasienten mens vedkommende hadde symptomer, eller som har vært i direkte kontakt med blod eller andre kroppsvæsker fra indekspasienten. Dette kan omfatte: helse- og laboratoriepersonell, medpasienter, nær omgangskrets som for eksempel venner, arbeidskolleger og medstudenter, medpassasjerer og personell på fly og andre offentlige transportmidler, personer som har sittet i nærheten på samme venterom og personer som arbeider i resepsjoner.

Kontaktsporingsarbeidet

Bruk intervjuskjema for kontaktoppsporing ved ebola.

Kontaktsporingen tilpasses etter hvor stor risiko det er for at indekspasienten er smittet med ebolavirus, se til Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge av personer som har vært i ebolarammede områder eller som har behandlet ebolasyke i Norge.

 • Ved meget lav risiko hos indekspasienten avventes laboratorieresultatet for å avkrefte eller bekrefte ebolastatus før videre kontaktsporing igangsettes.
 • Ved lav risiko hos indekspasienten påbegynnes kartlegging av kontakter, i påvente av laboratorieresultatet.
 • Ved høy risiko eller bekreftet ebola hos indekspasienten starter oppsporing og oppfølging av kontakter umiddelbart.

Personer som inkluderes i kontaktsporingen, skal motta informasjon om videre oppfølging, se informasjonsark til personer som defineres som kontakter. 

Personinformasjon (navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse) fra kontaktene samles inn og registreres, blant annet for å kunne informere dem om indekspasientens ebolastatus når denne bekreftes eller avkreftes.  

Oppsporing av kontakter til pasienter som oppdages om bord i fly

Hvem har ansvar for hva?

Ved mistanke om ebola under flyreise følger flypersonalet retningslinjene til IATA (International Air Transport Association) for håndtering av passasjerer med mistenkt ebola.

 • Kommunelegen som har ansvar for ankomstflyplassen, har også ansvar for den første oppfølgingen av kontaktene fra flyreisen, se artikkelen Til­tak når ebola mis­ten­kes på fly - faglig veiledning for berørte yrkesgrupper
 • Kommunelegen med ansvar for ankomstflyplassen bør informere kommuneleger i andre bostedskommuner om personer som inngår i kontaktsporingen.
 • Folkehelseinstituttet kan bistå i kontaktsporingsarbeidet. Bruk intervjuskjema for kontaktoppsporing ved ebola.
 • Folkehelseinstituttet som nasjonalt IHR-kontaktpunkt har ansvar for å varsle/informere utenlandske myndigheter dersom indekspasienten hadde symptomer som er forenlige med ebola før flyreisen, og kontaktsporing er aktuelt i opprinnelseslandet.
 • Folkehelseinstituttet har også ansvar for å rapportere om status i kontaktsporingsarbeidet til andre relevante internasjonale aktører. De som gjør kontaktsporingsarbeid i kommunen eller ved et sykehus, skal derfor fortløpende formidle informasjon om kontaktsporingsarbeidet til Folkehelseinstituttet.  

Definisjon av kontakter

Følgende defineres som kontakter:

 • Alle passasjerer og kabinpersonale som har hatt nær kontakt (<1 meter) med indekspasienten.
 • Alle passasjerer, kabinpersonale og rengjøringspersonale som har hatt direkte kontakt med indekspasientens blod eller andre kroppsvæsker, eller som har hatt direkte kontakt med for eksempel klær og håndklær som er tilsølt med indekspasientens blod eller andre kroppsvæsker. Dette inkluderer personale som har gjort rent på det aktuelle toalettet. 
 • Medpassasjerer som har sittet ett sete i alle retninger fra indekspasienten, inklusiv diagonalt.   

Kontaktsporingsarbeidet

Flykapteinen vurderer i samråd med flykontrollsentralen/-tårnet og kommunelegen som har ansvar for ankomstflyplassen, om en passasjer om bord skal håndteres som en mistenkt ebolapasient, jf. kap. 5.

 • Dersom kommunelegen avkrefter mistanke om ebola, avsluttes videre kontaktsporing med tanke på smitte av ebolavirus.
 • Dersom kommunelegen opprettholder mistanken om ebola, igangsettes kontaktsporing. Bruk intervjuskjema for kontaktoppsporing ved ebola.
 • Alle som har oppholdt seg om bord i flyet (passasjerer, personale inkludert renholdspersonale) får et informasjonsark som er skrevet spesielt for personer som defineres som kontakter. De fyller inn skjemaet "Passenger Locator Form" slik at de kan kontaktes når indekspasientens ebolastatus bekreftes eller avkreftes. 
 • Personer som defineres som kontakter (jf. definisjoner av kontakter ovenfor) registreres og får skriftlig og muntlig informasjon om den videre oppfølgingen, slik det er beskrevet i informasjonsarket for kontakter.  

Oppfølging av kontakter

Oppfølgingen av kontaktene avhenger av hvor stor risiko de har for å være smittet av indekspasienten. Oppfølgingen skal ha en varighet på 21 dager etter siste mulige eksponering. Dersom mistanken om ebola hos indekspasienten avkreftes, avsluttes videre kontaktsporing.

Kontakter kategoriseres etter risikoen for å ha vært utsatt for ebolasmitte, se Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge. Alle kontakter må få informasjon om symptomer på ebolavirussykdom. I tillegg bør de følges opp, avhengig av hvilken risikogruppe de tilhører: 

a) Personer med meget lav risiko for å være smittet:

 • Be personen ringe lege eller 113 hvis det skulle oppstå symptomer som er forenlige med ebola.   

b) Personer med lav risiko for å være smittet:

 • Be personen måle kroppstemperaturen morgen og kveld
 • Ved feber eller andre symptomer som er forenlige med ebola, skal personen umiddelbart ringe lege eller 113.
 • Personen bør ikke utføre risikofylte kirurgiske prosedyrer der fingre, nål eller andre skarpe instrumenter er i bruk samtidig i dårlig visualiserte områder.
 • Personen skal være tilgjengelig for oppfølging. Det frarådes derfor å reise utenlands.  

c) Personer med høy risiko for å være smittet: 

Restriksjoner i arbeid eller bevegelsesfrihet er normalt ikke aktuelt for kontakter med meget lav risiko for å være smittet, så lenge de ikke har symptomer som er forenlige med ebola.  

ECDCs retningslinjer