Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Til­tak når ebola mis­ten­kes på fly»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Til­tak når ebola mis­ten­kes på fly

Til­tak når ebola mis­ten­kes på fly

An­be­fal­te ru­ti­ner for nor­ske fly­kon­troll­sen­tra­ler/-tårn/-drifts­sen­tra­ler, point-of-entry luft­hav­ner, and­re fly­plas­ser med in­ter­na­sjo­na­le ru­ter, AMK-sen­tra­ler og kom­mu­ne­le­ger ved spørs­mål om ebola hos fly­pas­sa­sjerer.

An­be­fal­te ru­ti­ner for nor­ske fly­kon­troll­sen­tra­ler/-tårn/-drifts­sen­tra­ler, point-of-entry luft­hav­ner, and­re fly­plas­ser med in­ter­na­sjo­na­le ru­ter, AMK-sen­tra­ler og kom­mu­ne­le­ger ved spørs­mål om ebola hos fly­pas­sa­sjerer.


Vurderingen skal baseres på

Ebola mis­ten­kes bare hos per­so­ner som har blitt syke et­ter å ha vært i be­rør­te geografiske om­rå­der i lø­pet av de sis­te 21 da­ge­ne. 

Vur­de­rin­gen ba­se­res på:

 • in­for­ma­sjon om ut­brudds­om­rå­der
 • ri­si­ko for å være smit­tet
 • syk­doms­tegn

Smit­te­vern­til­tak skal i minst mu­lig grad for­sin­ke nød­ven­dig hel­se­hjelp.

Vars­ling ved mis­tan­ke om ebola hos flypas­sa­sjerer

Fly­kon­troll­sen­tra­len/-tår­net/-drifts­sen­tra­len som kon­tak­tes av fly­et spør om føl­gen­de:

 • Har pas­sa­sje­ren vært i et om­rå­de med ebo­la-ut­brudd de sis­te 21 da­ge­ne? Eventuelt hvor og når?

Hvis svaret er JA:

 • Har han/hun hatt kon­takt med per­so­ner med fe­ber, opp­kast, dia­ré el­ler blød­nin­ger?

og

 • Har pas­sa­sje­ren fe­ber, opp­kast, dia­ré, blød­nin­ger el­ler and­re syk­doms­tegn? Eventuelt hvilke?  

Fly­kon­troll­sen­tra­len/-tår­net/-drifts­sen­tra­len som har vært i kon­takt med fly­et, tar di­rek­te kon­takt med kom­mu­ne­le­gen i den kom­mu­nen der fly­et skal lan­de (mo­bil vakt­te­le­fon) el­ler med Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tets smittevernvakt (tlf. 21 07 63 48) der­som man ikke får tak i kom­mu­ne­le­gen. Vars­lings­plikt er hjem­let i IHR for­skrif­ten § 5.

Kom­mu­ne­le­gen, eventuelt smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet, gir råd om hvil­ke smit­te­vern­til­tak som bør iverk­set­tes. Med mind­re flyet har et drifts­pro­blem som vil gjø­re rei­sen utrygg, kan kom­mu­ne­le­gen be­slut­te å om­di­ri­ge­re flyet til Gar­der­mo­en el­ler an­nen point-of-entry-fly­plass (Bergen lufthavn Fles­land el­ler Tromsø lufthavn Lang­nes) - der­som det vur­de­res som nød­ven­dig av be­hand­lings- og smittevernmessige hen­syn.

Be­slut­ning om å om­di­ri­ge­re luft­far­tøy er hjem­let i IHR-for­skrif­ten § 17 tred­je ledd. Hel­se­di­rek­to­ra­tet har også slik myn­dig­het, kontakt eventuelt  Hel­se­di­rek­to­ra­tets be­red­skaps­vakt.

Fly­kon­troll­sen­tra­len/-tår­net/-drifts­sen­tra­len som har vært i kon­takt med fly­et, skal også rin­ge AMK (tlf. 113) og for­mid­le de sam­me opp­lys­nin­ge­ne om pas­sa­sje­ren (gjen­tas av AMK). Hvis for­ven­tet lan­dings­sted dek­kes av an­nen AMK-sen­tral, for­mid­ler AMK opp­lys­nin­ge­ne dit.

AMK kon­tak­ter umid­del­bart:

 • kom­mu­ne­le­gen som har smittevernansvaret for fly­plas­sen (mo­bil vakt­te­le­fon)
 • smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (tlf. 21 07 63 48)
 • na­sjo­nalt CBRNe-sen­ter ved Oslo universitetssykehus, Ul­le­vål (tlf. 22 11 73 50)
 • vakt­ha­ven­de in­fek­sjons­le­ge ved nær­mes­te uni­ver­si­tets- eller re­gi­on­sy­ke­hus

Der­som kom­mu­ne­le­gen el­ler smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet vur­de­rer det som sann­syn­lig at pas­sa­sje­ren har ebola, skal råd om om­di­ri­ge­ring til Oslo lufthavn Gar­der­mo­en vur­de­res, slik at inn­leg­gel­se kan skje di­rek­te ved høysikkerhetsisolatet ved Oslo universitetssykehus Ul­le­vål (tlf. 22 11 73 50). Al­ter­na­tivt skal om­di­ri­ge­ring til an­nen point-of-entry fly­plass vur­de­res (Ber­gen luft­havn Fles­land, Trom­sø luft­havn Lang­nes).

Fly­kon­troll­sen­tra­len/-tår­net/-drifts­sen­tra­len el­ler kom­mu­ne­le­gen som er i kon­takt med fly­et, min­ner om at "passenger lo­ca­tor forms" skal de­les ut av fly­per­so­na­let (jf. WHO/IATA), fyl­les ut av ak­tu­el­le med­pas­sa­sje­rer og gis til kom­mu­ne­le­gen ved an­komst.

Ved mis­tan­ke om an­nen syk­dom enn ebola føl­ges van­li­ge AMK-ru­ti­ner for be­hand­lings­råd/til­tak.

Til­tak et­ter lan­ding ved ebo­la-mis­tan­ke hos flypassasjer

Kom­mu­ne­le­gen er an­svar­lig for å lede ar­bei­det med hånd­te­ring av hen­del­sen. Po­li­ti­et bi­står kom­mu­ne­le­gen når det gjelder vakt og sik­ring.

Tøm­ming av fly­et bør skje i sam­råd med kom­mu­ne­le­gen og/el­ler Folkehelseinstituttets smittevernvakt.

Pas­sa­sje­ren som mis­tan­ken gjel­der (in­deks­pa­si­en­ten) skal skil­les fra de and­re pas­sa­sje­re­ne. Per­so­nell som hånd­te­rer ved­kom­men­de el­ler som er i kon­takt med mis­tenkt smit­te­far­lig ma­te­ria­le (kropps­væs­ker), skal be­nyt­te an­be­falt per­son­lig be­skyt­tel­ses­ut­styr som i am­bu­lan­se­tje­nes­ten, Beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten - veileder for helsepersonell. Fly­be­set­nin­gen bru­ker ver­ne­be­kled­ning iht. egne ret­nings­lin­jer.

Ka­bin­an­sat­te og med­pas­sa­sje­rer som har vært di­rek­te eks­po­nert for kropps­væs­ker fra in­deks­pa­si­en­ten, må kart­leg­ges.

Alle øv­ri­ge pas­sa­sje­rer kan for­la­te fly­et og fø­res til et eget om­rå­de for hånd­des­in­fek­sjon, kart­leg­ging av eventuell nær­kon­takt med in­deks­pa­si­en­ten, re­gist­re­ring (passenger lo­ca­tor forms el­ler an­net) og for å mot­ta in­for­ma­sjon om hen­del­sen før de for­la­ter fly­plas­sen.

Ka­bin­an­sat­te og pas­sa­sje­rer som har vært di­rek­te eks­po­nert for kropps­væs­ker fra in­deks­pa­si­en­ten gjennom ube­skyt­tet kon­takt, skal fø­res til et eg­net sted og få ren­gjort og des­in­fi­sert hud og slim­hin­ner, Strakstiltak ved eksponering av ebolavirus på hud eller slimhinner - veileder for helsepersonell.

Hvis mis­tan­ken om ebola opp­rett­hol­des av kom­mu­ne­le­gen, skal AMK sør­ge for at in­deks­pa­si­en­ten trans­por­te­res til sykehusisolat med am­bu­lan­se iht. gjel­den­de fag­li­ge råd for pre­hos­pi­tal hånd­te­ring av mis­tenkt ebolavirussykdom, se Transport til og mellom sykehus - veileder for helsepersonell.

Kom­mu­ne­le­gen er an­svar­lig for at kon­tak­te­ne føl­ges opp og får nød­ven­dig in­for­ma­sjon i et­ter­kant.