Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Luftfart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Luftfart

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Veileder for smittevern i luftfarten (covid-19)

Publisert Oppdatert

Veilederen gir råd for luftfart i Norge, på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. Den gjelder for passasjertransport med fly og helikopter.

Veilederen gir råd for luftfart i Norge, på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. Den gjelder for passasjertransport med fly og helikopter.


Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen. De nye nasjonale tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen gjelder for luftfart med passasjertransport i Norge, på norsk kontinentalsokkel og Svalbard under covid-19 pandemien. Veilederen gjelder for hele reisen; også på flyplassterminal der passasjerer må ferdes, og for fly og helikoptre som gjennomfører passasjertransport. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer for sektoren. For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom de ulike aktørene som er involvert i luftfartssektoren. For regler om karantene for flypersonell og reisende med fly vises det til covid-19-forskriften.

Formål med veilederen

Veilederen beskriver de grunnleggende tiltakene som er anbefalt for å redusere smitterisiko, samt forsterkede tiltak som kan være aktuelle ved økt smitterisiko. Formålet er å beskytte reisende og ansatte mot smitte, samt begrense smittespredning.

Ansvar

Den enkelte virksomhet må vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses egen virksomhet og lokale forhold. Virksomhetene bør legge til rette for en smittevernfaglig forsvarlig drift slik det er beskrevet i veilederen.  

Virksomheten har ansvar for å sikre at alle ansatte er kjent med smittevernrutinene som gjelder for virksomheten, og legge til rette for at disse kan følges. Virksomhetene skal legge til rette for at reisende kan opprettholde anbefalte smitteverntiltak.

I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives under, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges. Se også kapittel om risikovurdering nederst.

Innhold i veilederen

Veilederen inneholder anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som luftfartsvirksomheter og flypassasjerer bør følge gjennom hele pandemien.

Ved behov, kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gi ytterligere råd og anbefalinger for hele eller deler av landet.

Denne veilederen er laget i fellesskap mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Om covid-19

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpesmitte der virus i luftveissekret overføres fra luftveiene til en syk person og deretter videre til en annen person, - for eksempel når man hoster eller nyser. Smitte kan også forekomme dersom man får luftveissekret på hender eller gjenstander som andre tar på (kontaktsmitte). Mer informasjon om covid-19 og koronavirus:

Smitterisiko ved flyreiser i Norge

Ved flyreiser kan smitte skje før (venteområde, innsjekking, ombordstigning), under, eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen. Smitterisikoen er knyttet til antall kontakter mellom personer, hvor nær hverandre folk er og hvor lenge personene oppholder seg nær hverandre i avgrensede områder.

Ved flyreiser innenlands møtes personer fra ulike lokalmiljø og ulike deler av landet, og reisende fra utlandet. Til tross for at en del flyreiser er regionale er det smitterisikoen i hele landet som bør legges til grunn for rådene om smitteverntiltak ved flyreiser.

Kunnskapen om smitterisikoen for covid-19 om bord på fly er begrenset. Slik smitte er vanskelig å dokumentere, men erfaringene så langt i utbruddet tilsier at det ikke er vanlig at covid-19 smitter på fly. For det beslektede MERS-koronaviruset er det ikke dokumentert smitteoverføring på fly, og for influensa er smitte på fly dårlig dokumentert.

Anbefalte smitteverntiltak

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer bør holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Syke personer bør holde seg hjemme

 • Passasjerer og ansatte bør holde seg hjemme dersom de har luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse, selv hvis de har milde symptomer
 • Passasjerer og ansatte som er i karantene eller i hjemmeisolasjon skal ikke reise med fly eller annen offentlig transport (Lovdata). Se også: Avstand, karantene og isolering
 • Reisende som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i innreisekarantenetiden kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. Se covid-19-forskriften.

Råd om hånd- og hostehygiene

Virksomhetene bør tilrettelegge for god håndhygiene for ansatte og reisende. Se også sjekkliste.

 • Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for at ansatte og passasjerer skal etterleve råd og anbefalinger.
 • Fasilitetene bør være godt synlige og tilgjengelig i umiddelbar nærhet til området hvor hyppig kontakt mellom mennesker finner sted.
 • Plasseringen bør være hensiktsmessig og forutsigbar og bør baseres på analyse av arbeids- og passasjerflyten i det enkelte område.

Se råd om hånd- og hostehygiene 

Råd om bruk av smittevernutstyr

 • Ansatte og passasjerer trenger ikke å bruke å bruke hansker i andre situasjoner enn der man normalt bruker hansker. Hansker begrenser, men utelukker ikke forurensning av hendene og reduserer ikke behov for håndhygiene etter bruk.
 • Det er ikke en generell anbefaling om å bruke munnbind i offentlige transportmidler eller fly, eller på flyplassen. Bruk av munnbind kan ikke erstatte andre smitteverntiltak som å holde avstand. I situasjoner med økt smitterisiko kan det gis egne anbefalinger om bruk av munnbind dersom avstand mellom personer ikke kan opprettholdes (se Forsterkede smitteverntiltak).
 • Det europeiske luftfartsbyrået, EASA, har anbefalt at medisinske munnbind skal benyttes ved flyreiser. Dette gjelder fra terminal til terminal, og spesielt dersom avstand ikke kan opprettholdes.
 • Dersom munnbind skal benyttes på flyreiser, bør passasjerer informeres slik at de kan ha munnbind tilgjengelig før reiser. Flyselskapet bør gi opplæring og informasjon om korrekt bruk i flykabinen.

Se råd om hansker og munnbind.

Råd om renhold

Virksomhetene bør utarbeide en renholdsplan. Se også sjekkliste.

 • Det skal vurderes om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold, slik som hyppig berørte kontaktpunkter (automater, dørhåndtak, tastaturer, telefoner, armlener på stoler, bord, lysbrytere, toaletter, servanter og annet). 
 • I situasjoner der det anbefales å bruke munnbind bør det legges til rette for egnet avfallshåndtering.

Se råd om renhold.

Kontaktreduserende tiltak

 • Det er viktig å opprettholde den anbefalte avstanden på minst 1 meter gjennom hele reisen, fra terminal til terminal. Helsemyndighetenes anbefalinger om avstand mellom personer gjelder også her.

Spesifikke kontaktreduserende tiltak på flyplassen

 • På flyplasser og flyreiser er det gode muligheter for å sørge for at de generelle smitteverntiltakene kan etterleves både før, under og etter reisen. Gode rutiner vil redusere kontakt mellom personer. Se også sjekkliste.
 • Tiltak er særlig viktig ved flaskehalser der det dannes køer, slik som ved sikkerhetskontroll, passkontroll ol., og mellom skranker.
 • Det kan vurderes å begrense antall personer som kan være tilstede samtidig i lokaler som butikker etc.
 • For restauranter gjelder egne krav i henhold til covid-19-forskriften, §14a.
 • Montering av pleksiglass kan vurderes for å beskytte ansatte.
 • For passasjerer med behov for assistanse er det viktig at den ansatte vasker eller desinfiserer hendene før og etter kontakt med den som skal ha assistanse. Behov for smittevernutstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Spesifikke kontaktreduserende tiltak på fly

 • I flykabinen er det god utskiftning og filtrering av luften, og ansikt-til-ansikt kontakt kan begrenses. Med passasjer i alle seter i flyet kan smitterisikoen øke, avhengig av den generelle smitten i samfunnet.
 • Rutiner for ombordstigning og ilandstigning bør planlegges og organiseres godt for å sikre avstand mellom passasjerer og mellom passasjerer og ansatte.
 • Det anbefales å organisere ombordstigning og ilandstigning gruppevis, for eksempel per rad, med god avstand og med ekstra tid innlagt for å unngå trengsel.
 • Flyet bør fylles i slik at passasjerer ikke må krysse hverandre i kabinen.
 • Passasjerer bør bli sittende til det er deres tur til å gå ut av flyet ved avstigning.
 • Ansatte bør holde avstand til passasjerer ved ombordstigning og ilandstigning.
 • Ved busstransport til og fra flyet, bør det sikres tilstrekkelig kapasitet slik at anbefalt avstand kan opprettholdes.
 • Kontakt mellom ansatte og passasjerer bør begrenses så langt det er mulig, for eksempel ved at ansatte betjener kun en del av kabinen.
 • Unngå matservering eller del ut mat og drikke på forhånd eller under flyreisen, for å redusere ansikt til ansikt kontakt mellom ansatte og passasjerer og for å redusere bevegelse i kabinen.
 • Passasjerer oppfordres til å bruke nærmeste toalett, og kø ved toaletter bør unngås. Ett toalett bør reserveres for ansatte.

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

I situasjoner med økt smitterisiko kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefale forsterkede smitteverntiltak. Kommuner kan også fastsette lokale tiltak og forsterkede krav til virksomhetene med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 (lovdata.no). I slike situasjoner kan følgende råd og tiltak være aktuelle:

 • Økt avstand mellom passasjerer. Ett ledig sete mellom passasjerer er anbefalt unntatt for personer som reiser sammen med sine nærmeste. Helsemyndighetene vurderer at ett tomt sete mellom hver passasjer kan tilsvare den generelle oppfordringen om holde minst 1 meter avstand som gjelder i samfunnet forøvrig.
 • Passasjerer bør ha munnbind tilgjengelig før reisen.
 • Passasjerer og ansatte bør bruke munnbind på reisen når avstanden ikke kan opprettholdes.
 • Bruk av munnbind på flyplassterminal i situasjoner der avstand ikke kan opprettholdes.

Informasjon til reisende og råd til risikogrupper

Flyselskapene bør sende informasjon til passasjerer om gjeldende smittevernrutiner ved flyreiser. Passasjerene må også informeres om at man ikke bør reise ved symptomer på luftveisinfeksjon og at de skal ikke reise hvis de er i karantene eller i hjemmeisolasjon. Det anbefales at passasjerer får informasjon ved bestilling av billetter og igjen som en påminnelse nært inntil selve reisen (for eksempel via SMS varsel).

Det bør i tillegg være informasjonsmateriell for reisende på flyplassen (plakater, informasjonsskjermer etc.), samt tydelig informasjon til reisende om hva de skal gjøre, og hvem de skal kontakte ved symptomer på luftveisinfeksjon. Råd og informasjon til befolkningen om symptomer på covid-19 og informasjon om flyreiser finnes også på www.fhi.no og på www.helsenorge.no

Passasjerer som ankommer fra utlandet bør få informasjon om mulighet til testing på flyplass.  

Råd til risikogrupper

Personer som har økt risiko for alvorlig covid-19 bør vurdere reiser ved økende smitte i samfunnet og når avstand ikke kan opprettholdes. Les om risikogrupper og reiseråd for risikogrupper og deres pårørende.

Håndtering av passasjerer med mistenkt covid-19 under reise

 • Alle selskaper bør utarbeide egne rutiner basert på gjeldende retningslinjer.
 • I tillegg til vanlig førstehjelpsutstyr bør kabinpersonell også ha tilgang til munnbind og øyebeskyttelse/visir, engangshansker (eventuelt engangsfrakk) og egnet desinfeksjonsmiddel.
 • Ved mistanke om covid-19 hos passasjer om bord på fly, skal passasjeren holdes adskilt fra de andre reisende med minimum en meters avstand (vanligvis 2 seterader i alle retninger). Vedkommende skal påføres medisinsk munnbind så raskt som mulig. Munnbind må imidlertid ikke brukes ved alvorlig respirasjonsbesvær, oppkast/aspirasjonsfare, ufrie luftveier eller behov for oksygen.
 • Ved behov bør den reisende følges opp av kun `en kabinansatt som ikler seg egnet smittevernutstyr. Dersom det er mistanke om smitte på fly, skal eventuelle desinfeksjonstiltak håndteres i tråd med gjeldende rutiner ved smittsom person på fly.

For mer informasjon se også FHI sine temasider for koronavirus.

Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet

Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet, inkludert risiko for smitte.  Arbeidsgiver skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere risiko og utarbeide planer med tiltak.

For ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør det gjøres en individuell vurdering av behov for tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider

Sjekklister for tiltak på flyplass

Risikopunkt

Risikoreduserende tiltak

Innsjekkingsautomater, minibanker og selvbetjent bagasjeinnlevering

Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom automater/skranker (annenhver).
Oppfordre til innsjekk på telefon.
Sett opp hånddesinfeksjon til kunder.
Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Innsjekkingsskranker, serviceskranker og gater

Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom skranker.

Holde avstand mellom skranker (annenhver).

Montering av pleksiglass for å beskytte ansatte.

Sett opp hånddesinfeksjon til kunder.

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Heiser, rulletrapper, rullebånd osv

Maks antall passasjerer

Oppfordre passasjerer til å holde avstand (plakater)

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Sikkerhetskontroll, toll, passkontroll

Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom rekkene

Montering av pleksiglass for å beskytte ansatte

Sett opp hånddesinfeksjon til kunder

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Bagasjeutlevering

Sikre avstand mellom passasjerer

Sett opp hånddesinfeksjon til kunder

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Venteområder

Øk avstand ved å bruke annenhver stol

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Unngå aviser, magasiner, puter, tepper og annet materiell som deles av passasjerer

Kaféer og restauranter

Øk avstand ved å bruke annenhvert bord

Sett opp hånddesinfeksjon til kunder

Restauranter må ellers følge krav til virksomheter hvor det serveres mat

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Kontantløs/kontaktløs betaling

Butikker og kiosker

Sikre avstand mellom kunder

Montering av pleksiglass for å beskytte ansatte

Sett opp hånddesinfeksjon til kunder

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Kontantløs/kontaktløs betaling

Fellesområder (lekerom, stillerom)

Lekerom bør stenges

Sikre avstand mellom personer/maks antall av gangen

Sikre hyppig renhold på hyppig berørte punkter

Sett opp hånddesinfeksjon

Toaletter

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Etterfyll såpe og papirhåndklær regelmessig.

Hendene kan tørkes ved bruk av engangs papirhåndklær eller lufttørkere.*

Passasjerer med behov for assistanse

Sørg for god håndhygiene før og etter kontakt med den som skal ha assistanse.

Munnbind vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Rullestoler osv. rengjøres etter bruk.

Spesielt for ansatte

Hold god avstand til reisende/kunder.

Organiser de ansatte slik at unødvendig kontakt med reisende/kunder unngås

Hold avstand til andre ansatte der det er mulig.

*Dersom man velger lufttørkere er det viktig at disse holdes rene. Det anbefales lufttørkere som er formet slik at vann ikke kan samles i bunnen og blåses ut ved bruk.

Sjekkliste for tiltak under flyreise

Risikopunkt

Risikoreduserende tiltak

Ombordstigning og ilandstigning

Sikre god organisering og planlegging.

Legg inn godt med tid, og utfør ombordstigning/ilandstigning puljevis/radvis.

Fyll opp flyet i rekkefølge slik at passasjerer ikke må krysse hverandre.

Passasjerer må bli sittende til det er deres tur til å gå ut av flyet.

Sikre avstand mellom passasjerer og mellom passasjerer og ansatte.

Buss til og fra fly

Sikre god organisering og planlegging

Sikre tilstrekkelig kapasitet for å opprettholde avstand

Sitteplasser i flyet

Dersom det er mulig bør det holdes avstand på flyet.

Rengjøring av felles berøringspunkter, inkludert setebelter, armlener, bord og annet.

Unngå aviser, magasiner, puter, tepper og annet materiell som deles av passasjerer.

Bagasje på flyet

Begrens bruk av håndbagasje i kabinen som ikke kan plasseres under setet.

Matservering

Unngå matservering eller servering av drikke

Del ut mat og drikke på forhånd eller under påstigning

Toaletter

Et toalett bør reserveres for ansatte

Passasjerer oppfordres til å bruke nærmeste toalett

Unngå kø

Hyppig renhold

Passasjerer med behov for assistanse

Sørg for god håndhygiene før og etter kontakt med den som skal ha assistanse

Munnbind vurderes i hvert enkelt tilfelle

Spesielt for ansatte

Hold god avstand til passasjerer ved på- og avstigning

Reduser unødvendig kontakt med passasjerer

Organisér de ansatte slik at de håndterer ulike deler av kabinen

Holde avstand til andre ansatte der det er mulig

 

 

Historikk

30.09.2020: Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet. Anbefaling om forsterkede tiltak som er aktuelle ved økt smitterisiko er lagt til.

16.06.2020: Endret "passasjerer som ikke er i samme husstand bør sitte på annethvert sete" til "dersom det er mulig bør det holdes avstand på flyet". 

15.06.2020: Første revisjon av veilederen. Råd om avstand mellom personer under flyreiser revidert.

29.04.2020: Endret "skal" til "bør" i setning under syke personer skal holde seg hjemme. Lagt til et punkt i sjekklisten Tiltak under flyreise, under Sitteplasser i flyet, og i sjekklisten Tiltak på flyplasser, under Venteområder: Unngå aviser, magasiner, puter, tepper og annet materiell som deles av passasjerer.

Innhold på denne siden