Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Testkriterier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Testkriterier

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Det bør være lav terskel for å teste seg for covid-19.

Det bør være lav terskel for å teste seg for covid-19.


Ved håndtering av utbrudd der et er påvist en ny engelsk virusvariant (UK B.1.1.7(VOC2020 /01) eller med epidemiologisk tilknytning til slikt utbrudd, anbefaler FHI at alle som defineres som nærkontakter straks bør testes med PCR og igjen bør testes med PCR før de går ut av karantene (tidligst dag 7).  Se mer i kapittel om smittesporing  

Testplikt for innreisende på grensen fra 18. januar 2021: Regjeringen har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge på grenseovergangsstedet. Dette gjelder også norske statsborgere. Mer informasjon: Innreisekarantene ved ankomst til Norge 

Følgende bør testes*:  

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19 som nærkontakt ** 
 3. Personell på sykehjem***
 4. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 5. Obligatorisk test på grenseovergangssted ved innreise til Norge. 
 6. For å forkorte innreisekarantene****
 7. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

* Anbefaling om testing endres ikke av vaksinasjonsstatus

**Test av barn kan gjennomføres i forbindelse med smittesporing eller etter reise i samråd med foreldre/foresatte. Barn har en mindre rolle i smittespredning av covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning.  

***Personell ved sykehjem skal alltid ha lav terskel for å teste seg etter kriterium 1 og etter kriterium 2. I kommuner eller bydeler med svært høy smittespredning anbefaler vi, forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, at sykehjemmene tilbyr regelmessig screening av personellet før oppstart og deretter hver uke, slik at smitte fanges opp tidlig. Tilsvarende anbefales test før oppstart og etter 7 dager for personell som har vært i område med svært høy smittespredning de siste 10 dagene. Personellet kan arbeide mens de venter på prøvesvaret.

**** Forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, kan innreisekarantene forkortes ved negativ PCR tatt tidligst 7 døgn etter ankomst. Dette gjelder ikke reisende fra Storbritannia eller Sør-Afrika.

Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret (både positive og negative prøvesvar) formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive prøvesvar samme dag som svaret foreligger. Les mer om MSIS-melding i artikkelen Skjemaer og meldingsgang MSIS. Elektronisk MSIS-melding kan sendes av lege, og sykepleier på vegne av lege. 

Utfyllende informasjon om hvem som bør testes

1) Test av alle med symptomer på covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. 

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

For beboere i sykehjem bør det være særlig lav terskel for å mistenke covid-19.

Barn i barnehage og barneskole med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god (det vil si at de føler deg friske og er feberfri), selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem.

2) Test av asymptomatiske som har vært utsatt for smitte av covid-19  

Alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte de siste 10 dagene (nærkontakter, innreisende fra område med høy forekomst land eller annen kjent eksponering for bekreftete tilfeller), bør testes selv om de ikke har symptomer. 

Dette inkluderer følgende grupper:  

 • Nærkontakter i ungdomsskolealder og eldre som er ilagt karantene. Disse kan testes for å fremskynde videre smittesporing, men prøvesvaret vil ikke påvirke tid i karantene. Foreslått prøvetidspunkt for å fange de fleste; mellom dag 3 og 7, gjerne dag 5.
 • Enkelte arbeidsreisende kan unntas karantene i arbeidstiden ved testing, se covid-19-forskriftens unntaksbestemmelser og testregime i §6b og 6c. For personell i kritiske samfunnsfunksjoner som omfattes av unntaket fra innreise- og smittekarantene omtalt i §6e, er det også sterkt anbefalt, hvis mulig, å gjennomføre testregime som beskrevet i §6c. Unntak kan kun benyttes i tilfeller der det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Ved påvist smitte i sykehjem, bør alle ansatte og beboere på berørte enheter testes. Se Råd til sykehjem og andre heldøgnsinstitusjoner.
 • Personer som ankommer Norge fra områder eller land med høy forekomst av covid-19, har fra 18. januar 2021 plikt til å testes ved ankomst. Fra den 29.12.2020 kan reisende som kommer til Norge fra utlandet gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen (antigen hurtigtest eller PCR) skal tas ved ankomst, den andre (PCR) tidligst sju døgn etter ankomst. Dette gjelder ikke reisende fra Storbritannia eller Sør-Afrika. Reisende fra disse landene skal ta PCR på dag 7 og kan tidligst gå ut av karantene etter 10 døgn.

Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste med tvang, se også smittevernloven lovdata.

3) Test av andre etter vurdering av lege

I enkelte situasjoner bør personer testes selv om de verken har symptomer på covid-19 eller har en kjent eksponering for sykdommen.

Dette inkluderer følgende grupper:

 • Ansatte i helsevesenet, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise utenom Norge, bør testes og ikke ha pasientnært arbeide før negativt prøvesvar foreligger.
 • I sykehjem kan det være aktuelt med testing av nye beboere ved innflytting, og av beboere som har vært i en situasjon med høy risiko for smitte f.eks. ved permisjon/ekskursjon ut av sykehjemmet til eller i et område med lokal smittespredning. Vurdering av smitterisiko bør gjøres i samråd med kommuneoverlegen.

 • Før visse opphold eller prosedyrer i sykehus kan testing være aktuelt. Sykehusene lager selv rutiner for dette.
 • Kommuneoverlegen kan i enkelte tilfeller vurdere at det er indikasjon for testing før innflytting /start i særlig tette bomiljøer eller arbeidsplasser med høy risiko for smitteutbrudd, f.eks. ankomstsenter, militærleir, slakteri og fengsel.
 • Positivt testresultat hos asymptomatisk, ikke smitteutsatt person bør bekreftes med en ny prøve for å bedre positiv prediktiv verdi, se nedenfor.  

4) Andre som ønsker test

Øvrige personer, som ønsker test men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde helseattester.

Positivt testresultat hos asymptomatisk, ikke smitteutsatt person bør bekreftes med en ny prøve for å bedre positiv prediktiv verdi, se nedenfor.  

Anbefalt prioriteringsrekkefølge ved manglende testkapasitet

Ved manglende testkapasitet bør grupper testes etter følgende prioriteringsliste. 

Det bemerkes at regjeringen fra 18. januar har innført obligatorisk plikt til å teste seg på grensen etter ankomst ved innreise fra land med karanteneplikt. Denne testingen er derfor ikke lenger i prioriteringsrekkefølgen.

A) Personer med symptomer:

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person i risikogruppe, se kapittel risikogrupper og deres pårørende
 5. Personer som har vært smitteeksponerte
 6. Andre med symptomer

B) Asymptomatiske personer som kan ha vært utsatt for smitte:

 1. Utbruddsituasjoner i helseinstitusjoner
 2. Person som er nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19
 3. Helsepersonell som jobber pasientnært og som har vært i utlandet

C) Andre

2020-11-02 Flytskjema.png

Forholdsregler for de som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at den som venter på prøvesvar skal holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger. Hustandsmedlemmene behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Det er to unntak fra hovedregelen:

 • Asymptomatiske som ikke har vært utsatt for smitte, men som likevel testes, behøver ikke være hjemme i påvente av prøvesvar.
 • De som er i karantene, som har symptomer forenlig med mistenkt covid-19, behandles som «sannsynlig covid-19» i påvente av prøvesvar. Det innebærer at den syke isoleres og husstandsmedlemmer er i karantene fram til prøvesvar foreligger.

Hvordan tolke prøvesvar? 

For bruk av PCR se:

For bruk av antigener se:

PCR-testen for covid-19 er en god test med svært høy spesifisitet og god sensitivitet. Det anslås at den kliniske spesifisiteten er rundt 99,999 % og at den kliniske sensitiviteten i sykdomsperioden er rundt 80%. Sensitiviteten av testen er avhengig av hvor i sykdomsforløpet den smittede befinner seg og er høyest i dagene rundt symptomstart. Da er den sannsynligvis over 90%. I de aller fleste tilfeller kan man stole på prøvesvaret. Ingen test er likevel helt sikker, og svaret må tolkes i lys av hvor sannsynlig det i utgangspunktet er at en person er smittet.

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er sterk klinisk mistanke om covid-19, bør det tas ny prøve av personen.

Ved dagens smittesituasjon er sannsynligheten høy for at en positiv prøve er korrekt, også i de tilfellene der personen ikke har symptomer eller er nærkontakt, og behøver ikke bekreftes av ny prøve. Dersom prøveresultatet framstår som usannsynlig, bør det likevel vurderes å ta ny test for å bekrefte funnet. 

Ved kjent gjennomgått infeksjon de siste månedene må et positivt PCR-prøvesvar tolkes med forsiktighet. Dette er fordi det ved PCR kan påvises ikke-infeksiøse virusrester (ikke-replikerbart virusarvestoff) i lang tid (opptil to-tre måneder) etter at personen ikke lenger er smittsom. Dette bør også vurderes ved svakt positivt resultat hos asymptomatisk person uten økt smitterisiko, da flesteparten av de med svakt positiv PCR (ct-verdi over 33) vil være over den smittsomme perioden. En ny prøve til PCR og eventuelt antistoffundersøkelse kan bidra til å avklare hvor i sykdomsforløpet personen befinner seg.  

Ved mistanke om resmitte bør FHI kontaktes for rådføring.

Negative prøvesvar fra symptomatiske personer

Sannsynligheten for et falskt negativt analyseresultat bør vurderes ut ifra om personen er kjent nærkontakt, den kliniske mistanken, tid siden symptomdebut og andre testresultater som CT-thorax. 

 • Ved sterk mistanke om covid-19 hos person med negativt prøvesvar, bør personen retestes. Ved en pretest sannsynlighet for smitte på 30 prosent, vil en ny test minske sannsynligheten for falskt negativt prøvesvar fra 8 prosent til 1,7 prosent (ved 80 prosent sensitivitet på PCR test).
 • Prøve fra andre lokalisasjoner som BAL, spytt, bør vurderes ut ifra klinikk.

Prøvesvar på helsenorge.no

Så snart koronatesten er analysert, sender laboratoriet prøvesvaret til:

Pasienten kan for eksempel bruke bank-ID for å logge inn og se prøvesvaret sitt på helsenorge.no. 

Varsling til mobiltelefon eller e-post om prøvesvar

Fra og med mandag 14. desember lanseres ordningen om at man kan få varsel til mobiltelefon eller e-post når prøvesvar er klart. For å få telefon- eller epostvarsel, må man ha opprettet en brukerkonto på helsenorge.no. Over 4 millioner innbyggere har allerede en brukerkonto der. De som er usikre på om de har en brukerkonto, kan gå til helsenorge.no og velge logg inn.

Personer som ikke tidligere har brukt Helsenorge vil får spørsmål om de ønsker å samtykke til bruk. Brukeren kan bestemme om man vil ha varsel på SMS, e-post, eller begge deler. Dette gjøres ved å endre innstillingene på helsenorge.no/kontaktinformasjon.

Brukeren får tilgang til egne prøvesvar samt prøvesvar til egne barn i alderen under 16 år. Flere virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon og symptomer som kan ligne på covid-19. I jakten på riktig diagnose kan det derfor være aktuelt at legen rekvirerer andre analyser for luftveisinfeksjoner. Disse prøvesvarene vises også på helsenorge.no for pasienten og i kjernejournalen for legen.

Ei liste for slike tilleggsprøver er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet, se nedenfor. Derfor er det nyttig at legen/rekvirenten orienterer pasienten om de forskjellige prøvene som sendes til analyse.

Følgende er av Helse- og omsorgsdepartementet definert som covid-19-relaterte prøvesvar, med dette menes både ulike prøver for SARS-CoV-2 og tilleggsprøver for virus og bakterier som kan gi liknende symptomer. Listen er oppdatert per 2. juli 2020, og vil bli fortløpende oppdatert på helsenorge.no:

 • SARS-CoV-2
 • SARS-CoV-2-antistoffer
 • Influensa A/Influensa B
 • Parainfluensa virus
 • RS-virus (Respiratorisk syncytialt virus)
 • Humant metapneumovirus
 • Adenovirus
 • Rhinovirus
 • Mycoplasma pneumonie
 • Chlamydia pneumonie
 • Bordetella pertussis (kikhoste)

Om denne løsningen:

Flytskjemaer

Historikk

23.01.2021: Lagt inn ny anbefaling om at nærkontakter i utbrudd med tilknytning til ny variant UK B.1.1.7(VOC2020 /01) bør testes med PCR  straks og etter 7 dager.

21.01.2021: Endret et par formuleringer i henhold til regel fra 18. januar om innreise. 

19.01.2021: Oppdatert i henhold til regel fra 18. januar 2021 om at alle innreisende skal testes når de krysser grensa (ikke innen 24 timer).

02.01.2021: Lagt inn tekst om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge samt noen tekstjusteringer. Lagt inn setningen at denne testingen er ikke lenger i prioriteringsrekkefølgen. 

31.12.2020: Lagt inn tekst og lenke om at regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. fhi.no vil bli oppdatert når tiltaket er innført.

28.12.2020: Lagt inn testing for forkortet innreisekarantene. Lagt inn link til sider om antigentesting og PCR testing under avsnitt: «hvordan tolke prøvesvar» .

24.12.2020: Lagt til følgende tekst i punkt 2 i testkriteriene: Barn under 12 år anbefales samme testregime som andre innreisende fra Storbritannia.

22.12.2020: Lagt til anbefaling av test for nærkontakter til innreisende fra Storbritannia som har testet positivt.

21.12.2020: Lagt til krav om test for innreisende fra Storbritannia i tråd med det som står på Regjeringen.no.

20.12.2020: Lagt til "Det er oppfordres særlig til at reisende fra Storbritannia tester seg det første døgnet etter ankomst." i punkt 2 på listen over hvem som bør testes.

15.12.2020: Lagt inn ny tekst: "*Test av barn kan gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte. Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning". 

Fjernet den gamle: "*Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte".

14.12.2020: Lagt til informasjon om varsling via SMS og e-post. Varslingen informerer om at prøvesvaret er klart og finnes på helsenorge.no. Strammet inn noe av teksten.

10.12.2020: Strøket følgende setning: Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, bør positiv test bekreftes av ny test. I avsnittet om tolking av prøvesvar er det lagt inn setning om at ny test bør vurderes dersom prøvesvaret framstår som usannsynlig.

02.12.2020: Lagt lenke til siden "Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk"

30.11.2020: Oppdatert i forhold til gjeldende epidemiologiske situasjon og nåværende kunnskap om egenskaper ved sars-cov-2 rt-PCR. Flytskjemaer og tabeller som ikke lenger er ansett som nyttige ved dagens situasjon er fjernet. Presisert anbefaling om lav terskel for å teste personell i sykehjem og anbefalt jevnlig testing i områder med stor smittespredning. Fjernet tidsavgrenset råd som var knyttet til utbrudd blant mink i Danmark.

27.11.2020: Avsnittet om prøvesvar er redigert for å tydeliggjøre hva som menes med covid-19-relaterte prøvesvar.

23.11.2020: Lagt inn noen språklige presiseringer, for å få frem at det dreier seg om analyseresultater. Oppdatert figur 1 og 2. 

18.11.2020: Redigert avsnitt om covid-19-relaterte prøvesvar. Lagt inn lenke til prøvesvar-siden på helsenorge.no

17.11.2020:  I avsnittet "Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal"er uttrykket "covid-19-relaterte smittestoff" endret til "covid-19-relaterte prøvesvar".

10.11.2020: Lagt til at det er særlig viktig at nyankomne fra Danmark tester seg, pga funn av funn av mutert virus i virusstammer der. Se også: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere

05.11.2020: Oppdatert bilde av flytskjema under C) Andre.

02.11.2020: I faktaboksen med utfyllende informasjonom hvem som bør testes – under punkt 3) Test av andre etter vurdering av lege – endret kulepunkt 2

30.10.2020: Ført inn at det anbefales at alle nærkontakter i ungdomsskolealder og eldre testes.

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

15.10.2020: Endret tekst i kulepunkt om arbeidsreisende som kan få forkortet karantene ved testing.

11-1.2020: Under "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes/Test av andre etter vurdering av lege", punkt 3: "deltakere i forskningsprosjekter" er slettet.

23.09.2020: Liten endringen i tallene i figur 1 og 2 som viser eksempler på testing av 100 000 asymptomatiske ikke smitteutsatte tilfeldig utvalgte personer.

22.09.2020: Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon".

Lagt til: Ettersom både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon eller andre covid-19 relaterte symptomer er det aktuelt å rekvirere flere tester i tillegg til SARS-CoV-2 i jakten på en riktig diagnose. Analyseresultater fra slike prøver er også tilgjengelige for pasienten ved pålogging på helsenorge.no. Dermed er det nyttig at rekvirenter orienterer pasienten om de forskjellige prøvene som blir analysert.

17.09.2020: Endret bilde for flytskjema til nytt. La til lenketekst under bildet til PDF.

15.09.2020: Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999% i tekst og figurer.

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

28.08.2020: Lagt inn nytt avsnitt: "Forholdsregler for de som venter på prøvesvar". Endret flytskjema om testresultater. Oppdatert faktaboks med at man skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar og til allmenntilstanden er god.

27.08.2020: Flytskjema harmonisert med kapittel om nærkontakter

26.08.2020: Lagt inn at asymptomatiske barn i mindre grad bør testes. Flytskjema: Endret aldersgrense fra «10 år» til «barneskole- og barnehagealder» for å harmonisere med de andre veilederne. Tydeliggjør at barn kan avvente hjemme et par dager før test og ikke trenger testresultat før retur til barnehage/ skole. Endret fra «symptomfri» til «god allmenntilstand».

Endret fra: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive svar samme dag svaret foreligger. Til: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret (både positive og negative prøvesvar) formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive prøvesvar samme dag som svaret foreligger.

20.08.2020: Flyttet setningen "Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg" inn som punkt 4 i den nummererte listen over hvem som bør testes. 

14.08.2020: Presisert ansvar ved innsending av MSIS melding. Presisert råd om test ved ankomst fra region , ikke område) med høy forekomst.

13.08.2020:
Endret punktet "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes 2) Test av asymptomatiske som har vært utsatt for smitte av covid-19": Fjernet skillet mellom husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter. Erstattet med "nærkontakter". (I tråd med forskriftsendring 12.08.20).

12.08.2020: Endret testkriterier til: Følgende bør testes: 1) Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 2) Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene 3) Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test, med presisering av dette. I tillegg oppdatert avsnittet om prioritering ved manglende testkapasitet og nytt flytskjema. 

30.7.2020: Lagt til i tekstboksen: Personer som kommer tilbake fra land som etter hjemreise ble kategorisert som «røde», skal prioriteres for testing (regjeringsvedtak 23. juli 2020).  

29.07.2020: Presisering av tidsaspektet ved re-testing; ved positivt prøvesvar hos person som ikke er nærkontakt, lavt smittetrykk i samfunnet og asymptomatisk person, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar.

22.07.2020: Lagt til avsnitt av tolkning av positivt PCR prøvesvar etter gjennomgått sykdom.

20.07.2020: Lagt inn nytt punkt om at nærkontakter som er i karantene (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter) kan testes for å påskynde videre smittesporing, dersom laboratoriekapasiteten tillater det. 

17.07.2020: Tilført et punkt om at Helsepersonell som skal ha pasientnært arbeid innen 10 dager etter utenlandsreise til «grønne land», bør testes selv om de er asymptomatiske.

01.07.2020: Lagt inn avsnitt om Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal. Lagt til nye versjoner av flytskjema. 

29.06.2020: Presisert at alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. Lagt inn unntak for barn under 10 år. Oppdatert flytskjema lagt inn.

24.06.2020: Lagt inn setningen "Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri." i avsnittet "Alle med symptomer på covid-19 skal testes". Endret setningen "Ved mindre typiske symptomer hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]" til "Ved andre symptomer som ikke er typiske for covid-19 hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]", for å presisere at dette gjelder personer med symptomer som ikke er typiske for covid-19. 

22.06.2020: Tydeliggjøring av testkriterier. 

19.06.2020:
Tydeliggjøring av testkriterier og lagt til radiologisk funn forenlig med covid-19.

Oppdatert og presisert hvem som bør testes (første og andre avsnitt i brødteksten).

11.06.2020: La til flytskjema for tolkning av resultater.

05.06.2020: Lagt inn lenke til nytt flytskjema.

03.06.2020: Lagt inn at nærkontakter som ikke skal i karantene, skal testes.  

31.05.2020: Satt inn at testing kan være alternativ til karantene. Tydeliggjort tolkning av uventede prøvesvar, og flyttet dette opp. Tatt bort flytskjema som ikke stemmer etter nye endringer i covid-19 forskriften.

26.05.2020: Lagt prioriteringsliste i tekstboks, samt tydeliggjort budskap om at alle med symptomer skal testes så lenge det er testkapasitet til det. 

25.05.2020: Lagt til en setning i ingressen om at det i enkelte situasjoner kan være aktuelt å teste asymptomatiske, samt et punkt nr 8 under prioriterte indikasjoner for testing; "Enkelte grupper av asymptomatiske, se under"

22.05.2020: Artikkelen er omarbeidet, og det er lagt til figurer og tekst om tolking av prøvesvar.

07.05.2020: Endret ingress for tydeliggjøring av siste endring da kategori 7 kom med.

04.05.2020: Fjernet setning "Dette er begrunnelsen for at man ikke kan bruke et negativt testresultat til å avslutte karantene" fra "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".

1.5.2020: Oppdatert tekst i avsnittet "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".

30.04.2020: Fjernet avsnittet "Om teststrategi og testing av andre personer med akutt luftveisinfeksjon"

29.4.2020: Teksten oppdatert i forbindelse med at en ny gruppe er lagt til i prioriteringslista for testkriterier (pkt. 7 - alle andre med mistenkt covid-19). Oppdaterte flytskjemaer. Satt inn at kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

 

21.04.2020: Lagt inn merknad til punkt 6: ****Bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

20.04.2020: Endret avsnittet om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19. Fjernet avsnitt om hva WHO definerer som mistenkt tilfelle. Lagt inn setningen: "Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er : " over listen over prioriterte grupper. Tilføyet et nytt punkt 6 til prioritert liste: Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

17.04.2020: Punkt 4 er utvidet i samsvar med kapittel om risikogrupper, slik at de med alder over 65, samt voksne med alvorlig underliggende sykdom prioriteres for testing. 

13.04.2020: "eller vurdert av lege som mistenkt tilfelle" er lagt inn under testkriterier.

11.04.2020: Lagt inn setning "Ved negativt testresultat og fortsatt klinisk sterk mistanke om Covid-19, kan retesting vurderes." nederst i kapitlet om prioriterte indikasjoner for testing.

05.04.2020: Tydeliggjøring av at ved god kapasitet i alle ledd anbefales at man tester alle med symptomer som kan skyldes covid-19, særlig ved innleggelse.

1.04.2020: Informasjon om prøvetaking er flyttet til egen artikkel.

30.03.20: Lagt til Nordlandssykehuset Bode under laboratorier som tester. Fjernet setning i avsnittet om hvilke laboratorier som tester "(uten at det er behov for bekreftelse av negative resultater ved referanselaboratoriet)"

27.03.20: Lagt inn lenk til flytskjema om oppfølging av luftveisinfeksjon

24.3.2020: Ny setning lagt inn: Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19.

23.3.20: Avsnitt om serologi og hurtigtester slettet. Det er i stedet lenket til en ny artikkel om samme tema.

22.03.2020 Prioritert rekkefølge er gjort eksplisitt

20.03.2020 Ny tekst om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 og avsnitt om teststrategi og testing av personer med akutt luftveisinfeksjon.Tydeligere prioritering. Innstramming av indikasjoner for ansatte i helsetjenesten med lettere symptomer (må se an 2 døgn) og for risikogrupper ( over 65 år og kronisk sykdom). ca kl 07.00

19.03.20: Lagt til Ålesund sykehus til liste med laboratorier som utfører testing. 

18.03.20: Lagt til Drammen sykehus til liste med laboratorier som utfører testing. 

16.03.20: Lagt til avsnitt om serologiske prøver/diagnostikk.

15.03.-16.03.20: Lagt til avsnitt "Andre personer med luftveissymptomer" ca kl 21.00. Formuleringen "skal" i avsnittet er endret til "bør" den 16.3.2020 kl 07.38 

13.02.20: Oppdatert med at siden er under oppdatering.

13.02.20: Førde sentralsjukehus lagt til på listen over laboratorier som utfører testing for SARS-CoV-2

12.03.20: Nytt avsnitt "Indikasjon for testing av covid-19" erstatter "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?"

11.03.20: Lagt til "Unilabs Laboratoriemedisin"  i listen over testende laboratorier. Endringer i rutine for forsendelse av prøver. Fjernet siste punkt om «Analyserte prøver…». Denne informasjonen ligger i dokumentet Informasjon til mikrobiologiske laboratorier.

10.03.20: Tatt bort avsnittet "Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som har vært på reise utenom Norden og som utvikler hoste, kortpustethet, feber innen 14 dager etter hjemkomst defineres som mistenkte tilfelle, og bør testes for covid-19.". Endret siste avsnitt under "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?". Lagt til nytt avsnitt: "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?". Utvidet indikasjon for testing med en anbefaling om å inkludere test for SARS-CoV-2 i den generelle luftveisdiagnostikken.

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier er tatt ut i egen artikkel. Fjernet denne setningen som legges over i artikkelen "informasjon til mikrobiologiske laboratorier: "Sett i lys i den seneste utviklingen av utbruddet i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at test for SARS-CoV-2 inkluderes i generell luftveisdiagnostikk". En presisering: "Indikasjon for testing gjelder nå også alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet (uavhengig av reiseanamnese)". 

08.03.20: Lagt til råd om at helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

 

 

 

 

 

06.03.20: Endret råd om prøvetaking fra øvre luftveier til at det kun bør benyttes en prøvetakingspensel. I tillegg er listen over testende laboratorier utvidet. Listen over laboratorier som tester for SARS-CoV oppdatert med flere laboratorier.  

03.03.20: Endringene består primært i omstrukturering av dokumentet og bedre presisering av råd. I tillegg er listen over testende laboratorier utvidet.

28.02.20: Fjernet setningen om det som ikke gjelder. Lenken består til siden hvor oppdatert retningslinje finnes.

28.02.2020: Tydeliggjøring av retningslinjer - flere endringer gjennom artikkelen

25.02.2020: I tillegg til å teste personer som oppfyller kriteriene for et mistenkt tilfelle så anbefales det i tillegg å teste innlagte pasienter med alvorlig viruspneumoni med eller uten respirasjonssvikt hvor test for andre agens er negative, uavhengig av reiseanamnese.

Lagt til opplysning om at referanselaboratoriet vil starte med å teste fyrtårnprøver i influensaovervåkingssystemet som er negative for influensa for covid-19.

14.02.2020: Vi åpner opp for at laboratorier med verifisert analysemetode for påvisning av covid-19 etter samråd med referanselaboratoriet ikke lenger behøver å bekrefte sine negative analysesvar eksternt ved referanselaboratoriet ved FHI. Positive prøvesvar skal fortsatt bekreftes ved referanselaboratoriet.

Oppdatert informasjon om mottak og analyse av prøver ved FHI.

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.