Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv.

Publisert Oppdatert

Denne artikkelen omhandler råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter, deriblant trening på treningssentre, organisert svømming og skolesvømming.

Illustrasjon koronavirus

Denne artikkelen omhandler råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter, deriblant trening på treningssentre, organisert svømming og skolesvømming.


6. 11.20: Artikkelen er under oppdatering.

Kommuner kan innføre strengere tiltak lokalt 

Denne artikkelen omtaler nasjonale anbefalinger og råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv. Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak. 

Idrett

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger.

Veilederen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett. NIF må sammen med de enkelte særforbundene utarbeide råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak.

Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år.

Arrangementer

Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke organisert trening. En treningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. For mer informasjon, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.

Maks 20 i treningsgrupper

For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. 

Treningssentre

Treningssentre fikk tillatelse til å holde åpent fra og med 15. juni 2020 dersom smittevernet er ivaretatt.

Risikoen for smitte på treningssentre er knyttet til mange felles kontaktpunkter for de som trener, at personer er tett på hverandre, og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs og i mindre ventilerte lokaler. Publiserte studier viser at smittespredningspotensialet i saltrening med høy fysisk aktivitet er høyere enn aktiviteter som pilates og yoga. Treningssentre samler også personer fra geografiske spredte områder.

For å redusere faren for smitte inne på treningssentrene er det derfor viktig med strenge smittereduserende tiltak. Hovedpunkter i disse tiltakene er:

 •  Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
 • Håndhygiene bør utføres før og etter økten.
 • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.
 • Utstyr som berøres med hender over tid (f.eks. manualer og treningsapparater) bør rengjøres etter vanlige rutiner av hver bruker og av senteret ved dagens slutt.
 • Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.
 • Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.

Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene, som det forventes at treningssentrene følger:

Organisert svømming og skolesvømming

Regjeringen besluttet at organisert svømming, inkludert skolesvømming, kunne gjenopptas fra og med 1. juni 2020 forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges.

Her beskrives tiltak for å redusere risikoen for smitte ved organisert svømming, inkludert opptrening, rehabilitering og annen vannbehandling med arrangør. Disse rådene er generelle, og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Med organisert svømming menes all aktivitet med en ansvarlig arrangør (skole eller forening/lag osv.) som driver en form for svømmeopplæring, svømmetrening, kurs samt konkurransesvømming i regi av svømmeklubber. For organiserte idrettsaktiviteter gjelder også rådene i Veileder om smittevern for idrett (covid-19):

Generelle råd for å hindre smittespredning i svømmehaller

Svømmeanlegg har i tråd med gjeldende forskrift allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift. Likeledes er det strenge krav til vannbehandling, noe som gir liten risiko for smitte via bassengvann. Det er derimot utfordrende å forhindre kontaktsmitte/dråpesmitte gjennom avstandsbegrensning og forsterket renhold i svømmeanlegg. Spesielt utsatte områder vil være i ankomstområder, garderober og dusjanlegg.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1.  Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede.
 2.  God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
 3.  Redusert kontakt mellom personer.

Det viktigste tiltaket er å forhindre at syke personer besøker anlegget. Alle besøkende må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet. Som følge av dette vil garderober i tilknytning til svømmeanlegg derfor tillates åpnet selv om garderober i forbindelse med annen type idrett og aktivitet fortsatt er stengt. Det er viktig at det tilrettelegges for minst 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt at toalettkapasiteten er tilstrekkelig med hensyn til antall personer som oppholder seg i svømmeanlegget samtidig.

Forsterkede smitteverntiltak bør omfatte:

 • God oppmerking og minimum 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt i kø-områder (f.eks. stupebrett, inngangspartier og fellesarealer). 
 • Begrensning på antall besøkende tilpasset arealet og kapasitet i garderober, toalett og dusjer. 
 • Forsterket renhold, spesielt berøringspunkter og overflater (dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av antall personer og kontakthyppighet.
 • Håndholdte hårtørrere kan brukes hvis man utfører håndvask før og etter bruk.
 • Redusert adgang til tribuner og fellesarealer. Det må være minst 1 meters avstand mellom personer på tribuner og i fellesareal.
 • Såpe og engangs papirhåndklær tilgjengelig på alle toaletter og sanitærrom.
 • Gangsoner i bade- og svømmeanlegget bør spyles regelmessig.
 • Ved bruk av utstyr slik som flytebrett, baderinger m.m. skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre av andre, som for eksempel neseklype, badehette etc.
 • Det skal være tilstrekkelig vakthold i garderober og bassenganlegg slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak.
 • Toalettkapasiteten skal være tilstrekkelig med hensyn til antall personer som oppholder seg i svømmeanlegget samtidig.

Garderobeskap og dusj
I prinsippet bør annethvert skap og annenhver dusj være avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter. Det må gjøres lokale tilpasninger ut fra utformingen av garderobene og dusjene.

Fellesdusjene bør rengjøres som et minimum daglig. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold.

Ettersom størrelsen og utformingen på bassenganleggene med tilhørende fasiliteter er så ulike, vil det være fornuftig at det er den kommunale helsemyndighet ved kommunelegen som vurderer om det enkelte bassenganlegg har iverksatt tilstrekkelige smitteverntiltak ved gjenåpning. Dette er også i tråd med forskrift om miljørettet helsevern.

Hvis disse kontaktreduserende tiltakene iverksettes, samtidig som man har et svært begrenset antall personer i anleggene, vil risikoen for smitte være lav.

Inngangsparti og fellesarealer
Ved inngangspartier og fellesarealer anbefales:

 • Plexiglasskjerm foran resepsjon (der det ikke er luke fra før).
 • Avstandsmarkeringer på gulv for å sørge for minimum 1 m mellom personer i køen, og bør fortrinnsvis plasseres med 2 m mellom hver kø.

Risikoutsatte grupper
For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se:

Babysvømming

Badebleier bør benyttes for å hindre lekkasjeuhell i vannet. Samme krav til avstand og hygiene som andre brukere. Stellebenker bør vaskes med såpe og vann mellom hver bruker, og det må være tilstrekkelig avstand mellom stelleplasser (minimum 1 meter).

Livredningskurs

Ved bruk av utstyr/redningsdukker bør man vaske hendene med såpe og vann før og etter bruk av dette utstyret. Det bør være en avstandsbegrensning på minst 1 meter mellom deltakere og mellom trener og deltaker, så sant ikke deltakerne er under 20 år, se Veileder i smittevern for idrett på Helsedirektoratets nettsider.

Badstuer

Badstuen bør være ferdig oppvarmet før bruk. Det bør være minimum 1 meter mellom hver person, og det bør oppfordres til håndvask før og etter besøk i badstuen. Besøkende bør sitte på eget håndkle i badstuen.

Rengjøring av benker/overflater/håndtak skal utføres regelmessig med såpe og vann. Regelmessig renhold av overflater med vanlige rengjøringsmidler er viktig. Der hvor det har forekommet søl med kroppsvæsker, vil det være behov for punktdesinfeksjon med klor.

Badestamper, boblebad

Badestamper kan tillates brukt av én person eller «en husholdning/familie» av gangen dersom man tapper ut badevannet og tar rengjøring av badestampen mellom hver gang den er i bruk. I boblebad bør det tillates kun én person om gangen, dersom det ikke er mulig å oppnå minimum 1 m mellom de badende. Se råd ovenfor når det gjelder garderober og dusj, samt forsterket hygiene.

Behandling som inkluderer bruk av bad (spa, rehabilitering og liknende)

Det åpnes for en begrenset tilgang til slike anlegg hvor enkeltpersoner kan gjøre timebestillinger og badet er en del av behandlingen. Det er en forutsetning at spa-/massasje-/boblebadet rengjøres og driftes i henhold til krav til boblebad, som er regulert i bassengbadforskriften. Det er først og fremst personlig nærkontakt, hvor dråpesmitte eller kontaktsmitte kan forekomme, som utgjør en smitterisiko for covid-19, samt felles berøring av bassengets vegger og kanter, gelender osv.

Badet må driftes slik produsenten har foreskrevet, og slik at den kjemiske balansen (tilstrekkelig desinfeksjon/rensing) opprettholdes.

Det bør ikke oppholde seg flere personer i badet enn at 1 meters-regelen kan opprettholdes hele badetiden.

Spritvask bør være tilgjengelig, slik at alle som skal benytte boblebadet kan få desinfisert hendene før og etter at de har vært i boblebadet.

Historikk

06.11.2020: Lagt til informasjon om mulighet for strengere tiltak lokalt og at artikkelen er under oppdatering.

12.10.2020: Forkortet kapittel om arrangementer, da det er beskrevet i  Arrangementer, samlinger og aktiviteter, som det lenkes til.

04.09.2020: Lagt til at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.

07.08.2020: Avsnittet "Arrangementer for inntil 200 personer" er oppdatert med punktet om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen f.o.m. 1. august 2020.

17.6.2020: Tittelen endret fra "Idrett, trening og svømming" til "Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv." Dette er gjort for at tydeliggjøre at teksten handler om råd til bransjen .

12.06.2020: Endet tittel på artikkel fra "Idrett, trening og organiserte fritidsaktiviteter" til "Idrett og trening". Endret avsnittsoverskrift fra "Arrangementer for 50 personer" til "Arrangementer for inntil 200 personer". 

Lagt til at barn og unge under 20 år kan unntas avstandsanbefalinger i avsnittet "Maks 20 i treningsgrupper". 

Satt inn nytt avsnitt og treningssentre. Disse kan holde åpent fra og med 15.05.2020. Avsnittet omhandler smittevernråd og lenke til bransjeveileder. 

Fjernet avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

Lagt til at avstandsbegrensning ikke gjelder barn og unge under 20 år i avsnittet "Livredningskurs."

04.06.2020: Endret setning under Arrangementer for 50 personer til "Det er åpnet for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter. Kamper, cuper og stevner regner som arrangementer, men ikke ordinære treninger."

29.05.2020: Lagt til "Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år." i avsnittet "Idrett".

Innhold på denne siden