Hopp til innhold

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Publisert Oppdatert

Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, samt andre tilsvarende arrangementer, må følge regler for antall deltagere og avstand.

Illustrasjon koronavirus

Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, samt andre tilsvarende arrangementer, må følge regler for antall deltagere og avstand.


I denne artikkelen beskrives anbefalinger og forskriftsfestede krav om arrangementer, hvordan risiko for smitte ved arrangementer og samlinger og aktiviteter kan vurderes, og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle. Disse rådene er generelle, og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Private sammenkomster med inntil 20 personer

For sammenkomster på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må tilrettelegges for at det kan være minst 1 meter mellom gjester som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres. Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer. Det er også viktig å kunne opprettholde god håndhygiene.

Dette rådet gjelder for alle private sammenkomster både innendørs og utendørs som ikke foregår på offentlig sted med ansvarlig arrangør.

Arrangementer med inntil 200 personer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening. En treningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.

 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

 3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av forbudet om arrangement over 200 personer. Men de generelle bestemmelsene om minst én meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand og krav om god hygiene skal fremdeles overholdes ved arrangering av loppemarked.

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30. 

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.            

Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

 1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.
 2. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement.
 3. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.
 5. utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.
 6. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen.
 7. personer som deltar i religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt
 8. personer som deltar på kurs som krever kortvarig nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse.

Unntaket fra avstandskravet er kun gjeldende for personer som ikke er i karantene eller isolasjon, se Avstand, karantene og isolering.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Arrangementer med flere enn 200 personer

Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer tilstede samtidig forbudt. Muligheten for å øke eller redusere antallet fra 200 personer blir vurdert jevnlig.

Planlegging og risikovurdering

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør da på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan.

Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf: 

Følgende generelle tiltak bør være på plass for å redusere smitterisiko:

 • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. se Avstand, karantene og isolering
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette dette. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider /sted vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Det anbefales å dele deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. Da kan man redusere smitterisiko, lette arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at mange må følges opp med testing eller karantene.
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder, toaletter og hyppige kontaktpunkter). Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten
 • Informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset
 • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

Dersom arrangementet inkluderer aktiviteter hvor deling av utstyr er aktuelt, se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dersom man skal gjennomføre et arrangement på et serveringssted, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede og de andre kravene til gjennomføring.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift av serveringsstedet. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen må anses som et arrangement er at det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, at tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og at det markedsføres for tilstelningen på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Det kan være nyttig å kontakte lokale helsemyndigheter/kommunen for å få hjelp til å vurdere om større tilstelninger man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke.

Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

Aktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. I denne fasen av utbruddet er det mulig å gjennomføre visse arrangementer for barn og unge under trygge og tydelige rammer. Med arrangementer og aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting.

De generelle rådene beskrevet ovenfor gjelder også for arrangementer og aktiviteter for barn og unge. For enkelte arrangementer kan personer under 20 år unntas fra avstandskravet, se over for spesifisering.

For andre arrangementer for barn og unge utover skoleliknende tilbud, og for voksne utover dette, gjelder kravet om minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. 

Til tross for at arrangementer med inntil 200 personer er tillatt, anbefales det å dele deltagerne inn i mindre grupper for å lettere ivareta smittevernrådene, tilsvarende det som er beskrevet i Veiledere om smittevern i barnehager og skoler. Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere. Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltagere (de samme) gjennom hele arrangementet, og blanding av grupper bør begrenses. Det betyr at gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet adskilt fra hverandre, samt at ledere ikke går på tvers av gruppene. Hver gruppe bør ha tilstrekkelig antall ledere for å kunne ivareta hensynene.

For aktiviteter som ikke regnes som arrangementer, er den generelle anbefalingen at gruppestørrelsen begrenses til maks 20 personer. Dersom personene i gruppen er barn/unge som omgås til vanlig, for eksempel en skoleklasse, treningsgruppe e.l. kan de fritas fra anbefalingen om å holde 1 meters avstand mens de utøver aktiviteten.

Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp til arrangementer/aktiviteten før planlagt oppstart og til å forlate aktivitetsområdet ved arrangementet/aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand mellom ev. mindre grupper ikke følges. Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande de ev. mindre gruppene.

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet arrangementet/aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Idrett og trening og Veileder i smittevern for idrett  (Helsedirektoratet). Flere av de enkelte kultur-, idretts- og aktivitetsforeningene har i tillegg ytterligere informasjon relatert til koronautbruddet på sine nettsider.

Dersom det etter en risikovurdering vurderes at arrangementet kan gjennomføres, anbefales det å bruke foreslåtte sjekkliste for å sikre at alle smittevernrådene ivaretas.

Last ned tabell for risikovurdering eller sjekkliste for arrangementer for barn og unge av lengre varighet i Word eller pdf:

 

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden