Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Publisert Oppdatert

Beskrivelse av indikasjon, varighet og unntak ved karantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.

Beskrivelse av indikasjon, varighet og unntak ved karantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.


Innhold på denne siden

Oppfølging av nærkontakter, isolering og karantene er virkemidler for å hindre spredning av covid-19. Isolering og karantene skal gjennomføres på et egnet sted, vanligvis hjemme hos deg selv. Når tiltakene iverksettes et annet sted enn i eget hjem, gjelder de samme prinsippene. 

Isolering

Isolering gjelder for de som har bekreftet eller sannsynlig covid-19. Hvis boforholdene egner seg til det og pasienten ikke er så syk at det er nødvendig med innleggelse i sykehus, kan isolering gjennomføres hjemme. Hvis det ikke er mulig å holde god avstand til andre i hjemmet, bør pasienten få tilbud om annet egnet sted.

Nærmere beskrivelse av hvordan isolering gjennomføres, med råd til pasienten: 

For hver pasient bør helsetjenesten legge en plan for oppfølging av pasienten. Hensikten er å sikre at:

 • pasienten får nødvendig praktisk bistand
 • eventuell forverring blir fanget opp
 • pasienten klarer å etterleve tiltakene

I de fleste tilfeller, og alltid når det gjelder pasienter i risikogruppen, bør daglig kontakt tilstrebes. Både telefonisk/digital kontakt og hjemmebesøk kan være aktuelt. Pasienten må få beskjed om hvem de skal ringe ved forverring av symptomer.

Helsepersonell som skal inn til, eller behandle isolerte pasienter eller deres husstandsmedlemmer, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Se også:

Isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge

Ved ankomst til Norge testes alle rutinemessig med antigen hurtigtest. Ved positivt svar tas PCR og pasienten isoleres fram til svar på PCR foreligger. Dersom PCR er negativt, kan personen avisoleres.

I enkelte situasjoner, dersom en person kun er PCR positiv (ikke positiv på antigen-hurtigtest) og kan fremlegge dokumentasjon på gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, kan isolering avsluttes hvis antistoff-test tatt i Norge er positiv for IgG.

Personer som på grenseoverganger tester positivt på både antigen-hurtigtest og positivt på bekreftende testing med PCR, kan ikke avisoleres ved bruk av antistofftest. De skal være i isolasjon som anbefalt.

Les mer om positiv PCR og antistofftest.

For ansatte i helsetjenesten som skal følge opp personer med bekreftet covid-19 etter ankomst til Norge, anbefales at de følger råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr, Tabell 1A; Andre enheter i primærhelse-tjenesten (hjemmetjeneste, legekontor m.fl.), se:

Oppfølging av nærkontakter

Alle nærkontakter skal i karantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smitteeksponering, men kan bli forkortet dersom den som er nærkontakt tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Vi anbefaler at nærkontakter blir testet både ved oppstart og ved avslutning av karantene. Dette for å fremskynde smittesporing rundt eventuelt smittede og for å oppdage asymptomatiske tilfeller.

Begrunnelse for at karantene kan forkortes ved negativ PCR  tatt etter 7 døgn

Flere studier har vist at man kan forvente påvisbart virus flere dager før symptomstart ved bruk av PCR-test (1, 2). Ny kunnskap viser at serieintervall for SARS-CoV-2, (tid fra indeksperson får symptomer til smittet nærkontakt får symptomer) er kortere enn tidligere beregnet, spesielt når indeks raskt isoleres, slik som ved norske forhold, da kan det være på 2-3 dager i stedet for 5-6 dager som man trodde før (3-5).

Basert på dette har FHIs beregninger og flere modelleringsstudier vist en likeverdig eller bedre effekt av kortere karantene kombinert med test døgn 7 i stedet for kun karantene i 10 døgn (6-8).

Test på slutten av karantenetiden vil også fange opp de med asymptomatiske infeksjoner samt de med så milde/atypiske symptomer at de anser seg som friske og ikke selvisolerer og tester seg etter dagens anbefalinger. Ved å identifisere personer med asymptomatisk infeksjon i karantene og da initiere karantene av eksponerte husstandsmedlemmer, vil man i tillegg kunne minske risiko for videre spredning ut i samfunnet.

Etterlevelsen av karantene er sannsynligvis korrelert til varighet, slik at kortere tid i karantene med testmulighet vil sannsynligvis øke etterlevelsen. Slike erfaringer er rapport fra Island, som har gått over til en testbasert karantenestrategi. 

Lignende anbefalinger om å forkorte karantene ved testing ses også nå i flere land og fra ECDC, Europakommisjonen og CDC (9, 10).

Den engelske virusvarianten

Public Health England, varslet 14. desember 2020 om at en ny variant av SARS-CoV-2 (kalt VOC 202012/01 og B.1.1.7.), på relativt kort tid utkonkurrerte de andre variantene der. Basert på epidemiologisk data antar man at dette er årsaken til den raske økningen av tilfeller som startet i regionene Sørøst- og Øst-England samt i London.

Det er flere hypoteser for å forklare en eventuell økt transmisjonsrate for denne varianten (for eksempel at det er høyere virusnivåer hos de smittede eller at lavere smittedose er tilstrekkelig) men uten at man har kunnet konkludere på dette  (11-14). Det finnes ikke datagrunnlag som gir grunn til å mistenke at den nye varianten har lengre inkubasjonstid. Foreløpig finns det ikke noe som tyder på at den nye varianten har en annen transmisjonsmåte enn de andre  (15). Men med økt transmisjonsrisiko trenges en årvåkenhet og striktere etterlevelse av de allerede implementerte og anbefalte smittevernrutiner og tiltak.

FHI har gitt råd om at nærkontakter i utbrudd med kjent epidemiologisk tilknytning til engelsk virusvariant testes både ved innledning og avslutning av karantenetida.

Det har også vært diskutert om man bør utsette den siste testen (og forlenge karanteneperioden) fra dag 7 til dag 10. Det vil imidlertid føre til at  ca 50% av smittede nærkontakter går 3 dager ekstra før de tester positivt. Dette vil kunne øke smittefaren og forsinke videre smittesporing. Økt karantenetid vil også kunne redusere etterlevelsen. Det er derfor mulig at en utsettelse av den siste testdagen vil medføre enn høyere, heller enn lavere, smittefare til tross for at man kan fange opp noen få ekstra personer (1-2 %) med lang inkubasjonstid.

FHI har derfor konkludert med at man ikke anbefaler å utsette siste test eller forlenge karantenetida for nærkontakter i utbrudd der den nye engelske varianten er påvist.

Referanser

 1. Kissler SM, Fauver JR, Mack C, Olesen SW, Tai C, Shiue KY, et al. SARS-CoV-2 viral dynamics in acute infections. 2020:2020.10.21.20217042.
 2. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, Kimball A, James A, Jacobs JR, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. 2020;382(22):2081-90.
 3. Ali ST, Wang L, Lau EHY, Xu XK, Du Z, Wu Y, et al. Serial interval of SARS-CoV-2 was shortened over time by nonpharmaceutical interventions. Science (New York, NY). 2020;369(6507):1106-9.
 4. Mettler SK, Kim J, Maathuis MH. Diagnostic serial interval as a novel indicator for contact tracing effectiveness exemplified with the SARS-CoV-2/COVID-19 outbreak in South Korea. International Journal of Infectious Diseases. 2020;99:346-51.
 5. Sun K, Wang W, Gao L, Wang Y, Luo K, Ren L, et al. Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. 2021;371(6526):eabe2424.
 6. Ashcroft P, Lehtinen S, Angst DC, Low N, Bonhoeffer S. Quantifying the impact of quarantine duration on COVID-19 transmission. 2020:2020.09.24.20201061.
 7. Quilty BJ, Clifford S, Hellewell J, Russell TW, Kucharski AJ, Flasche S, et al. Quarantine and testing strategies in contact tracing for SARS-CoV-2: a modelling study. The Lancet Public health. 2021.
 8. Wells CR, Townsend JP, Pandey A, Moghadas SM, Krieger G, Singer B, et al. Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies. Nature Communications. 2021;12(1):356.
 9. ECDC. Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers – Addendum to the Aviation Health Safety Protocol. In: ECDC, editor. Stockholm.2. Dec 2020.
 10. CDC. Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using Symptom Monitoring and Diagnostic Testing 2020 [Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html.
 11. Kidd M, Richter A, Best A, Mirza J, Percival B, Mayhew M, et al. S-variant SARS-CoV-2 is associated with significantly higher viral loads in samples tested by ThermoFisher TaqPath RT-QPCR. 2020:2020.12.24.20248834.
 12. Santos JC, Passos GA. The high infectivity of SARS-CoV-2 B.1.1.7 is associated with increased interaction force between Spike-ACE2 caused by the viral N501Y mutation. 2021:2020.12.29.424708.
 13. Volz E, Mishra S, Chand M, Barrett JC, Johnson R, Geidelberg L, et al. Transmission of SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in England: Insights from linking epidemiological and genetic data. 2021:2020.12.30.20249034.
 14. Walker AS, Vihta K-D, Gethings O, Pritchard E, Jones J, House T, et al. Increased infections, but not viral burden, with a new SARS-CoV-2 variant. 2021:2021.01.13.21249721.
 15. Public Health England. COVID-19: Guidance for maintaining services within health and care settings. Infection prevention and control recommendations

Antigen hurtigtest kan ikke benyttes for å forkorte karantene, se også Testkriterier.

Nærkontakter som i løpet av de siste 6 måneder har gjennomgått covid-19, eller er vaksinert er unntatt karantene. Se nærmere beskrivelse av og krav forbundet med unntaket i avsnittet “Generelt om unntak fra karanteneplikten” nedenfor.

Karantene

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) pålegger karantene for alle som er definert som nærkontakt til en person som er bekreftet positiv for SARS-CoV-2 som er omtalt i kapittelet om smittesporing.

Forskriften pålegger også karantene ved innreise til Norge som hovedregel. 

Hvis den/de som er i karantene får symptomer på covid-19 regnes de som et sannsynlig covid-19-tilfelle. Det er da anbefalt at hele husstanden er i karantene frem til et negativt prøvesvar foreligger. Hvis det sannsynlige tilfellet tester negativt, opphører karantenen for de andre i husstanden. Hvis testen er positiv, skal den testede i isolasjon og det skal settes i gang smittesporing. Alle nærkontakter blir satt i karantene, inklusive alle personer i husstanden.

Ventekarantene

Husstandsmedlemmer til personer i smittekarantene skal være i ventekarantene inntil personen som er definert som nærkontakt har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller til husstandsmedlemmene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter nærkontaktens siste eksponering med en bekreftet smittet person. For de som er i ventekarantene gjelder samme råd om avstand som for de som er i annen karantene. Se figur under.

Forsterket TISK

Forsterket TISK, illustrasjon

Dette er beskrevet utførlig i kapittelet:

Tiltak ved karantene

I karanteneperioden skal man holde god avstand til andre voksne og større barn.

Nærmere beskrivelse av hvordan karantenen gjennomføres er beskrevet på siden for karantene og isolering. Her er det også et avsnitt om egnet/ikke egnet sted for karantene.

Det bør vurderes i hvilken grad den som er i karantene, trenger oppfølging av helsetjenesten i karanteneperioden.

Helsepersonell som skal inn til eller behandle personer i karantene, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Varighet

Karantenen for nærkontakter (smittekarantene) varer 10 døgn etter siste eksponering eller til negativt svar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering foreligger. Tiden regnes fra det klokkeslettet man sist ble eksponert, til det samme klokkeslettet 7 eller 10 døgn senere. Eks. Hvis man ble eksponert kl 18:00, 1.april, vil man være ferdig med 10 døgn i karantene kl 18:00, 11 april. (Eventuelt til man får negativt svar fra test tatt minimum 7 døgn etter, kanskje 9 april.)

Når man bor sammen med en eller flere personer som er isolert, kan det være vanskelig å holde helt avstand. Det meste av smitten skjer i dagene rundt innsykning, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra (se figur eksempel husstand 1, person C i flytskjemaet). PCR-test for å avslutte karantene kan tidligst tas 12 døgn (5+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden. 

Klarer man å leve tilstrekkelig adskilt i husstanden, teller man 10 døgn fra datoen man ble adskilt (se figur eksempel husstand 1, person D).

Hvis den som har testet positivt ikke har hatt symptomer (asymptomatisk), kan man telle 10 døgn fra prøvetakingsdato (se figur; eksempel husstand 3, person A og B). 

Flytskjema

Flytskjema viser oppfølging av nærkontakter. Klikk på figuren for å forstørre. Illustrasjon: FHI.
Flytskjema viser oppfølging av nærkontakter. Klikk på figuren for å forstørre. Illustrasjon: FHI.

Generelt om unntak fra karanteneplikten 

Personer som har gjennomgått covid-19, dokumentert ved anbefalt laboratoriemetode, siste 6 måneder, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt. Fra 31. januar 2021, er det ikke lenger unntak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19. 

Gjennomgått covid-19 dokumenteres med attest der prøveresultat og metode fremkommer, samt personidentifiserbare opplysninger og dato for prøvetaking. Foreløpig er bare rt-PCR eller antigentest for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode. Gjennomgått “sannsynlig covid-19" eller påvist antistoff, gir ikke fritak fra karantene. For unntak fra smittekarantene er det kun norsk attest på gjennomgått covid-19 som er godkjent.

Personer som er fullvaksinerte mot covid-19, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt. Med fullvaksinert menes at det har gått 1 uke etter andre dose, eller etter én dose for de som har og gjennomgått sykdom. Personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er også fritatt fra smittekarantene, dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering. De behøver ikke være i karantene hverken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger. Hvis de ikke kan/vil testes må de være i smittekarantene som vanlig. I husstander, der den vaksinerte har kontinuerlig kontakt med den smittede, bør testen tas 3-7 dager etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Dersom de tester positivt på prøven skal de isoleres fra det tidspunktet testsvaret foreligger og smittespores.

For helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den beskyttede kontinuerlig eksponeres for den smittede, bør test tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer).

Ventekarantene gjelder ikke for personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, personer som er vaksinert for SARS-CoV-2, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert for SARS-CoV-2. Personer regnes som vaksinert 3 uker etter første dose er satt, og unntaket gjelder i 6 måneder etter vaksinasjon.

FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen, bør gi unntak.

Det er ikke plikt til innreisekarantene for personer som kommer til Norge fra områder/land med tilstrekkelig lav smittespredning. For oversikt over hvilke områder/land dette gjelder, se: 

Det er enkelte andre unntak fra karanteneplikten, og de viktigste unntakene er beskrevet nedenfor. For utdypende informasjon, se følgende nettsider:

Vaksinerte og tidligere smittedes plikt til karantene og isolasjon
Tiltak (henvisning til covid-19-forskriften) Hovedregel Vaksinerte 

Tidligere smittede

(gjennomgått infeksjon siste 6 måneder)

Isolering

(for smittede, § 7)

Ti døgn etter symptomdebut; må ha vært feberfri i minst 24 timer Ingen unntak

Ingen unntak

 

(Råd fra FHI: Kan avisoleres ved positiv antistofftest hvis kjent infeksjon siste 3 måneder)    

Smittekarantene

(for nærkontakter av en smittet, § 4 bokstav b)
Ti døgn etter nærkontakten. Kan avsluttes ved negativ PCR-test tatt etter sju døgn.

Unntak for fullvaksinerte (1 uke etter 2. dose).
Personer som har fått første dose 3-12 uker siden: unntak hvis PCR-test mellom døgn 3 og 7.

Unntak (§ 4 andre ledd)

 

(Forutsetter dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgtjeneste)

Ventekarantene

(for husstandsmedlemmer til dem som er i smittekarantene, § 4 bokstav c)

Til husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt første gang eller senest når vedkommende i smittekarantene er ferdig med sin karanteneperiode.

 

Eller til personen i ventekarantene har negativt PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets kontakt med den smittede

Unntak dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene og/eller husstandsmedlemmet i ventekarantene er vaksinert for minimum 3 uker siden (§ 4 tredje ledd).

 

 

 

 

Unntak (§ 4 andre ledd).

 

(Forutsetter dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgtjeneste)

Innreisekarantene

(for innreisende til landet, § 4 bokstav a)

Ti døgn etter ankomst til Norge.

 

Kan avsluttes ved negativ PCR tatt etter sju døgn.

 

(Unntak for enkelte grupper innreisende jf. §6 a- i)

Unntak for utenlandsk helsepersonell i arbeidstida dersom strengt nødvendig for kritisk samfunnsfunksjon (§ 6e tredje ledd), forutsatt negativ test ved ankomst til Norge.

Ingen unntak.

Unntak for karantene: arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger (paragraf 6b)

Arbeids- og oppdragstakere med hyppige grensekryssinger som ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag, med mindre de har oppholdt seg i et annet område med karanteneplikt enn Sverige og Finland i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge Dette gjelder også for helsepersonell som dagpendler fra Sverige eller Finland, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste.

Andre unntak fra karanteneplikten

Særskilt unntak fra innreisekarantene (paragraf 6d)

Personer som Norge har invitert av utenrikspolitiske grunner, samt personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn, eller delt bosted for barn, er unntatt innreisekarantene i arbeids-/skoletiden etter negativ PCR tatt tidligst 3 døgn etter ankomst til Norge. I fritiden skal de være i karantene i 10 døgn eller til negativt svar på PCR tatt tidligst 7 døgn etter innreise.  

Barn under 12 år er unntatt fra karantene, selv om de ikke tester seg etter 3 døgn. FHI anbefaler likevel at de avventer oppstart av skole inntil det foreligger et negativt testsvar. De bør også følge nøye med på egen helsetilstand og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer. 

For personer i samfunnskritiske funksjoner (paragraf 6e)

Covid-19-forskriften, §6e gir ledere i samfunnskritiske virksomheter mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.

I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Vaksinert (det vil si 3 uker etter første dose, uansett vaksinetype) utenlandsk helsepersonell i samfunnskritiske funksjoner har ikke krav om å avvente negativ PCR-test tidligst tre døgn etter ankomst, og kan etter negativ test ved ankomst (antigen hurtigtest eller PCR) helt fritas fra innreisekarantene i arbeidstida. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen. FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør gi unntak.

Unntaket fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Når det gis unntak, bør smitteverntiltak gjennomføres, se avsnittet under.  

Før arbeidsgiver gir unntak fra karantene for å opprettholde forsvarlig drift, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet.

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

 • Ansatte som er vaksinert og i innreisekarantene.
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
 • Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering.

Unntak fra smittekarantene for vaksinert helsepersonell (paragraf 6k)

Unntak fra smitte- og ventekarantene etter § 4 gjelder alle, også helsepersonell, men forutsetter dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Covid-19-forskriften § 6k gir likevel mulighet for å gi vaksinert helsepersonell uten dokumentasjon på vaksinasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste, unntak fra smittekarantene og ventekarantene i arbeidstiden dersom det har gått minst tre uker etter første vaksinedose.  

Følgende krav foreligger for bruk av unntaket:

 • Helsepersonell som benytter unntaket i arbeidstiden, skal testes for SARS-CoV-2 med PCR-test 3. og 7. døgn etter siste eksponering.
 • Helsepersonell som er omfattet av unntaket kan ikke arbeide med spesielt sårbare pasientgrupper før det foreligger negativ PCR-test tatt 3. døgn etter siste eksponering.
 • På fritiden gjelder smittekarantene og ventekarantene.
 • Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen.

Unntaket kan kun benyttes i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten. FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør gi unntak.

Lenker

Se fullstendig oversikt over unntakene på Helsedirektoratets nettsider:

Oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e og 6k

Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge:

 • Følge testregimet for innreisende og for unntaksbestemmelsen. 
 • Karantene på fritiden selv om man er unntatt karantene på jobb.
 • Hvis det er strengt nødvendig, kan offentlig transport benyttes til og fra jobb etter første negative prøvesvar. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.
 • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
 • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper.

Varigheten for tiltakene er 10 døgn etter siste mulige eksponering, eller 10 døgn etter ankomst til Norge, eller til negativt svar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering/innreise foreligger.  

Det forutsettes at arbeidsgiver kun gir unntak fra karanteneplikt dersom testing og anbefalte smitteverntiltak kan gjennomføres. I tillegg anbefales det at arbeidsgiver sørger for:

 • Tilpasset informasjon på et språk arbeidstakeren forstår om råd for smittevern og selvmonitorering.
 • Mulighet for å følge smittevernråd på arbeidsplassen, med tanke på å holde avstand til hverandre og mulighet for å utføre håndvask/desinfeksjon.
 • Tilgang til rask prøvetaking, analyse og testresultat.
 • Ingen risiko for tap av inntekt ved positivt svar.
 • Lett, sikker og gratis tilgang til helsehjelp ved symptomer

Bruk av offentlig transport i karantene

Personer i karantene skal som hovedregel ikke benytte offentlig transport, og aldri hvis de har symptomer på covid-19.   

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som har oppholdt seg utenfor EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge, skal ikke bruke offentlig transport fra ankomststedet til karantenehotellet. Personer som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som er i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. FHI anbefaler at nærkontakt av typen husstandsmedlem eller tilsvarende nær bør ha testet negativt for SARS-CoV-2 tidligst 48 timer før reisen.

Bakgrunn for tiltakene 

Karantene brukes for å forhindre smittespredning før symptomer på covid-19 infeksjon har meldt seg. Med tiden har bedre kunnskap om covid-19 gjort det tydelig at det aller meste av smitteoverføringen skjer helt i starten av sykdomsforløpet. Det er uheldig med utstrakt bruk av karantene ved svært lav risiko for sykdom. Helst vil man fange opp flest mulig syke med færrest mulig døgn i karantene.

Karantene har vært et viktig verktøy for å redusere smittespredning i samfunnet. Ved utbredt bruk av karantene er tiltaksbyrden likevel høy, og også i Norge har det vært utfordringer med manglende etterlevelse av karanteneplikten1. Etterlevelse av karantene er sannsynligvis korrelert til varighet, slik at kortere tid i karantene ved testing sannsynligvis vil øke etterlevelsen av karantene og gjøre at flere tester seg.

Forkortet karantene ved testing – bakgrunn for anbefalingen (desember 2020)

FHI har i oppdrag 251 anbefalt at karantene kan forkortes hvis man har en negativ PCR-test tatt tidligst dag 7. Siden det som regel tar et døgn før svar foreligger, vil dette i praksis bety at karantene kan oppheves på dag 8. Anbefalingen er i tråd med oppdatert kunnskap om smittsomhet (inkubasjonstid er vanligvis rundt 4-5 dager), testenes egenskaper (testene vil kunne bli positive noen dager før symptomdebut) og bruk av lignende strategier i sammenlignbare land, samt flere internasjonale retningslinjer.

FHI vurderer at å avslutte karantene ved negativt prøvesvar dag 7 har samme smittevernmessige effekt som å avslutte karantene etter 10 dager uten testing og ved fravær av symptomer. En britisk modelleringsstudie har beregnet at en teststrategi med karantene og test dag 7 vil være jevngodt med 14 dagers karantene2, studier og eksempler fra andre land støtter også dette.

Bakgrunn for rådet:

Inkubasjonstiden for SARS-CoV-2 er kortere enn først anslått

Beregning av smittsom periode for SARS-CoV-2 er viktig for bruk og valg av karantenestrategi. Inkubasjonstiden, dvs. tid fra infeksjon til debut av symptom ble tidlig i pandemien definert som opptil 14 dager. Det foreligger nå langt mer data og flere godes studier som viser at inkubasjonstiden vanligvis er rundt 4-5 dager (95% konfidensintervall 4.5 til 5.8 dager) 3-6.  Siden vi ofte ikke har nøyaktige data på start av smittsom periode kan serieintervall (tidspunkt for symptomdebut hos indeks til symptomdebut hos sekundærtilfeller) også være et nyttig mål som kan brukes for å estimere effekt av karantene og testregimer. Beregning av både serieintervall og inkubasjonstid påvirkes av smitteverntiltak i samfunnet og vil bli kortere ved raskere identifisering og isolasjon av smittsomme personer.

Eldre studier tydet på et serieintervall for Covid-19 på 5-6 dager 6,7, men nyere studier indikerer en kortere serieintervall på 2-3 dager når indeks raskt isoleres, slik som ved norske forhold 5,8-10. Basert på dette og norske tall regner vi med at minst halvparten av covid-19 syke vil få symptomer 3-4 dager etter antatt smitteeksponering. Det estimeres, basert på oppdaterte tall at 10 dagers karantene fanger opp 98-99,9% av smittede. Noen få vil kunne utvikle symptomer senere, også etter 14 dager, men slike sjeldne tilfeller vil trolig bidra lite til den totale smittespredningen.

Testene kan påvise virusfragmenter flere dager før innsykning.

I studier utført med jevnlig testing, har man vist at personer med SARS-CoV-2 infeksjon hadde positiv PCR test i gjennomsnitt 3-4 dager før virustopp eller symptomdebut 11,12. Dette betyr at man kan forvente påvistbart virus flere dager før symptomstart ved bruk av PCR-test. En test på slutten av karantenetiden vil også fange opp de med asymptomatiske infeksjoner samt de med så milde/atypiske symptomer at de anser seg som friske og ikke selvisolerer seg, eller tester seg etter dagens anbefalinger.

Etter FHIs beregninger og flere publiserte modelleringsstudier er det høyst sannsynlig at PCR testing på dag 7 vil være sammenlignbart eller bedre enn 10 døgn karantene 2,13.

Hurtigtester er noe mindre sensitive og det er blant annet bakgrunnen for at de på nåværende tidspunkt ikke anbefales for å avslutte karanteneperioden dag 7.

Erfaringer fra andre land:

Både Europakommisjonen, ECDC og CDC, åpner for at negativ test på dag 7 kan frita fra både smitte- og innreisekarantene og anser at dette smittevernfaglig være likeverdig med 10 døgn i karantene.

 • Europakommisjonen og ECDC vurderer at PCR-test på dag 7 som likeverdig med 10 dager i karantene uten testing, på basis av oppdatert kunnskap 14.
 • CDC anbefaler en testbasert karanteneordning med karantene i 7 dager kombinert med negativ test tatt tidligst dag 5 (PCR) eller antigen hurtigtest tatt dag 7 som alternativ til 14 dagers karantene 15.

Island: Island har brukt en to-test karantestrategi ved innreise, test dag 0 og dag 5, og har hatt god effekt av dette. De vurderer nå at de har tilnærmet full kontroll over importsmitte.  Islandske helsemyndigheter mener at de som velger 14-dagers karantene fremfor testing, representerer en risiko ettersom flere av disse ikke etterlever karantenereglene.

Bakgrunn for endringene innført mai 2020

Tidspunktene for testing tar hensyn til når viruset vanligvis er påvisbart etter smitte, smittsom periode før symptomer og sannsynlighet for asymptomatisk/atypisk sykdom. Målet er å finne flest mulig av de smittede samtidig som flesteparten av dem fanges opp før symptomer utvikler seg.

Nærkontakt fra 48 timer før symptomstart

ECDC anbefaler at smitteoppsporing gjøres fra 48 timer før symptomdebut (16). Det samme gjør WHO (17). Det er tilkommet kunnskap som tilsier at smittsomheten er relativ høy 1-2 dager før symptomer opptrer (18,19). Derfor anbefaler FHI at man nå regnes som nærkontakt som skal i karantene fra 48 timer før symptomene starter (i stedet for 24 timer før).

Fra 14 til 10 døgn i karantene

Vi får et stadig mer presist anslag på gjennomsnittlig inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til man blir syk). Nylig publiserte studier har funnet inkubasjonstid på 4-6 dager, og tilsvarende lengde er funnet på tiden fra symptomstart hos en person med bekreftet infeksjon til symptomstart hos smittet nærkontakt (6, 19-21). Samlet tyder dette på at mye av smitten skjer tidlig i forløpet og sannsynligvis også før symptomdebut.

Basert på tall fra disse studiene ser man en klar tendens til at effekten av karantene flater ut etter 8-9 dager. Etter 8-9 dager anses hovedeffekten av karantenetiltaket allerede å være tatt ut, da svært få blir syke etter dette. Dersom samlet risiko for at en nærkontakt er smittet er 15 prosent, vil man miste i underkant av 1 prosent av smittede nærkontakter ved å forkorte karantenetida til 10 døgn (6,7,20,22,). Det er likevel viktig å merke seg at enkelte personer vil ha lengre inkubasjonstid. Derfor vil risikoen være liten, men ikke helt borte, ved å forkorte karantenetiden fra 14 til 10 døgn. Risikoen vil heller ikke være borte ved å opprettholde 14 dagers karantenetid.

Fritak fra karantene etter gjennomgått sykdom

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets kunnskapsoppsummering om immunitet etter covid-19 infeksjon, som også så på kunnskap om immunitet etter SARS, så er det sannsynlig at gjennomgått infeksjon med covid-19 gir beskyttelse en periode, men det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Serokonversjon er identifisert å starte tidlig etter symptomstart, og påvises hos de fleste ila 14-24 dager (10). Mest sannsynlig er man beskyttet i hvert fall ett til to år mot reinfeksjon, men dette kan ikke sikkert fastslås enda. Basert på dette anbefaler vi at en person som i løpet av de siste 6 månedene har gjennomgått covid-19, bekreftet ved godkjent laboratoriemetode, fritas fra karantene.

Samlet målretting av karantenetiden

Ved at definisjonen for nærkontakt utvides til å gjelde alle som har vært eksponert for smitte med covid-19 i 48 timer før symptomdebut økes arbeidet i kommunene med å finne nærkontakter. Flere vil tas ut av arbeid og settes i karantene. Noen steder vil dette øke byrden betraktelig mens enkelte kommuner allerede har valgt å gjøre det slik. Vurdert sammen med anbefalingen om å redusere varigheten av karantene, vil endringen bety at bruken av karantenedager sentreres til tiden rundt innsykning og tidlig i sykdomsforløpet. Dette er også den mest smittsomme perioden. Bruken av karantene reduseres også ved at personer som har gjennomgått sykdommen fritas. Samlet sett gir dette en bedre målretting av tiden i karantene.

Les mer i notat om kriterier for opphevelse av isolasjon, karantene og friskmelding på Bakgrunnsnotater fra Folkehelseinstituttet,

Referanser

 1. Steens A, Freiesleben de Blasio B, Veneti L, et al. Poor self-reported adherence to COVID-19-related quarantine/isolation requests, Norway, April to July 2020. Euro Surveill. 2020;25(37).
 2. Quilty BJ, Clifford S, Flasche S, Kucharski AJ, Edmunds WJ. Quarantine and testing strategies in contact tracing for SARS-CoV-2: a modelling study. medRxiv. 2020:2020.2008.2021.20177808.
 3. Guan W-j, Ni Z-y, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382(18):1708-1720.
 4. Cheng H-Y, Jian S-W, Liu D-P, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Internal Medicine. 2020.
 5. Sun K, Wang W, Gao L, et al. Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science. 2020:eabe2424.
 6. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med. 2020;172(9):577-582.
 7. Bi Q, Wu Y, Mei S, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.
 8. Grijalva CG, Rolfes MA, Zhu Y, et al. Transmission of SARS-COV-2 Infections in Households — Tennessee and Wisconsin, April–September 2020. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 2020;69(44).
 9. Mettler SK, Kim J, Maathuis MH. Diagnostic serial interval as a novel indicator for contact tracing effectiveness exemplified with the SARS-CoV-2/COVID-19 outbreak in South Korea. Int J Infect Dis. 2020;99:346-351.
 10. Ali ST, Wang L, Lau EHY, et al. Serial interval of SARS-CoV-2 was shortened over time by nonpharmaceutical interventions. Science. 2020;369(6507):1106-1109.
 11. Kissler SM, Fauver JR, Mack C, et al. Viral dynamics of SARS-CoV-2 infection and the predictive value of repeat testing. medRxiv. 2020:2020.2010.2021.20217042.
 12. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. N Engl J Med. 2020.
 13. Wells CR, Townsend JP, Pandey A, et al. Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies. medRxiv. 2020:2020.2010.2027.20211631.
 14. ECDC. Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers – Addendum to the Aviation Health Safety Protocol. In: ECDC, Stockholm. 2. Dec 2020.
 15. CDC. Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using Symptom Monitoring and Diagnostic Testing. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html. Published 2020. Accessed 08.12.2020, 2020.
 16. European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19, 8 April 2020. Stockholm: ECDC2020.
 17. Considerations in the investigation of cases and clusters of COVID-19. Interim guidance. 13 March 2020. WHO. 2020.
 18. Wei WE LZ, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2020;2020;69::411-5.
 19. Du Z, Xu X, Wu Y, Wang L, Cowling BJ, Meyers LA. Serial Interval of COVID-19 among Publicly Reported Confirmed Cases. Emerging infectious diseases. 2020;26(6).
 20. Zhang J, Litvinova M, Wang W, Wang Y, Deng X, Chen X, et al. Evolving epidemiology and transmission dynamics of coronavirus disease 2019 outside Hubei province, China: a descriptive and modelling study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.05.09.
 21. Zhao S, Gao D, Zhuang Z, Chong M, Cai Y, Ran J, et al. Estimating the serial interval of the novel coronavirus disease (COVID-19): A statistical analysis using the public data in Hong                            Kong from January 16 to February 15, 2020. medRxiv. 2020:2020.02.21.20026559.
 22. Luo L, Liu D, Liao X-l, Wu X-b, Jing Q-l, Zheng J-z, et al. Modes of contact and risk of transmission in COVID-19 among close contacts. medRxiv. 2020:2020.03.24.20042606.
 23. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 2020

Historikk

14.05.2021: Lagt inn råd for beskyttet helsepersonell med smittet husstandsmedlem.

13.05.2021: Lagt til EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia, jf. Endringer i covid-19 forskriften fra 13.5.

12.05.2021: Lagt til at personer som har vært utenfor EØS- og Schengenområdet siste 10 dagene ikke kan bruke offentlig transport til karantenehotellet, jf. Endringene i covid-19 forskriftens §5 som trådte i kraft 9.5.21.

10.05.2021: Fjernet setning om at ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til person med påvist covid-19 ikke bør unntas karantene.

10.05.2021: Tydeliggjøring av unntak fra smittekarantene for vaksinert helsepersonell

09.05.2021: Klargjøring og presisering rundt at personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden ikke skal være i smittekarantene dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering.

04.05.2021: Lagt til presiseringer om vaksinerte og smittekarantene

04.05.2021: Lagt til informasjon om endringer i smittekarantene for vaksinerte etter forskriftsendring

30.04.2021: Lagt til at innreisende fra enkelte land ikke kan bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenehotellet, jf. forskriftsendring.

27.04.2021: Lagt til tekst om avisolering, språklige endringer.

07.04.2021: Lenket til Helsedirektoratets rutine for isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge, og presisert anbefaling til helsepersonell om å følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i den forbindelse.

07.04.2021: FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør godkjennes for å bruke unntakene i §§6e og 6k.

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

23.03.2021: Rettet skrivefeil i kapittelet om karantene

22.03.2021: Spesifisering av unntak for vaksinerte uansett vaksinetype

19.03.2021: Nytt unntak, paragraf 6k, for vaksinert helsepersonell.

12.04.2021: Lagt til tabell Vaksinerte og smittedes plikt til karantene og isolasjon.

07.04.2021: Lenket til Helsedirektoratets rutine for isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge, og presisert anbefaling til helsepersonell om å følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i den forbindelse.

10.03.2021: Lagt inn tidsdefinisjon for vaksinert.

08.03.2021: Endret fra "fullvaksinert" til vaksinert.

03.03.2021: Forsterket TISK og ventekarantene for husstandsmedlemmer anbefales i alle utbrudd, uavhengig av virusvariant.  

25.02.2021: Presisert at vaksinert utenlandsk helsepersonell kan unntas innreisekarantene i arbeidstiden etter negativ test ved innreise.

19.02.2021: Ny figur om håndtering av store utbrudd med ny virusvariant satt inn. Forskriftsendring:  fullvaksinert helsepersonell kan fritas innreisekarantene.

04.02.2021: Lagt inn tiltak ved utbrudd av sørafrikansk virusvariant. 

02.02.2021: Lagt til tekst om hvordan husstandsmedlemmer som fortsetter å bo med en smittet kan forkorte karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering.

01.02.2021: Fjernet avsnittet om Unntaket for arbeidsreisende fra enkelte EØS-land og evt Sveits (§ 6c i covid-19 forskriften) som ble opphevet 31.1.21.

30.01.2021: Ikke lenger unntak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19 gjelder fra 31.1.21. 

28.01.2021: Tekst endret i hht forskriftsendring om forkortet karantene ved testing. Lagt til bakgrunn for endringen. Lagt inn begrunnelse for at karantene kan forkortes ved negativ PCR etter 7 døgn.

25.01.2021: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.01.21.

19.01.2021: Lagt til at det er innført egne bestemmelser for Sør-Afrika.

10.01.2021: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

07.01.2020: Justert teksten om unntak etter §6d etter forskriftsendringer, lagt til vaksinerte i listen over personer som kan vurderes unntatt etter §6e.

30.12.2020: Presisering i avsnittet om Generelt om unntak fra karanteneplikten. Ny tekst: For å slippe Innreisekarantene etter gjennomgått covid-19 må man være avisolert og det må være minst 2 uker siden testen ble tatt. 

22.12.2020: Lagt til at vaksinasjon ikke gir unntak fra karantene, lagt til at det er innført egne bestemmelser for reisende fra Storbritannia, presisert at kravet om 2 uker gammel test for unntak etter gjennomgått covid-19, gjelder ved innreise. Språkkorrektur.

20.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

17.12.2020: Lagt inn "eller anitgentest" i setningen "Foreløpig er bare rt-PCR eller antigentest for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode." Lagt inn eksempel på utregning av karantene. 

14.12.2020: I avsnittet "generelt om unntak fra karanteneplikten" er det lagt til presisjon om at unntak etter gjennomgått covid-19 gjelder både smittekarantene for nærkontakter og innreisekarantene. 

11.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

08.12.2020: presisering at testen må være minst 2 uker gammel, og endring fra – gjennomgått sykdom og påvist covid-19 til gjennomgått covid-19.

04.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

27.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

17.11.2020: Lagt til setningen "Attest skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk" i avsnittet Generelt unntak fra karanteneplikten. 

14.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

10.11.2020: Lagt til følgende setning i avsnittet om oppfølging av nærkontakter: Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, og som er i ungdomskolealder eller eldre, bør teste seg.

07.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

04.11.2020: Oppdatert med nytt flytskjema. Endret antall døgn i isolering i tråd med endrede retningslinjer.
Endret telling av døgn i isolasjon, nærkontaktkarantene og innreisekarantene fra; 10 døgn eksklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst, til 10 døgn inklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst.

02.11.2020: Forenkling av tekst om varighet av karantene

30.10.2020: Ført inn at husstandsmedlemmer til sannsynlige tilfeller anbefales av FHI å være i karantene i påvente av prøvesvar.

29.10.2020: Avsnitt om arbeidsreiser er oppdatert i henhold til nye bestemmelser som gjelder fra 31. oktober 2020.

26.10.20: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

22.10.2020: Flytskjema er oppdatert.

08.10.2020: Endret kulepunkt om testing fra "dag 0" til testing ved ankomst "dag 1". 

02.10.2020: Oppdatert avsnittet om "Varighet" med "Varighet av karatene for nærkontakter" og "Varighet av karantene for nærkontakt som er hustandsmedlem. Lagt inn oppdatert flytskjema.

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

21.09.2020: I avsnittet om unntak for arbeidsreisende er følgende korrigert: Unntaket i § 6c kan også omfatte personer som kommer fra områder utenfor Schengen og EØS. Under avsnittet "varighet" er det føyd til at når karantene for nærkontakt kan avsluttes.

15.9.2020: Oppdaterte mange avsnitt som følge av endringer i unntak fra karanteneplikten, noe andre endringer gjennom artikkelen.

11.09.2020: Byttet ut figuren med en oppdatert versjon som viser varighet av karantene i ulike husstander.

10.09.2020: Oppdatert avsnittet om varighet, under kapittelet om karantene. Presisert skillet mellom husstandsmedlemmer og ikke husstandsmedlemmer.

14.08.2020: Lagt inn presisering om at Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Endret tekst slik at skillet mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter i utgangspunktet er fjernet når det gjelder karantene.

07.08.2020: Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd.

30.7.2020: Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om oppfølging av "andre nærkontakter": For råd om nødvendig transport til hjemmet/egnet oppholdssted for "andre nærkontakter", se Smittesporing i ulike situasjoner - nederst i avsnittet om smittesporing etter flyreise.

10.07.2020: Oppdatert avsnitt om Norden, EU, EØS og Schengen i lys av dagens endringer om reise.

03.07.2020: Presisert tidspunkt for prøvetaking ved unntak fra karantene, slik at dette er i tråd med forskriftskrav. Henviser til råd for ulike helsetjenester for smitteverntiltak når de skal inn til eller behandle personer som er isolert eller i karantene.

02.07.2020: Lagt til punktet "Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt" i listen over tiltak for oppfølging av "andre nærkontakter" og når personer unntas karanteneplikt. Presisert at "Personer i gruppa "andre nærkontakter" bør informere arbeidsgiver for å sikre at tiltak ovenfor blir fulgt.". 

01.07.2020: Oppdatert figur med varighet av isolasjon og karantene. Samlet tiltak for "andre nærkontakter" og ved unntak fra karantene i ett avsnitt. Presisert tidspunkter for testing. Lagt til at for helsepersonell fra områder i Sverige med karanteneplikt gjelder bestemmelsene som for arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land. Lagt til råd til arbeidsgivere som gir unntak fra karantene.

24.06.20: I avsnittet "Unntak fra karanteneplikten" presisert hvilke grupper unntaket gjelder for og hvilke karanteneregler som gjelder for hver enkelt gruppe. Unntaket gjelder for disse gruppene: "Ved gjennomgått sykdom: at unntaket  "Innreisende fra områder i Norden", "For arbeidsreisende fra områder i Sverige med karanteneplikt", "For arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land" og "For personer i samfunnskritiske funksjoner". 

15.06.2020: Presisering om unntak fra karanteneplikt, inklusiv smitteverntiltak når personer unntas fra karanteneplikt på jobb

11.06.2020: Lagt til leddsetningen "dersom dette er praktisk gjennomførbart innenfor oppfølgingstiden på 10 dager." i avsnittet "Oppfølging av andre nærkontakter".

08.06.2020: Fjernet "etter nærkontakt" i avsnittsoverskriften "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt".

05.06.2020: 
Flyttet avsnittet om andre nærkontakter slik at det utgjør siste avsnittet på siden. Fjernet innhold som handlet om når unntak av karanteneplikt og hva som skulle vurderes ved karantene og jobb. Feil i flytdiagrammet rettet, eksempel 2D.

04.06.2020: Kapitlet er omstrukturert noe, lagt inn figur med eksempler på varighet av karantene og hjemmeisolering, presiseringer rundt oppfølging av andre nærkontakter og rundt unntak fra karanteneplikten.

04.06.2020: Lagt inn eksempler av nærkontakter under "oppfølging av nærkontakter." Lagt inn setning om testing under "Oppfølging av «andre nærkontakter» som ikke er i karantene". 

02.06.2020: «Nærkontakter» inndelt i «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre», og oppfølging av disse skissert. Endring i rekkefølge ( isolering satt først), språklige endringer og flere lenker til andre sider.   

28.05.2020: Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler

19.05.2020: Lagt til første avsnitt under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".

13.05.2020: Lagt inn informasjon om bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020.

08.05.2020: Endret tid på varighet av karantene fra 14 til 10 dager. Lagt inn punkt om at hjemmekarantene ikke gjelder for de med gjennomgått sykdom og påvist covid-19 dokumentert med godkjent laboratoriemetode.

30.4.2020: Forklaring på sannsynlig covid-19-tilfelle lagt inn under avsnittet "Varighet av hjemmekarantene".

24.4.2020: I avsnittet om eksempel på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden er følgende punkt lagt til: Ansatte som allerede har gjennomgått covid-19, påvist ved anbefalt laboratoriemetode.

16.4.2020: Endret ordlyd i første avsnitt under Hjemmeisolering for å tydeliggjøre kriteriene.

15.04.2020: Endret setning under bakgrunn for tiltakene til "Dersom man er i hjemmekarantene fordi noen i husstanden er syke med covid-19, varer hjemmekarantenen i minst 14 dager, men ikke lenger enn til den eller de som er syke er ferdig med sin tid i isolering."

13.04.2020: Omtale av "sannsynlig covid-19"-tilfelle innarbeidet i teksten.

03.04.2020: Teksten gjennomgått og oppdatert.

30.03.20: Fjerner "eller ingen" fra første punkt under bakgrunn for tiltakene.

20.03.20: Fjernet råd om hjemmeisolering for personer som er prøvetatt og i påvente av prøvesvar. Redigert avsnitt og tekst. 

17.03.20: Fjernet "Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom" under "Varighet av hjemmekaranten eller hjemmeisolering."

16.03.20: Presistert råd til personer i hjemmekarantene/-isolering

14.03.20: Lagt til lenke til siden med oppdaterte karantenebestemmelser for personer som har vært på reise i utlandet. (Karantenebestemmelser gjelder også nå for noen nordiske land).

12.03.20: lagt til "Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst"

09.03.20: Avsnittet Bakgrunn flyttet til slutten av artikkelen. Under Anbefalinger om hjemmekarantene: lagt inn "Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger".

07.03.20: Endring i anbefalingene om karantene etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene. 

06.03.20: Presisering av bakgrunn for tiltakene: Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger, kostnader og Smittevernloven. De strengeste tiltakene rettes mot de som utgjør størst risiko for smitte. Tiltakene nedenfor baseres på følgende vurdering: 1) Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt). 2) Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning.

De samme prinsippene gjelder når tiltakene om hjemmekarantene og hjemmeisolering iverksettes et annet sted enn egen bolig. Arbeidsrestriksjoner ten karantene gjelder også for studenter. Ansatte i helsetjenesten som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger.

For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer.  Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.

04.03.20 Lagt inn informasjon om arbeidsrestriksjoner (uten karantene) for utvalgte grupper der det er spesielt viktig å hindre spredning på arbeidsplassen. 
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene og presisert hvilke grupper hjemmekarantene og hjemmeisolering anbefales for. Informasjon om varighet av og tiltak ved arbeidsrestriksjon (uten karantene), hjemmekarantene og hjemmeisolering er oppdatert. 

02.03.20: Lagt nytt avsnitt om "Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus og personer i hjemmekarantene" med lenker til begge artiklene med pasientinformasjon.