Hopp til innhold

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Publisert Oppdatert

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild.

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild.


Helsedirektoratet har 12. mars 2020 vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvordan kan man forbygge smitte

Syke barn/elever/lærere bør holde seg hjemme fra skole og barnehage. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer.

For å forebygge smitte og begrense spredning bør skoler iverksette forsterkede hygienetiltak og tiltak for å begrense kontakt mellom elever/barn/ansatte.

Hygienetiltak

 • God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det er viktig at skolens/barnehagens ledelse sikrer at barn/elever/ansatte er kjent med tiltakene under og har fått tilstrekkelig opplæring.
 • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før og etter måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
 • Det anbefales å ha tørkepapir og håndvask-/desinfeksjonsmulighet lett tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Renhold bør forsterkes, særlig med henhold på toaletter og vaskeservanter, dørhåndtak, trappegelendre, sportsutstyr, leker og andre gjenstander som hyppig berøres. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater, ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler.

For generelle hygieneråd i barnehage, se Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen.

Begrensning av kontakt mellom barn/elever og ansatte

Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig. Samtidig må behovet for nærhet og omsorg hos de minste barnehagebarna ivaretas.

Barnehager og skolefritidsordninger anbefales å unngå aktivitet i tettpakkede rom innendørs og tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Utendørs vil barna ofte holde større avstand til hverandre enn innendørs, noe som kan bidra til å forebygge smitte.

I tillegg kan man vurdere følgende tiltak:

 • Hvis mulig ha en meters avstand mellom elevene i klasserommet (mellom pultene)
 • Redusere antall elever samtidig på skolen (gå på skolen annenhver dag, eller dele elevene opp i grupper med kortere dager slik at har formiddags- og ettermiddagsskole.
 • Unngå ansamling av større grupper enn nødvendig i skolens regi (også utenom skoletid).
 • Tilrettelegge for fjernundervisning av elever der det er mulig.

Vurdering vedrørende stenging av skoler, barnehager og skolefritidsordninger

Det er usikkerhet rundt nytteverdien av slik stenging for utviklingen av Covid-19 spredningen. Studier om spredning av influensavirus tilsier at det kan ha en positiv effekt på å redusere lokal smittespredning og forsinke toppen av utbruddet. Ved influensa har barn vist seg å være viktige i smittespredningen, men ved covid-19 er barns betydning i smittespredning mer usikker.

Stenging av skoler og barnehager bør kun gjennomføres dersom det anses som helt nødvendig. Dersom det er smittespredning i lokalsamfunnet, og ekstra smitteverntiltak som beskrevet over på denne siden ikke er tilstrekkelige, kan midlertidig stenging av skoler og barnehager vurderes.

En eventuell gevinst må veies mot ulempene knyttet til et slikt tiltak. Vedvarende stenging av skoler og barnehager vil medføre at omsorgen for barna på dagtid må ivaretas av andre. Besteforeldre, som ofte tilhører risikogruppene for alvorlig sykdom, vil kunne utsettes for unødig risiko dersom ansvaret overlates til dem, og foreldre ansatt i helse- og omsorgstjenesten og virksomheter med kritiske samfunnsoppgaver vil kunne forhindres i å gå på arbeid.

Hvis slik stenging blir vedvarende eller over lengre tid må man vurdere tiltak i forhold til elevenes/barnas psykiske og fysiske helse.

Skoleturer og andre reiser

Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.

Plan ved sykdom blant elever/barn/ansatte

Skoler og barnehager bør ha en plan for håndtering av barn/elever som blir syke. Foreldre bør oppfordres til å informere skole/barnehage umiddelbart hvis noen i familien får påvist COVID-19 sykdom.

For råd til ansatte eller barn som kan ha vært utsatt for smitte, eller mistenker sykdom, se Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus.

Barn, elever eller ansatte som får påvist sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer.

Snakk med barna

Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Filmen nedenfor er laget for målgruppen barn og unge, og undertekster finnes på en rekke språk. 

For å vise undertekst i ønsket språk:

 • Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 • Fjern "automatisk avspilling" om det viser rødt
 • Velg "innstillinger"
 • Klikk på "teksting"
 • Velg "Oversett automatisk"
 • Velg språk

 

Om artikkelen / endringshistorikk