Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Håndtering av covid-19 på skip»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndtering av covid-19 på skip

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Håndtering av covid-19 på skip

Publisert

Her finner du råd om håndtering ved mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord på et fartøy. Rådene gjelder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og rederier/virksomheter som er ansvarlige for fartøy som seiler langs norskekysten.

Her finner du råd om håndtering ved mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord på et fartøy. Rådene gjelder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og rederier/virksomheter som er ansvarlige for fartøy som seiler langs norskekysten.


Planlegging og oppstart av cruise/drift

Rederier/virksomheter som er ansvarlige for skip som seiler langs norskekysten bør utarbeide en beredskapsplan. Denne bør omfatte:

 • Plan for å sikre at personer ikke bringer covid-19 inn på skipet, inkludert:
  • Skriftlig rutine for karantene av mannskap
  • Skriftlig rutine for informasjon til og innhenting av opplysninger fra passasjerer:
   • Informasjon om skipets covid-19-tiltak
   • Innhenting av opplysninger om mulige eksponeringer og symptomer siste 2 uker

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Avstand, karantene og isolering.

Rederiet bør vurdere å ha avtaler med anløpshavner som omfatter:

 • planer for hvordan personer med symptomer, mistenkt eller bekreftet covid-19 skal håndteres ved anløp
 • planer for hvordan mistanke om eller bekreftet utbrudd om bord skal håndteres, inkludert planer for isolering av syke/smittede, karantene av nærkontakter og om disse kan håndteres på land eller må håndteres om bord

Vurdering og tiltak om bord på fartøy ved mistanke om covid-19

Vurderinger og tiltak ved sykdom om bord baseres på symptomer og informasjon om mulig eksponering for covid-19. Med eksponering for covid-19 menes opphold i land/områder omfattet av karanteneplikt eller kontakt med bekreftet covid-19-tilfelle:

2020-09-21 Flytskjema eksponering.jpg

Enhver person som får symptomer på infeksjon bør i utgangspunktet håndteres som mulig covid-19. I kapittelet Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) finnes informasjon om symptomer ved covid-19.

 • Dersom personen har en kjent eksponering må den syke isoleres alene på lugar. I tillegg bør denne personens nærkontakter være i karantene på egne lugarer. Person med symptomer testes ved neste havn. Vedkommende og hans/hennes nærkontakter bør primært tas i land der og følges opp videre av lokal helse- og omsorgstjeneste.
 • Dersom personen ikke har informasjon om mulig eksponering bør personen isoleres alene på lugar frem til vedkommende (passasjer eller mannskap) er undersøkt og testet, og til negativt svar på PCR-prøve foreligger. Den syke bør prøvetas, men kan isoleres frem til bestemmelsesstedet (den havnen som er reisemålet) og tas hånd om av lokal helse- og omsorgstjeneste der, dersom det er forsvarlig i lys av helsetilstanden.

Dersom helse- og omsorgstjenesten vurderer at den syke må følges opp på land, eller personen har nådd sitt reisemål, skal videre isolering og oppfølging gjennomføres av lokal helse- og omsorgstjeneste.

Varsling av lokale og sentrale myndigheter

Fører av skip på internasjonal reise som har mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord er etter IHR-forskriften § 5 pliktig til snarest mulig og senest ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge å varsle om helsetilstanden om bord, jf. forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften).

Varslingsplikten etter § 5 er rettet mot fartøy fra utlandet ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge. Fartøyer som har oppstart i en fastlandshavn i Norge og som kun anløper andre fastlandshavner i Norge er ikke forpliktet til å varsle etter bestemmelsen i IHR-forskriften § 5, men oppfordres til å følge samme rutine. Fartøyets fører skal varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98. I tillegg skal det fylles ut elektronisk melding i anløpsmeldingen i SafeSeaNet Norway. Kystverket kan bistå skipet med å varsle kommunelegen i aktuell kommune dersom det anses nødvendig, samt kontakte kommunelegen dersom skipet har behov for bistand til å analysere prøver. Varsel etter IHR-forskriften § 4 skal sendes til kommunelegen i den havn hvor skipet vil anløpe. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommunelegen, skal Folkehelseinstituttet ved Smittevernvakten varsles direkte. Kommunelegen skal varsle Folkehelseinstituttet (og fylkesmannen).

Helsepersonell på skip som befinner seg innenfor grunnlinjen og som mistenker eller påviser et covid-19-tilfelle om bord har varslingsplikt etter IHR-forskriften § 4, jf.
forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften)

I forbindelse med varsling av lokal helse- og omsorgstjeneste, og spesielt dersom det foreligger informasjon om kjent eksponering for covid-19, er det viktig å diskutere videre håndtering, eventuelt om den syke skal i land og følges opp av den lokale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg bør man diskutere behovet for testing av og smittesporing rundt andre passasjerer.

Aktuelle havner for håndtering av covid-19 utbrudd

Ved smitte eller mistanke om smitte om bord på fartøyer som har oppstart i en fastlandshavn i Norge og som kun anløper andre fastlandshavner i Norge, skal skipet i utgangspunktet følge sin seilingsplan og søke nødvendig helsehjelp for håndtering av mistenkt eller bekreftet covid-19 utbrudd der skipet anløper.

Ved større utbrudd av covid-19 og der driften av fartøyet kan bli rammet, vil det kunne være naturlig at Helsedirektoratet/Kystverket ut fra liste Helsedirektoratet har utarbeidet, anbefaler hvilken havn skipet bør seile til. Dette vil også måtte skje i dialog med den lokale helse- og omsorgstjenesten i kommunen, representert ved kommunelegen.

Helsedirektoratet utpeker hvilke havner, lufthavner og grensepasseringssteder som skal ivareta særskilte oppgaver, slik at de kan håndtere en alvorlig hendelse som kan ha betydning for internasjonal folkehelse. Utpekte havner er Oslo, Bergen og Tromsø havn. Dersom skip befinner seg relativt nær en utpekt havn vil det etter omstendighetene kunne være naturlig at fartøyet seiler til utpekt havn, jf. IHR-forskriften § 19. Kommunen skal sørge for at utpekt havn har tilgang til nødvendige lokaler og det personale og utstyr som er nødvendig under covid-19-utbruddet. Dersom et skip skal seile til en annen havn enn den planlagte anløpshavnen, bør kommunelegene i de to aktuelle kommunene bli enige om håndtering av situasjonen. Ved behov kan Helsedirektoratet kontaktes.

 

Råd til helse- og omsorgstjenesten i kommunen om håndtering ved mistanke om covid-19 på skip

Håndtering når det er syke personer uten kjent eksponering for covid-19 på skipet

 • Personer om bord i skip som har symptomer på infeksjon, men som ikke har informasjon om tidligere eksponering for covid-19, bør testes.
 • Lokale helsemyndigheter vurderer helsetilstanden og informasjon om mulig eksponering, og bestemmer videre oppfølging.
 • Dersom personen ikke trenger nødvendig helsehjelp og ikke har nådd reisemålet, kan personen isoleres om bord på båten på videre reise frem til prøvesvar foreligger. Ved negativt prøvesvar oppheves isolering. Ved positivt prøvesvar opprettholdes isolering, og videre oppfølging gjennomføres som beskrevet nedenfor.
 • Dersom personen tas i land, bør den syke isoleres på egnet sted og følges opp videre i tråd med råd gitt i kapittelet Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.
 • Dersom personen isoleres om bord og reiser videre, skal lege ved positivt prøvesvar varsle skipet, kommunelegen eller annen lege ved skipets neste havn, og Folkehelseinstituttet.

Håndtering når det er syke personer med kjent eksponering for covid-19 om bord

 • Personer om bord i skip som har symptomer på infeksjon og med informasjon om mulig eksponering for covid-19 bør følges opp av lokale helsemyndigheter i aktuell havn (se avsnitt over om aktuelle havner).
 • Lokale helsemyndigheter bestemmer videre oppfølging. I utgangspunktet bør vedkommende isoleres og følges opp videre i egnet lokale på land.
 • Basert på en helhetsvurdering avgjør lokale myndigheter om personer i karantene skal fortsette karantene på land eller om bord, og om skipet eventuelt skal holdes tilbake.
 • Denne beslutningen baseres på en vurdering av om det kan være pågående smittespredning om bord. Kommunelegen kan rådføre seg med Folkehelseinstituttet.
 • Skipet kan ikke slippe passasjerer eller mannskap i land før dette er avklart med lokale myndigheter.

Håndtering ved bekreftede tilfeller av covid-19 om bord i skip

Håndtering når person med covid-19 har vært om bord i kort periode (< 1 døgn)

 • Dersom person med covid-19 i smitteførende periode har vært om bord i mindre enn 24 timer, håndteres situasjonen i tråd med oppfølging av covid-19 på offentlig transport.
 • Det gjøres en vurdering av om personen kan ha blitt smittet om bord eller om personen antakelig har blitt smittet før reisen og har vært smitteførende under reisen.
 • Dersom det vurderes at personen kan ha blitt smittet om bord, vil det være aktuelt med smitteoppsporing blant mannskap og varsling av passasjerer på den aktuelle reisen. Folkehelseinstituttet har et ansvar for å koordinere håndtering av utbrudd som er/kan bli omfattende og som omfatter flere kommuner eller land. Videre oppfølging samordnes med kommunelege i ankomsthavnen og FHI.
 • Dersom det vurderes at personen har blitt smittet før reise, men var smitteførende under reisen gjøres smittesporing blant passasjerer og mannskap for å kartlegge hvem som defineres som nærkontakter. Øvrige passasjerer varsles, enten direkte eller via pressemelding/nettsak.
  • Smittesporing av nærkontakter gjøres for personer som oppgis som reisefølge, og er aktuelt overfor andre passasjerer og mannskap dersom den syke har benyttet en forhåndsbestilt plass (sete eller bord i definert område på skipet).
  • Rederi kontaktes for å få lister over passasjerer som har hatt plassbestilling på den aktuelle reisen, samt kart som angir hvordan plassene er fordelt i rommet.
  • Passasjerer som har sittet nærmest den syke og innen 2 meter i alle retninger, defineres som nærkontakter og inngår i smittesporingen.
  • Kommunelegen vurderer i samråd med rederi om mannskap som arbeider i aktuelt område skal inngå i smittesporingen, og følger i så fall opp disse ved at de settes i karantene og testes.
  • FHI kan bistå med å samordne smittesporingen dersom den omfatter personer som bor eller oppholder seg i flere kommuner.
 • Dersom det vurderes at personen har blitt smittet før reisen, men var smitteførende under reisen, og det vurderes som sannsynlig at vedkommende under reisen har hatt kontakt med flere medpassasjerer som ikke kan identifiseres, bør rederi gå ut med varsel til alle passasjerer på den aktuelle reisen. Dette gjøres enten direkte på sms til personer på passasjerlistene og/eller gjennom kunngjøring i pressemelding eller på nettside. Folkehelseinstituttet bistår rederi med utforming av tekst i varsel eller nettsak, og publiserer informasjon på FHIs nettsider.
 • Skipet kan seile videre/opprettholde driften etter vurdering av smittesituasjonen fra kommunelegen, med mindre det mistenkes pågående spredning blant mannskap. I så fall følges råd nedenfor.

Håndtering når person med covid-19 har vært om bord i mer enn 1 døgn eller det mistenkes pågående spredning om bord blant mannskap og/eller passasjerer

 • Dersom det vurderes at en person (passasjer eller mannskap) kan ha blitt smittet om bord i skipet, bør skipet gå til nærmeste egnede havn og følges opp av lokale helsemyndigheter, i samråd med FHI.
 • Skipet bør ikke reise videre, og personer (passasjerer og mannskap) bør ikke gå i land uten at dette er avklart med kommunelegen.
 • Hver situasjon vurderes individuelt både med tanke på anbefalte smitteverntiltak og restriksjoner eller krav som kommunen gir med hjemmel i smittevernloven. Dette bør samordnes med FHI og Helsedirektoratet.

Historikk

21.09.2020: Artikkel opprettet.

Innhold på denne siden