Hopp til innhold

Tilgang til data fra Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke landsomfattende helseundersøkelser i perioden 1943 til 2009.

Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke landsomfattende helseundersøkelser i perioden 1943 til 2009.


Landsomfattende helseundersøkelser (LHU) er samlebetegnelsen på en samling helseundersøkelser i Norge. 

Helseopplysninger fra LHU kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene. Søkere som ønsker å låne opplysninger fra LHU må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. LHU har hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no).

Personvern 

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra LHU, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter. 

Svarfrister for utlevering 

LHU har 30 dagers utleveringsfrist for ikke-sammenstilte data og 60 dagers utleveringsfrist for sammenstilte data når data fra alle kilder foreligger og all nødvendig dokumentasjon er på plass. 

Fristen beregnes fra det tidspunkt alle dokumenter er mottatt og godkjent, og saksbehandler ved registeret har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler. 

Fakturering 

Det faktureres for medgått arbeidstid for saksbehandling og tilrettelegging av data. Timesatsen er per i dag kr. 1025 per time eks. mva. 

Klageadgang 

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Kildeangivelse 

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra LHU skal oppgi LHU som kilde. 

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med LHU på e-post: lhu@fhi.no.