Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd)

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd)

Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med «Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner».

Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med «Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner».


Innhold på denne siden

Her finner du informasjon om håndtering av uventet smitte/ utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med:

Foreløpige data tilsier at omikronvariantengir mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos smittede, særlig om de er vaksinerte. Det er nå høy risiko for at SARS-CoV-2, og andre luftveisagens vil ytterligere øke smittepresset inn mot helsetjenesten og forårsake ytterligere belastning for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.  Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør iverksette tiltak for å forebygge infeksjonsutbrudd med ulike agens, og beredskapsplaner for utbrudd bør fortsatt opprettholdes. Det er viktig å tidlig oppdage og forebygge videre smitte av SARS-CoV-2 og også andre agens som kan føre til alvorlige helsemessige konsekvenser ved smitte i institusjonen som eksempelvis influensa- og norovirus. Felles for slike utbrudd erat det alltid anbefales årvåkenhet hos ansatte, og det er viktig at alle ansatte uavhengig vaksinasjonsstatus er oppmerksomme på infeksjonssymptomer, inkludert vage symptomer, både hos seg selv og beboere. Ansatte bør også være kjent med at infeksjonssymptomer hos eldre kan avvike fra vanlige, hyppige beskrevne symptomer på infeksjon. Tidlig identifisering og testing av ansatte eller beboere er avgjørende for å begrense omfanget av et utbrudd.

Det skal foreligge skriftlige retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd med ulike agens i kommunenes smittevernplan, samt at det skal foreligge skriftlige retningslinjer som beskriver isolering av smitteførende pasienter og et infeksjonskontrollprogram for sykehjem.

For mer informasjon om andre infeksjonssykdommer enn covid-19 som kan forårsake utbrudd i helsetjenesten, se Smittevernveilederen.  

Inntil videre er det en anbefaling om å ha særskilt håndtering av smitte med SARS-CoV-2 i institusjonene.

Håndtering av covid-19 i institusjonen

På grunn av økende forekomst av SARS-CoV-2, mye smitte i samfunnet og økt arbeidspress i helsetjenesten bør kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner rette fokus inn på å forebygge smittespredning av SARS-CoV-2. Mange ansatte og beboere er grunnvaksinert, og mange har også fått oppfriskningsdose for covid-19. Dette er en viktig forutsetning for å reduserealvorlig sykdom og dødelighet fra covid-19, samt for å redusere antall og omfang av et covid-utbrudd. Ved positiv test hos en ansatt eller beboer/bruker i sykehjem eller samlokaliserte boliger bør smittesporing iverksettes skje i tråd med forskrifter og i samråd med kommunelegen.

Ved oppdaget smitte (utbrudd) kan det være behov for å gjennomføre en systematisk kartlegging av smitteverntiltak i institusjonen. I forbindelse med denne kartleggingen, kan sjekklisten Verktøy for gjennomgang av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon (word-fil) benyttes.

Tidlig identifisering av tilfeller med SARS-CoV-2 og nærkontakter blant ansatte eller beboere er avgjørende for å begrense omfanget av et utbrudd.

Rådene under iverksettes raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer:

 • Kommunelegen skal varsles.
 • Institusjonen bør i samråd med kommunelegen, sørge for oppfølging av ansatte og beboere, identifisere nærkontakter og kartlegge situasjonen.
 • Det bør utpekes en utbruddsansvarlig i institusjonen, som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen.
 • Det bør lages en oppfølgingsplan. Den bør omhandle hvordan en skal sikre tilstrekkelig med personell og kompetanse til å ivareta beboerne, drive smittesporing og iverksette nødvendige og riktige smitteverntiltak.
 • I en utbruddsituasjon er det spesielt viktig at alle (både beboere og ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19):
  • holder avstand (minst 1 meter) så langt det er mulig 
  • er årvåken for utvikling av symptomer på covid-19 
 • Uvaksinerte  beboere bør skjermes for eksempel ved at fortrinnsvis  ansatte som er grunnvaksinerte, helst med oppfriskningsdose har kontakt med dem..
 • Alle ansatte på jobb i berørt enhet (uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19) bør benytte munnbind og øyebeskyttelse ved kontakt <1 meter med beboere og andre ansatte inntil utbruddet er over.
 • Ansatte og beboere i berørt enhet testes i henhold til Testing under og ved mistanke om SARS-CoV-2 utbrudd Ansatte som tester positivt, har plikt til å ha hjemmeisolering.
 • Beboere som tester positivt, har plikt til være isolert  på enerom og ansatte bør følge rådene om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte beboere.
 • For avisolering se, Opphevelse av isolasjon ved covid-19
 • Midlertidig begrensninger eller stans av besøk i berørte enheter kan vurderes under den første kartleggingen av utbruddet. Beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk. Ved alvorlig sykdom hos beboere, skal det fortsatt kunne tilrettelegges for besøk etter avtale med sykehjemsledelsen.
 • Hvis det skulle oppstå tilfeller med alvorlig tilstand med bivirkninger fra covid-19 som kan klassifiseres som vaksinesvikt blant ansatte eller beboere, skal dette meldes inn via melde.no. Mer informasjon finnes i Koronavaksinasjonsveilederen.

Testing under og ved mistanke om SARS-CoV-2 utbrudd

Hvem

Testregime

Testmetode***

Kommentar

Alle ansatte og beboere i berørt avdeling/enhet

*Testes straks  med mindre en ikke defineres som nærkontakt iht. til dette:
** Smittesporing der ansatte bruker beskyttelsesutstyr

Antigen-hurtigtest, selvtest eller PCR

Beboere og ansatte uten symptomer som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder bør vanligvis ikke testes.

Deretter tas det stilling til:

Ansatte som korrekt har benyttet anbefalt beskyttelsesutstyr munnbind og øyebeskyttelse

Testes ved symptomer

Antigen-hurtigtest, selvtest eller PCR

Ingen karantene uavhengig vaksinestatus

Ansatte, øvrige nærkontakter,
som ikke har benyttet anbefalt beskyttelsesutstyr  

Testes dag 3 og dag 5

Antigen-hurtigtest, selvtest eller PCR

Ingen karantene uavhengig vaksinestatus

Beboere, øvrige nærkontakter uten symptomer****

Testes dag 3 og dag 5

 

Antigen-hurtigtest, selvtest eller PCR

Ingen karantene

Beboere, husstands-medlemmer og tilsvarende nære, uten symptomer

Se vurdering av dette i Krav om smittekarantene for nærkontakter

Skal testes straks og dag 7

Antigen-hurtigtest, selvtest eller PCR

Karantene, etter negativ test dag 7 kan karantenen avsluttes.

Unntak fra karantene:
-Pasienter som har gjennomgått covid-19 siste 3 mnd. Testes ved symptomer.
-Pasienter som har fått oppfriskningsdose for min. 1 uke siden, testes daglig med selvtest/hurtigtest eller annen hver dag med PCR.

* Flere runder med testing av ansatte og beboere kan vurderes dersom det er nødvendig for å få utbruddet under kontroll. Både antigen-hurtigtest, selvtest og PCR kan benyttes.
** Smittesporing der ansatte bruker beskyttelsesutstyr. Dersom helsepersonell i helsetjenesten brukte medisinsk munnbind (type II/IIR) og senere tester positivt på covid-19, kan krav og anbefaling om testing og karantene for personer de har hatt nærkontakt med, unntaksvis fravikes. Hvis helsepersonell har hatt kontakt med en som senere får påvist covid-19, må det i hvert tilfelle vurderes om vedkommende helsepersonell skal defineres som nærkontakt basert på definisjonen av nærkontakt. Dette er ytterligere beskrevet i råd om Smittesporing i sykehjem, sykehus og andre heldøgnsplasser. Det kan være vanskelig å gjennomføre en vurdering av hvem som er nærkontakter i en utbruddssituasjon og om munnbind eller munnbind og øyebeskyttelse har blitt benyttet. I disse tilfellene anbefales det å teste alle ansatte og beboere i berørt avdeling/enhet.
***Hvilken testmetode som benyttes avhenger av helse- og omsorgstjenestens rutiner og tilgjengelighet.
**** Dersom beboere har vært i kontakt med asymptomatiske ansatte hvor smitte er bekreftet, men der beskyttelsesutstyr ble benyttet (forutsetter flat bruk av munnbind), kan det vurderes om beboere kun testes ved symptomer.

Mer om testing:

Mer om vurdering av nærkontakter i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner:

Varsling 

Ved utbrudd skal lege varsle kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet, jf. MSIS-forskriften. 

Alle mistenkte eller bekreftede utbrudd skal varsles til FHI i det web-baserte VESUV; 

I tillegg skal hvert tilfelle med SARS-CoV-2 meldes til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS); 

Ved varsling til aktuelle etater og samarbeidspartnere, bør det vurderes om det er behov for faste møtearenaer for å følge opp informasjonsutveksling. 

Kommunikasjon 

Ved utbrudd bør det være definert hvem i helseinstitusjonen som skal ha ansvaret for kommunikasjon eksternt til media. 

Oppfølging av ansatte 

En utbruddssituasjon kan være en psykisk belastning for de involverte. De ansatte bør derfor få tilbud om oppfølging av egen bedriftshelsetjeneste, bistand fra kommunens kriseteam e.l.

Historikk

19.01.2022: Revidert råd om Testing under og ved mistanke om SARS-CoV-2 utbrudd og oppdatert tabell.

14.01.2022: Nye oppdaterte betegnelser for vaksinasjonsstatus. Råd oppdatert i henhold til revidert forskrift og endrede krav om karanteneplikt. Oppdatert testregime, men ny tabell.

17.12.2021: Oppdatert testregime i henhold til endring i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) per 15.12.2021. Generell språkvask og oppdatering av lenker.

08.12.2021: Nytt råd om å vurdere om alle ansatte i affisert avdeling bør ta antigen-hurtigtest hjemme så lenge utbruddet pågår.

01.12.2021: Lagt inn et nytt avsnitt om oppdaget smitte (utbrudd) med påvist eller mistenkt omikronvariant.

30.11.2021: Lagt inn lenke vedrørende Smittesporing i ulike situasjoner.

22.11.2021: Lagt inn lenke til sjekklisten: Verktøy for gjennomgang av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon.

12.11.2021: Revidert råd med tanke på testing ved utbrudd.

04.11.2021: Ytterligere presisering av testing rundt utbrudd.

03.11.2021: Endret råd om testing rundt positive tilfeller, samt revidert tittel på rådet.

06.10.2021: Endringer i råd for nærkontakter. Nytt testregime. Smittekarantene utgår. Rådene er kortet ned. Lenker er oppdatert.

25.09.2021: Revidert fra spesifikke råd om håndtering av SARS-CoV-2-utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, til generell håndtering av utbrudd kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Testregime ved utbrudd av SARS-CoV-2 er revidert i henhold til Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap.

16.09.2021: Oppdatering av råd for utbruddshåndtering når det gjelder nærkontakter.

15.09.2021: Konkretisering av råd, og oppdatering av lenker. Tabell 1 vedr. testing ved utbrudd er oppdatert, og testregime er justert.

01.07.2021: Råd om utbruddshåndtering i sykehjem er nå publisert som et eget kapittel. Endret anbefaling rundt testing av beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved utbrudd, der det anbefales testing ved utbruddets start av alle uavhengig vaksinasjonsstatus. I tillegg anbefales for beboere og ansatte som er delvisvaksinert og definert nærkontakt hhv. enerom og arbeidsrestriksjon til negativ test dag 3. Endringene er gjort på bakgrunn av Deltavarianten som nå sirkulerer i Norge.