Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Publisert

Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med «Råd for sykehjem under covid-19 pandemien» og er et supplement til lokale og nasjonale plan- og regelverk under covid-19-pandemien.

Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med «Råd for sykehjem under covid-19 pandemien» og er et supplement til lokale og nasjonale plan- og regelverk under covid-19-pandemien.


Innhold på denne siden

Tidlig identifisering av tilfeller med SARS-CoV-2 og nærkontakter blant ansatte eller beboere er avgjørende for å begrense omfang av et utbrudd. Det skal foreligge skriftlige retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd i kommunenes smittevernplan.

For å unngå eller begrense et utbrudd, er det viktig at rådene nedenfor iverksettes raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer.

 • Kommunelegen skal varsles.
 • Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av nærkontakter, inkludert besøkende. Sykehjemmet bør i samarbeid med kommunelegen, sørge for oppfølging av ansatte og beboere.
 • Det bør utpekes en utbruddsansvarlig i sykehjemmet, som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen. Det bør sikres god kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, både med tanke på eventuelt innlagte beboere/ansatte og mikrobiologiske prøvesvar.
 • En utbruddssituasjon kan være en psykisk belastning for de involverte. Det bør vurderes behov for bistand fra kommunens kriseteam e.l.
 • Det bør lages en oppfølgingsplan. Den bør omhandle hvordan en skal sikre tilstrekkelig med personell og kompetanse til å ivareta beboerne, drive smittesporing og iverksette nødvendige og riktige smitteverntiltak.
 • I en utbruddsituasjon er det spesielt viktig at alle (både beboere og ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19):
  • holder avstand (minst 1 meter) så langt det er mulig
  • er årvåken for utvikling av symptomer på covid-19
  • testes ved symptomer
 • Ubeskyttede bør skjermes
 • Alle ansatte på jobb i berørt enhet1 (uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19) bør benytte munnbind og øyebeskyttelse ved kontakt <1 meter med beboere og andre ansatte inntil utbruddet er avsluttet
 • Ledelsen bør sikre tilgang til munnbind og avfallshåndtering, samt ha god prosedyre for gjenbruk av øyebeskyttelse.
 • Hvis første bekreftede tilfelle er en ansatt, skal vedkommende i hjemmeisolering.
 • Hvis første bekreftede tilfelle er en beboer, skal vedkommende isoleres og rådene i avsnittet «Oppfølging av beboere hvor covid-19 er bekreftet» følges (se over).
 • Nærkontakter (både beboere og ansatte) skal identifiseres og følges opp. Ofte er en avdeling/enhet å anse som en «husstand» og beboerne regnes som hverandres nærkontakter.
 • Nærkontakter som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 for < 6 måneder siden er unntatt smittekarantene. Det anbefales allikevel at beboere som er fullvaksinerte testes straks i forbindelse med kartlegging, se Tabell 1 nedenfor. Ansatte behøver ikke testes.
 • Nærkontakter som har fått 1.dose vaksine for 3-15 uker siden (beboere eller ansatte) er pålagt smittekarantene, men kan unntas hvis de testes én gang mellom dag 3 og 7 etter eksponering, jmf. covid-19 forskriften. Under utbrudd anbefales det allikevel at de følger testregimet beskrevet i Tabell 1 nedenfor og at ansatte i denne kategorien holder seg hjemme og beboere på enerom inntil negativ test på dag 3.
 • Nærkontakter som er ubeskyttede er pålagt karantene i 10 dager, men kan testes ut etter 7 døgn hvis ønskelig. Det anbefales at de følger testregimet beskrevet i Tabell 1 nedenfor.
  • For beboere i denne kategorien anbefales 1) karantene på enerom, 2) informasjon om god håndhygiene, 3) observeres spesielt tett med tanke på utvikling av symptomer 4) testes ved symptomer
  • Ansatte i denne kategorien skal i hjemmekarantene. For å sikre drift har en mulighet for å unnta ansatte fra karantene, jmf. §6e i covid-19 forskriften. Hvis unntaket benyttes bør en sette inn smitteverntiltak beskrevet i kapittelet Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.
 • En ansatt eller beboer med bekreftet covid-19 kan ha oppholdt seg i flere enheter/avdelinger, og disse vil da bli definert som berørte1. I disse enhetene kan det være øvrige beboere eller ansatte som ikke defineres som nærkontakter, men det anbefales allikevel at disse også følger testregimet i Tabell 1.
 • I en uavklart startfase av utbruddet der ansatte som avventer prøvesvar fra berørte enheter har oppholdt seg i andre avdelinger, anbefales én enkelt test av alle beboere og ansatte (unntatt ansatte som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder) i disse avdelingene. Samtidig bør ansatte benytte munnbind og øyebeskyttelse inntil prøvesvar foreligger. Hvis alle prøvesvarene i denne kartleggingen er negative avsluttes tiltakene i disse avdelingene.
 • Midlertidig stans av besøk i berørte enheter anbefales inntil situasjonen er under kontroll Det kan gjøres lokale vurderinger av besøk hvis både beboer og besøkende er beskyttede.
 • Om eventuelle dagtilbud lokalisert til sykehjemmet skal stanses midlertidig bør vurderes på bakgrunn av risiko for smitte fra enhet(er) med utbrudd (beboere eller ansatte), beskyttelsesstatus blant både sykehjemsbeboere og dagaktivitesbrukere, samt fysisk utforming av lokaler.
 • Når smittesituasjonen i sykehjemmet igjen er under kontroll, bør bruk av munnbind og øyebeskyttelse avsluttes blant de ubeskyttede.
 • Det er ikke indikasjon for bruk av dobbelt sett med hansker eller annet beskyttelsesutstyr. Korrekt bruk av beskyttelsesutstyr bidrar til å redusere smitterisiko. Korrekt bruk omfatter når beskyttelsesutstyr skal brukes, hvordan det tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning. Det anbefales å ha en observatør som kan gi tilbakemelding om feil under prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr.  
 • Ledelsen bør gjennomgå tiltak, rutiner og organisering anbefalt ovenfor og iverksette de tiltak som ikke allerede er på plass. Denne sjekklisten kan benyttes til internt bruk, Verktøy ved covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon_07.07.21.docx.
 • Hvis det skulle oppstå tilfeller med alvorlig covid-19 som klassifiseres som vaksinesvikt blant ansatte eller beboere, skal dette meldes via melde.no. Mer informasjon finnes i koronavaksinasjonsveilederen.

1En berørt enhet defineres som den eller de enheten(e) hvor det har vært påvist smitte. Det bør foretas en kartlegging av hvor positive ansatte eller beboere har oppholdt seg.

Tabell 1. Oversikt over ansatte/beboere som skal i karantene og anbefalt testing i berørte enheter

 

Klassifisering av beskyttelse mot covid-19

Status beboer/ansatt

Smittekarantene (nærkontakter)

PCR-test (ev. hurtigtest parallelt i første runde)

Gruppe A

Beskyttet/
Fullvaksinert

To doser vaksine for minst 1 uke siden

Nei

Beboere testes straks. Ansatte behøver ikke test.

Beskyttet/
Fullvaksinert

Gjennomgått covid-19 og fått én dose vaksine

Nei

Ingen testing av beboere og ansatte

Beskyttet

Gjennomgått covid-19 siste 6 mnd

Nei

Ingen testing av beboere og ansatte

Gruppe B

Beskyttet

Vaksinert med 1. dose for 3-15 uker siden (definert nærkontakt)

Anbefales arbeidsrestriksjon for ansatte og enerom for beboere inntil negativ test dag 3.

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

Ubeskyttet

Uvaksinert/ikke gjennomgått covid-19 <6 mnd siden (definert nærkontakt)

Ja

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

Beskyttet

Vaksinert med 1. dose for 3-15 uker siden (ikke nærkontakt)

Nei

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

Ubeskyttet

Uvaksinert (ikke nærkontakt)

Nei

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

 

 

Ansatte og beboere (unntatt ansatte som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 < 6 mnd. siden) i øvrige avdelinger hvor det anbefales kartlegging

Nei

Straks

 • Dersom det oppdages nye påviste tilfeller bør ny smittesporing og ytterligere testing iverksettes for ansatte og beboere i «gruppe B».
 • Personer med gjennomgått covid-19 seneste 3 månedene bør vanligvis ikke testes pga. risiko for positiv test grunnet lang utskillelse av virusrester. Personer med gjennomgått covid-19 mellom 3 og 6 måneder siden bør vanligvis bare testes ved symptomer.
 • Prøver bør analyseres med PCR. Hvis lang svartid er forventet, kan en i første testrunde (dag 0) benytte antigen hurtigtest i tillegg. Smitteverntiltak og smittesporing bør settes i gang basert på svar fra antigen-hurtigtestene2, men endelig PCR-prøvesvar, vil være gjeldende for videre tiltak.
 • Hvem i den berørte enheten som bør inkluderes i testregimet, må kartlegges lokalt og en bør gå tilbake 48 timer etter at det første bekreftede tilfellet fikk symptomer.
 • Prøvetaking inkludert bruk av beskyttelsesutstyr, er beskrevet i kapittelet Prøvetaking. Vanligvis er det ikke grunnlag for å teste asymptomatiske med tvang, jf. smittevernloven.
 • Ubeskyttede ansatte bør etter endt karantene, følge testregimet beskrevet ovenfor, slik øvrige ansatte og beboere i den berørte enheten gjør.

2Svar fra antigen-hurtigtester skal rapporteres til MSIS-laboratoriedatabase, og meldes med klinikermelding til MSIS på samme måte som laboratorieanalyser for covid-19. Det er etablert en nasjonal løsning for innmelding av prøvesvar. Noen journal-leverandører vil også tilby integrasjon for rapportering direkte fra elektroniske pasientjournaler.

Historikk

01.07.2021: Råd om utbruddshåndtering i sykehjem er nå publisert som et eget kapittel. Endret anbefaling rundt testing av beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved utbrudd, der det anbefales testing ved utbruddets start av alle uavhengig vaksinasjonsstatus. I tillegg anbefales for beboere og ansatte som er delvisvaksinert og definert nærkontakt hhv. enerom og arbeidsrestriksjon til negativ test dag 3. Endringene er gjort på bakgrunn av Deltavarianten som nå sirkulerer i Norge.