Hopp til innhold

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning

Publisert Oppdatert

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer. I artikkelen finner du beskrivelse av trafikklysmodellen som viser hvordan tiltakene graderes.

To barn på skoleveien. colourbox.com
To barn på skoleveien. colourbox.com

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer. I artikkelen finner du beskrivelse av trafikklysmodellen som viser hvordan tiltakene graderes.


Myndighetene har publisert følgende bestemmelser og råd til barnehager og skoler:

 • 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.
 • Regjeringen vedtok 7. april 2020 en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler, og fra og med 11. mai kan alle landets skoler åpne igjen. Se Gradvis gjenåpning  (Helsenorge.no)
 • Ny oppdatering og trafikklysmodell: 29. mai 2020. 

Barnehager og skoler har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til FNs barnekonvensjon og norsk lovverk. Barn blir i liten grad syke av covid-19 og svært få har utviklet alvorlig sykdom. Slik det vurderes nå er de samlede negative effektene av å holde barnehagene og skolene stengt langt større enn den mulige nytten for å begrense smittespredningen.

Skole og barnehage er viktig for barn og unges utvikling, omsorg, læring og sosiale liv. I tillegg er det viktig for at foresatte skal kunne arbeide. Under covid-19-utbruddet er det nødvendig med fokus på smittevern for å ta vare på barn, unges og ansattes helse mens de går i barnehagen og på skolen.

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen er:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen.
 2. God hygiene. (Se råd om håndvask nedenfor).
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer.

Veiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Veilederne beskriver grundig den praktiske tilnærmingen til smittereduserende tiltak, og gir råd gir råd og støtte for å sikre godt smittevern for både ansatte, barn og unge.

I veilederen som publiseres 29. mai 2020, er rådene gradert i tre ulike nivå - grønt, gult og rødt tiltaksnivå - slik at driften best mulig kan tilpasses til den aktuelle smittesituasjonen. Det er laget modeller for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det er helsemyndighetene som beslutter hvilket tiltaksnivå skoler og barnehager skal benytte.

Se råd og fortløpende oppdateringer hos Utdanningsdirektoratet: 

Veiledere i pdf-versjon for nedlasting:

Barnehage- og skoletilbud til barn og ungdom med kroniske sykdommer

I rapporter fra andre land er det så langt ingenting som tyder på at barn og ungdom med kroniske sykdommer har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske.

I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer kan gå i barnehage og på skole som vanlig når disse er åpne. Dette gjelder for eksempel barn med vanlige tilstander som astma, allergi og diabetes.

Enkelte grupper av barn og ungdom kan være særlig sårbare, og for disse barna kan det ut fra et føre-var-prinsipp vurderes tilrettelagt undervisning i hjemmet ved gjenåpning av barnehager og skoler. Dette vil være de samme barna som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner, og ikke de samme risikogruppene som er observert for voksne med covid-19.

Tilretteleggingen skal være frivillig og vurdert fra et helhetsperspektiv der nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene ved å miste sosial og faglig utvikling.

De fleste barn og ungdommer som bor sammen med personer i risikogrupper, kan gå i barnehagen og på skolen

Foresatte som er i risikogruppe, kan kontakte egen lege for å vurdere om det bør tas kontakt med barnehagen/skolen for eventuell tilrettelegging av barnehage- eller skoletilbudet. Risiko for smitte og behov for tilrettelegging kan styres ut fra vurderinger av tiltak for risikogrupper i yrkessammenheng. 

For barn og ungdom som bor sammen med personer i risikogruppe, må eventuelt behov for tilrettelegging vurderes opp mot barnets/ungdommens egne behov for sosial og faglig utvikling, og nytten ved å være hjemme må oppveie ulempen det påfører barnet.

I tilfeller der det likevel vurderes at barnet/ungdommen har behov for tilrettelegging, bør det opprettes dialog mellom barnehagen/skolen og foresatte. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet/ungdommen kun møter i barnehagen/skolen i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). I slike tilfeller skal også andre faktorer som er viktige for barn og unges behov, tas i betraktning.

Råd om håndhygiene i barnehager og skoler  

God håndhygiene er et viktig smitteforebyggende tiltak. Det er viktig at barnehager og skoler legger til rette for at barn og ansatte kan utføre håndhygiene til rett tid, på rett måte og med produkter som er effektive og lite irriterende for huden på hendene.

Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage

Tilpassete råd for gjennomføring av avslutninger og andre tilstelninger:

 • Ingen syke må delta
 • God hygiene er viktig, og det må være tilstrekkelige fasiliteter for håndvask/ tilgjengelig hånddesinfeksjon
 • Organiser avslutninger for opptil det antall personer som er tillatt (for eksempel avdelingsvis i barnehager eller klassevis på skoler). Per i dag er dette antallet 50 personer, men regjeringen vurderer å tillate inntil 200 personer fra 15.juni. Se oppdaterte råd om arrangementer.
 • Barna som går i samme kohort/ klasse kan omgås som vanlig. Det gjelder også personer innen samme husholdning/familie. De som ikke normalt er nærkontakter, bør holde en meters avstand til andre barn og voksne.
 • Mat og drikke bør organiseres på tilsvarende måte som ellers, med fokus på god håndhygiene og generelt god hygiene rundt mathåndtering. Maten bør serveres porsjonsvis.

Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer.

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det vil være forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre disse markeringene; om man vil samle relativt mange barn/ elever med få familiemedlemmer, eller små grupper av barn/ elever, men med hele familien for eksempel.

Snakk med barna

Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Det er viktig at både foresatte og ansatte i barnehager og skoler bidrar til å skape trygghet ved å snakke med barn/elever om koronavirussykdom.

Filmen nedenfor er laget for målgruppen barn og unge, og undertekster finnes på en rekke språk.

For å vise undertekst i ønsket språk:

 • Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 • Fjern "automatisk avspilling" om det viser rødt
 • Velg "innstillinger"
 • Klikk på "teksting"
 • Velg "Oversett automatisk"
 • Velg språk

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden