Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Prøvetaking»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Prøvetaking

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Prøvetaking - praktisk gjennomføring

Publisert Oppdatert

Her er informasjon om praktisk gjennomføring av prøvetaking for SARS-CoV-2.

Her er informasjon om praktisk gjennomføring av prøvetaking for SARS-CoV-2.


Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking

Personell skal ved prøvetaking benytte følgende beskyttelsesutstyr: 

 • Kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (visir eller beskyttelsesbriller) 

Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene.

Prøvetaking medfører fare for hoste og brekninger. Pasienten bør derfor ha papirlommetørkle tilgjengelig til å dekke munn og nese.

Hansker må byttes mellom hver person man tar prøve av. Det må utføres håndhygiene ved hanskeskift.

Personellet kan benytte samme munnbind, visir og frakk til gjentatte prøvetakinger. Dersom frakken kommer i berøring med personen det tas prøve av eller utstyret blir tilgriset (synlig sekret eller lignende) må utstyret byttes umiddelbart. Munnbind må i tillegg byttes om det blir fuktig av kondens slik at det blir ubehagelig å ha på.  

Ved pause kastes/byttes utstyret og rent beskyttelsesutstyr tas på etter pausen.

Følg prosedyre for på og avkledning av beskyttelsesutstyr:

Prøvetaking i øvre luftveier

Det anbefales å ta prøver fra øvre luftveier hos pasienter som oppfyller gjeldende prioriterte indikasjoner for testing for covid-19. Ved valg av prøvetakingslokalisasjon er det viktig å vurdere indikasjon for differensial diagnostikk.

I øvre luftveier antas det at virusmengden av SARS-CoV-2 er størst i nasofarynks (dyp neseprøve). Riktig prøvetakingsteknikk er viktig for å få et representativt prøvemateriale og det kan være utfordrende, spesielt ved prøvetaking fra nasofarynks. Prøvetaking fra bakre vegg i svelget kan ofte være enklere å gjennomføre. Valg av prøvetakingslokalisasjon må tilpasses og vurderes etter lokale forhold, tilgjengelig utstyr, pasientens gjennomføringsevne og behov for annen differensialdiagnostikk.

Alternative prøvetakingslokalisasjoner

 • Prøvetaking av både nasofarynks og svelg.
 • Prøvetaking av kun nasofarynks.
 • Prøvetaking av kun svelg.

Tilstreb å bruke kun en pensel per pasient for å begrense forbruk av pensler og transportmedier

Prøvetaking av nasofarynks (benytt den tynne* vattpinnen):

 1. Se litt opp. Stikk nesepenselen rolig inn i nesa så dypt inn som mulig, rett inn, ikke opp.
 2. Vri og dytt den forsiktig litt frem og tilbake noen sekunder. Dette er litt ubehagelig, og det er vanlig å få litt tårer.
 3. Ta den rolig ut igjen, legg den i prøverøret og knekk, hvis knekkpunkt.
Neseprøve
Dyp neseprøve (benytt den tynne vattpinnen). Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
illustrasjonfoto av prøvetaking korona
Prøvetaking av svelget. Illustrasjon: FHI

Prøvetaking av svelget (benytt den tykke** eller tynne vattpinnen*):

 1. Len hodet bakover, åpne munnen på vidt gap og be pasienten si "Ahh".
 2. Ta svelgpenselen over tunga og bak i svelget. Unngå å komme borti tennene og tungen på vei inn.
 3. Stryk penselen litt frem og tilbake over bakre svelgvegg og mandlene.
 4. Ta penselen ut igjen, legg den i prøverøret og knekk, hvis knekkpunkt.

*Tynn vattpinne: primært til prøvetaking av nasofarynks. Denne kan også benyttes ved prøvetaking i svelg, men har mindre grad av stivhet og oppsugningsevne enn en tykk vattpinne.

**Tykk vattpinne: primært til prøvetaking av svelg. På grunn av penselens tykkelse, lengde og stivhet er den mindre egnet til prøvetaking av nasofarynks ettersom man ikke kommer dypt inn i nesen.

Nedre luftveier (kun aktuelt i spesialisthelsetjenesten):

Bronkoalveolær lavage (BAL) eller trakealaspirat.

Prøvetaking hos barn

Barn kan oppleve prøvetaking som ubehagelig, det er derfor viktig å vurdere indikasjon for testing.

Ved prøvetaking av barn anbefales det at barnet sitter på fanget til en trygg voksen (for eksempel mor eller far). Barnet bør sitte med kroppen rett frem, slik at barnet sitter godt inntil den voksnes mage og bryst, og den voksne kan holde en fast hånd på pannen og den andre hånden over armene til barnet. Dersom prøvetagning skjer i bil, må den foresatte ta barnet ut av bilsetet og over i fanget. Avledning av barnet kan bidra til en enklere prøvetagningssituasjon.

Selve prøven fra nese og svelg tas på samme måte som hos voksne. Prøvetaking av svelg kan være et godt alternativ til kombinert nasofarynks/svelg hos barn, da dette ofte er enklere å gjennomføre og oppleves som mindre ubehagelig.

Selvprøvetaking

For å redusere bruk av beskyttelsesutstyr kan selvprøvetaking være et alternativ. Lege må vurdere om pasienten selv kan gjennomføre prøvetakningen. Anbefalinger angående valg prøvetaking av øvre luftveier er de samme om pasienten selv utfører prøvetakingen (Se avsnitt over). Helsepersonell må veilede pasienten, helst observere prøvetakingen og sørge for videre håndtering av prøven.

Fremgangsmåte:

 1. Helsepersonell holder >2 m avstand til pasienten under hele prosessen og trenger da ikke beskyttelsesutstyr.
 2. Fortell pasienten hvordan prøvetakningen skal gjennomføres, gjerne ved å vise hvordan det gjøres på deg selv.
 3. Prøvetakingsutstyret gjøres klart: En vattpinne (enten tynn eller tykk avhengig av tilgjengelighet), egnet virustransportmedium og transporthylse. Husk å merke prøven med pasientens navn før den overrekkes.
 4. Prøvetakingsutstyret legges på et bord og hentes av pasienten. Det er fint om pasienten også får utlevert et papirlommetørkle til å dekke munn og nese med, dersom pasienten får hoste/brekninger ved prøvetakingen.
 5. Når prøven er tatt, pakker pasienten den i transportmedium og hylse eller egnet pose, før det legges på et bord.
 6. Helsepersonell desinfiserer transporthylsen/posen og sørger for videre håndtering.

Innsending av prøver for analyse

FHI anbefaler at det tas ett sett med luftveisprøver dersom lokalt laboratorium tester for SARS-CoV-2. Dersom ikke lokalt laboratorium tester for SARS-CoV-2, kan det være behov for å sende inn flere prøvesett (se laboratoriets brukerhåndbok for oppdatert informasjon).

 • Rekvirent sender prøven til sitt lokale laboratorium for analyse, med mindre annen lokal ordning er avtalt.
 • Lokalt laboratorium som ikke selv tester for SARS-CoV-2 vil umiddelbart videresende prøven til et testende laboratorium (se liste nedenfor)

Prøven skal ledsages av det aktuelle laboratoriets rekvisisjon, der det tydelig må framkomme rekvirentens navn og telefonnummer. På rekvisisjonen skal det også fylles inn indikasjon for testing inkludert kliniske/epidemiologiske opplysninger som gir mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2:

 • kliniske symptomer
 • symptomdebut
 • detaljert reiseanamnese
 • opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer
 • nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

Prøven bør tas tidlig i sykdomsforløpet. Ved negativ test, men fortsatt opprettholdt sterk klinisk mistanke bør prøvetaking gjentas.

Prøven bør fortrinnsvis oppbevares og transporteres kjølig ved 4 °C (våt is eller kjøleblokk som ikke ligger direkte inntil prøve), men prøven kan også sendes ved omgivelsestemperatur over natten dersom dette er mest praktisk. Ved slike tilfeller må prøven settes kjølig inntil forsendelsen starter. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver (kategori B).

Laboratorier som tester for SARS-CoV-2

Referanselaboratoriet ved FHI utfører laboratorieanalyser for SARS-CoV-2 i forbindelse med overvåkning og forskning. Mange medisinske laboratorier i Norge utfører diagnostikk ved mistanke om covid-19. For ytterligere informasjon om det diagnostisk tilbud henvises det til de respektive laboratorienes hjemmesider.

E-læringskurs

Noklus har utarbeidet et e-læringskurs for opplæring av personell i prøvetaking. Les mer om kurset:

Historikk

03.11.2020: Fjernet setningen "Åndedrettsvern (FFP3, FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer." i avsnittet "Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking".

01.09.2020: Alle kapitler unntatt "Nedre luftveier" er oppdatertHovedendringene er språklige for å tydeliggjøre budskapet rundt testing, samt harmonisere anbefalinger angående prøvetaking mot andre kapitler i koronaveilederen. Dette er utarbeidet av lab-utbruddsgruppen.

05.08.2020: Revidert tilbake. Fjernet endringene om visir som ble lagt inn 8.juli. 

08.07.2020: Lagt inn presisering under "Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking" om at helsepersonell bør benytte visir fremfor beskyttelsesbriller da det gir en ekstra beskyttelses av munnbindets ytterside og ansiktet for øvrig.

7.5.2020: Lagt til Nordlandssykehuset Bodø på listen over laboratorier som tester for SARS-CoV-2

5.5.2020: Endret tekst: Praktisk prøvetaking av barn. Oppdatert med illustrasjoner over gjennomføring av prøvetaking. Oppdatering oversikt over laboratorier som tester for SARS-CoV-2. I tillegg til dette er det blitt gjort språklige endringer for å tydeliggjøre rådene. Utarbeidet av lab-utbruddsgruppa.

29.04.2020: Fjernet beredskapslaboratoriet ved FHI fra listen over laboratorier som tester for SARS-CoV-2

Innhold på denne siden