Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd for musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Publisert Oppdatert

Her finner du råd og veiledning om musikkøvelser og organiserte kulturaktiviteter. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Her finner du råd og veiledning om musikkøvelser og organiserte kulturaktiviteter. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.


Forsterkede nasjonale smitteverntiltak i perioden 4.-19. januar 2021

Regjeringen har besluttet å innføre forsterkede nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar 2021, se regjeringen.no for siste anbefalinger og forskriftsendringer. Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager og innføres for å beholde kontroll på smittespredningen, for å begrense ny økning i smitte og for å få en bedre oversikt over smittesituasjonen. Det anbefales at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og kulturarrangementer innendørs utsettes til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til kommunen din for informasjon om lokale tiltak. 

Smittevernveileder for musikkøvelser

Norsk musikkråd har utviklet en smittevernveileder for musikkøvelser med innspill fra helsemyndighetene som finnes på deres nettsider. 

Praktiske råd for å redusere smitterisiko 

De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, redusert kontakt mellom personer og god hånd- og hostehygiene gjelder også for aktivitetene omtalt i denne artikkelen. I tillegg gjelder følgende råd ved gjennomføring av musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter: 

Overordnet 

Foreningen bør: 

 • Gi informasjon til deltagere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 
 • Sørge for nødvendig opplæring og informasjon om iverksatte smitteverntiltak til instruktører/frivillige, deltagere og foresatte. Foreningen bør vurdere om det er behov for informasjon på flere språk.
 • Vurdere hvor mange instruktører som er nødvendig for å sikre at smitteverntiltakene blir ivaretatt.
 • Sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Etablere dialog med deltagere/instruktører/frivillige som tilhører risikogrupper og som kan ha behov for tilrettelegging.

Avstand mellom personer og øvingslokaler 

 • Lokalene må være store nok til at deltagere kan holde minst 1 meters avstand til hverandre gjennom hele øvelsen.
 • Det anbefales å tilrettelegge for å holde minst 2 meters avstand i alle retninger mellom voksne utøvere som synger eller spiller blåseinstrumenter. Dette er spesielt viktig i områder med økt smittespredning. Utendørs er det tilstrekkelig med minst 1 meters avstand.
 • For barn og unge under 20 år bør det tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltagerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å holde avstandmellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltagere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og barneskoler (udir.no). 
 • Lokalene bør tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. Kontaktpunkter bør rengjøres før neste gruppe kommer inn.
 • I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.
 • Smitterisikoen reduseres dersom musikkøvelsen gjennomføres utendørs.
 • Det anbefales redusert øvingstid, for eksempel 30 minutter sammenhengende før man tar pause med lufting e.l. innendørs.
 • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen.
 • Deltagerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate øvingslokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.

Gruppestørrelse 

 • Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere slike grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt (minst 2 meters avstand mellom gruppene), og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Det er viktig med tilstrekkelig avstand mellom gruppene, som helst bør øve i separate rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.
 • Det anbefales dessuten å øve i faste grupper/med faste øvingspartnere.
 • Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere. Hvis det er praktisk gjennomførbart vil risikoen for utbrudd reduseres hvis man reduserer gruppestørrelsen eller deler opp i mindre grupper som øver for seg selv. Mindre grupper medfører også at smittesporing blir enklere og at færre må i karantene ved eventuell smitte.

Renhold og god hånd-/hostehygiene 

 • Oppmuntre og tilrettelegg for ivaretakelse av god håndhygiene. Der det ikke finnes muligheter for håndvask bør hånddesinfeksjonsmiddel være lett tilgjengelig. For mer informasjon om hånd- og hostehygiene, se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask.
 • Begrens bruk av felles utstyr som er i tett kontakt med ansikt eller hender. Felles utstyr bør rengjøres mellom hver bruker dersom det er mulig, og det er viktig å sørge for god håndhygiene ved bruk av felles utstyr. Blåseinstrumentersom brukes av flere bør stå ubrukt i 3 dager før det kan tas i bruk av en ny person. 
 • Sørg for godt renhold, spesielt av flater og gjenstander som berøres av mange. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.

Deltagelse i flere ulike aktiviteter 

Noen deltagere driver med flere ulike organiserte fritidsaktiviteter parallelt og deltar i flere grupper per uke. For å begrense antall nærkontakter, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter deltagelse i ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme fritidsaktivitet også begrenses. 

Om smitterisiko ved musikkøvelser 

Risikoen for smitte kan være økt ved sang og ved bruk av blåseinstrumenter på grunn av økt dråpeproduksjon og at spyttdråper kan spres over lengre avstander. Smitterisikoen er også knyttet til at personer gjerne står eller sitter tett på hverandre og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs.  

Arrangementer 

Arrangementer kan for eksempel være konserter, teaterforestillinger og liknende, men ikke ordinære øvelser. For utfyllende smittevernråd og gjeldende retningslinjer for antall deltagere og krav til arrangør, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.  

For enkelte grupper er det unntak for avstandskrav på arrangementer. Dette er beskrevet i § 13 i Covid-19-forskriften. 

Avstandskrav med unntak ved arrangementer 

Per nå gjelder dette blant annet følgende grupper:

 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • Dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen
 • Personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene
 • Personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole

Utsatte barn og unge 

Opprettholdelse av fritidstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. For utsatte barn kan deltagelse i fritidstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som en konsekvens av pandemien. 

Pandemien kan ha endret deltagelse i fritidstilbud. Instruktører/ledere bør ha oppmerksomhet på frafall fra organiserte fritidsaktiviteter, og dersom det er noen barn som ikke har deltatt i aktiviteten på stund, kan foreningen ta kontakt med foresatte for å se på eventuelle løsninger for deltagelse.

Historikk

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Lagt inn avsnitt om forsterkede nasjonale tiltak i perioden 4.-17. januar 2021.

16.12.2020: Lenke til "Smittevernveileder - Norsk musikkråd" er oppdatert.

Innhold på denne siden