Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arbeidsplasser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arbeidsplasser

Råd til arbeidsplasser

Publisert Oppdatert

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.

skriver på pc
Colourbox.com

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med andre trinn i gjenåpningsplanen fra 27. mai.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Målgruppe og formål

Denne artikkelen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevern på arbeidsplassen.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en generell smittevernveileder som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet. I denne malen finnes det detaljerte råd for arbeidsplasser.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har også utarbeidet en veileder for bruk av hjemmekontor:

Planlegging og risikovurdering

Virksomheten er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

 • Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.
 • Bedriftshelsetjeneste og/eller kommunehelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere smitterisikoen og utarbeide tiltaksplaner.
 • Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og besøkende/brukere.
 • Se Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (Arbeidstilsynet) for råd om risikovurdering.
 • Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider

Kontinuitetsplanlegging

Arbeidsplasser må forberede seg på fravær blant medarbeidere på grunn av sykdom eller karantene.

 • Virksomheter kan etablere faste arbeidslag/grupper med medarbeidere som ikke som ikke blandes med hverandre. Grupper kan bytte sammensetning ukentlig, etter en helg.
 • Slik kan man unngå at alle medarbeidere innen en funksjon blir utsatt for smitte/satt i karantene ved et positivt tilfelle av covid-19.
 • Arbeidslag/grupper kan ha alternerende arbeidstid, for eksempel med alternerende hjemmekontor eller tidspunkt for fremmøte.
 • Se Veileder i kontinuitetsplanlegging (DSB) 

Virksomhetens plass i smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med covid-19 (smittesporing), og skal varsle virksomheten dersom ansatte eller brukere/besøkende får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak, slik som å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene. 

 • Virksomheten skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter.  
 • Kommunehelsetjenesten og virksomhetens ledelse må samarbeide om informasjon til ansatte og brukere/besøkende.
 • Alle involverte berørte ønsker mye informasjon, og behovet må balanseres mot taushetsplikt og personvernhensyn. 

Smitteforebyggende tiltak

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene, og godt renhold
 3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Forsterket renhold bør vurderes, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Syke personer skal holde seg hjemme

Det er viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner:

 • Ansatte, brukere/besøkende og andre bør holde seg hjemme dersom de får feber eller symptomer på luftveisinfeksjon, og følge gjeldende anbefalinger for testing.
 • Ansatte som blir syke mens de er tilstede må dra hjem så snart det er mulig.
 • Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon kan komme tilbake på arbeidsplassen så lenge de har god allmenntilstand (det vil si føler seg frisk og er feberfri) og har negativ test for covid-19
 • Personer som er i karantene og isolasjon skal ikke møte på arbeidsplassen.
 • Unntak fra karantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner med grunnlag i covid-19-forskriften (Lovdata) er omtalt i Andre unntak fra karanteneplikten

Det er viktig at virksomheten kommuniserer informasjon om punktene over til ansatte, besøkende, kunder og andre.

Renhold, hånd- og hostehygiene

Renhold:

Virksomhetenes rutiner bør sikre tilstrekkelig godt renhold.

Hånd- og hostehygiene:

Virksomheten bør tilrettelegge for god håndhygiene for ansatte og besøkende. Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er gode og effektive metoder for håndhygiene.

Fasiliteter for håndhygiene bør være godt synlig og tilgjengelig der folk har tett kontakt, og plasseringen bør være hensiktsmessig og forutsigbar:

 • Ved inngangen/utgangen
 • Fellesområder som venterom, resepsjon, møterom ol.
 • Steder det serveres mat, for eksempel kantine / felleskjøkken
 • Andre områder etter vurdering

Munnbind

I situasjoner med økt eller høyt smittepress i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Imidlertid kan ikke munnbind erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg.  

Ventilasjon og lufting 

Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. Det anbefales vanlig bruk av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. I tette rom der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte regelmessig.

Kontaktreduserende tiltak

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet symptomer eller vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles. Så langt det er mulig bør alle holde minst én meters avstand gjennom hele arbeidsdagen. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.

For å redusere kontakt og sikre avstand mellom personer, bør man vurdere følgende momenter:

 • Avstanden må holdes i alle situasjoner (på arbeidsstasjoner, i pauser og evt. møter, ved innganger, i heiser etc).
 • Vurdere hvor mange som kan være til stede i ulike rom avhengig av arealet som er tilgjengelig.
 • Vurdere å ta bort stoler fra møterom og kantine/spiseplasser eller bruke annenhver arbeidsplass.
 • Organisere ansatte/ brukere i mindre grupper/arbeidslag, slik at antall kontakter begrenses. Gruppene bør bestå av de samme personene over tid.
 • Vurdere fleksibel arbeidstid for å spre aktivitet og grupper/arbeidslag over tid.
 • Hjemmekontor for ansatte der det er mulig, en eller flere dager per uke, for å redusere antall personer som er på jobb samtidig (se nedenfor).
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter, spesielt hvis det ikke er mulig å opprettholde avstand eller hvis det er mange møtedeltagere.

For seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster gjelder retningslinjer og anbefalinger for arrangementer. Se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.

Se også Mal for smittevernveileder - bransjestandard for råd om tilpasning for egen virksomhet.

Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. Virksomhetene bør vurdere om hjemmekontor skal brukes i tillegg til andre smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Selv når hjemmekontor anbefales som hovedregel, bør det bare benyttes så lenge det er praktisk mulig, og kun der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. I mange tjenester, som for eksempel de som omfatter psykisk helse, sårbare brukere, fremmedspråklige og barn og unge, er relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet og kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. For disse virksomhetene er det særlig viktig å vurdere om kvaliteten er likeverdig ved digitale løsninger, og om tjenesten er like tilgjengelig for alle og oppleves like god.

For noen er hjemmearbeid vanskelig grunnet psykososiale/ sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende. Arbeidsgiver bør legge til rette for at personer med behov for å være helt eller delvis til stede på jobb får mulighet til dette.

Bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom:

 • Smittespredningen nasjonalt, i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy
 • Det er behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet for å unngå trengsel i kollektivtrafikken
 • Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes
 • Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)
 • Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær

Det er utarbeidet en sjekkliste med punkter som kan brukes i vurderingen.

Risikogrupper

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid er aktuelt for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19:

Arbeidsreiser og transport

Transport til og fra arbeidsstedet

Dersom det er vanskelig å holde anbefalt avstand på offentlig transport til og fra jobb, bør virksomheten vurdere andre tiltak for å unngå at ansatte reiser med kollektivtransport. Det kan være gjennom hjemmekontor, tilrettelegging for bruk av annen reisemåte, slik som sykkel/elsykkel, eller tilgjengelighet av parkeringsplasser.

Arbeidsreiser 
Smittevernråd for reiser blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Virksomheter og ansatte bør sette seg inn i hvilke råd som gjelder for reiser i Norge og til utlandet, og hvilke karanteneregler som gjelder etter utenlandsreiser. Oppdatert oversikt over gjeldende retningslinjer og mer informasjon finnes her:

Råd ved unntak fra karantene for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner

Covid-19 forskriften lovfester plikt til karantene for nærkontakter (smittekarantene) og etter reiser til utlandet (innreisekarantene). Forskriften åpner for enkelte unntak fra karanteneplikten. Virksomhetsledelsen må sette seg inn i gjeldende regelverk og nøye vurdere behovet for et slikt unntak. Arbeidsgiver bør tilstrebe alternative løsninger, for eksempel mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten eller mulighet for nedjustering av aktivitet.

Hvis det gis unntak, må testregime og andre smitteverntiltak følges nøye opp. Mer informasjon finnes her:

Arbeidstakere som er i innreisekarantene, skal oppholde seg på karantenehotell. Arbeids- eller oppdragsgivere må fremlegge bekreftelse på egnet oppholdssted hvis arbeidere skal få unntak fra karantenehotell. 

Råd til sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen - anlegg, verft, skip, mv.

Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, som for eksempel brakkerigger, vil være spesielt utsatt for smittespredning. Her er det derfor spesielt viktig med forsterkete hygienetiltak og begrensninger i kontakt mellom ansatte. 

Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor

Situasjonen nasjonalt/lokalt

Vurderinger

Nasjonalt og/eller lokalt smittepress

 - Hvordan er smittesituasjonen nasjonalt

 - Hvordan er smittesituasjonen lokalt (lokale og nasjonale helsemyndigheter)

Kollektivtrafikksituasjonen

 - Behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet for å unngå trengsel på offentlig sted og i kollektivtrafikken (lokale og nasjonale helsemyndigheter)

Situasjonen lokalt

Vurderinger

Kan arbeidet utføres med hjemmekontorløsning

 - Hjemmekontor bør benyttes der det er praktisk mulig og virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. Se over for vurderinger, særlig rundt tjenester rettet mot barn, ungdom og andre sårbare grupper.

Hjemmearbeid forøvrig

For mange virksomheter kan en delvis hjemmekontorløsning, der ansatte har hjemmekontor en eller flere dager per uke, være et godt virkemiddel for å redusere antall personer som er på jobb samtidig. Aspekter til vurdering er:

- Oppgaver man må være på arbeidsstedet for å løse

- Ergonomiske og sosiale hensyn, reisevei m.v.

- Sikre et minimum av fysisk tilknytning til arbeidssted

Gjennomføring av møter/samtaler som egner seg dårlig for digital gjennomføring

Ansatte i risikogruppe

 - Bruk av hjemmekontor bør vurderes for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, dersom annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt

Ansatte som har milde symptomer på luftveissykdom eller er i karantene

 - Hvis det er mulig bør det tilrettelegges for hjemmekontorløsning for ansatte som må være hjemme, men som kan arbeide

Kan personer opprettholde anbefalt avstand på reiser til og fra arbeidsstedet (virksomheten)

 - Evaluere ansattes behov for å reise med kollektivtransport

 - Vurdere om arbeidsgiver kan tilby alternativer (sykler, økt antall parkeringsplasser mv.)

 - Bruk av hjemmekontor for å opprettholde avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange ansatte bruker slik transport for reiser til og fra arbeidsplassen

Kan personer opprettholde anbefalt avstand gjennom arbeidsdagen på arbeidsstedet (virksomheten)

 - Kartlegge alle områder på arbeidsplassen systematisk

 - Fokusområder: arbeidsplass/kontorplass/kontorlandskap, inngangspartier, heiser, møterom, kantiner, garderober etc.

Møter

 - Digitale møter anbefales hvis arbeidets art tillater det

 - Ved behov for fysiske møter må det sikres tilstrekkelige lokaler for å opprettholde avstand, samt følge gjeldende retningslinjer for gruppestørrelse og arrangementer

Kontinuitetsplanlegging

 - Virksomheter som er avhengig av kontinuitet i driften av kritiske funksjoner kan vurdere å bruke faste arbeidslag eller grupper med medarbeidere, for å unngå at alle medarbeidere innen funksjonen kan bli utsatt for smitte på samme tid

 - Arbeidstakere kan deles i lag som alternerer med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse 

Reiser

Digitale møter anbefales fremfor reiser hvis arbeidets art tillater det. Egne reiseråd gjelder

 

Historikk

19.02.2021: Strukturelle endringer for å harmonisere med andre råd og veiledere. Der det har vært mulig, er tekst forkortet, og det er i stedet henvist til oppdaterte lenker på FHI.no. Dette gjelder spesielt avsnittet om vurdering av hjemmekontor, råd om renhold og råd om hånd- og hostehygiene. Oppdatert råd om munnbind, samt ventilasjon og lufting. Oppdatert råd om arbeidsreiser og transport.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

04.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om hjemmekontor fra 04.01 og to uker frem i tid.

23.11.2020: Fjernet setningen om at siden er under oppdatering.

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

30.10.2020: Oppdatert råd under avsnitt "Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19". 

28.10.2020: Lagt inn avsnitt med råd til sektorer der arbeidere bor på arbeidsplassen.

04.09.2020: Presisert hva som menes med god allmenntilstand

27.08.2020: Oppdatert kulepunkter i avsnittet "Syke personer skal holde seg hjemme" under personer som kan være fysisk til stede og personer som ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

12.08.2020: "Grønne områder" er erstattet med "gule områder"

14.07.2020: Lagt inn asvnitt om arbeidsreiser uten karanteneplikt i Norden og EU/EØS/Schengen under Transport til og fra arbeidstedet.

28.05.2020: Lagt inn lenk til Regjeringen.no til nyhet om nye karanteneregler for arbeidsreiser i Norden.

18.05.2020: Oppdatert tekst i forbindelse med publisering av Veileder for hjemmekontor. Lagt inn forslag til når hjemmekontor bør vurderes, og tabellverktøy som støtte for å gjøre vurderinger.

15.05.2020: Endret tekst i avsnittet "Reise" slik at det er i tråd med reviderte smittevernråd for ferie og reiser som ble publisert 15.05.20. I de reviderte smittevernrådene for ferie og reiser står det at: I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på.

5.5.2020: Artikkelen en omarbeidet med flere råd til arbeidsplasser. Det er gitt mer detaljerte råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Satt inn henvisning til artikkelen Mal for smittevernveileder – bransjestandard. Råd til universiteter og høyskoler er tatt ut av artikkelen. 

31.03.2020: Lagt inn lenke til Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

25.03.2020: Lagt inn endring: Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020

24.03.2020: Artikkelen splittet i to. Informasjon til spesifikke sektorer flyttet ut i egen artikkel.

19.3.2020: Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. kl 16.45

18.3.20: Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner.

16.3.2020: Lagt inn lenker med informasjon for varehandelen.

14.03.20: Helsemyndighetene har 14. mars 2020 vedtatt utvidete karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Detaljert beskrivelse om hvilke land som er unntatt for karantenebestemmelser finnes via lenker på siden.

12.03.20: Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

10.03.20: Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider.