Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Oversikt over data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

Søknadsgangen for tilgang til data fra MFR/Abortregisteret

Her finner du informasjon om hva som kreves for å få utlevert data fra Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret.

 Bak en forespørsel om data skal det stå en eller flere ansvarlige forskningsinstitusjoner.

  • Hvert prosjekt skal ha en prosjektleder som har det faglige ansvar for prosjektet, herunder ansvar for at utleverte data oppbevares forsvarlig.
  • Alle prosjekter får tildelt en kontaktperson ved MFR.

Søknadsgangen

Folkehelseinstituttet har eget elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om tilgang til data fra MFR/Abortregisteret. Søker må vurdere om det er nødvendig med en eller flere meldinger eller tillatelser for at ønskede data kan behandles og utleveres. Folkehelseinstituttets (FHIs) oppdragsgruppe i Bergen kan bistå søker med denne oppgaven. Oppdragsgruppen kontrollerer at formålet er i samsvar med MFRs formålsparagraf/Abortforskriften, at nødvendige tillatelser foreligger og at dataleveransen forøvrig er hjemlet i MFR-forskriften/Abortforskriften.

Prosjektsøknader til Medisinsk fødselsregister/Abortregisteret behandles fortløpende.

Søknaden

Søknad utformes i det elektroniske søknadsskjemaet. Prosjektprotokollen vedlegges. Det må spesifiseres hvilke variabler som skal hentes fra MFR/Abortregsteret, og hvilke som eventuelt skal hentes fra andre kilder samt om det ønskes utlevert data i tabell- eller recordform. Design og analysemetoder må beskrives. Søknaden må spesifisere øvrige prosjektmedarbeidere samt angi prosjektleders navn og adresse.

Ofte består et prosjekts analysefil av data fra flere forskjellige kilder i tillegg til MFR/Abortregisteret, f.eks. Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Statistisk sentralbyrå eller egne data. Prosjektleder må dokumentere at det foreligger tillatelser til å benytte og koble data fra flere kilder. Dersom koblingen ikke er hjemlet i forskrift, vil dette i praksis innebære at man må søke om godkjenning til å behandle personopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikt (ved utlevering av personidentifiserbare data dersom ikke samtykke til utlevering foreligger). Disse tillatelsene gis av regional etisk komité (REK) og kopi av søknadene og tillatelsene må vedlegges søknaden til FHIs oppdragsgruppe.

  • Søknaden skal ikke overskride 10 sider, men bør helst være kortere.
  • Prosjekttittel med prosjektleders og forskningsinstitusjons navn og adresse vil bli lagt ut på MFRs nettsider.