Hopp til innhold

Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

Publisert Oppdatert

Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan åpne for ordinær undervisning fra og med 15. juni, så lenge de gjennomfører undervisning og aktiviteter i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Her presenteres råd om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.

Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan åpne for ordinær undervisning fra og med 15. juni, så lenge de gjennomfører undervisning og aktiviteter i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Her presenteres råd om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.


Råd om smittevern

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder selv ved lette luftveissymptomer. Se råd til deg som mistenker at du kan være syk med covid-19.

Hostehygiene og å holde avstand begrenser dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, hindrer indirekte kontaktsmitte. Forsterket renhold bør vurderes, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Se råd om rengjøring til sektorer utenfor helsetjenesten.

Situasjonen på læresteder for høyere utdanning kan sammenlignes med en arbeidsplass. For både studenter og ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer gjelder de samme rådene som i arbeidslivet generelt.

Se Råd til arbeidsplasser for mer informasjon. Her finnes også råd til risikogrupper.

For Folkehøyskoler henvises også til Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020 (Utdanningsdirektoratet). Her finnes også råd for skoler der elevene bor på internat.

Kontaktreduserende tiltak for universiteter, høyskoler og fagskoler

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom studenter, mellom ansatte og mellom studenter og ansatte. Lærestedene bør kartlegge hvor mange studenter som kan være tilstede samtidig i ulike lokaler.

  • Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele dagen (forelesningssaler, lokaler for praktisk undervisning, kantiner, korridorer og annet).
  • Unngå om mulig aktiviteter som krever nærkontakt mellom studenter eller studenter og ansatte. Der nærkontakt er nødvendig i undervisningen, kan man gjøre tiltak for å minimere smitterisiko der det er mulig –slik som å begrense prating, unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt og liknende.
  • Vurder tiltak for å redusere antall studenter som er tilstede samtidig, slik som reduserte gruppestørrelser, ulike oppmøtetider og tilrettelegging for delvis digital undervisning.
  • Unngå større arrangementer. Arrangementer og samlinger må følge de gjeldende anbefalinger: Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Dette gjelder også arrangementer organisert av studentene, slik som fadderuke etc.
  • Oppfordre studenter og ansatte til å begrense bruk av offentlig transport der det er vanskelig å opprettholde avstand.

Det enkelte lærested bør gjennomgå egne rutiner og legge til rette for at smittevernrådene kan følges. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en generell smittevernveileder som ulike organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere tilpasset sin aktivitet. Malen kan brukes og tilpasses for universiteter, høyskoler og fagskoler. Det er også utviklet egne bransjestandarder som vil være relevante for enkelte læresteder. Se Mal for smittevernveileder. Universiteter og høyskoler som underviser i helsefag må også forholde seg til gjeldende anbefalinger for helsepersonell.

Det er ikke satt begrensning på antall studenter per forelesning/undervisningssituasjon, men det må kunne opprettholdes avstand på minst en meter mellom studenter og mellom studenter og ansatte.

Hvis covid-19 påvises hos en student eller ansatt, er lokale helsemyndigheter ansvarlige for smitteoppsporing, men kan ha behov for bistand fra lærestedet for å kartlegge kontakter som kan ha vært utsatt for smitte. Det er ikke et krav om registrering av hvem som er på forelesninger, men en slik oversikt kan gjøre en eventuell smitteoppsporing lettere.

Særskilt om kunstfag

Universiteter og høyskoler som underviser i kunstfag, må følge de generelle smittevernrådene beskrevet over og opprettholde kontaktreduserende tiltak, inkludert å holde en meters avstand til andre personer. Ved gjennomføring av forestillinger, kulturaktiviteter eller andre arrangementer kan avstandskravet for utøvende kunstnere fravikes ihht §13 i covid-19 forskriften. For øvrig må gjeldende bestemmelser for arrangementer følges. Under forberedende øvelser anbefales det at avstand opprettholdes så langt det er mulig, og at man tilstreber å begrense antall personer som har nær kontakt.

Studiereiser og studenter fra andre land

Smittesituasjonen er i stadig utvikling, både lokalt og globalt. For planlegging av studiereiser og utvekslingsopphold, henvises til Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19).

For utenlandske studenter som studerer i Norge:

I Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen åpnes det nå for innreise for studenter med rett til studieopphold etter EØS-reglene og studenter med oppholdstillatelse for studieopphold etter reglene som gjelder for tredjelandsborgere (visum). Det legges ikke opp til unntak fra regler om karantene etter covid-19-forskriften for disse gruppene.

Samskipnader og institusjoner bør tilrettelegge for innkommende studenter som må i karantene på en best mulig måte.

For norske studenter som studerer i utlandet:

Flere land har innreiseforbud, og mange studenter og elever vil ikke ha mulighet til å reise til studielandet når studieåret 2020-2021 begynner. UDs reiseråd gjelder inntil videre til 20. august, noe som er etter semesterstart i mange land. De som vurderer utreise til sitt studieland bør ha god dialog med sitt utenlandske lærested og undersøke hvilke forsikringsordninger som gjelder.

Se også:

 

Gjeldende bestemmelser

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden