Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Publisert Oppdatert

Beskrivelse av indikasjon, varighet og unntak ved karantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.

Beskrivelse av indikasjon, varighet og unntak ved karantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.


Oppfølging av nærkontakter, isolering og karantene er virkemidler for å hindre spredning av covid-19. Isolering og karantene gjennomføres på best egnet sted, fortrinnsvis i eget hjem. Når tiltakene iverksettes et annet sted enn i egen bolig, gjelder de samme prinsippene. 

Hjemmeisolering

Hjemmeisolering gjelder for de som har bekreftet eller sannsynlig covid-19, men som ikke er så syke at de trenger behandling på sykehus.

Nærmere beskrivelse av hvordan hjemmeisolering gjennomføres, med råd til pasienten, finnes på siden for avstand, karantene og isolering

Hjemmeisolering er kun aktuelt når boforholdene egner seg i forhold til smittevern og medisinsk oppfølging. For hver pasient bør helsetjenesten legge en plan for oppfølging av pasienten. Hensikten er å sikre at:

 • pasienten får nødvendig praktisk bistand
 • eventuell forverring fanges opp
 • pasienten klarer å etterleve tiltakene

I de fleste tilfeller, og alltid når det gjelder pasienter i risikogruppen, bør daglig kontakt tilstrebes. Både telefonisk/digital kontakt og hjemmebesøk kan være aktuelt. Pasienten må få beskjed om hvem de skal ringe ved forverring av symptomer.

Helsepersonell som skal inn til, eller behandle hjemmeisolerte pasienter eller deres husstandsmedlemmer, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Se også:

Oppfølging av nærkontakter

Alle nærkontakter skal i karantene i 10 døgn etter siste smitteeksponering. 

Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, og som er i ungdomskolealder eller eldre, bør teste seg. Anbefalt testtidspunkt er mellom dag 3 og 7 etter eksponering, gjerne på dag 5.

Det kan i noen situasjoner være nyttig å skille mellom “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter” og “andre nærkontakter”. Se: Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Nærkontakter som i løpet av de siste 6 måneder har gjennomgått covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode (rt-PCR for SARS-CoV-2) er unntatt karantene. Antistoff-prøvesvar gir per i dag ikke fritak fra karantene.

Karantene

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) pålegger karantene for alle som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet positiv for SARS-CoV-2. Kontakten må ha funnet sted i smittsom periode, dvs. innen 48 timer før vedkommende fikk første symptom (for vurdering av smittsom periode hos asymptomatiske, se kap. om smittesporing).

Forskriften pålegger også karantene ved innreise til Norge som hovedregel. 

Det anbefales at de som bor sammen med personer som allerede er i karantene når de får symptomer på covid-19 ( “sannsynlig covid-19") er i karantene i påvente av prøvesvar. Dersom det sannsynlige tilfellet tester negativt, opphører karantenen for husstandsmedlemmene. Ved positiv test skal den testede isoleres og det igangsettes smittesporing. Alle nærkontakter settes da i karantene.

Tiltak ved karantene

Nærmere beskrivelse av hvordan karantenen gjennomføres finnes på siden for avstand, karantene og isolering. Her er det også et avsnitt om egnet/ikke egnet sted for karantene.

Det bør vurderes om den som er i karantene, trenger oppfølging av helsetjenesten i karanteneperioden.

Helsepersonell som skal inn til eller behandle personer i karantene, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Varighet

Karantenen for nærkontakter varer 10 døgn etter siste eksponering. 

Når man bor sammen med en eller flere personer som er isolert, kan det være vanskelig å holde helt avstand. Det meste av smitten skjer i dagene rundt innsykning, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra (se figur eksempel husstand 1, person C i flytskjemaet). Klarer man å leve tilstrekkelig adskilt i husstanden, teller man 10 døgn fra datoen man ble adskilt (se figur eksempel husstand 1, person D).

Hvis den som har testet positivt ikke har hatt symptomer (asymptomatisk), kan man telle 10 døgn fra prøvetakingsdato (se figur; eksempel husstand 3, person A og B). 

Flytskjema

Flytskjema viser oppfølging av nærkontakter. Klikk på figuren for å forstørre. Illustrasjon: FHI.
Flytskjema viser oppfølging av nærkontakter. Klikk på figuren for å forstørre. Illustrasjon: FHI.

Generelt om unntak fra karanteneplikten 

Det er ikke karanteneplikt ved gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved anbefalt laboratoriemetode siste 6 måneder. Gjennomgått sykdom dokumenteres med attest der prøveresultat og metode fremkommer, samt personidentifiserbare opplysninger og dato for prøvetaking. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode. Gjennomgått “sannsynlig covid-19" gir ikke fritak fra karantene. Attest skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Det er heller ikke karanteneplikt for personer som kommer til Norge fra områder/land med tilstrekkelig lav smittespredning («gule land»). For oversikt over hvilke områder/land dette gjelder, se:

Det er enkelte unntak fra karanteneplikten, og de viktigste unntakene er beskrevet nedenfor.

Unntak for karantene: arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger

Arbeids- og oppdragstakere med hyppige grensekryssinger som ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag. Dette gjelder også for helsepersonell som dagpendler fra Sverige eller Finland, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste.

Unntak for karantene: arbeidsreisende fra enkelte EØS-land og evt Sveits (paragraf 6c)

Det kan gjøres unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende som de siste 10 døgnene før de kommer til Norge ikke har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå. Se hvilke land som har særlig høyt smittenivå i tekstboksen nedenfor og hvor unntaket ikke kan benyttes.

Arbeidstakere som kan benytte unntaket, kan jobbe etter at de har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. De ti første dagene i landet skal de være innkvartert på enerom, ha fritidskarantene og de skal testes hver tredje dag. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. 

Bruk av unntaket organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge.

Les mer nedenfor om oppfølging på arbeidsplassen.

Liste over områder og land med særlig høyt smittenivå

Arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge, har oppholdt seg i et område med særlig høyt smittenivå, kan ikke benytte seg av unntaket fra innreisekarantene i covid-19-forskriften § 6 c, dvs. de kan ikke benytte ordningen med testing hver tredje dag. 10 dagers karantene gjelder derfor.

Neste oppdatering: natt til lørdag 28. november 2020. Se  siste Tallgrunnlag for innreisekarantene. 

Regioner i Norden:

Nordiske

land

Regioner/distrikt som er kategorisert særlig røde, der 10 dagers karantene kreves
(Insidens per 100 000 innbygger og andel positive prøver i snitt, uke 45-46*)

Røde regioner der unntak til innreisekarantene etter covid-19-forskriften §6C fortsatt er mulig

(Insidens per 100 000 innbygger og andel positive prøver i snitt, uke 45-46)

Danmark

Hovedstaden

373,6 (8,1%)

 

Sjælland

224,9 (5,2%)

Syddanmark

171,4 (4,2%)

Midtjylland

219,3 (5,6%)

Nordjylland

189,9 (2,6%)

Sverige

Stockholm

728,2 (16,4%)

 

 

 

Uppsala

614,5 (9,5%)

Södermanland

447,9 (7,3%)

Östergötland

404,1 (17,7%)

Örebro

804,0 (14,5%)

Västmanland

695,8 (9,0%)

Jönköping

648,1 (13,8%)

Kronoberg

710,4 (15,4%)

Kalmar

318,1 (6,2%)

Gotland

704,6 (9,7%)

Blekinge

241,4 (7,7%)

Skåne

528,3 (8,9%)

Halland

461,7 (6,5%)

Västra Götaland

478,1 (10,5%)

Värmland

275,1 (6,3%)

Dalarna

456,2 (7,2%)

Gävleborg

437,4 (6,8%)

Västernorrland

377,0 (6,6%)

Jämtland

317,9 (2,9%)

Väserbotten

486,3 (4,5%)

Norrbotten

451,1 (7,8%)

Finland


Sjukvårds-distrikt

(SVD)

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Södra Savolax SVD

76,1 (6,0%)

   

 

 

Mellersta Finlands SVD

8,7 (0,1%)

 

 

Mellersta Österbottens SVD

24,5 (1,0%)

 

 

Helsingfors och Nylands SVD

104,2 (3,3%)

 

 

Östra Savolax SVD

2,5 (0,0%)

 

 

Kajanalands SVD

19,4 (0,6%)

 

 

Centrala Tavastlands SVD

12,3 (0,2%)

 

 

Kymmenedalens SVD

31,6 (1,8%)

 

 

Lapplands SVD

54,7 (0,4%)

 

 

Länsi-Pohja SVD

116,3 (2,3%)

 

 

Norra Karelens SVD

12,8 (0,5%)

 

 

Norra Österbottens SVD

28,5 (0,6%)

 

 

Birkalands SVD

14,7 (0,2%)

 

 

Norra Savolax SVD

18,5 (0,3%)

 

 

Päijät-Häme SVD

16,2 (0,6%)

 

 

Satakunta SVD

10,6 (0,3%)

 

 

Södra Karelens SVD

17,3 (0,8%)

 

 

Syd-Österbottens SVD

8,8 (0,4%)

 

 

Vasa SVD

27,2 (0,9%)

 

 

Egentliga Finlands SVD

52,0 (1,3%)

 

 

Åland

16,6 (0,0%)

Island

 

 

Hele landet

67,2 (1,2 %)

Færøyene

 

 

6,2!

Grønland

 

 

0,0!

*Data om andel positive prøver er basert på uke 45-46 for Sverige.

! Data om andel positive prøver ikke tilgjengelig fra ECDC.

Land i EØS og Sveits:

Ingen av landene som ble vurdert, basert på data fra uke 45 og 46, kan få unntak til innreisekarantene etter covid-19-forskriften §6C.

Land som er kategorisert særlig røde, der 10 dager karantene kreves

Insidens per 100 000 innbygger
(basert på uke 45 & 46)

Andel positive prøver i snitt
(basert på uke 44 & 45)

Andorra

1 374,4

#

Belgia

773,2

22,9 %

Bulgaria

631,2

27,4 %

Estland

200,2

5,6 %

Frankrike

847,5

20,4 %

Hellas

310,3

8,9 %

Irland

120,3

5,2 %

Italia

777,3

14,6 %

Kroatia

802,5

26,9 %

Kypros

298,6

4,8 %

Latvia

229,7

4,6 %

Liechtenstein

1 130,9

#

Litauen

681,4

9,9 %

Luxembourg

1 264,4

6,1 %

Malta

351,5

3,5 %

Monaco

550,1

#

Nederland

508,6

16,9 %

Polen

877,1

31,0 %

Portugal

710,0

12,3 %

Romania

585,2

21,9 %

San Marino¤

943,3

#

Slovakia

492,1

16,5 %

Slovenia

931,9

30,3 %

Spania

545,8

12,2 %

Storbritannia

501,8

7,3 %

Sveits

1 199,1

25,2 %

Tsjekkia

1 112,4

31,2 %

Tyskland

308,7

7,3 %

Ungarn

661,8

21,2 %

Vatikanstaten¤

0,0

# 

Østerrike

1 042,9

18,0 %

# Data om andel positive prøver ikke tilgjengelig fra ECDC, vurderes på annet grunnlag.

Andre unntak fra karanteneplikten

Særskilt unntak fra innreisekarantene (paragraf 6d)

Personer som Norge har invitert av utenrikspolitiske grunner, samt personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn, eller delt bosted for barn, er helt unntatt innreisekarantene. FHI anbefaler allikevel at disse tar en test etter ankomst til Norge. De bør også holde seg i karantene og avvente oppstart av skole/jobb inntil det foreligger ett negativt testsvar, men det er kun et råd og ikke et krav etter forskriften. De bør også følge nøye med på egen helsetilstand og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.

For personer i samfunnskritiske funksjoner (paragraf 6e)

Covid-19-forskriften, §6e gir ledere i samfunnskritiske virksomheter mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Dette gjelder uavhengig av årsak til at arbeidstakeren er ilagt karantene. Unntaket fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Når det gis unntak bør testing og andre smitteverntiltak gjennomføres, se avsnittet under.   

Før arbeidsgiver gir unntak fra karantene for å opprettholde forsvarlig drift, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet.

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

 • Ansatte som er i karantene etter reise.
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
 • Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering.

Følgende bør ikke unntas karanteneplikten:

 • Ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til person med påvist covid-19.

Lenker

Se fullstendig oversikt over unntakene på Helsedirektoratets nettsider:

Oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6c eller 6e

Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge:

 • Teste for covid-19 kort tid etter ankomst eller ved ankomst (dag 1) til Norge. 
 • Følge testregimet for unntaksbestemmelsen. Personer som uinntas etter paragraf 6c, skal vente med oppstart i jobb inntil det første negativt prøvesvaret foreligger og testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge.
 • Karantene på fritiden selv om man er unntatt karantene på jobb.
 • Hvis det er strengt nødvendig kan de ta offentlig transport til og fra jobb etter første negative prøvesvar foreligger. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.
 • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
 • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper.

Varigheten for tiltakene er 10 døgn etter siste mulige eksponering, eller 10 døgn etter ankomst til Norge.  

Det forutsettes at arbeidsgiver kun gir unntak fra karanteneplikt dersom testing og anbefalte smitteverntiltak kan gjennomføres. I tillegg anbefales det at arbeidsgiver sørger for:

 • Tilpasset informasjon på et språk arbeidstakeren forstår om råd for smittevern og selvmonitorering.
 • Mulighet for å følge smittevernråd på arbeidsplassen, med tanke på å holde avstand til hverandre og mulighet for å utføre håndvask/desinfeksjon.
 • Tilgang til rask prøvetaking, analyse og testresultat.
 • Ingen risiko for tap av inntekt ved positivt svar.
 • Lett, sikker og gratis tilgang til helsehjelp ved symptomer

Bruk av offentlig transport i karantene

Personer i karantene skal som hovedregel ikke benytte offentlig transport, og aldri hvis de har symptomer på covid-19.   

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som er i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. FHI anbefaler at nærkontakt av typen husstandsmedlem eller tilsvarende nær bør ha testet negativt for SARS-CoV-2 tidligst 48 timer før reisen.

Råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport 

Bakgrunn for tiltakene 

Karantene brukes for å forhindre smittespredning før symptomer på covid-19 infeksjon har meldt seg. Med tiden har bedre kunnskap om covid-19 gjort det tydelig at det aller meste av smitteoverføringen skjer helt i starten av sykdomsforløpet. Det er uheldig med utstrakt bruk av karantene ved svært lav risiko for sykdom. Helst vil man fange opp flest mulig syke med færrest mulig døgn i karantene.

FHI har derfor anbefalt at dagene i karantene målrettes ved disse tre endringene.

 • Man regnes som nærkontakt 48 timer før symptomene starter (økt fra 24 timer)

 • Tid i karantene forkortes fra 14 til 10 døgn

 • Personer som har gjennomgått covid-19- sykdom, unntas fra plikt til karantene i de påfølgende seks måneder.

Bakgrunn for testtidspunkter ved unntak fra karantene

Tidspunktene for testing tar hensyn til når viruset vanligvis er påvisbart etter smitte, smittsom periode før symptomer og sannsynlighet for asymptomatisk/atypisk sykdom. Målet er å finne flest mulig av de smittede samtidig som flesteparten av dem fanges opp før symptomer utvikler seg.

Bakgrunnen for endringene

Karantene er virksomt for å hindre overføring av covid-19 til usmittede. Samtidig er det et kostbart tiltak og kan svekke beredskapsevnen hvis hele arbeidslag tas ut av en virksomhet. Flere land, inkluder Sverige og Danmark, har derfor sluttet med bruk av karantene. De landene som fortsatt bruker karantene har benyttet en karantenetid på 14 døgn siden starten av epidemien. Dette er i tråd med rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Foreløpige erfaringer i Norge er at det brukes et par hundre dager i karantene per person som utvikler sykdom. FHI har derfor vurdert om bruken av karantene kan målrettes bedre. Finnes det et bedre alternativ mellom 0 og 14 døgn? Når bør karantenen starte? Er det nødvendig med ny karanteneperiode for en person som selv har gjennomgått sykdommen?

Nærkontakt fra 48 timer før symptomstart

ECDC anbefaler at smitteoppsporing gjøres fra 48 timer før symptomdebut (1). Det samme gjør WHO (2). Det er tilkommet kunnskap som tilsier at smittsomheten er relativ høy 1-2 dager før symptomer opptrer (3,4). Derfor anbefaler FHI at man nå regnes som nærkontakt som skal i karantene fra 48 timer før symptomene starter i stedet for 24 timer før.

Fra 14 til 10 døgn i karantene

Vi får et stadig mer presist anslag på gjennomsnittlig inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til man blir syk). Nylig publiserte studier har funnet inkubasjonstid på 4-6 dager, og tilsvarende lengde er funnet på tiden fra symptomstart hos en person med bekreftet infeksjon til symptomstart hos smittet nærkontakt (4-7). Samlet tyder dette på at mye av smitten skjer tidlig i forløpet og sannsynligvis også før symptomdebut.

Basert på tall fra disse studiene ser man en klar tendens til at effekten av karantene flater ut etter 8-9 dager. Etter 8-9 dager anses hovedeffekten av karantenetiltaket allerede å være tatt ut, da svært få blir syke etter dette. Dersom samlet risiko for at en nærkontakt er smittet er 15 prosent, vil man miste i underkant av 1 prosent av smittede nærkontakter ved å forkorte karantenetida til 10 døgn (5,6,8,9). Det er likevel viktig å merke seg at enkelte personer vil ha lengre inkubasjonstid. Derfor vil risikoen være liten, men ikke helt borte, ved å forkorte karantenetiden fra 14 til 10 døgn. Risikoen vil heller ikke være borte ved å opprettholde 14 dagers karantenetid.

Fritak fra karantene etter gjennomgått sykdom

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets kunnskapsoppsummering om immunitet etter covid-19 infeksjon, som også så på kunnskap om immunitet etter SARS, så er det sannsynlig at gjennomgått infeksjon med covid-19 gir beskyttelse en periode, men det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Serokonversjon er identifisert å starte tidlig etter symptomstart, og påvises hos de fleste ila 14-24 dager (10). Mest sannsynlig er man beskyttet i hvert fall ett til to år mot reinfeksjon, men dette kan ikke sikkert fastslås enda. Basert på dette anbefaler vi at en person som i løpet av de siste 6 månedene har gjennomgått covid-19, bekreftet ved godkjent laboratoriemetode, fritas fra karantene.

Samlet målretting av karantenetiden

Ved at definisjonen for nærkontakt utvides til å gjelde alle som har vært eksponert for smitte med covid-19 i 48 timer før symptomdebut økes arbeidet i kommunene med å finne nærkontakter. Flere vil tas ut av arbeid og settes i karantene. Noen steder vil dette øke byrden betraktelig mens enkelte kommuner allerede har valgt å gjøre det slik. Vurdert sammen med anbefalingen om å redusere varigheten av karantene, vil endringen bety at bruken av karantenedager sentreres til tiden rundt innsykning og tidlig i sykdomsforløpet. Dette er også den mest smittsomme perioden. Bruken av karantene reduseres også ved at personer som har gjennomgått sykdommen fritas. Samlet sett gir dette en bedre målretting av tiden i karantene.

Les mer i notat om kriterier for opphevelse av isolasjon, karantene og friskmelding på Bakgrunnsnotater fra Folkehelseinstituttet,

Referanser

 1. European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19, 8 April 2020. Stockholm: ECDC2020.
 2. Considerations in the investigation of cases and clusters of COVID-19. Interim guidance. 13 March 2020. WHO. 2020.
 3. Wei WE LZ, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2020;2020;69::411-5.
 4. Du Z, Xu X, Wu Y, Wang L, Cowling BJ, Meyers LA. Serial Interval of COVID-19 among Publicly Reported Confirmed Cases. Emerging infectious diseases. 2020;26(6).
 5. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Annals of internal medicine. 2020.
 6. Zhang J, Litvinova M, Wang W, Wang Y, Deng X, Chen X, et al. Evolving epidemiology and transmission dynamics of coronavirus disease 2019 outside Hubei province, China: a descriptive and modelling study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.05.09.
 7. Zhao S, Gao D, Zhuang Z, Chong M, Cai Y, Ran J, et al. Estimating the serial interval of the novel coronavirus disease (COVID-19): A statistical analysis using the public data in Hong Kong from January 16 to February 15, 2020. medRxiv. 2020:2020.02.21.20026559.
 8. Luo L, Liu D, Liao X-l, Wu X-b, Jing Q-l, Zheng J-z, et al. Modes of contact and risk of transmission in COVID-19 among close contacts. medRxiv. 2020:2020.03.24.20042606.
 9. Bi Q, Wu Y, Mei S, Ye C, Zou X, Zhang Z, et al. Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv. 2020:2020.03.03.20028423.
 10. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 2020

Historikk

17.11.2020: Lagt til setningen "Attest skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk" i avsnittet Generelt unntak fra karanteneplikten. 

14.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

10.11.2020: Lagt til følgende setning i avsnittet om oppfølging av nærkontakter: Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, og som er i ungdomskolealder eller eldre, bør teste seg.

07.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

04.11.2020: Oppdatert med nytt flytskjema. Endret antall døgn i isolering i tråd med endrede retningslinjer.
Endret telling av døgn i isolasjon, nærkontaktkarantene og innreisekarantene fra; 10 døgn eksklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst, til 10 døgn inklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst.

02.11.2020: Forenkling av tekst om varighet av karantene

30.10.2020: Ført inn at husstandsmedlemmer til sannsynlige tilfeller anbefales av FHI å være i karantene i påvente av prøvesvar.

29.10.2020: Avsnitt om arbeidsreiser er oppdatert i henhold til nye bestemmelser som gjelder fra 31. oktober 2020.

26.10.20: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

22.10.2020: Flytskjema er oppdatert.

08.10.2020: Endret kulepunkt om testing fra "dag 0" til testing ved ankomst "dag 1". 

02.10.2020: Oppdatert avsnittet om "Varighet" med "Varighet av karatene for nærkontakter" og "Varighet av karantene for nærkontakt som er hustandsmedlem. Lagt inn oppdatert flytskjema.

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

21.09.2020: I avsnittet om unntak for arbeidsreisende er følgende korrigert: Unntaket i § 6c kan også omfatte personer som kommer fra områder utenfor Schengen og EØS. Under avsnittet "varighet" er det føyd til at når karantene for nærkontakt kan avsluttes.

15.9.2020: Oppdaterte mange avsnitt som følge av endringer i unntak fra karanteneplikten, noe andre endringer gjennom artikkelen.

11.09.2020: Byttet ut figuren med en oppdatert versjon som viser varighet av karantene i ulike husstander.

10.09.2020: Oppdatert avsnittet om varighet, under kapittelet om karantene. Presisert skillet mellom husstandsmedlemmer og ikke husstandsmedlemmer.

14.08.2020: Lagt inn presisering om at Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Endret tekst slik at skillet mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter i utgangspunktet er fjernet når det gjelder karantene.

07.08.2020: Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd.

30.7.2020: Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om oppfølging av "andre nærkonmntakter": For råd om nødvendig transport til hjemmet/egnet oppholdssted for "andre nærkontakter", se Smittesporing i ulike situasjoner - nederst i asvnittet om smittesporing etter flyreise.

10.07.2020: Oppdatert avsnitt om Norden, EU, EØS og Schengen i lys av dagens endringer om reise.

03.07.2020: Presisert tidspunkt for prøvetaking ved unntak fra karantene, slik at dette er i tråd med forskriftskrav. Henviser til råd for ulike helsetjenester for smitteverntiltak når de skal inn til eller behandle personer som er isolert eller i karantene.

02.07.2020: Lagt til punktet "Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt" i listen over tiltak for oppfølging av "andre nærkonatkter" og når personer unntas karanteneplikt. Presisert at "Personer i gruppa "andre nærkontakter" bør informere arbeidsgiver for å sikre at tiltak ovenfor blir fulgt.". 

01.07.2020: Oppdatert figur med varighet av isolasjon og karantene. Samlet tiltak for "andre nærkontakter" og ved unntak fra karantene i ett avsnitt. Presisert tidspunkter for testing. Lagt til at for helsepersonell fra områder i Sverige med karanteneplikt gjelder bestemmelsene som for arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land. Lagt til råd til arbeidsgivere som gir unntak fra karantene.

24.06.20: I avsnittet "Unntak fra karanteneplikten" presisert hvilke grupper unntaket gjelder for og hvilke karanteneregler som gjelder for hver enkelt gruppe. Unntaket gjelder for disse gruppene: "Ved gjennomgått sykdom: at unntaket  "Innreisende fra områder i Norden", "For arbeidsreisende fra områder i Sverige med karanteneplikt", "For arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land" og "For personer i samfunnskritiske funksjoner". 

15.06.2020: Presisering om unntak fra karanteneplikt, inklusiv smitterntiltak når personer unntas fra karanteneplikt på jobb

11.06.2020: Lagt til leddsetningen "dersom dette er praktisk gjennomførbart innenfor oppfølgingstiden på 10 dager." i avsnittet "Oppfølging av andre nærkontakter".

08.06.2020: Fjernet "etter nærkontakt" i avsnittsoverskriften "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt".

05.06.2020: 
Flyttet avsnittet om andre nærkontakter slik at det utgjør siste avsnittet på siden. Fjernet innhold som handlet om når unntak av karanteneplikt og hva som skulle vurderes ved karantene og jobb. Feil i flytdiagrammet rettet, eksempel 2D.

04.06.2020: Kapitlet er omstrukturert noe, lagt inn figur med eksempler på varighet av karantene og hjemmeisolering, presiseringer rundt oppfølging av andre nærkontakter og rundt unntak fra karanteneplikten.

04.06.2020: Lagt inn eksempler av nærkontakter under "oppfølging av nærkontakter." Lagt inn setning om testing under "Oppfølging av «andre nærkontakter» som ikke er i karantene". 

02.06.2020: «Nærkontakter» inndelt i «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre», og oppfølging av disse skissert. Endring i rekkefølge ( isolering satt først), språklige endringer og flere lenker til andre sider.   

28.05.2020: Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler

19.05.2020: Lagt til første avsnitt under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".

13.05.2020: Lagt inn informasjon om bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020.

08.05.2020: Endret tid på varighet av karantene fra 14 til 10 dager. Lagt inn punkt om at hjemmekarantene ikke gjelder for de med gjennomgått sykdom og påvist covid-19 dokumentert med godkjent laboratoriemetode.

30.4.2020: Forklaring på sannsynlig covid-19-tilfelle lagt inn under avsnittet "Varighet av hjemmekarantene".

24.4.2020: I avsnittet om eksempel på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden er følgende pubnkt lagt til: Ansatte som allerede har gjennomgått covid-19, påvist ved anbefalt laboratoriemetode.

16.4.2020: Endret ordlyd i første avsnitt under Hjemmeisolering for å tydeliggjøre kriteriene.

15.04.2020: Endret setning under bakgrunn for tiltakene til "Dersom man er i hjemmekarantene fordi noen i husstanden er syke med covid-19, varer hjemmekarantenen i minst 14 dager, men ikke lenger enn til den eller de som er syke er ferdig med sin tid i isolering."

13.04.2020: Omtale av "sannsynlig covid-19"-tilfelle innarbeidet i teksten.

03.04.2020: Teksten gjennomgått og oppdatert.

30.03.20: Fjerner "eller ingen" fra første punkt under bakgrunn for tiltakene.

20.03.20: Fjernet råd om hjemmeisolering for personer som er prøvetatt og i påvente av prøvesvar. Redigert avsnitt og tekst. 

17.03.20: Fjernet "Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom" under "Varighet av hjemmekaranten eller hjemmeisolering."

16.03.20: Presistert råd til personer i hjemmekarantene/-isolering

14.03.20: Lagt til lenke til siden med oppdaterte karantenebestemmelser for personer som har vært på reise i utlandet. (Karantenebestemmelser gjelder også nå for noen nordiske land).

12.03.20: lagt til "Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst"

09.03.20: Avsnittet Bakgrunn flyttet til slutten av artikkelen. Under Anbefalinger om hjemmekarantene: lagt inn "Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger".

07.03.20: Endring i anbefalingene om karantene etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene. 

06.03.20: Presisering av bakgrunn for tiltakene: Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger, kostnader og Smittevernloven. De strengeste tiltakene rettes mot de som utgjør størst risiko for smitte. Tiltakene nedenfor baseres på følgende vurdering: 1) Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt). 2) Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning.

De samme prinsippene gjelder når tiltakene om hjemmekarantene og hjemmeisolering iverksettes et annet sted enn egen bolig. Arbeidsrestriksjoner ten karantene gjelder også for studenter. Ansatte i helsetjenesten som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger.

For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer.  Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.

04.03.20 Lagt inn informasjon om arbeidsrestriksjoner (uten karantene) for utvalgte grupper der det er spesielt viktig å hindre spredning på arbeidsplassen. 
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene og presisert hvilke grupper hjemmekarantene og hjemmeisolering anbefales for. Informasjon om varighet av og tiltak ved arbeidsrestriksjon (uten karantene), hjemmekarantene og hjemmeisolering er oppdatert. 

02.03.20: Lagt nytt avsnitt om "Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus og personer i hjemmekarantene" med lenker til begge artiklene med pasientinformasjon.

Innhold på denne siden