Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spesialisthelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spesialisthelsetjenesten

Råd til spesialisthelsetjenesten

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om covid-19.

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om covid-19.


Innhold på denne siden

Råd knyttet til ulike varianter av SARS-CoV-2

Det er ikke behov for spesielle smitteverntiltak ovenfor pasienter med ulike varianter av SARS-CoV-2.

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Helsetjenesten bør som normalt forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt og ha økt årvåkenhet, inkludert lav terskel for testing.

Lettelser i råd for helsepersonell med status som “beskyttet” (vaksinert eller gjennomgått covid-19)

Med bakgrunn i fallende smittetall, færre innleggelser av covid-19 pasienter i sykehus og økende vaksinasjonsdekning både i helsetjenesten og samfunnet for øvrig, anbefales det nå å lette på tiltak i helsetjenesten.

Ledelsens ansvar og oppgaver under pandemien

Forhåndsvurdering/adgangskontroll av pasienter, besøkende og ledsagere

Hensikten med forhåndsvurdering (pre-triage) og adgangskontroll er å kartlegge smitterisiko før kontakt med helsetjenesten for å redusere sannsynlighet for introduksjon og spredning av smitte inn i helsetjenesten. Forhåndsvurdering bør i størst mulig grad skje før konsultasjon, besøk eller innleggelse, men kan også skje idet pasienten ankommer og omfatter også organisering ved mottak av pasienter, basert på lokale forhold.

 • Helsetjenesten bør ha et system for å avklare smitterisiko og informere om gjeldende smittevernråd i forkant av innleggelser eller polikliniske konsultasjoner.
 • En bør ha et system ved inngangen for å avklare smitterisiko hos besøkende/ledsagere.
 • Basert på den epidemiologiske situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt, vurdere om planlagte polikliniske timer bør utsettes eller gjennomføres digitalt.

Ved ankomst

 • Sikre tydelig informasjon ved alle sykehusets innganger om hvor pasienter og besøkende/ledsagere skal henvende seg ved ankomst til sykehuset.
 • Ansatte som skal involveres i å gjøre forhåndsvurdering må være kjent med kliniske symptomer forenlig med covid-19.
 • Ansatte må være kjent med gjeldende rutiner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr i all kontakt med mistenkte, sannsynlige eller bekreftede tilfeller med covid-19 og ha fått opplæring i bruk.

Det bør vurderes å etablere rutiner for testing av mistenkte og sannsynlige tilfeller med covid-19 ved første kontaktpunkt/ankomststed.

Det må være etablert rutiner for overflytting av pasienter fra ankomststed til andre avdelinger.

Helsepersonell må være spesielt oppmerksom på pasienter som overflyttes fra andre helseinstitusjoner, men også fra andre avdelinger internt.

Beredskap

 • Etablere tverrfaglig utbruddsgruppe hvor smittevernpersonell er representert. Se Håndtering av utbrudd i spesialisthelsetjenesten
 • Regelmessig gå gjennom kapasitet og rutiner for oppskalering av drift og omdisponering av ressurser ved økt smitterisiko i samfunnet.

Generelle smitteverntiltak

 • Tilrettelegge for at ansatte, pasienter og pårørende kan holde avstand (minst 1 meter) til andre i alle arealer.
 • Sikre tydelig informasjon om hoste- og håndhygiene til ansatte, pasienter og pårørende, og tilrettelegge for håndhygiene.

Ledelsens oppgaver overfor ansatte

 • Sikre at covid-19 råd i spesialisthelsetjenesten er kjent blant alle ansatte i virksomheten.
 • Ha et system for å informere nyansatte og vikarer om covid-19-rådene før tiltredelse.
 • Sikre at ansatte får god informasjon om koronavaksinasjon og tilrettelegge for høy grad av vaksinasjon blant ansatte.
 • Følge anbefalingene om hvilke grupper ansatte som skal vaksineres mot covid-19 og den oppsatte vaksinasjonsrekkefølgen. Se Vaksinasjon mot koronavirus i helseforetak
 • Sikre at ansatte og vikarer med pasientnært arbeid kjenner til plikt om å informere til å informere arbeidsgiver hvis de kommer i karantene.
 • Sørge for at helsepersonell får tilgang til, nødvendig opplæring og øvelse i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr.
 • Beslutte hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes ved økt smitterisiko i samfunnet.
 • Ha etablert rutiner for oppfølging og tilrettelegging for ansatte som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og ikke er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. 

Ledelsens ansvar ved besøk i sykehus

 • Tilrettelegge for at pårørende uavhengig av om de er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, kan komme på besøk til innlagte pasienter i alle typer avdelinger.
 • Tilrettelegge for at pasienter kan ha med ledsager under polikliniske konsultasjoner og ved innleggelse.
 • Holde oversikt over hvem som besøker sykehuset for eventuell senere smitteoppsporing.

Råd til ansatte i spesialisthelsetjenesten

 • Vaksinasjon av ansatte er den beste beskyttelse mot covid-19 i helsetjenesten – derfor bør flest mulig være vaksinert.
 • Ansatte med symptomer på covid-19 skal holde seg hjemme og testes raskest mulig.
 • Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som er i karantene skal ikke komme på jobb.
 • Ansatte og pasienter som har vært eksponert for covid-19 følges opp videre i tråd med råd gitt i Oppfølging av nærkontakter.
 • Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer forenlig med covid-19, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer.
 • Ansatte følger basale smittevernrutiner og generelle råd om hoste- og håndhygiene.
 • For råd om avstand og bruk av beskyttelsesutstyr for ansatte som er “beskyttet” (vaksinert eller har gjennomgått covid-19) og dem som ikke er beskyttet, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19.
 • Ansatte følger råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr uavhengig av om pasienten er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.
 • Organiser konsultasjoner slik at avstand > 1 meter kan opprettholdes.
 • Ansatte bør nøye følge med på om innlagte pasienter utvikler symptomer forenlig med covid-19, også milde symptomer.
 • Det er gitt egne råd til helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19
 • Ansatte skal tilrettelegge for at pasienter kan ta imot besøk, uavhengig av om besøkende er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. Se Råd til besøkende og pårørende

Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten

 • Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering, karantene, er definert som nærkontakt i henhold til gitte anbefalinger, eller i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde regioner og land" som omfattes av karanteneplikt. Konsultasjoner for disse pasientene kan vurderes utsatt.  Se definisjoner her: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering
 • Pasienter og pårørende bør holde avstand (minst 1 meter) til andre både i venterom og felles behandlings- og oppholdsrom, og nøye følge rådene om hoste- og håndhygiene.
 • Håndhilsning og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.

Les mer:

Ivaretakelse av barn og unge

Alle barn med symptomer forenlig med covid-19 bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2. Dette er særlig viktig for at eventuell alvorlig infeksjon blir avdekket. Det er utarbeidet råd for å sikre forsvarlig ivaretakelse av barn og unge (Helsedirektoratet), og særlig sårbare barn og unge, med eller uten symptomer på luftveisinfeksjon. Barn og unge som testes uten symptomer (som ledd i smittesporing, massetesting eller lignende) kan testes på teststasjon uten vurdering først.

Innleggelse 

Dersom en pasient med påvist covid-19 trenger behandling i sykehus, bør innleggelse skje ved nærmeste sykehus. Overflytting til regions- eller universitetssykehus bør kun skje dersom det er medisinsk indikasjon for dette.

Alle pasienter som legges inn med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig med SARS-CoV-2, skal testes. Dette gjelder også for vaksinerte og for innlagte pasienter som utvikler slike symptomer. Se kriterier for testing: Testkriterier for koronavirus

Pasienter med covid-19 legges direkte inn på isolat (enerom med eget bad/toalett, dersom isolat ikke er tilgjengelig) på sengepost. Dersom pasienten må vente i akuttmottak, skal pasienten være på eget rom. Pasienten skal ha på medisinsk munnbind i akuttmottaket og under transport til sengepost.

Smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr 

I alt pasientnært arbeid eksponeres helsepersonell for mulig smitte. Arbeidsgiver plikter å stille til rådighet personlig beskyttelses- og verneutstyr som er hensiktsmessig, gir fullt forsvarlig vern og kan tilpasses arbeidstakeren. Ved å følge anbefalte smitteverntiltak, inkludert korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr, vil risikoen for smitteoverføring til helsepersonell reduseres betydelig. Helsepersonell skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og av, samt kritiske punkter under bruk. Ved arbeid med pasienter med påvist eller sterk mistanke om covid-19, kan det være hensiktsmessig å ha en observatør som kan korrigere og gi tilbakemelding under prosedyren for på- og avkledning og ved feilbruk.

Lettelser i råd for helsepersonell med status som «beskyttet» (vaksinert eller gjennomgått covid-19) er beskrevet i Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte. Helsepersonell anbefales å følge rådene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr uavhengig av om pasienten er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.

SARS-CoV-2 smitter primært gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Det anbefales at pasienten som et minimum legges på kontaktsmitteisolat med eget bad/wc og forgang.

Luftsmitteisolat og/eller luftsmitteregime må vurderes individuelt, og spesielt ved behov for aerosolgenererende prosedyrer. Dersom isolat ikke er tilgjengelig, må pasienter legges på enerom med eget bad og toalett, eventuelt kohortisoleres. Helsepersonell som går inn i rommet til pasient med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved dråpesmitte

 • Medisinsk munnbind (type II eller IIR, fortrinnsvis type IIR og med knyting)
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker

Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) benyttes dersom pasienten isoleres etter luftsmitteregime eller ved aerosolgenererende prosedyrer

Åndedrettsvern kan også vurderes ved:

 • Klinisk arbeid på covid-19-intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer på enerom uten undertrykk
 • Langvarig kontakt < 2 meter til covid-19-pasient med uttalt hoste

Vurder bruk av hette (hårbeskyttelse) i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret som ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale, eksempelvis aerosolgenererende prosedyrer.

Dersom pasienten skal ut av isolatet til nødvendige undersøkelser, skal pasienten ha på medisinsk munnbind med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette. Rengjøring og desinfeksjon nærområdene som vedkommende har oppholdt seg i, skal skje i henhold til sykehusets retningslinjer.

Adgangskontroll til pasientrom 

Kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen skal ha adgang til pasientrommet, i tillegg til annet nødvendig personell og pårørende.

Matservering i sykehus

Ved innføring av forsterkede tiltak, bør all form for buffetservering unngås.  

Intensivavdelinger

På intensivavdelinger utføres det ofte aerosolgenererende prosedyrer (AGP) på pasienter med covid-19, og det kan bli vanskelig å skille AGP fra andre prosedyrer.

Det kan lokalt vurderes om helsepersonell som jobber direkte med stell, pleie og behandling av covid-19-pasienter i intensivavdelinger, bør bruke beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.

Helsepersonell som bare skal innom intensiv (på visitt, tilsyn med pasient, prøvetaking, kortvarig opphold av annen årsak) trenger ikke benytte åndedrettsvern.

Isolering av pasient med covid-19 på intensivavdelinger

Pasienter på intensivavdelinger bør isoleres etter følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. luftsmitteisolat
 2. kontaktsmitteisolat
 3. enerom
 4. kohortisolering av pasienter med påvist covid-19

Uavhengig av romtype skal sykehuset rutiner for isolering følges. Se omtale av smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr ovenfor.

Ventilatorbehandling

For pasienter som er tilkoblet ventilator, er det viktig å være oppmerksom på situasjoner som kan medføre aerosoldannelse. Følgende tiltak kan bidra til å redusere aerosoldannelse:

 • Benytt engangs slangesystem i størst mulig grad og lukkede sugesystem.
 • Bruk av bakterie- og virusfilter på ventilatorer bør gjøres i henhold til anbefalinger fra leverandør og gjeldende lokale rutiner.

Overflytting til andre avdelinger/helseinstitusjoner 

Pasienter med covid-19 skal i minst mulig grad flyttes ut av isolatet. Dersom pasienten må ut av isolatet, må dette skje i henhold til sykehusets rutiner og i samarbeid med smittevernpersonell lokalt og/eller regionalt.

Ved overflytting til annen helseinstitusjon skal ambulansepersonell varsles om smittestatus.

Stell av døde 

Stell av døde med mistenkt eller bekreftet covid-19 skal gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner for pasienter som har vært isolert med dråpe- eller luftsmitteregime. Sykehusene bør vurdere hvor stell av døde skal utføres, spesielt dersom pasienten ikke har ligget på enerom.

Alt personell som steller og er i direkte berøring med den døde skal benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet for helsepersonell i sykehus. Dette tas av i henhold til sykehusets rutiner før rommet forlates. Håndhygiene utføres når beskyttelsesutstyret er tatt av og før rommet forlates.

Sykehusene bør vurdere kapasitet på kjølerom og kartlegge alternative løsninger ved økt behov.

Bruk av morsposer

Morspose (likpose) kan benyttes i henhold til gjeldende rutiner. Indikasjon for bruk av morspose kan være forventet lekkasje fra kroppsåpninger, spesielt ved forflytting og transport.

Etter stell av den døde merkes morspose med gjeldende smitteregime, slik at begravelsesbyrået kan ta sine forholdsregler. Helsepersonell har ansvaret for å transportere den døde til morsrom eller kapell

Pårørende til døde

Avdelingen skal tilrettelegge slik at pårørende kan ta farvel med den døde, enten i avdelingen hvor pasienten har ligget eller i annet egnet rom utenfor avdelingen.

Pårørende som ønsker kan få delta i stell av den døde må benytte personlig beskyttelsesutstyr tilsvarende som for helsepersonell. Antall pårørende bør begrenses. Fysisk kontakt med den døde skal kun skje ved bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dersom pårørende er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, kan de følge sykehusets vanlig rutine for å ta avskjed med den døde. Håndhygiene må utføres etter at beskyttelsesutstyr er tatt av og alltid før rommet forlates.

Pårørende må gjøres oppmerksom på at ved dødsfall med mistenkt eller bekreftet covid-19 vil det kun unntaksvis være adgang til syning etter at den den døde er lagt i morspose.

Oppfølging av nærkontakter i sykehus

Sykehuset bør ha rutiner for oppfølging av personer som i sykehuset har hatt nærkontakt med pasient eller ansatt bekreftet smittet med covid-19.

Dette gjelder både medpasienter, besøkende, helsepersonell og andre ansatte.
De som defineres som nærkontakter til person med påvist covid-19, må identifiseres og følges opp som beskrevet i:

Nærkontakter i sykehus vil også omfatte personer som:

 • har delt pasientrom med en pasient med påvist covid-19
 • har vært i samme rom samtidig som aerosolgenererende prosedyre på bekreftet pasient ble utført uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

Pasienter som møter definisjonen for nærkontakt i sykehus, bør plasseres på enerom de neste 10 dagene etter siste eksponering. Personlig beskyttelsesutstyr benyttes ut fra en risikovurdering og i henhold til sykehusets rutiner. Ved utskrivelse må pasienten være i karantene/følges opp til det har gått 10 dager fra siste eksponering.

Les om håndtering av utbrudd her:

Unntak fra karanteneplikten 

Se mer om unntak fra karanteneplikten for ansatte i spesialisthelsetjenesten her:

Gruppebehandling i spesialisthelsetjenesten

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper. Dersom de generelle rådene om avstand, hoste- og håndhygiene følges, kan pasienter delta i gruppebehandling, se Nasjonal veileder: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger (Helsedirektoratet).

 • Deltakelse i gruppebehandling forutsetter at deltakerne ikke har luftveissymptomer eller er i hjemmeisolering eller karantene.
 • Det bør være mulighet for å gjøre håndhygiene i lokalet.
 • Håndhygiene bør utføres i forkant og etterkant, og er særlig viktig dersom det skal benyttes felles utstyr.
 • Kun nødvendige personer bør være til stede i lokalet. Ved gruppebehandling begrenses derfor antall ledsagere.
 • Det må sikres at deltakerne og ev. ledsagere kan holde 1 meter avstand i alle situasjoner; når de kommer og går, og underveis i behandlingen.
 • Etter lokal vurdering kan det være aktuelt å øke avstanden til 2 meter for å unngå at nærkontakter kommer i karantene eller må testes, hvis det i ettertid viser seg at én var smittet med sars-CoV-2.
 • Marker tydelige plassering av sitteplasser med tape og/eller lapper om nødvendig og fjern dem etterpå.

Avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten

Historikk

04.06.2021: Oppdatert rådene med bakgrunn i økende andel vaksinerte ansatte i sykehus og befolkningen for øvrig, inkludert lettelser i råd til helsepersonell med status «beskyttet». Oppdaterte lenker og språkvask. Endret begrepet «pre-triage» til «forhåndsvurdering» for pasienter og «adgangskontroll» for besøkende/ledsagere. Presisert arbeidsgivers ansvar ift. personlig beskyttelsesutstyr. Oppdatert tekst/lenker i Barn og unge samt Kurs og konferanser i spesialisthelsetjenesten. Fjernet avsnittene Aerosolgenererende prosedyrer og Kohortisolering og publisert disse som egne nettartikler. Ny setning i Pårørerende til døde: Dersom pårørende er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, kan de følge sykehusets vanlig rutine for å ta avskjed med den døde.

11.05.2021: Anbefaling om at bruk av åndedrettsvern kan vurderes ved langvarig kontakt «< 2 meter» til covid-19 pasient med uttalt hoste. Tidligere «tett kontakt».

11.05.2021: Rettet ord i paragraf om åndedrettsvern

06.05.2021: Råd om å vurdere bruk av åndedrettsvern ved Klinisk arbeid på covid-19-intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer på enerom uten overtrykk og ved langvarig og tett kontakt med covid-19-pasient med uttalt hoste.

24.03.2021: Nytt avsnitt om pre-triage, mindre endinger i tekst.

12.03.2021: Endret siste kulepunkt i avsnittet "Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten" til lenke til "Spesialisthelsetjenesten - råd til besøkende og pårørende".

10.03.2021: Slettet av tekst innledningsvis. Nye underoverskrifter til ledelsens ansvar og oppgaver. Flyttet tekst til underoverskriftene for å samle det som hører sammen. Avsnittet Besøkende og pårørende fjernet. Det er laget et eget dokument; Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende som skal legges som egen artikkel under Spesialisthelsetjenesten og før Spesialisthelsetjenesten – råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko på nettsiden. Mindre presiseringer i tekst gjennom hele dokumentet. Nytt avsnitt om Vaksinerte ansatte og konsekvenser for tiltak.

10.02.2021: Generell språkvask og oppdatering av tekst/lenker. Fjernet tekst om testing av pendlere mellom høy- og lavinsidensområder. Presisert viktighet av å holde avstand mellom kolleger på jobb, reise til/fra jobb og overholde smittevernråd når ansatte omgås privat. Ny tekst: Ved høy smitterisiko (risikonivå 4/5) i samfunnet bør åndedrettsvern brukes ved AGP. Ny tekst knyttet til bruk av personlig beskyttelsesutstyr overfor pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19: Medisinsk munnbind type IIR, fortrinnsvis med knytebånd, bør benyttes i situasjoner med risiko for søl eller sprut. 

07.02.2021: Endring av engelske varianten til inkludere alle varianter, endring av Viken og Oslo til  inkludere alle områder.

04.02.2021: Presisering av råd knyttet til den engelske virusvarianten. Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

31.01.2021: Oppdatert råd i forbindelse med engelske variant av sars-CoV-2

26.01.2021: Oppdatert avsnitt om stell av døde

23.01.2021: Lagt inn avsnitt om "Tiltak som anbefales til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med utbrudd i Nordre Follo".

05.01.2021: Lagt inn to korte avsnitt i om "Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2 vaksinerte pasienter" og "Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19"

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

21.12.2020:
Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb

14.12.2020: Språkvask. Ledelsens ansvar; ny tekst om smitterisiko og forsterkede smittevernråd, planverk for oppskalering, oppfølging av ansatte i risikogruppe, tilrettelegging for besøk og vurdering av permisjon. Råd til ansatte: fjernet tekst om gule områder. Ny tekst om tilrettelegging for besøk og vurdering av permisjon. Avsnitt Besøkende og pårørende: ny tekst om generelle smittevernråd. Fjernet tekst om «annen nærkontakt» pga. utgått definisjon. Under besøk: ny tekst om lagring av personopplysninger for besøkende. Avsnitt Besøk til pasient med covid-19: ny tekst om smitterisiko ved permisjon utenfor sykehus. Nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

09.12.2020: Lagt til lenke til Håndtering av utbrudd i spesialisthelsetjenesten i avsnittet Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av nærkontakter.

07.12.2020: Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om Ledelsens ansvar og oppgaver: Sikre at covid-19 råd i spesialisthelsetjenesten er kjent blant alle ansatte i virksomheten.

10.11.2020: Satt inn lenke til Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i avsnittet Smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr. Lagt inn lenke til helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 under Råd til ansatte.

29.10.20: Avsnitt om ivaretakelse av barn og unge lagt til.

06.10.2020: Lagt til følgende setning under asvnittet om besøk i barsel/fødeavdeling: Det bør tilstrebes å tilrettelegge for tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende (definert av den fødende selv) under fødselen og i barseltiden. 

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Ny tekst i kulepunkt 9 i Råd til ansatte i spesialisthelsetjenesten: Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon (hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19). Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon

31.08.2020: Nytt punkt: Ansatte med husstandsmedlemmer som har symptomer, men ikke er sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, kan gå på jobb, men bør følge gjeldende råd for hustandsmedlemmer som har akutt luftveisinfeksjon. Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten; nødvendige kurs/undervisning, særlig det som er avgjørende for utdanningsforløp og spesialisering og som innebærer fysisk oppmøte og ikke kan gjennomføres digitalt, bør gjennomføres.

12.08.2020: Erstattet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Presisert eksponering for sars-CoV-2 ved å legge til «blitt nærkontakt» i under avsnittet "Ledelsens ansvar og oppgaver" kulepunkt nr 5.

05.08.2020: Endringer i avsnittet Ledelsens ansvar og oppgaver: Ha et system for å kartlegge om ansatte/vikarer har vært i «grønne» og «røde» regioner/land siste 10 dager utenfor Norge (tidligere utenfor Norden).

Endringer i Råd til ansatte: Ansatte som siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder), bør informere arbeidsgiveren før de skal gjeninntre/tiltre i jobb (tidligere kun helsepersonell med pasientnært arbeid som hadde vært utenfor Norden). Ny setning: For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av siste 10 dager har vært i «grønne» områder, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om de kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. Rådet om testing av pasienter er endret til «grønne» områder utenfor Norge, tidligere utenfor Norden.

Endringer i Råd til pasienter og pårørende: Pårørende som siste 10 dager har vært på reise i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne» områder), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst (tidligere «utenfor Norden»).

23.07.2020: Fjernet følgende setning under Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten: "Ved bekreftet eller mistenkt smitte med sars-CoV-2 gjelder dråpesmitteregime som beskrevet nedenfor. Før de øvrige pasientene må helsepersonell vurdere bruk av personlig beskyttelsesutstyr ut fra en risikovurdering og i henhold til sykehuset rutiner."

Lagt til følgende under Smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr: "Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved skal dråpesmitte bruke følgende beskyttelsesutstyr:"

 

21.07.2020: Følgende er lagt til: Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har karanteneplikt. Pasienter som i løpet av siste 10 dagene har vært i regioner og land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne regioner og land»), testes ikke, med mindre de har symptomer på covid-19 eller kan ha vært nærkontakt.

17.07.2020: Innledende tekst i «Vanlig drift av spesialisthelsetjenesten» er nå blitt organisert i 3 avsnitt; 1) Ledelsens ansvar og oppgaver, 2) Råd til ansatte og 3) Råd til pasienter. Følgende er nytt i avsnitt 1): sikre informasjon til pasienter ved sykehusinngangen; plan for screening og triagering av pasienter; ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for sars-CoV-2 eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Nytt i avsnitt 2): ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som har vært i «røde land» siste 10 dager omfattes av karanteneplikt; ansatte som skal ha pasientnært arbeid informerer arbeidsgiver hvis de har vært på reise i «grønne land» siste 10 dager, de vurderes testet, og de må ha negativt prøvesvar før tiltredelse; ved kontakt med pasient som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på ev covid-19-symptomer. Nytt i avsnitt 3): Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har vært på utenlandsreise siste 10 dager;  Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvarsvar foreligger; Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk. I tillegg er flere internettlenker blitt oppdatert, inkludert lenker i kunnskapsgrunnlaget, og det er gjort noen språklige presiseringer. Avsnittene «Gruppebehandling» og «Kurs og møter» er nå flyttet helt til sist i kapittelet.

15.06.2020: Ny tekst: oppfølging av nyansatte og vikarer.

11.06.2020: La til lenker i noe avsnitt. La til kulepunkt under avsnittet om aerosolgenerende prosedyrer, fordi punktet ved en feil hadde blitt strøket.

10.06.2020: Oppdatert tekst i kapitlene Innledning og Besøkende og Pårørende. Lenkene i Smitteregime og beskyttelsesutstyr er blitt oppdatert. Fjernet tekst i avsnittet «I etterkant av besøk». AGP pkt 2: endret fra «åpent sug» til «bruk av åpent trakealsug». Kapittel Gruppebehandling: Endret anbefalt avstand fra 2 meter til 1 meter. Etter lokal vurdering kan 2 meter fortsatt brukes. Lagt til et nytt kapittel om Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten. Oppdatert teksten i Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av nærkontakter.

29.5.2020: Oppdatert med nye anbefalinger for besøkende og pårørende, inkludert mer detaljerte råd for besøk i føde-/barsel og intensivavdelinger. 

26.05.2020: Ny tekst: "Dette omfatter også spesialavdelinger som fødebarsel" i kap. Pårørende og besøkende.

18.05.2020: Under avsnittet "Pårørende og besøkende"; lagt inn at antall besøkende bør begrenses. 

15.05.2020: Endret avstand fra 1-2 meter til «1 meter». Endret skrivemåte fra SARS-CoV-2 til sars-CoV-2. Lagt til «personlig» foran beskyttelsesutstyr. Ny tekst i Pårørende og besøkende; det er åpnet opp for besøk i sykehus. Råd til besøkende til pasienter med vs. uten covid-19. Nytt avsnitt om Gruppebehandling. Endret «høyrisikoeksponering» til «risikoeksponering».

08.05.2020: Regler om hjemmekarantene er endret fra 14 til 10 dager. Teksten er oppdatert. 

27.04.2020: Følgende er nytt: Lagt til en setning i avsnittet "Stell og transport av døde": Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte» slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler. 

Lagt inn lenke til Lovdatas forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd. 

17.04.2020: Følgende er nytt: innledende ny tekst om vanlig drift av spesialisthelsetjenesten under covid-19-epidemien. Aerosolgenererende prosedyrer: presisering om at anbefalinger gjelder pasienter med påvist eller mistenkt covid-19; presisering av åpent sug ved bronkoskopi og ØNH-prosedyrer, inklusjon av HLR som AGP og en tekst om retten til akutt helsehjelp vs. smittevernhensyn; tydeliggjøring av forskjell mellom HFNO vs. ordinær O2-tilførsel; samt oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Ventilatorbehandling: redigert teksten om filter. Stell og transport av døde: presisert at avdelingen skal tilrettelegge for at pårørende kan ta farvel med den døde på avdelingen.  

13.04.2020: Begrepet høyrisikoeksponering fjernet fra avsnittet om kontaktsporing.

08.04.2020: Følgende er nytt: hjerte-lungeredning, kort tekst om kirurgiske prosedyrer som ikke involverer luftveier, bruk av PPE i intensivavdelinger, og pasientbundet beskyttelsesutstyr i kohortisolat. Nytt avsnitt "Kunnskapsgrunnlag for aerosolgenererende prosedyrer (AGP) relatert til pasienter med påvist eller mistenkt covid-19". 

05.04.2020:
Smitteregime og beskyttelsesutstyr: ny tekst. 
Aerosolgenererende prosedyrer (AGP): redigert tekst og inkludert flere AGP.
Anbefalt beskyttelsesutstyr ved pasient med påvist eller mistenkt covid-19: endret til Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2).
Intensivavdelinger: nye anbefalinger om å bruke beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.
Kohortisolering: nye tema om dedikert personell, arealets utforming, lagring/dekontaminering, tilberedning av medikamenter, mm.
Råd om unntak fra hjemmekarantene er endret til «Unntak fra hjemmekarantene for ansatte i spesialisthelsetjenesten», og teksten er vesentlig kortet ned.

26.03.2020: Satt inn lenke til avsnittet "materiale" i artikkelen Huskeliste for ...

25.03.2020: Satt inn tildekking av hår under beskyttelsesutstyr. Rettet størrelsen på små aerosoler fra <5µ til <5µm. Kort avsnitt om matservering. Håndtering av døde.

20.03.2020: Tydeligere definisjon av aerosolgenererende prosedyrer (AGP) og varighet. Endring fra hvor lenge us/behandlingsrom skal stå avstengt etter AGP, endret fra 20 min til «iht. sykehusets rutiner».  Utvidet tekst om Stell og transport av døde. Råd om unntak fra hjemmekarantene er nå forankret i nye forskrifter.

18.03.2020: Noen endringer i punktlisten under respiratorbehandling og et par presiseringer i øvrig tekst. Første avsnitt "Elektive konsultasjoner/prosedyrer" endret fra "påvist med covid-19" til "pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller som er i hjemmeisolering eller ............".

17.03.2020: Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til

15.03.2020: Ny tekst publisert.

12.03.20: Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

11.03.20: Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

06.03.20: Språkjustering.

05.03.20: Oppdaterte råd om beskyttelsesutstyr, slik at de er i tråd med WHO sine anbefalinger, i tillegg til enkelte språklige klargjøringer.

03.03.20: Lagt til nytt avsnitt med dette temaet "Elektive pasienter/poliklinikk".
Presisering til pårørende og besøkende: Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

02.03.2020: Endret 'andre kontakter' til 'lavrisikokontakter'.

27.02.2020: Fjernet avsnittet: Helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning siste 14 dager og som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan arbeide i helsetjenesten. De må imidlertid være spesielt oppmerksomme på egen helsetilstand og straks si ifra til arbeidsgiver og ikke gå på jobb dersom de utvikler symptomer. 

27.02.2020: Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av kontakter: Endret avsnitt 4 samt lenk til områder med vedvarende spredning. 

10.02.2020: Lagt til relaterte dokumenter:

 • Råd til helsepersonell om nytt koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV) kortversjon oppdatert 07022020 (pdf)
 • Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV) og husstandsmedlemmer til isolerte (pdf)
 • Varslingsrutine flyplasser AMK kommuneoverleger 2019-nCoV oppdatert 070220 (pdf)
13.02.2020: Lagt inn: Helsepersonell som har vært i fastlands-Kina siste 14 dager bør før de returnerer til arbeid kontakte lege med ansvar for smittevernet (smittevernlege i helseforetaket eller kommunelegen) for en smittevernfaglig vurdering av om de kan gå tilbake til jobb og/eller om det må iverksettes særlige smitteverntiltak.