Hopp til innhold

Råd til varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer

Publisert Oppdatert

Artikkelen gir råd til sektorer som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.

Artikkelen gir råd til sektorer som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.


Alle bedrifter bør følge de generelle rådene om hvordan forebygge smitte på arbeidsplassen:

Råd til detalj og varehandel

Covid-19 viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann ifølge utredninger fra både WHO, EFSA, BfR og ANSES. Det er derfor ikke behov for begrensninger av varetilbudet i dagligvarehandelen. Næringsmiddelvirksomheter anbefales å innføre intensivert vask av hyppige kontaktpunkter i butikkene samt følge de generelle hygienerådene. Se mer informasjon hos Helsedirektoratet. Det anbefales ikke bruk av munnbind eller hansker i detalj og varehandel.

Trygg servering fra buffet og salatbar

Helsemyndighetene har opphevet forbudet mot buffetservering. Serveringssteder som tilbyr matservering som buffet, skal følge råd om trygg servering fra buffet og salatbar.

Viktige tiltak for å begrense smitte er at syke personer holder seg borte, at man holder avstand og gjør god håndhygiene rett før man forsyner seg i buffeten. Antall felles kontaktpunkter bør reduseres og virksomheten må sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter. Virksomhetene må ha rutiner for å sørge for at smitteverntiltakene etterleves.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, kan også servere mat, mineralvann eller annen drikke som buffet. Betjeningens skjenking av alkohol må skje ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.

For sykehus og sykehjem anbefales det fortsatt at all buffetservering bør unngås.

Syke personer bør holde seg hjemme

Personer med akutt luftveisinfeksjon, feber eller som er i karantene skal ikke benytte seg av buffét.

Holde avstand

Det er viktig at man kan holde god avstand til hverandre (minst 1 meter). Virksomheten må derfor planlegge godt for hvordan man innretter buffeten slik at man kan holde avstand og unngå at folk står i tett kø. Avstandsmerking, forsyning til ulike tidspunkter eller i mindre grupper kan være virkemidler som hindrer opphopning og tetthet mellom mennesker.

Det er begrensninger i antall personer som kan samles i ett arrangement. Les mer om dette hos Helsedirektoratet: 

God håndhygiene

Det er viktig at gjestene vasker hendene eller har tilgang på hånddesinfeksjon før og etter at de forsyner seg. Antall felles kontaktpunkter bør reduseres, f.eks. med servering ved buffeten, bruk av porsjonsskåler/kuverter eller individuelt gripebestikk til å forsyne seg. Virksomheten må ha rutiner som sikrer hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter som serveringsbestikk (f.eks. klyper og skjeer). Slikt bestikk skal vaskes med såpe og varmt vann. Virksomheten må også sørge for hyppig renhold av andre berøringspunkter og ha rutiner for dette.

God hoste- og nysehygiene

Det bør være informasjon ved buffeten om at en må unngå nysing/hosting inn mot buffeten og at dersom en må hoste/nyse bør dette skje i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom en ikke har papirtørkle tilgjengelig. Hendene må vaskes eller desinfiseres før en kan fortsette å forsyne seg fra buffeten.

Husk god hånd- og kjøkkenhygiene

Før du tilbereder maten må du vaske hendene grundig, og følge de generelle hygienerådene om god kjøkkenhygiene. Du skal ikke lage mat til andre når du har akutt luftveisinfeksjon, feber, influensasymptomer, omgangssyke eller betente sår på hendene.

Plassering og rutiner

Plasser salatbaren eller buffeten slik at de ansatte kan følge med på serveringen og etterlevelse av smittevernrutiner.

Hver virksomhet bør gjennomføre egne risikovurderinger om kritiske punkter ved inngangspartiet, i lokalet rundt buffeten, gjennom hele måltidet og utarbeide lokale rutiner basert på disse, for eksempel om bevegelsesmønstre rundt buffeten.

Se også:

Råd til sektorer som arbeider med personer som kan være smittet med covid-19 (politi, toll, fengselsvesen og andre)

Personer som har fått påvist covid-19 skal være i hjemmeisolasjon. Disse personene regnes som smitteførende. Personer som er i hjemmekarantene, er ikke syke, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

For sektorer som må ha kontakt med personer som er syke eller kan være smittet, anbefales følgende råd:

  • Hold god avstand til personer som kan være smittet med covid-19 (minst 1 meter).
  • God håndhygiene med grundig håndvask er viktig etter kontakt med personer som er i hjemmekarantene eller som er hjemmeisolert. Alkoholbasert desinfeksjon kan benyttes hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig.
  • Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke generelt. Dersom politiet, fengselsbetjenter eller andre skal inn til personer som er i karantene eller er hjemmeisolert må bruk av beskyttelsesutstyr avklares og benyttes i samråd med kommunehelsetjenesten. Det viktigste beskyttelsesutstyret er munnbind og eventuelt hansker.
  • Dersom det er fare for sprut og søl med sekreter/ekskreter, kan det være behov for beskyttelse av arbeidsantrekket med frakk eller plastforkle.
  • Hvis personer smittet med covid-19 er på f.eks politistasjon eller lignende, anbefales at man setter av egne avlukkede områder til dette. Øvrige tiltak må avklares i samråd med kommunehelsetjenesten.

Råd til sektorer som er i kontakt med privatpersoner eller arbeider i private hjem (taxinæringen, håndverkere, feiere og andre)

Vurder egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis du er syk.

Kontakt de du skal transportere/arbeide hos for å forhøre deg om de er i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon.

Det anbefales ikke å transportere personer som er isolerte eller i hjemmekarantene eller utføre arbeid i hjemmet til disse uten at det er avklart med kommunehelsetjenesten på forhånd.

Ved helt nødvendig transport/arbeid som ikke kan utsettes, bør man avtale transport/arbeid og nødvendige forhåndsregler i samråd med kommunehelsetjenesten.

For øvrig gjelder generelle råd om å holde avstand til andre personer (minimum 1 meter) og unngå håndhilsing. God håndhygiene med grundig håndvask er viktig under og etter endt arbeid. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan benyttes hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. 

For transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer gjelder egne råd: 

Råd til sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen (anleggsvirksomheter, verft, skip og andre)

Arbeidsplasser der hvor ansatte bor over tid på brakkerigg eller lignende og lever tett på hverandre vil være spesielt usatt for smittespredning. På slike arbeidsplasser er det derfor spesielt viktig å forsterke hygienetiltak og begrense kontakt mellom ansatte.

Personer med luftveissymptomer må ikke gå på jobb eller oppholde seg i felles oppholdsrom. De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer inntil de er symptomfrie.

Personer som har fått påvist covid-19 skal være i hjemmeisolasjon. Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. Det bør være separat bad/toalett tilgjengelig. Mat bør serveres på rommet. For øvrig må råd for hjemmeisolasjon følges. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der personer i hjemmeisolasjon har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler. Kommunelegen er ansvarlig for å følge opp covid-19-tilfeller og gjøre kontaktoppsporing etter gjeldende retningslinjer.

Personer som blir identifisert som nærkontakter, skal være i hjemmekarantene. Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. Personer i karantene bør ikke oppholde seg i felles oppholdsrom sammen med andre. Disse personene må være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer.

Det bør vurderes å redusere antall ansatte som arbeider samtidig, for å redusere tetthet mellom ansatte samt redusere smitterisiko på jobb.

Hvis man har felles kantine eller matsal, bør man begrense antall som spiser samtidig, for å redusere kontakt mellom ansatte.

Antall personer som oppholder seg samtidig i felles oppholdsrom bør begrenses.

I størst mulig grad bør man etablere ulike lag av arbeidere som ikke er i kontakt med hverandre, og unngå å blande forskjellige lag. På den måten vil smitte hos arbeider i et lag, ikke få konsekvenser for det andre laget. 

Råd til sektorer i vann og avløpsbransjen

Det finnes ikke dokumentasjon på at covid-19 virus har blitt overført via drikkevann eller hvor lenge viruset overlever i overflatevann.

Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode. Disse desinfeksjonsmetodene er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus, og WHO konkluderer med at de vanlige desinfeksjonsmetodene som benyttes (klor og UV) også er tilstrekkelige til å inaktivere dette viruset.

Det er ikke rapportert at covid-19 virus har blitt overført gjennom avløpsvann eller kloakk.

  • Standard forhåndsregler og prosedyrer som brukes ved andre sykdommer som kan spres via avløpsvann er tilstrekkelig.
  • Det er viktig å opprettholde god håndhygiene.
  • I sjeldne tilfeller kan man få brudd og lekkasjer på ledningsnettet og avløpsvann kan komme inn i drikkevannsledninger. Det vil da være vanlig praksis å iverksette kokevarsel, og folk vil få informasjon om at vannet bør kokes evt. ikke drikkes.

Unngå Legionella i systemet

For å redusere fare for smitte fra legionella kan tiltak og rutiner iverksettes før bygg tas i bruk etter lengre opphold i drift. Eventuelt kan driftsrutinene opprettholdes mens byggene ikke er i bruk.

Råd til produsenter av frukt og grønt

Mattilsynet har utarbeidet en egen smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden