Hopp til innhold

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Publisert Oppdatert

Artikkelen gir råd for arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter.

Artikkelen gir råd for arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter.


Helsedirektoratet har 12. mars 2020 vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner for å hindre spredning av covid-19. Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020. Tiltakene kan bli ytterligere forlenget. Mer informasjon om dette på Helsedirektoratets nettsider

Hvordan kan man forbygge smitte?

Syke personer bør holde seg hjemme fra arbeidsplassen/studiestedet. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. For å forebygge smitte og begrense spredning, bør arbeidsplasser og studiesteder iverksette forsterkede hygienetiltak og tiltak for å begrense kontakt mellom ansatte/studenter. Det anbefales å samarbeide med bedriftshelsetjenesten/studenthelsetjenesten for lokal tilrettelegging av tiltak.

Hygienetiltak

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det er viktig at arbeidsplassens/studiestedets ledelse sikrer at ansatte/studenter er kjent med tiltakene under og har fått tilstrekkelig opplæring.

 • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender – da bør håndvask utføres først.
 • Håndvask eller hånd-desinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og på matserveringssteder.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/ hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.
 • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

Se også: Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten

Begrensning av kontakt mellom ansatte/studenter

 • Arbeidsplasser/studiesteder bør så langt det er mulig tilrettelegge for hjemmekontor/fjernundervisning, fleksible arbeidstider, utvidede spisetider i kantiner og unngå unødvendige sammenkomster og møter.
 • Håndhilsing og klemming på arbeidsplassen/studiestedet bør unngås.
 • Ansatte/studenter bør oppfordres til å unngå å stå eller sitte tett, og om mulig holde én meters avstand fra hverandre.
 • Ansatte/studenter bør unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb.
 • Helsedirektoratet har 12.03.20 besluttet forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud for å hindre spredning av covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kontinuitetsplanlegging

Arbeidsplasser/studiesteder må forberede seg på at medarbeidere kan bli langvarig borte fra jobb ved mistanke om sykdom eller bekreftet sykdom, eller at de blir satt i karantene i 14 dager etter nærkontakt med personer som er smittet.

Reise

Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder reiser til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Det ble også 14. mars 2020 vedtatt utvidete karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Disse skal i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer på covid-19 eller ikke. Dette gjelder også reisende som har kommet hjem etter den 27. februar (tilbakevirkende kraft).

Råd ved påvist sykdom

Arbeidsplasser og studiesteder bør ha en plan for håndtering av ansatte/studenter som blir syke. Ansatte/studenter oppfordres umiddelbart til å informere arbeidsplassen/studiestedet hvis de eller noen i familien får påvist covid-19.

Hvis en ansatt eller student får påvist covid-19, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer, for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing.

For råd til ansatte/studenter som kan ha vært utsatt for smitte, eller mistenker sykdom, se: 

Råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Det er gitt egne forskrifter om krav til karantene for nærkontakter til bekreftede tilfeller med covid-19, og til karantene etter reise i utlandet.

I forskriftene gis det mulighet for unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av samfunnskritiske funksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Det presiseres at unntaket fra karanteneplikten gjelder når de er på jobb, samt reiser til og fra arbeidet. På fritiden er personene fortsatt i karantene hjemme. De skal ikke bruke offentlig transport til og fra jobb.
 
Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet.  

Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å ivareta drift, bør det foreligge en lokal vurdering av hvem som eventuelt bør kalles tilbake til jobb. 

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden: 

 • Ansatte som er i karantene etter utenlandsreise.
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittlig inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dager).
 • Ansatte som er minst smitteutsatt, for eksempel var nærkontakter kun dagen før et bekreftet tilfelle utviklet symptomer.

Følgende bør ikke unntas karanteneplikten: 

 • Ansatte som har luftveissymptomer eller feber. Disse skal isoleres og dermed ikke jobbe. 
 • Ansatte som over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer. 
 • Ansatte som har husstandsmedlem/ partner som har fått påvist covid-19. 

Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal: 

 • Straks forlate jobb dersom de utvikler symptomer på infeksjon. 
 • Holde avstand til medarbeidere og andre. 
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.  
 • Unngå tilbereding og håndtering av mat til andre. 
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene. 

 

Om artikkelen / endringshistorikk