Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Arrangementer, samlinger og aktiviteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Publisert Oppdatert

Ved arrangementer må arrangør følge regler for antall deltagere og avstand

Illustrasjon koronavirus

Ved arrangementer må arrangør følge regler for antall deltagere og avstand


Fra den 4. januar og de neste 15 dagene, har regjeringen besluttet forsterkede smitteverntiltak, ved å innføre en «sosial pause». Alle anbefales å unngå å ha gjester i hjemmet. Organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt til etter 19. januar.

I denne artikkelen beskriver vi:

 • anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer
 • hvordan man kan vurdere risiko for smitte ved arrangementer, samlinger og aktiviteter og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle

Disse rådene må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster. (Avstand på 1 meter skal kunne holdes for alle typer sammenkomster)

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Unngå å ha gjester i hjemmet.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Inntil 5 personer 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter

Inntil 10 personer.

Begravelser / bisettelser: Inntil 50 personer.

Kirke, moske, konsert, lokal forestilling, konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer.

Arrangementer innendørs med fastmonterte seter

Inntil 200 personer 

Kino, opera, konsert, teater, konferanse ol.

Arrangementer utendørs uten fastmonterte seter

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, julegrantenninger, pop-up-konserter o.l.

Arrangementer utendørs med fastmonterte seter 

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

Kommuner kan innføre strengere tiltak lokalt

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Private sammenkomster

Dette rådet gjelder for alle private sammenkomster både innendørs og utendørs.

Fra 4. januar og de neste 14 dagene, er det anbefalt å ikke ha gjester i hjemmet. Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk av noen få venner fra egen kohort. Det anbefales å utsette bursdager og andre barneselskaper i hjemmet til etter 18. januar.

Alle anbefales å redusere antall personer man har kontakt med, slik at man er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

 

Arrangementer

Alle kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. 

Forskriftsfestede krav og bestemmelser

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.
 7. Kirkevandringer i kristne trossamfunn.

Antall deltakere private sammenkomster (innendørs og utendørs)

For private sammenkomster utenfor eget hjem kan det være inntil 5 deltakere. Private samlinger er der familie, venner og bekjente, skoleelever eller kollegaer samles i sosiale tilstelninger (for eksempel bursdagsfest, dåp, konfirmasjon, bryllup, skoleball eller firmafest) på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan likevel møtes utenfor hjemmet med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Antall deltakere på andre arrangementer (innendørs og utendørs).

Antall deltakere på andre arrangementer (innendørs og utendørs)

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil: 

 • 10 personer samtidig innendørs der publikum ikke sitter i fastmonterte seter. I begravelser og bisettelser kan det være 50 personer.
 • 200 personer innendørs hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • 200 personer utendørs der publikum ikke sitter i fastmonterte seter.
 • 600 personer utendørs der publikum sitter i fastmonterte seter, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, inngå i beregningen av det totale antallet personer.

Ved «åpne arrangementer» som ofte skjer utendørs, for eksempel  pop-up konserter, gjelder også reglene for arrangement. Dersom slike arrangementer skal gjennomføres, må arrangementsområdet være fysisk avgrenset, det vil si innenfor et inngjerdet område, et område avgrenset med sperrebånd eller lignende. Slik avgrensning er nødvendig for at man skal kunne begrense antall deltagere og kunne registrere deltagere for å ha oversikt over hvem som er til stede.

Antall deltakere på arrangementer som varer over tid

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

Ansatte kommer i tillegg til antall deltakere

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Fastmonterte seter

Begrepet «fastmonterte seter» er brukt både når det gjelder å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement og avstand mellom personer.

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller og lignende, ikke regnes som fastmonterte seter. Faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn regnes heller ikke som fastmonterte seter.

I lokale føringer brukes av og til begrepet «faste (tilviste) sitteplasser». Dette bør ikke forveksles med de nasjonale reglene for arrangementer med fastmonterte seter.

Avstand

Deltakere skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplasser, fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes.

Fastmonterte seter

 • Ett ledig sete mellom fastmonterte seter mellom publikummere på samme seterad regnes som tilstrekkelig avstand.
 • Personer fra samme husstand eller tilsvarende nære, kan sette seg sammen.
 • Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

Unntak fra krav om avstand

Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. Enkelte andre grupper kan også unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt, se covid-19 forskriften §13 c for hvilke grupper som er unntatt.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Unntaket gjelder bare under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Krav til arrangør

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

For arrangementer som har skjenkebevilling skal det ikke skjenkes alkohol.

Arrangementer som ikke omfattes av forskriften om arrangementer

Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av forskriften om arrangement. De generelle bestemmelsene om minst én meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand og krav om god hygiene bør fremdeles overholdes ved arrangering av loppemarked.

Generelle tiltak for å redusere smitterisiko

Planlegging og risikovurdering

Alle arrangører må lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Som arrangør skal du ha tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.

Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan de skal overholde kravene til gjennomføring og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern. Se også tabell for risikovurdering nedenfor.

For større arrangementer er det aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør gjøre en risikovurdering og lage en gjennomføringsplan før møte med lokale helsemyndigheter. Sammen med lokal helsetjeneste bør det lages en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

Ved «åpne arrangementer» bør arrangør i tillegg til å planlegge for selve arrangementet, også vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor det avgrensede området og om dette vil innebære en smitterisiko.

Informasjon til ansatte og deltakere

 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. Se Karantene og isolering.
 • Ha synlig informasjon på arrangementsstedet om

Vurdering av lokalet 

Deltakere må kunne holde 1 meter avstand gjennom hele arrangementet, derfor må du gjøre en vurdering av arealet i lokalet du skal bruke. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person. I lokaler der personer sitter stille under arrangementet (f. eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre.

Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse (spytt) og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes.

Ventilasjon

Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mangepersoner er samlet. Det anbefales vanlig nivå av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og under arrangementet.

Kontaktreduserende tiltak

Sørg for å unngå trengsel der kan bli kø og der deltakere samles i klynger.

Eksempler på tiltak er:

 • God oppmerking. For eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l..
 • Ulike oppmøtetider /sted., Stedene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l..
 • Del deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. Dette vil også lette arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at mange må følges opp med testing eller karantene.

Arrangementer med fellessang

Covid-19-syke personer skiller ut dråper og partikler fra munn og nese som kan inneholde virus. Dråpene har ulik størrelse, og hvor mange som skilles ut varierer avhengig av hvordan man puster eller bruker stemmen. Dråpemengden øker ved fysisk aktivitet, når man hoster eller nyser og ved sang eller roping. Synging blant deltagerne på arrangementer, for eksempel i kirker og andre trossamfunn, kan derfor medføre økt dråpeutskillelse og økt smitterisiko.

 • Det anbefales å tilrettelegge for 2 meters avstand mellom personer ved fellessang innendørs i områder med økt smittespredning.
 • Utendørs er minst 1 meter avstand tilstrekkelig.
 • Personer fra samme husstand kan sitte/stå sammen.

Hånd- og hostehygiene

Renhold

Verktøy for arrangør

Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak.

Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf: 

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

For arrangementer som skal gjennomføres på serveringssteder se:

Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

De generelle rådene for arrangementer beskrevet ovenfor gjelder også for arrangementer og aktiviteter for barn og unge. Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. 

Selv om offentlige arrangementer med inntil 10/200 personer er tillatt, anbefales det å dele barna inn i mindre grupper for å lettere følge smittevernrådene. Dette er beskrevet i Veiledere om smittevern i barnehager og skoler. Det samme gjelder for aktiviteter som ikke defineres som arrangementer.

Gruppestørrelser

Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere.

Faste deltakere i grupper

Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne gjennom hele arrangementet, og blanding av grupper bør begrenses. Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom arrangementet.  Gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet, hver for seg.

Foresattes deltakelse

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet arrangementet/aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

Levering og henting

Deltakerne bør ikke møte opp til arrangementer/aktiviteten før planlagt oppstart. Deltakerne bør forlate aktivitetsområdet med en gang etter arrangementet/aktiviteten er slutt. Slik unngår du samlinger i for store grupper, og sørger for at anbefalinger om avstand mellom personer og grupper følges. 

Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å holde seg til de gruppene barna skal være i på arrangementet/aktiviteten.

Mer informasjon om smittevern og organiserte idrettsaktiviteter

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Idrett og trening og Veileder i smittevern for idrett  (Helsedirektoratet). Mange kultur-, idretts- og aktivitetsforeninger informasjon om koronautbruddet på sine nettsider.

Fritak fra avstandskrav for barn og unge

Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. For enkelte arrangementer og aktiviteter kan også andre personer under 20 år unntas fra avstandskravet der det er til hinder for normal utførelse av aktiviteten, i henhold til covid-19-forskriften.

Dette gjelder

 1. a) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet,
 2. b) dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen og
 3. c) utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning, samt støtteapparat og dommere.

Tilsvarende kan barn/unge ved aktiviteter som ikke regnes som et arrangement, fritas fra anbefalingen om å holde 1 meters avstand dersom de omgås til vanlig, for eksempel en skoleklasse, treningsgruppe e.l. 

Sjekkliste og verktøy for arrangør

Vaksinasjon og betydning for planlegging av arrangementer og samlinger fremover

Det blir fortløpende vurdert hvordan tiltakene for å hindre smittespredning kan tilpasses utviklingen av pandemien. Per januar 2021 er det fremdeles usikkert hvordan tiltakene vil endres i månedene fremover når deler av befolkningen er vaksinert.

Historikk

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med nye retningslinjer for antall personer på arrangementer og private samlinger som bestemt av regjeringen 03.01. Nytt avsnitt: Vaksinasjon og betydning for planlegging av arrangementer og samlinger fremover.

14.12.2020: Oppdatert med råd for arrangement med fellessang, og spesifisert råd for ventilasjon.

04.12.2020: Lagt inn informasjon om at man kan ha inntil 10 gjester inntil to ganger i julen og informasjon om kirkevandringer.

23.11.2020: Oppdatert med råd om åpne arrangementer, slik som julegrantenninger.

16.11.2020: Rettet skrivefeil i setning om 600 fastmonterte seter.

13.11.2020: Oppdatert med beskrivelse av fastmonterte seter.

09.11.2020: Oppdatert artikkelen i henhold til nye, strengere koronatilak, se spesifikasjon på 5.11.2020.

05.11.2020: Satt inn:Regjeringen innførte strengere koronatiltak 05.11.20. Fra 9. november kan man kun være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

30.10.2020: Tydeliggjort lenker under verktøy for arrangører

27.10.2020: Artikkelen er oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 28. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober).

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

16.10.2020: Oppdatert filene "Risikovurdering av arrangementer".

13.10.2020: Endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.

13.10.2020: Fjernet setningen: "Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

12.10.2020: Endret teksten om endringene som gjelder fra dagens dato, slik at ordlyden «fra 12. oktober» er tatt ut. 

07.10.2020: Oppdatert vedleggene om risikovurdering av arrangement.

06.10.2020: Oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 12. oktober (lansert på pressekonferanse 30.09)

Lagt inn råd om arealvurdering, ventilasjon og markeder

Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste

Fjernet liste om hvem som er unntatt avstandskrav, og lenker i stedet til covid-19 forskriften

02.10.2020: Oppdatert tisikovurdering ved arrangementer og Sjekkliste for godt smittevern

27.08.2020: Lagt til i punkt om hva som er definert som arrangement at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. 

21.08.2020: Lagt inn under arrangementer med inntil 200 personer at "Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

17.09.2020: Presisering av at loppemarked ikke regnes som arrangement. 

14.08.2020 Oppdatert råd ihht endringer og spesifiseringer i covid-19 forskriften, samt inkludert et avsnitt om private sammenkomster. 

07.08.2020: Avsnittet "Arrangementer med inntil 200 personer" er oppdatert med et punkt om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer inne kretsen f.o.m. 1. august 2020.

15.07.2020: Lagt inn lenke til nytt avsnitt på annen side: "Råd om trygg servering fra buffet og salatbar".

26.06.2020: Oppdatert varsling fra Kulturdepartementet om at unntak fra avstandskrav i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år fra 1.august 2020 også vil gjelder for kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser dersom smittesituasjonen tillater det. Lagt til nytt avsnitt om arrangementer som gjennomføres på serveringsteder.

18.06.2020: Oppdatert med presisering av avstandsråd.

15.06.2020: Informasjon om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge samt avsnitt om planlegging og risikovurdering er revidert og lagt til, i tillegg til risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring av arrangement for voksne og barn/unge under 20 år.

12.06.2020: Lagt til at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, hvilke arrangementer dette gjelder for og hvilke grupper som kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt.

Lagt til at det ikke vil bli åpnet for arrangementer over 500 før tidligst 1. september 2020. 

Fjernet avsnittene "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet", "Planlegging og risikovurdering" og "Organisering".

28.05.2020: Fjernet "fornøyelsesparker" i avsnittet "Arrangementer med flere enn 500 personer".

15.05.20: Endret overskrift til Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Lagt til avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole. Omgjort risikovurderingstabeller til vedlegg som kan lastes ned.

11.05.20: Lenke til ny veileder for idrett lagt inn. Denne er publisert hos Helsedirektoratet. 

08.05.20: Vi har oppdatert i henhold til regjeringens og Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger. Lenker oppdatert. Tekst og tabeller som ble tatt ut 04.05, er lagt inn igjen, redigert i henhold til nye retningslinjer.

04.05.20:Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger publisert 30. april, og lenket til veileder «Smittevern for musikkøvelser». Informasjon basert på tidligere vedtak fra Helsedirektoratet om forbud om arrangementer er tatt ut. Tekst og tabeller for risikovurdering av større arrangementer er tatt ut.

25.04.20: Lagt inn tekst om at Helsedirektoratet fraråder store arrangementer sommeren 2020, samt lenk til Helsedirektoratets pressemelding.

01.04.20: Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.

18.03.20 Tekst og tabeller lagt inn igjen. I stor grad slik den var.

12.03.20: Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud. 

12.03.20: Revidert innhold som omhandler ansvar for gjennomføring av risikovurdering. 

11.03.20: Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

10.03.20, kl. 22.30: Lagt inn ytterligere presisering for hvilke typer arrangementer og samlinger rådene omfatter og ikke omfatter. 

10.03.20: Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

06.03.20: Presisering av råd og lagt inn tabell som verktøy for risikovurdering.

05.03.20: Utvidede råd om planlegging, risikovurdering og håndtering av store arrangementer i tråd med WHOs anbefalinger.

04.03.20: Endret fra Anbefaling til Råd i tittel. Endret fra skal til bør i kulepunktet om 'Personer som har luftveissymptomer bør ikke delta på større arrangementer, spesielt hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning'.

Innhold på denne siden