Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

Publisert Oppdatert

Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Her presenteres råd om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.

Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Her presenteres råd om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med andre trinn i gjenåpningsplanen fra 27. mai.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Regjeringen anbefaler at universitet og høyskoler kan åpne for tilstedeværelse på campus med forsterkede smitteverntiltak, se under.

Råd om smittevern

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder selv ved lette luftveissymptomer. Se råd til deg som mistenker at du kan være syk med covid-19.

Økt fysisk avstand mellom personer reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Hostehygiene og å holde avstand begrenser dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, hindrer indirekte kontaktsmitte. Forsterket renhold bør vurderes, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig. Se råd om rengjøring til sektorer utenfor helsetjenesten.

Situasjonen på læresteder for høyere utdanning kan sammenlignes med en arbeidsplass. For både studenter og ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer gjelder de samme rådene som i arbeidslivet generelt.

Se Råd til arbeidsplasser for mer informasjon. Her finnes også råd til risikogrupper.

For Folkehøyskoler henvises også til Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020 (Utdanningsdirektoratet). Her finnes også råd for skoler der elevene bor på internat.

Kontaktreduserende tiltak for universiteter, høyskoler og fagskoler

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom studenter, mellom ansatte og mellom studenter og ansatte. Lærestedene bør kartlegge hvor mange studenter som kan være til stede samtidig i ulike lokaler. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 mper person.

 • Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele dagen (forelesningssaler, lokaler for praktisk undervisning, kantiner, korridorer og annet).
 • Unngå om mulig aktiviteter som krever nærkontakt mellom studenter eller studenter og ansatte. Der nærkontakt er nødvendig i undervisningen, kan man gjøre tiltak for å minimere smitterisiko der det er mulig - slik som å begrense prating, unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt og liknende.
 • Vurder tiltak for å redusere antall studenter som er til stede samtidig, slik som reduserte gruppestørrelser, ulike oppmøtetider og tilrettelegging for delvis digital undervisning.
 • Unngå større arrangementer. Arrangementer og samlinger må følge de gjeldende anbefalinger: Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Dette gjelder også arrangementer organisert av studentene.
 • Oppfordre studenter og ansatte til å begrense bruk av offentlig transport.

Det enkelte lærested bør gjennomgå egne rutiner og legge til rette for at smittevernrådene kan følges. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en generell smittevernveileder som ulike organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere tilpasset sin aktivitet. Malen kan brukes og tilpasses for universiteter, høyskoler og fagskoler. Det er også utviklet egne bransjestandarder som vil være relevante for enkelte læresteder. Se Mal for smittevernveileder. Universiteter og høyskoler som underviser i helsefag må også forholde seg til gjeldende anbefalinger for helsepersonell.

Det er ikke satt begrensning på antall studenter per forelesning/ undervisningssituasjon, men det må kunne opprettholdes avstand på minst en meter mellom alle som er til stede.

Hvis covid-19 påvises hos en student eller ansatt, er lokale helsemyndigheter ansvarlige for smitteoppsporing, men kan ha behov for bistand fra lærestedet for å kartlegge kontakter som kan ha vært utsatt for smitte. Det er ikke et krav om registrering av hvem som er på forelesninger, men en slik oversikt gjør en smitteoppsporing lettere.

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

I situasjoner med økt smitterisiko kan lokale eller nasjonale myndigheter anbefale forsterkede smitteverntiltak. Følgende tiltak er aktuelle:

 • Forsterke tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer
 • Øke andel digital undervisning.
 • Undervisning i mindre, faste grupper kan gjennomføres i tillegg til digital undervisning for å gi tilbud om regelmessig fysisk undervisning til alle studenter.
 • Registrere hvem som er til stede og eventuelt seteplassering ved fysiske forelesninger.
 • Unngå arrangementer, større forelesninger og møter.
 • Stenge kantiner og andre områder der studenter og ansatte samles. Bibliotek og lesesaler kan holdes åpne med smitteverntiltak inkludert avstandskrav og antallsbegrensning.
 • Anbefale munnbind i fellesområder hvis det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Særskilt om helsefagutdanninger

Helsefagstudenter kan gjennomføre praksisopphold i henhold til studieplanen. Utdanningsinstitusjonen og praksisstedet må i forkant utarbeidet en plan for håndtering av studentene ved en eventuell eksponering for covid-19 under praksistiden.

Hvis helsefagstudenter blir eksponert for covid-19 under praksistiden, følges studentene opp på samme måte som ansatte på praksisstedet.

Ansvarsforhold knyttet til praksis for helsefagstudenter

Helsefaglige utdanningsinstitusjoner 

 • Sikre tydelig informasjon til studentene om hvordan de skal forhold seg basert på den til enhver tid gjeldende epidemiologiske situasjonen.
 • Sørge for at studentene har fått tilstrekkelig opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr, før de starter i praksis.
 • Etablere kohorter av studenter for hvert praksissted.
 • Ha rutiner for dialog og samarbeid med kommunelege og/ eller praksissted/ sykehus rundt oppfølging av studenter ved utbrudd av covid-19, samt tydelig ansvarsfordeling.

Praksissted for helsefagstudenter

 • Ha rutiner for dialog og samarbeid med kommunelege, utdanningsinstitusjonen og praksisstedet rundt oppfølging av studenter ved utbrudd, samt tydelig ansvarsfordeling.
 • Sikre at studenter som kan ha blitt eksponert for covid-19 i praksis, blir fulgt opp og testet på samme måte som øvrige ansatte.
 • Etablere rutiner for dialog med utdanningsinstitusjonen om varsling ved funn av covid-19 blant pasienter eller ansatte.
 • Sikre at studenter får opplæring i gjeldende rutiner ved all kontakt med pasienter, inkludert opplæring og trening i bruk av personlig beskyttelsesutstyr.
 • Helsefagstudenter bør som hovedregel kun arbeide med pasienter som er bekreftet eller mistenkt positive med covid-19 dersom de er godt trenet og arbeider under veiledning av annet erfarent personell.

Helsefagstudenter

 • Studenter må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19 (selv ved milde symptomer), og testes snarest mulig. Får de symptomer på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre personer enn 2 meter, bør de ha på munnbind.
 • Helsefagstudenter skal følge samme retningslinjer for karantene og testing som annet helsepersonell. Se Smittesporing
 • Studenter skal gjøre seg kjent med praksisstedets rutiner for kontakt med pasienter, inkludert basale smittevernrutiner, bruk av personlig beskyttelsesutstyr og håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte.
 • Studenter bør holde avstand (minst 1 meter) til andre studenter, ansatte, besøkende og pasienter (når det er mulig), og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Håndhilsning og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 • For å redusere faren for å introdusere smitte mellom ulike helseinstitusjoner/helsetjenestenivåer, bør helsefagstudenter tilstrebe å ha færrest mulig arbeidsforhold under praksistiden.
 • Studenter bør være oppmerksom på smitte blant familie og venner og på en eventuell arbeidsplass, og umiddelbart varsle utdanningsinstitusjonene om eventuell smitte i eget miljø.

Særskilt om kunstfag

Universiteter og høyskoler som underviser i kunstfag, må følge de generelle smittevernrådene beskrevet over og opprettholde kontaktreduserende tiltak, inkludert å holde en meters avstand til andre personer. Ved gjennomføring av forestillinger, kulturaktiviteter eller andre arrangementer kan avstandskravet for utøvende kunstnere fravikes ihht §13 i covid-19 forskriften. For øvrig må gjeldende bestemmelser for arrangementer følges. Under forberedende øvelser anbefales det at avstand opprettholdes så langt det er mulig, og at man tilstreber å begrense antall personer som har nær kontakt. Risikoen for smitte kan være økt ved sang, bruk av blåseinstrumenter og høyintensitetsaktivitet på grunn av økt dråpeproduksjon og at spyttdråper kan spres over lengre avstander. Utendørs er smitterisikoen mindre. Norsk musikkråd har utarbeidet egen smittevernveileder for musikkøvelser

Studiereiser og studenter fra andre land

Smittesituasjonen er i stadig utvikling, både lokalt og globalt. Det er viktig å sette seg inn i det regelverket som til enhver tid er gjeldende. For planlegging av studiereiser, utvekslingsopphold og for utenlandske studenter som skal studere i Norge, henvises til  Smittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien og Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å informere og tilrettelegge for studenter.

Det gis ikke unntak fra regler om karantene. Samskipnader og institusjoner bør tilrettelegge for innkommende studenter som må i karantene på en best mulig måte. Se Karantene og isolering.

For norske studenter som studerer i utlandet:

Flere land har innreiseforbud eller andre restriksjoner. De som vurderer utreise til sitt studieland bør ha god dialog med sitt utenlandske lærested og undersøke hvilke forsikringsordninger som gjelder.

Se også:

Gjeldende bestemmelser

Historikk

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

19.02.2021: Lagt inn at helsefagstudenter skal gjøre seg kjent med praksisstedets rutiner for håndtering av mistenkt eller bekreftet smitte. 

17.02.2021: Mest språklige endringer, men lagt til tekst i avsnittet Forsterkede tiltak. Oppdatert lenker.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med retningslinjer fra regjeringen om digital undervisning ved universiteter, høgskoler og fagskoler tom. 18. januar.

23.11.2020: Oppdatert med forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

17.11.2020: Tekst i kursiv er fjernet fra denne setningen: Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer.

13.11.2020: Oppdatert med anbefaling fra regjeringen fra 5. november, og at kommuner kan innføre strengere tiltak

14.10.2020: Tatt ut dato for gjenåpning av universiteter, høyskoler og fagskoler m.v fra ingressen. Mindre språklige endringer.

22.09.2020: Under avsnitt om helsefagstudenter, endret punkt om arbeidsforhold under praksistiden.

21.08.2020: Nytt avsnitt om beskrivelse av særskilte tiltak i forbindelse med praksisperioder for helsefagstudenter.

03.07.2020: Oppdatert med råd til utenlandsstudenter/studenter fra utlandet og spesifisert rådene om kontaktreduserende tiltak for lærestedene.

23.06.2020: Artikkel oppdatert med smittevernråd særskilt for kunstfag.