Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Arrangementer, samlinger og aktiviteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Publisert Oppdatert

Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, samt andre tilsvarende arrangementer, må følge regler for antall deltagere og avstand.

Illustrasjon koronavirus

Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, samt andre tilsvarende arrangementer, må følge regler for antall deltagere og avstand.


Regjeringen vedtok 26.10.2020 nye nasjonale innstramminger (regjeringen.no). Denne siden skal derfor oppdateres. 

I denne artikkelen beskrives anbefalinger og forskriftsfestede krav om arrangementer, hvordan risiko for smitte ved arrangementer og samlinger og aktiviteter kan vurderes, og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle. Disse rådene er generelle, og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Kan innføre strengere tiltak lokalt

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Private sammenkomster

For sammenkomster på private steder kan inntil 20 personer være samlet, hvis det kan tilrettelegges for at det kan være minst 1 meter mellom gjester som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres. Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer. Det er også viktig å kunne opprettholde god håndhygiene.

Dette rådet gjelder for alle private sammenkomster både innendørs og utendørs som ikke foregår på offentlig sted med ansvarlig arrangør.

Arrangementer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig innendørs.

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

På utendørs arrangementer kan inntil 600 personer være til stede samtidig på arrangementer utendørs, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Om ulike arrangementer:

Med arrangement menes:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening. En treningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.

 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

 3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. 

Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av forskriften om arrangement. De generelle bestemmelsene om minst én meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand og krav om god hygiene bør fremdeles overholdes ved arrangering av loppemarked. Andre markeder må arrangeres i samsvar med gjeldende krav for arrangementer i covid-19 forskriften. For markeder som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen (se nedenfor). Et marked må arrangeres på et avgrenset område, og reglene om avstand mellom personer, krav til registrering av deltagere, hygienetiltak mv. gjelder.

Avstand:

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes.

Ett ledig sete mellom fastmonterte seter mellom publikummere på samme seterad regnes som tilstrekkelig avstand. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplassene (fra skulder til skulder) eller ett ledig sete mellom fastmonterte seter når gjestene og publikum booker og ankommer. Personer fra samme husstand eller tilsvarende nære, kan sette seg sammen. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

For å legge til rette for at avstand kan holdes gjennom hele arrangementet bør det tilgjengelige arealet i lokalet vurderes. Arealestimatet vil avhenge av rommets utforming og om folk skal sitte stille. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person. I lokaler der personer sitter under arrangementet (f. eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre. Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes.

Enkelte grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt,  se covid-19 forskriften §13 for hvilke grupper som er unntatt.

Unntaket fra avstandskravet er kun gjeldende for personer som ikke er i karantene eller isolasjon, se Avstand, karantene og isolering.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Ventilasjon:

Rom med dårlig ventilasjon og høy persontetthet kan øke smitterisikoen. Det er imidlertid usikkert om økt ventilasjonshastighet vil føre til redusert smitterisiko, så vanlig ventilasjonshastighet som til daglig brukes for bygget anbefales. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og under arrangementet.

Arrangementer med flere enn 200 personer inne/600 personer ute

Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer tilstede samtidig inne forbudt. Muligheten for å øke eller redusere antallet fra 200 personer blir vurdert jevnlig. Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

Planlegging og risikovurdering

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

For større arrangementer er det aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør da på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan.

Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf: 

Følgende generelle tiltak bør være på plass for å redusere smitterisiko:

 • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. se Avstand, karantene og isolering
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette dette. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider /sted vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Det anbefales å dele deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. Da kan man redusere smitterisiko, lette arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at mange må følges opp med testing eller karantene.
 • Forsterket renhold (for eksempel matserveringsområder, toaletter og hyppige kontaktpunkter). Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten
 • Informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?
 • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

Dersom arrangementet inkluderer aktiviteter hvor deling av utstyr er aktuelt, se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Se veiledning for vurdering av gruppestørrelser og avstand:

Det kan være nyttig å kontakte lokale helsemyndigheter/kommunen for å få hjelp til å vurdere om større tilstelninger man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke.

 

Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

De generelle rådene for arrangementer beskrevet ovenfor gjelder også for arrangementer og aktiviteter for barn og unge. Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. 

For enkelte arrangementer og aktiviteter kan personer under 20 år unntas fra avstandskravet der det er til hinder for normal utførelse av aktiviteten, i henhold til covid-19-forskriften. Dette gjelder a) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet, b) dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen og c) utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning, samt støtteapparat og dommere.

Tilsvarende kan barn/unge ved aktiviteter som ikke regnes som et arrangement, fritas fra anbefalingen om å holde 1 meters avstand dersom de omgås til vanlig, for eksempel en skoleklasse, treningsgruppe e.l. 

Til tross for at arrangementer med inntil 200 personer er tillatt, anbefales det ved arrangementer for barn å dele deltagerne inn i mindre grupper for å lettere ivareta smittevernrådene, tilsvarende det som er beskrevet i Veiledere om smittevern i barnehager og skoler. Det samme gjelder for aktiviteter som ikke defineres som arrangementer. Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere.

Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltagere (de samme) gjennom hele arrangementet, og blanding av grupper bør begrenses. Der det er aktuelt, bør for eksempel gruppene spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet være adskilt fra hverandre, samt at ledere ikke går på tvers av gruppene. 

Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp til arrangementer/aktiviteten før planlagt oppstart og til å forlate aktivitetsområdet ved arrangementet/aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand mellom evt. mindre grupper ikke følges. 

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet arrangementet/aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande de ev. mindre gruppene.

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Idrett og trening og Veileder i smittevern for idrett  (Helsedirektoratet). Flere av de enkelte kultur-, idretts- og aktivitetsforeningene har i tillegg ytterligere informasjon relatert til koronautbruddet på sine nettsider.

Dersom det etter en risikovurdering vurderes at arrangementet kan gjennomføres, anbefales det å bruke foreslåtte sjekkliste for å sikre at alle smittevernrådene ivaretas.

Last ned tabell for risikovurdering eller sjekkliste for arrangementer for barn og unge av lengre varighet i word eller pdf:

 

 

Historikk

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

16.10.2020: Oppdatert filene "Risikovurdering av arrangementer".

13.10.2020: Endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.

13.10.2020: Fjernet setningen: "Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

12.10.2020: Endret teksten om endringene som gjelder fra dagens dato, slik at ordlyden «fra 12. oktober» er tatt ut. 

07.10.2020: Oppdatert vedleggene om risikovurdering av arrangement.

06.10.2020: Oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 12. oktober (lansert på pressekonferanse 30.09)

Lagt inn råd om arealvurdering, ventilasjon og markeder

Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste

Fjernet liste om hvem som er unntatt avstandskrav, og lenker i stedet til covid-19 forskriften

02.10.2020: Oppdatert tisikovurdering ved arrangementer og Sjekkliste for godt smittevern

27.08.2020: Lagt til i punkt om hva som er definert som arrangement at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. 

21.08.2020: Lagt inn under arrangementer med inntil 200 personer at "Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

17.09.2020: Presisering av at loppemarked ikke regnes som arrangement. 

14.08.2020 Oppdatert råd ihht endringer og spesifiseringer i covid-19 forskriften, samt inkludert et avsnitt om private sammenkomster. 

07.08.2020: Avsnittet "Arrangementer med inntil 200 personer" er oppdatert med et punkt om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer inne kretsen f.o.m. 1. august 2020.

15.07.2020: Lagt inn lenke til nytt avsnitt på annen side: "Råd om trygg servering fra buffet og salatbar".

26.06.2020: Oppdatert varsling fra Kulturdepartementet om at unntak fra avstandskrav i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år fra 1.august 2020 også vil gjelder for kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser dersom smittesituasjonen tillater det. Lagt til nytt avsnitt om arrangementer som gjennomføres på serveringsteder.

18.06.2020: Oppdatert med presisering av avstandsråd.

15.06.2020: Informasjon om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge samt avsnitt om planlegging og risikovurdering er revidert og lagt til, i tillegg til risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring av arrangement for voksne og barn/unge under 20 år.

12.06.2020: Lagt til at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, hvilke arrangementer dette gjelder for og hvilke grupper som kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt.

Lagt til at det ikke vil bli åpnet for arrangementer over 500 før tidligst 1. september 2020. 

Fjernet avsnittene "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet", "Planlegging og risikovurdering" og "Organisering".

28.05.2020: Fjernet "fornøyelsesparker" i avsnittet "Arrangementer med flere enn 500 personer".

15.05.20: Endret overskrift til Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Lagt til avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole. Omgjort risikovurderingstabeller til vedlegg som kan lastes ned.

11.05.20: Lenke til ny veileder for idrett lagt inn. Denne er publisert hos Helsedirektoratet. 

08.05.20: Vi har oppdatert i henhold til regjeringens og Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger. Lenker oppdatert. Tekst og tabeller som ble tatt ut 04.05, er lagt inn igjen, redigert i henhold til nye retningslinjer.

04.05.20:Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger publisert 30. april, og lenket til veileder «Smittevern for musikkøvelser». Informasjon basert på tidligere vedtak fra Helsedirektoratet om forbud om arrangementer er tatt ut. Tekst og tabeller for risikovurdering av større arrangementer er tatt ut.

25.04.20: Lagt inn tekst om at Helsedirektoratet fraråder store arrangementer sommeren 2020, samt lenk til Helsedirektoratets pressemelding.

01.04.20: Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.

18.03.20 Tekst og tabeller lagt inn igjen. I stor grad slik den var.

12.03.20: Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud. 

12.03.20: Revidert innhold som omhandler ansvar for gjennomføring av risikovurdering. 

11.03.20: Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

10.03.20, kl. 22.30: Lagt inn ytterligere presisering for hvilke typer arrangementer og samlinger rådene omfatter og ikke omfatter. 

10.03.20: Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

06.03.20: Presisering av råd og lagt inn tabell som verktøy for risikovurdering.

05.03.20: Utvidede råd om planlegging, risikovurdering og håndtering av store arrangementer i tråd med WHOs anbefalinger.

04.03.20: Endret fra Anbefaling til Råd i tittel. Endret fra skal til bør i kulepunktet om 'Personer som har luftveissymptomer bør ikke delta på større arrangementer, spesielt hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning'.

Innhold på denne siden