Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Testkriterier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Testkriterier

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Det bør være lav terskel for å teste seg for covid-19.

Det bør være lav terskel for å teste seg for covid-19.


Innhold på denne siden

Følgende bør testes*:  

 1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 2. Smittesporing:
  • Nærkontakter ved start og avslutning av karantene
  • Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter
  • Personer som får varsel i «Smittestopp»
 3. Innreise
  • Obligatorisk testing på grenseoverganger
  • Obligatorisk test 7 døgn etter ankomst ved innreisekarantene
 4. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering:
  • Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner
  • Jevnlig testing i enkelte miljøer
 5. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19

*Utfyllende informasjon lenger ned. 

Følgende kan i tillegg testes:

 1. Personer uten mistanke om sykdom: 
  • Personer som trenger test til bruk i koronasertifikat** (det anvendes antigentester til adgangstesting).

** Kommunene har ikke plikt til å tilby testing til koronasertifikat, men kan tilby dette dersom de har kapasitet.  

For testing ved symptom i forbindelse med vaksinasjon:

Covid-19 konsultasjoner og testing er gratis i det offentlige helsevesenet for alle som oppholder seg i landet, uavhengig av oppholdsstatus.

Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste med tvang, se også smittevernloven.

Utfyllende informasjon om hvem som bør testes

1) Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

Alle personer med symptomer på covid-19 testes bør raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Se mer om symptomer på covid-19:

For beboere i sykehjem og ansatte i helsetjenesten bør det være særlig lav terskel for å teste.

Også barn bør testes, i samråd mer deres foreldre. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Mer informasjon om prøvetaking hos barn:

Alle som testes på grunn av symptomer bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god (det vil si at de føler seg friske og er feberfrie), selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon. Døde i helseinstitusjon, hvor lege mistenker covid-19, bør testes post mortem.

Både hurtigtest og PCR kan være aktuelt. Hurtigtester er særlig anvendbare for smitteavklaring der svartid på PCR er lang (>24 timer). Se mer i kapittel om antigentester

2) Smittesporing 

a) Nærkontakter ved start og avslutning av karantene  

Alle nærkontakter bør testes. Testing bør helst gjøres både ved oppstart av karantene og igjen minst 7 døgn etter siste eksponering. Ved begrenset testkapasitet anbefales det å prioritere den siste testen.  Det anbefales at også barn testes men dette må gjøres i samråd med foreldre/foresatte. Mer om prøvetaking av barn:

Testing ved oppstart av karantene vil effektivisere smittesporingsarbeidet, så man raskere kan karantenesette eventuelle nærkontakter og isolere personer som tester positivt. Den første testen kan være både antigen- hurtigtest og PCR. Mer informasjon om hurtigtester:

Test ved avslutning av karantenen tas for å identifisere smittede med få eller ingen symptomer. Forkortet karantene ved test tatt tidligst 7 døgn etter eksponering anses som sikrere enn 10 døgn i karantene. For forkortet karantene kreves PCR.

b) Ved utbrudd: utvidet testing av andre kontakter  

I situasjoner med store, uoversiktlige utbrudd anbefales det å også teste andre kontakter i miljøet enn de som er definert som nærkontakter. Dette kan for eksempel gjelde andre på arbeidsplassen eller andre på klassetrinnet enn de som er definert som nærkontakter. Slik testing kan være nyttig for å raskt å finne andre smittede og danne et situasjonsbilde av utbruddets utbredelse og omfang.

Både antigen- hurtigtest og PCR er aktuelle prøvemetoder.

Mer informasjon finnes i følgende kapitler:

c) Personer som får varsel i Smittestopp

Personer som får et varsel fra appen «Smittestopp» om at de kan ha vært utsatt for smitte, blir oppfordret til å teste seg. Fordi man ikke vet når smitten kan ha skjedd, og fordi det som regel vil ha gått noen dager etter eksponeringen, bør de testes så fort som mulig.

Både antigen- hurtigtest og PCR kan benyttes.

3) Innreise

a) Obligatorisk testing på grenseoverganger

Hovedregelen er at alle som ankommer Norge fra områder eller land med høy forekomst av covid-19, skal testes ved ankomst, på grenseovergangsstedet i Norge. Barn under 12 år skal også testes, men ikke der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. Man skal ikke bruke tvang. Ved test av barn bør prøven tas fra fremre nese.

Vanligvis tas hurtigtest. Alle positive hurtigtestsvar skal bekreftes ved PCR tatt innen ett døgn.

b) Obligatorisk testing 7 døgn etter ankomst

Reisende i innreisekarantene skal testes med PCR 7 døgn etter ankomst til landet. Forkortet karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst anses som et bedre alternativ enn 10 fulle dager i karantene fordi man da kan oppdage eventuelt asymptomatisk smittede.

4. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

a) Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner

Før innflytting i sykehjem bør nye uvaksinerte beboere testes. Retesting etter 3-5 dager bør vurderes.

Før innleggelse i enkelte helseinstitusjoner kan test være aktuelt. Helseinstitusjonens smittevernansvarlige gir råd om dette.

PCR er anbefalt testmetode.

b) Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

Etter en konkret, smittevernfaglig vurdering vil det kunne gis råd om å teste ulike grupper mer regelmessig for bedre kontroll i enkelte miljøer med utbredt smittespredning. Jevnlig testing kan være et vel så effektivt og mindre inngripende tiltak enn stenging av for eksempel videregående skoler.

I slike situasjoner vil antigen hurtigtest være mest aktuelt.

c) Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

En person som selv tror eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør også, hvis det er kapasitet til det, få tilbud om test. 

Øvrige personer som ønsker test av andre grunner, for eksempel fordi de trenger en helseattest før utreise fra landet, kan også testes, men testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige.

d) Test til bruk i koronasertifikat

Negativ koronatest siste 24 timer sidestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom i koronasertifikatet. Testing vil hovedsakelig skje med bruk av antigen hurtigtester, skal skje i regi av ansvarlig lege og er meldepliktig til MSIS.

Koronasertifikatet som vises på min side på Helsenorge har to faner. En for Norge og en for EU/EØS. Etter 24 timer blir det norske koronasertifikatet rødt (dersom du ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdom), men du vil fremdeles kunne se testresultatet og når testen er tatt. Dette finner du under EU/EØS-fanen. Dette vil vises i sju dager etter at testen er tatt.EU/EØS sertifikatet bruker ikke fargekoder. Dette betyr at selv om det norske sertifikatet er rødt, kan det være gyldig i EU/EØSland. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til. 

Anbefalt prioriteringsrekkefølge ved manglende testkapasitet

Ved manglende testkapasitet bør testing skje etter følgende prioriteringsliste. 

(Grunnet obligatorisk test seg på grensen ved innreise fra land med karanteneplikt, er testing etter innreise ikke lenger i prioriteringsrekkefølgen).

A) Personer med symptomer

 1. Pasienter med behov for innleggelse.
 2. Pasienter/beboere i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Personer i risikogrupper, se kapittel risikogrupper og deres pårørende
 5. Personer som har vært smitteeksponerte (nærkontakter).
 6. Andre med symptomer

B) Personer uten symptomer

 1. Ved utbruddsituasjoner i helseinstitusjoner.
 2. Nærkontakter til et bekreftet tilfelle av covid-19 før avslutning av karantene
 3. C) Andre
2020-11-02 Flytskjema.png

Flere flytskjema:

Hvordan tolke prøvesvar? 

PCR-testen for covid-19 er en god test med svært høy spesifisitet og god sensitivitet.

Den kliniske sensitiviteten av PCR fra nasofarynksprøve i sykdomsperioden er beregnet til rundt 80%.  Sensitiviteten av testen er avhengig av hvor i sykdomsforløpet den smittede befinner seg. Den er  høyest i dagene rundt symptomstart, da er den sannsynligvis over 90%.

Spesifisiteten er svært høy (99, 999%), men vær oppmerksom på at PCR kun påviser genmaterialet, og ikke om viruset er smittsomt eller i stand til å formere seg.  Personer som har gjennomgått covid-19 kan skille ut virusrester i 2-3 måneder etter gjennomgått infeksjon (vanligvis 20 dager etter symptomstart).  Det betyr at et positivt svar kan representere gjennomgått og ikke lenger smittsom infeksjon. De første 3 månedene etter gjennomgått infeksjon bør det derfor sjeldent tas ny PCR.  

Ved mistanke om resmitte etter 3 måneder kan det tas ny test, men resultatet bør fortsatt tolkes med forsiktighet. Kontakt gjerne FHI for rådføring. Se mer om reinfeksjon:

Ingen test er helt sikker, og svaret må tolkes i lys av hvor sannsynlig det i utgangspunktet er at en person er smittet. I praktisk bruk må man alltid ta høyder for at prøven kan være tatt feil, eller at det kan ha skjedd forbytting. 

Ved dagens smittesituasjon er sannsynligheten høy for at en positiv prøve er korrekt også i de tilfellene der personen ikke har symptomer eller kjent eksponering, og behøver ikke bekreftes av ny prøve. Dersom prøveresultatet likevel framstår som usannsynlig, bør det vurderes å ta ny test for å bekrefte/ avkrefte funnet. Ved svakt positivt resultat (ct-verdi over 33) hos asymptomatisk person uten økt smitterisiko, kan en ny PCR og eventuelt antistoffundersøkelse bidra til å avklare hvor i sykdomsforløpet personen befinner seg.  

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er sterk klinisk mistanke om covid-19, bør det tas ny prøve av personen. Sannsynligheten for et falskt negativt analyseresultat bør vurderes ut ifra om personen er kjent nærkontakt, den kliniske mistanken, tid siden symptomdebut og CT verdien.

For mer om bruk av PCR se:

Prøvesvar fra andre lokalisasjoner som spytt, fremre nese, hals eller bronkioalveolær lavage (BAL) har andre prøveegenskaper.

For mer om prøvetaking fra andre loalisasjoner, se:

Antigen hurtigtester har lavere sensitivitet og spesifisitet. Positiv prøve av asymptomatisk person bekreftes med PCR.  For bruk av antigentester se:

Forholdsregler for de som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at den som venter på prøvesvar skal holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger, men at husstandsmedlemmer til den som tester seg ikke behøver det.

Det er noen unntak fra hovedregelen:

 • Asymptomatiske som ikke testes fordi de kan ha vært utsatt for smitte testes, for eksempel de som kun trenger en helseattest, behøver ikke være hjemme i påvente av prøvesvar.
 • De som er i karantene, som har symptomer forenlig med mistenkt covid-19, behandles som «sannsynlig covid-19» i påvente av prøvesvar. Det innebærer at den syke isoleres og husstandsmedlemmer er i karantene fram til prøvesvar foreligger.

Se mer:

Prøvesvar

Rekvirerende lege har ansvaret for at prøvesvaret (både positive og negative prøvesvar) formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive prøvesvar samme dag som svaret foreligger. Les mer om MSIS-melding:

Så snart koronatesten er analysert, sender laboratoriet prøvesvaret til Laboratoriedatabasen i FHI.

Pasienten kan for eksempel bruke bank-ID for å logge inn og se prøvesvaret sitt på helsenorge.no. 

Varsling til mobiltelefon eller e-post om prøvesvar

Når prøvesvaret er klart kan den som er testet få varsel til mobiltelefon eller e-post hvis det er opprettet en brukerkonto på helsenorge.no. Over 4 millioner innbyggere har allerede en brukerkonto der. De som er usikre på om de har en brukerkonto, kan gå til helsenorge.no og velge logg inn.

Personer som ikke tidligere har brukt helsenorge.no vil få spørsmål om de ønsker å samtykke til bruk. Brukeren kan bestemme om man vil ha varsel på SMS, e-post, eller begge deler. Dette gjøres ved å endre innstillingene på helsenorge.no/kontaktinformasjon. Brukeren får tilgang til egne prøvesvar samt prøvesvar til egne barn i alderen under 16 år.

Flere virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon og symptomer som kan ligne på covid-19. I jakten på riktig diagnose kan det derfor være aktuelt at legen rekvirerer andre analyser for luftveisinfeksjoner. Disse prøvesvarene vises også på helsenorge.no for pasienten og i kjernejournalen for legen.

Ei liste for slike tilleggsprøver er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet, se nedenfor. Derfor er det nyttig at legen/rekvirenten orienterer pasienten om de forskjellige prøvene som sendes til analyse.

Følgende er av Helse- og omsorgsdepartementet definert som covid-19-relaterte prøvesvar. Med dette menes både ulike prøver for SARS-CoV-2 og tilleggsprøver for virus og bakterier som kan gi liknende symptomer. Listen er oppdatert per 2. juli 2020, og vil bli fortløpende oppdatert på helsenorge.no:

SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-antistoffer, Influensa A/Influensa B, Parainfluensa virus, RS-virus (Respiratorisk syncytialt virus), Humant metapneumovirus, Adenovirus, Rhinovirus, Mycoplasma pneumonie, Chlamydia pneumonie, Bordetella pertussis (kikhoste).

 

PCR-test

Med PCR-test menes PCR eller andre nukleinsyreamplifikasjonstester.

Andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (presisert i covid-19-forskriften).

Historikk

15.07.2021: ytterligere informasjon om testing til koronasertifikat

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

19.06.2021: Tillegg i testkriterier, bruk av test til koronasertifikat.

18.06.2021: Oppdaterte krav om testing 7 døgn etter ankomst fra "alle innreisende" til alle i innreisekarantene

19.05.2021: Endring av setning om testing og vaksinasjonsstatus.

30.04.2021: Lagt til at PCR-test 7 døgn etter innreise er obligatorisk, jf forskriftsendring.

20.04.2021: Tatt ut punkt om helsepersonell som har vært i utlandet fra prioriteringsrekkefølgen, jf testkriteriene.

19.04.2021: Endret tekst om testing av barn under 12 år ved innreise, i hht forskriftsendring. Fjernet tekst om PCR-test av reisende fra enkelte land, i hht forskrift.

19.03.2021: Spesifisert bruk av hurtigtest ved lang svartid.

12.02.2021: Testkriteriene er revidert. Det gis råd om test av nærkontakter ved start og avslutning av karantene. Det gis også råd om jevnlig testing i enkelte miljøer. Råd om jevnlig testing av ansatte i sykejkem er tatt bort. Noe omskriving av teksten.

27.01.2021: Lagt inn at også smittekarantene kan avsluttes ved neg. PCR tatt tidligst 7 døgn etter eksponering. Lagt inn at det i spesielle situasjoner kan vurderes test også ved inngangen til karantene ( f.eks ukontrollerte utbrudd, trangboddhet, risikogrupper).

27.01.2021: Fjernet setningen "Dette gjelder ikke reisende fra Storbritannia eller Sør-Afrika" under *****Forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, kan innreisekarantene forkortes ved negativ PCR tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.

25.01.2021: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.1.21.

Lagt til råd om paralelltesting med PCR og hurtigtest for innreisende fra land med høy forekomst av nye virusvarianter

23.01.2021: Lagt inn ny anbefaling om at nærkontakter i utbrudd med tilknytning til ny variant UK B.1.1.7(VOC2020 /01) bør testes med PCR  straks og etter 7 dager.

21.01.2021: Endret et par formuleringer i henhold til regel fra 18. januar om innreise. 

19.01.2021: Oppdatert i henhold til regel fra 18. januar 2021 om at alle innreisende skal testes når de krysser grensa (ikke innen 24 timer).

02.01.2021: Lagt inn tekst om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge samt noen tekstjusteringer. Lagt inn setningen at denne testingen er ikke lenger i prioriteringsrekkefølgen. 

31.12.2020: Lagt inn tekst og lenke om at regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. fhi.no vil bli oppdatert når tiltaket er innført.

28.12.2020: Lagt inn testing for forkortet innreisekarantene. Lagt inn link til sider om antigentesting og PCR testing under avsnitt: «hvordan tolke prøvesvar» .

24.12.2020: Lagt til følgende tekst i punkt 2 i testkriteriene: Barn under 12 år anbefales samme testregime som andre innreisende fra Storbritannia.

22.12.2020: Lagt til anbefaling av test for nærkontakter til innreisende fra Storbritannia som har testet positivt.

21.12.2020: Lagt til krav om test for innreisende fra Storbritannia i tråd med det som står på Regjeringen.no.

20.12.2020: Lagt til "Det er oppfordres særlig til at reisende fra Storbritannia tester seg det første døgnet etter ankomst." i punkt 2 på listen over hvem som bør testes.

15.12.2020: Lagt inn ny tekst: "*Test av barn kan gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte. Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning". 

Fjernet den gamle: "*Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte".

14.12.2020: Lagt til informasjon om varsling via SMS og e-post. Varslingen informerer om at prøvesvaret er klart og finnes på helsenorge.no. Strammet inn noe av teksten.

10.12.2020: Strøket følgende setning: Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, bør positiv test bekreftes av ny test. I avsnittet om tolking av prøvesvar er det lagt inn setning om at ny test bør vurderes dersom prøvesvaret framstår som usannsynlig.

02.12.2020: Lagt lenke til siden "Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk"

30.11.2020: Oppdatert i forhold til gjeldende epidemiologiske situasjon og nåværende kunnskap om egenskaper ved sars-cov-2 rt-PCR. Flytskjemaer og tabeller som ikke lenger er ansett som nyttige ved dagens situasjon er fjernet. Presisert anbefaling om lav terskel for å teste personell i sykehjem og anbefalt jevnlig testing i områder med stor smittespredning. Fjernet tidsavgrenset råd som var knyttet til utbrudd blant mink i Danmark.

27.11.2020: Avsnittet om prøvesvar er redigert for å tydeliggjøre hva som menes med covid-19-relaterte prøvesvar.

23.11.2020: Lagt inn noen språklige presiseringer, for å få frem at det dreier seg om analyseresultater. Oppdatert figur 1 og 2. 

18.11.2020: Redigert avsnitt om covid-19-relaterte prøvesvar. Lagt inn lenke til prøvesvar-siden på helsenorge.no

17.11.2020:  I avsnittet "Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal"er uttrykket "covid-19-relaterte smittestoff" endret til "covid-19-relaterte prøvesvar".

10.11.2020: Lagt til at det er særlig viktig at nyankomne fra Danmark tester seg, pga funn av funn av mutert virus i virusstammer der. Se også: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere

05.11.2020: Oppdatert bilde av flytskjema under C) Andre.

02.11.2020: I faktaboksen med utfyllende informasjonom hvem som bør testes – under punkt 3) Test av andre etter vurdering av lege – endret kulepunkt 2

30.10.2020: Ført inn at det anbefales at alle nærkontakter i ungdomsskolealder og eldre testes.

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

15.10.2020: Endret tekst i kulepunkt om arbeidsreisende som kan få forkortet karantene ved testing.

11-1.2020: Under "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes/Test av andre etter vurdering av lege", punkt 3: "deltakere i forskningsprosjekter" er slettet.

23.09.2020: Liten endringen i tallene i figur 1 og 2 som viser eksempler på testing av 100 000 asymptomatiske ikke smitteutsatte tilfeldig utvalgte personer.

22.09.2020: Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon".

Lagt til: Ettersom både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon eller andre covid-19 relaterte symptomer er det aktuelt å rekvirere flere tester i tillegg til SARS-CoV-2 i jakten på en riktig diagnose. Analyseresultater fra slike prøver er også tilgjengelige for pasienten ved pålogging på helsenorge.no. Dermed er det nyttig at rekvirenter orienterer pasienten om de forskjellige prøvene som blir analysert.

17.09.2020: Endret bilde for flytskjema til nytt. La til lenketekst under bildet til PDF.

15.09.2020: Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999% i tekst og figurer.

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

28.08.2020: Lagt inn nytt avsnitt: "Forholdsregler for de som venter på prøvesvar". Endret flytskjema om testresultater. Oppdatert faktaboks med at man skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar og til allmenntilstanden er god.

27.08.2020: Flytskjema harmonisert med kapittel om nærkontakter

26.08.2020: Lagt inn at asymptomatiske barn i mindre grad bør testes. Flytskjema: Endret aldersgrense fra «10 år» til «barneskole- og barnehagealder» for å harmonisere med de andre veilederne. Tydeliggjør at barn kan avvente hjemme et par dager før test og ikke trenger testresultat før retur til barnehage/ skole. Endret fra «symptomfri» til «god allmenntilstand».

Endret fra: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive svar samme dag svaret foreligger. Til: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret (både positive og negative prøvesvar) formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive prøvesvar samme dag som svaret foreligger.

20.08.2020: Flyttet setningen "Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg" inn som punkt 4 i den nummererte listen over hvem som bør testes. 

14.08.2020: Presisert ansvar ved innsending av MSIS melding. Presisert råd om test ved ankomst fra region , ikke område) med høy forekomst.

13.08.2020:
Endret punktet "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes 2) Test av asymptomatiske som har vært utsatt for smitte av covid-19": Fjernet skillet mellom husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter. Erstattet med "nærkontakter". (I tråd med forskriftsendring 12.08.20).

12.08.2020: Endret testkriterier til: Følgende bør testes: 1) Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 2) Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene 3) Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test, med presisering av dette. I tillegg oppdatert avsnittet om prioritering ved manglende testkapasitet og nytt flytskjema. 

30.7.2020: Lagt til i tekstboksen: Personer som kommer tilbake fra land som etter hjemreise ble kategorisert som «røde», skal prioriteres for testing (regjeringsvedtak 23. juli 2020).  

29.07.2020: Presisering av tidsaspektet ved re-testing; ved positivt prøvesvar hos person som ikke er nærkontakt, lavt smittetrykk i samfunnet og asymptomatisk person, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar.

22.07.2020: Lagt til avsnitt av tolkning av positivt PCR prøvesvar etter gjennomgått sykdom.

20.07.2020: Lagt inn nytt punkt om at nærkontakter som er i karantene (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter) kan testes for å påskynde videre smittesporing, dersom laboratoriekapasiteten tillater det. 

17.07.2020: Tilført et punkt om at Helsepersonell som skal ha pasientnært arbeid innen 10 dager etter utenlandsreise til «grønne land», bør testes selv om de er asymptomatiske.

01.07.2020: Lagt inn avsnitt om Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal. Lagt til nye versjoner av flytskjema. 

29.06.2020: Presisert at alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. Lagt inn unntak for barn under 10 år. Oppdatert flytskjema lagt inn.

24.06.2020: Lagt inn setningen "Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri." i avsnittet "Alle med symptomer på covid-19 skal testes". Endret setningen "Ved mindre typiske symptomer hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]" til "Ved andre symptomer som ikke er typiske for covid-19 hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]", for å presisere at dette gjelder personer med symptomer som ikke er typiske for covid-19. 

22.06.2020: Tydeliggjøring av testkriterier. 

19.06.2020:
Tydeliggjøring av testkriterier og lagt til radiologisk funn forenlig med covid-19.

Oppdatert og presisert hvem som bør testes (første og andre avsnitt i brødteksten).

11.06.2020: La til flytskjema for tolkning av resultater.

05.06.2020: Lagt inn lenke til nytt flytskjema.

03.06.2020: Lagt inn at nærkontakter som ikke skal i karantene, skal testes.  

31.05.2020: Satt inn at testing kan være alternativ til karantene. Tydeliggjort tolkning av uventede prøvesvar, og flyttet dette opp. Tatt bort flytskjema som ikke stemmer etter nye endringer i covid-19 forskriften.

26.05.2020: Lagt prioriteringsliste i tekstboks, samt tydeliggjort budskap om at alle med symptomer skal testes så lenge det er testkapasitet til det. 

25.05.2020: Lagt til en setning i ingressen om at det i enkelte situasjoner kan være aktuelt å teste asymptomatiske, samt et punkt nr 8 under prioriterte indikasjoner for testing; "Enkelte grupper av asymptomatiske, se under"

22.05.2020: Artikkelen er omarbeidet, og det er lagt til figurer og tekst om tolking av prøvesvar.

07.05.2020: Endret ingress for tydeliggjøring av siste endring da kategori 7 kom med.

04.05.2020: Fjernet setning "Dette er begrunnelsen for at man ikke kan bruke et negativt testresultat til å avslutte karantene" fra "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".

1.5.2020: Oppdatert tekst i avsnittet "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".

30.04.2020: Fjernet avsnittet "Om teststrategi og testing av andre personer med akutt luftveisinfeksjon"

29.4.2020: Teksten oppdatert i forbindelse med at en ny gruppe er lagt til i prioriteringslista for testkriterier (pkt. 7 - alle andre med mistenkt covid-19). Oppdaterte flytskjemaer. Satt inn at kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

 

21.04.2020: Lagt inn merknad til punkt 6: ****Bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

20.04.2020: Endret avsnittet om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19. Fjernet avsnitt om hva WHO definerer som mistenkt tilfelle. Lagt inn setningen: "Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er : " over listen over prioriterte grupper. Tilføyet et nytt punkt 6 til prioritert liste: Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

17.04.2020: Punkt 4 er utvidet i samsvar med kapittel om risikogrupper, slik at de med alder over 65, samt voksne med alvorlig underliggende sykdom prioriteres for testing. 

13.04.2020: "eller vurdert av lege som mistenkt tilfelle" er lagt inn under testkriterier.

11.04.2020: Lagt inn setning "Ved negativt testresultat og fortsatt klinisk sterk mistanke om Covid-19, kan retesting vurderes." nederst i kapitlet om prioriterte indikasjoner for testing.

05.04.2020: Tydeliggjøring av at ved god kapasitet i alle ledd anbefales at man tester alle med symptomer som kan skyldes covid-19, særlig ved innleggelse.

1.04.2020: Informasjon om prøvetaking er flyttet til egen artikkel.

30.03.20: Lagt til Nordlandssykehuset Bode under laboratorier som tester. Fjernet setning i avsnittet om hvilke laboratorier som tester "(uten at det er behov for bekreftelse av negative resultater ved referanselaboratoriet)"

27.03.20: Lagt inn lenk til flytskjema om oppfølging av luftveisinfeksjon

24.3.2020: Ny setning lagt inn: Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19.

23.3.20: Avsnitt om serologi og hurtigtester slettet. Det er i stedet lenket til en ny artikkel om samme tema.

22.03.2020 Prioritert rekkefølge er gjort eksplisitt

20.03.2020 Ny tekst om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 og avsnitt om teststrategi og testing av personer med akutt luftveisinfeksjon.Tydeligere prioritering. Innstramming av indikasjoner for ansatte i helsetjenesten med lettere symptomer (må se an 2 døgn) og for risikogrupper ( over 65 år og kronisk sykdom). ca kl 07.00

19.03.20: Lagt til Ålesund sykehus til liste med laboratorier som utfører testing. 

18.03.20: Lagt til Drammen sykehus til liste med laboratorier som utfører testing. 

16.03.20: Lagt til avsnitt om serologiske prøver/diagnostikk.

15.03.-16.03.20: Lagt til avsnitt "Andre personer med luftveissymptomer" ca kl 21.00. Formuleringen "skal" i avsnittet er endret til "bør" den 16.3.2020 kl 07.38 

13.02.20: Oppdatert med at siden er under oppdatering.

13.02.20: Førde sentralsjukehus lagt til på listen over laboratorier som utfører testing for SARS-CoV-2

12.03.20: Nytt avsnitt "Indikasjon for testing av covid-19" erstatter "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?"

11.03.20: Lagt til "Unilabs Laboratoriemedisin"  i listen over testende laboratorier. Endringer i rutine for forsendelse av prøver. Fjernet siste punkt om «Analyserte prøver…». Denne informasjonen ligger i dokumentet Informasjon til mikrobiologiske laboratorier.

10.03.20: Tatt bort avsnittet "Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som har vært på reise utenom Norden og som utvikler hoste, kortpustethet, feber innen 14 dager etter hjemkomst defineres som mistenkte tilfelle, og bør testes for covid-19.". Endret siste avsnitt under "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?". Lagt til nytt avsnitt: "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?". Utvidet indikasjon for testing med en anbefaling om å inkludere test for SARS-CoV-2 i den generelle luftveisdiagnostikken.

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier er tatt ut i egen artikkel. Fjernet denne setningen som legges over i artikkelen "informasjon til mikrobiologiske laboratorier: "Sett i lys i den seneste utviklingen av utbruddet i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at test for SARS-CoV-2 inkluderes i generell luftveisdiagnostikk". En presisering: "Indikasjon for testing gjelder nå også alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet (uavhengig av reiseanamnese)". 

08.03.20: Lagt til råd om at helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

 

 

 

 

 

06.03.20: Endret råd om prøvetaking fra øvre luftveier til at det kun bør benyttes en prøvetakingspensel. I tillegg er listen over testende laboratorier utvidet. Listen over laboratorier som tester for SARS-CoV oppdatert med flere laboratorier.  

03.03.20: Endringene består primært i omstrukturering av dokumentet og bedre presisering av råd. I tillegg er listen over testende laboratorier utvidet.

28.02.20: Fjernet setningen om det som ikke gjelder. Lenken består til siden hvor oppdatert retningslinje finnes.

28.02.2020: Tydeliggjøring av retningslinjer - flere endringer gjennom artikkelen

25.02.2020: I tillegg til å teste personer som oppfyller kriteriene for et mistenkt tilfelle så anbefales det i tillegg å teste innlagte pasienter med alvorlig viruspneumoni med eller uten respirasjonssvikt hvor test for andre agens er negative, uavhengig av reiseanamnese.

Lagt til opplysning om at referanselaboratoriet vil starte med å teste fyrtårnprøver i influensaovervåkingssystemet som er negative for influensa for covid-19.

14.02.2020: Vi åpner opp for at laboratorier med verifisert analysemetode for påvisning av covid-19 etter samråd med referanselaboratoriet ikke lenger behøver å bekrefte sine negative analysesvar eksternt ved referanselaboratoriet ved FHI. Positive prøvesvar skal fortsatt bekreftes ved referanselaboratoriet.

Oppdatert informasjon om mottak og analyse av prøver ved FHI.