Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fastleger og legevakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Fastleger og legevakt

Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19 (koronasykdom)

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (SARS-CoV-2).

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (SARS-CoV-2).


Innhold på denne siden

Det er viktig med en risikovurdering rundt pasienter med luftveissymptomer og andre symptomer forenelige med covid-19. Generelt gjelder for befolkningen at de skal holde seg hjemme ved slike symptomer, og testes snarest mulig Ved behov for kontakt med lege, bør telefon benyttes.

Det bør vurderes om konsultasjoner for pasienter med luftveissymptomer, som er hjemmeisolerte i karantene, eller definert som nærkontakter, kan utsettes eller skje via videokonsultasjon.

Leger i primærhelsetjenesten må også gjøre seg kjent med informasjon på Helsedirektoratet sine hjemmesider:

Alle barn bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2. Det er utarbeidet råd for å sikre forsvarlig ivaretakelse av barn og unge, og særlig sårbare barn og unge, med eller uten symptomer på luftveisinfeksjon. Disse rådene finnes her:

Barn med restsymptomer som kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og som ikke er nyoppståtte eller økende, kan møte på legevakt og hos fastlege når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet. Dette er i henhold til Råd om når barn kan komme tilbake til barnehage og skole.

Ved undersøkelse/behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, eller nærkontakt, skal vanlige rutiner følges, også med hensyn til bruk av beskyttelsesutstyr. 

Nye varianter av SARS-CoV-2

I forbindelse med at det i Norge er bekreftet nye varianter av SARS-CoV-2 som ser ut til å være mer smittsomme enn de som tidligere er påvist, er det det i kapittel 5 i covid-19-forskriften inkludert ulike nivåer av forsterkede smitteverntiltak (5A, 5B, 5C og 5D) og spesifisert hvilke kommuner tiltaksnivåene gjelder for. Det er regjeringen som fastsetter om og ev. hvilket av tiltaksnivåene som skal innføres i en kommune.

Smitteverntiltak i helsetjenesten er ikke omtalt i kapittel 5 i covid-19-forskriften. Helsetjenestene i kommunene må derfor følge de tiltak som er anbefalt for det smitterisikonivå kommunen har definert. Folkehelseinstituttets anbefalinger om forsterkede tiltak hos fastleger og legevakt, er beskrevet i avsnittet «Personlig beskyttelsesutstyr». Følgende presiseres:

 • Helsetjenesten bør som ellers under pandemien, ha økt årvåkenhet for symptomer på covid-19 og lav terskel for testing.

 • Det er ikke behov for å teste pasienter med mindre det er mistanke om covid-19. Dette gjelder også pasienter fra områder hvor nye varianter av SARS-CoV-2 er påvist.

 • Pasienter bør uavhengig av hvilken SARS-CoV-2-variant som er mistenkt/bekreftet, håndteres på samme måte. Det er altså ikke behov for spesielle tiltak selv om den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

Smittevernråd 

 • Ansatte må vurdere nøye om de kan utgjøre en smitterisiko og holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig med covid-19 (selv ved milde symptomer) og testes snarest mulig. Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind. Det er viktig å informere vikarer, studenter og nyansatte om dette.
 • Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon, forutsatt at hustandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer.

 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid er definert som nærkontakt eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager.

 • Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, som er definert som nærkontakt eller har vært i «røde områder» i løpet av siste 10 dager, omfattes av karanteneplikt og skal følges opp videre i tråd med råd gitt i Oppfølging av nærkontakter.

 • Ansatte i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko.

 • Fellesarealer (venterom og lignende) må tilrettelegges, slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Unødvendige gjenstander som lesestoff, bør fjernes fra venterom, og servering bør unngås.

 • Konsultasjoner bør organiseres slik at en unngår at flere personer oppholder seg i venterom samtidig.

 • Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette omfatter spesielt ansikt-til-ansikt-kontakt.

 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges, og det bør tilrettelegges for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).

 • Alle bør utføre håndhygiene ved ankomst og når en forlater helsetjenesten.

 • Rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler) av overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak, tastaturer og lignende (mobiltelefoner) flere ganger daglig, vil forebygge smittespredning. For øvrig anbefales daglig rengjøring.

 • Betaling bør skje kontantløst.

 • Smittevernråd for avholdelse av kurs og møter er beskrevet i Råd til spesialisthelsetjenesten.

Råd for håndtering av pasienter mistenkt syk med covid-19 

 • Innhent sykehistorie og informasjon om eksponering over telefon. Avklar om pasienten oppfyller kriteriene for testing. Hvis ja, avtales sted for undersøkelse og testing for koronavirus. Det bør vurderes om pasienten skal testes i hjemmet eller i primærhelsetjenesten. Dersom medisinskfaglig vurdering tilsier behov for testing eller innleggelse i sykehus, bør vakthavende lege ved nærmeste sykehus kontaktes og informeres om mistanke for covid-19.

 • Ved kontakt med pasienter som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på symptomer på covid-19. 

 • Hvis det er medisinsk forsvarlig, bør konsultasjoner med pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon legges til slutten av arbeidsdagen.

 • Pasienter som kommer til legekontoret, bør ved ankomst utføre håndhygiene og få utlevert et munnbind som vedkommende selv tar på under instruksjon fra personell, med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.

 • Pasienten skal ikke oppholde seg i fellesarealer, men vises inn i eget rom hvor kun nødvendig helsepersonell går inn.

 • Dersom pasienten må ta av munnbind grunnet undersøkelse eller prøvetaking, skal dette først tas av inne på undersøkelsesrommet og etter at helsepersonell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.

 • Pasienten bør utføre håndhygiene og ta på seg munnbind når vedkommende forlater legekontoret.

 • Se råd om bruk av appen Smittestopp på jobb

Personlig beskyttelsesutstyr  

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt (nærmere enn 2 meter) med pasienter som kan ha covid-19 skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:  

 • Medisinsk munnbind (klasse II eller IIR)*
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

*Fortrinnsvis type IIR med knytebånd 

Åndedrettsvern (FFP2 eller FFP3) er kun påkrevet ved aerosolgenererende prosedyrer. 

Alt helsepersonell skal ha fått opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og kritiske punkter under bruk og avkledning.

Råd til helsepersonell for hvordan bruke beskyttelsesutstyr, samt råd ved truende eller reell mangel på beskyttelsesutstyr finnes her:

 

Råd for utvidet bruk av munnbind og øyebeskyttelse ved ulike smitterisikonivå

Kommunen har i henhold til smittevernloven, ansvar for å iverksette tiltak (jf. § 7-1) etter råd fra kommunelegen (jf. § 7-2), også om det er tiltak pålagt etter smittevernloven § 4-1. Vurdering av smitterisikonivå er beskrevet i:

Munnbind vil:

 • stanse dråper fra nese og munn hos den som bruker det, og dermed beskytte andre mot smitte
 • kombinert med øyebeskyttelse hindre dråper i å komme inn via nese, munn og øyne, og dermed beskytte den som bruker det mot smitte fra andre

Det er rapportert at omtrent 30 % av de smittede med SARS-CoV-2, er uten symptomer.

Lav forekomst av covid-19 i samfunnet og kjent smittekilde for de fleste tilfellene (smitterisikonivå 1 og 2)

Sannsynligheten for å møte en smittet person er liten og sannsynligheten for å møte en smittet uten symptomer, desto mindre. Utvidet bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse som et supplement til andre smitteverntiltak, er derfor ikke nødvendig.

Økende spredning (smitterisikonivå 3)

Sannsynligheten for å møte en smittet person uten symptomer, øker med økt forekomst av covid-19 i samfunnet, og når smittekilde i liten grad er kjent. Ved smitterisikonivå 3 kan utvidet bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ansatte vurderes, men kun når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Øyebeskyttelse er ikke nødvendig ved nær kontakt med en annen, hvis begge bruker medisinsk munnbind. 

Før utvidet bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse innføres, bør det sikres at tiltak og rutiner beskrevet ovenfor, er iverksatt. I tillegg bør en ha klare kriterier for når tiltaket skal avsluttes, og sikre tilgang til medisinske munnbind og avfallshåndtering. Bruk av munnbind og øyebeskyttelse vil ikke kunne erstatte, kun supplere de andre smitteverntiltakene.

Utbredt og ukontrollert spredning (smitterisikonivå 4 og 5)

Utvidet bruk av munnbind og øyebeskyttelse på ansatte anbefales når en ikke kan holde minst 1 meters avstand til andre (ikke vurdere som på smitterisikonivå 3). Øyebeskyttelse er ikke nødvendig ved nær kontakt med en annen, hvis begge bruker medisinsk munnbind. Bruk av munnbind og øyebeskyttelse vil ikke kunne erstatte, kun supplere de andre smitteverntiltakene.

Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter  

Vaksinasjon gir en betydelig redusert risiko for symptomatisk covid-19. Hvor godt vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom og smittespredning, samt varighet av beskyttelse etter vaksinasjon, er foreløpig ikke klarlagt. Det anbefales derfor å følge de samme rådene for bruk av beskyttelsesutstyr overfor de som er vaksinert som de som ikke er vaksinert til mer kunnskap foreligger.  

Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19 

Ansatte i helsetjenesten som selv har gjennomgått covid-19 anbefales å følge de samme rådene for bruk av beskyttelsesutstyr som andre fordi det i dag er usikkert hvor lenge immunitet varer, og det er noe usikkert om gjennomgått covid-19 også gir beskyttelse mot enkelte av de nye virusvariantene.  

Aerosolgenererende prosedyrer

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) omfatter visse prosedyrer som involverer pasientens luftveier. De følgende anbefalingene gjelder pasienter med påvist eller mistenkt covid-19. Ved AGP kan helsepersonell eksponeres for små aerosoler (< 5 µm) fra pasientens luftveier som kan inhaleres ned i de perifere alveoler og gi sykdom. Det anbefales derfor å oppgradere bruk av beskyttelsesutstyr ved AGP på pasienter med påvist eller mistenkt covid-19.

Planlagte AGP bør utføres på undersøkelses- eller behandlingsrom med lukket dør, hvor det er minst mulig annet utstyr, og det er mulighet for lufting. Kun helsepersonell som er nødvendig for å gjennomføre prosedyren skal være til stede.

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) i primærhelsetjenesten som er assosiert med smitterisiko for luftveisvirus;

 • Non-invasiv ventilasjon (NIV) som CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ventilasjon og BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure)
 • Hjerte-lungeredning (HLR)*

*Det skal tungtveiende grunner til for å nekte akutt helsehjelp for å begrense smitte. Retten til akutt helsehjelp vil normalt veie tyngre enn behovet for smitteverntiltak.

Administrering av medikamenter via nebulisering vurderes ikke som AGP. Ved bruk av nebulisering produseres aerosoler i væsken fra kammeret. Pasienten kan puste ut mindre mengder aerosoler under nebulisering, men det er ikke vist at dette medfører risiko for smitteoverføring med luftveisvirus.

Beskyttelsesutstyr ved AGP

Helsepersonell har på seg følgende beskyttelsesutstyr ved AGP hos pasient med påvist eller mistenkt covid-19:

 • Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2)
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Smittefrakk
 • Hansker
 • Hette hvis prosedyren medfører fare for direkte tilsøling av håret. 

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør alle i rommet bør ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra pasienten enn 2 meter. 

Etter avsluttet AGP bør rommet luftes hvis det er mulig. Hvor lenge rommet skal stå avstengt etter utført AGP vil variere med ventilasjonen og størrelsen på rommet, og det er ikke mulig å gi detaljerte anbefalinger for dette.

Rengjøring av rommet utføres som beskrevet i Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering til slutt i dette kapittelet.

Prøvetaking 

For riktig prøvetaking og -materiale, se:

For å redusere bruk av beskyttelsesutstyr kan selvprøvetaking være et alternativ. Lege må vurdere om prøvetaking er nødvendig og om pasienten selv kan gjennomføre prøvetakningen. Helsepersonell må veilede pasienten, observere prøvetakingen og sørge for videre håndtering av prøven.

Fremgangsmåte ved selvprøvetaking ved mistanke om covid-19 finner du her:

Transport av pasienter med covid-19

Transport fra legekontor/legevakt til hjemmet  

Dersom pasienten ikke har behov for sykehusinnleggelse, må transport til hjemmet organiseres. Dersom pasienten har egen bil, kan den benyttes. Pasienten skal ikke ta offentlig transport.

Dersom transporten skal koordineres av Pasientreise (drosje), skal pasienten ha på et munnbind. Dette rådet omfatter også annen type transport organisert av helsetjenesten. Råd for pasienttransport i drosje finnes her:

Alternativt kan syketransport koordineres med AMK-sentralen. Det må opplyses at pasienten kan være syk med covid-19.

Transport av pasient til sykehus

Dersom innleggelse i sykehus vurderes som nødvendig, må transport avklares med sykehuset som skal motta pasienten. Ved rekvirering av ambulanse, må AMK-sentralen informeres om at pasienten kan være syk med covid-19, slik at de kan følge smitteverntiltak i henhold til lokale retningslinjer, inkludert for renhold. 

Nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Hjemmeisolering er aktuelt for pasienter som er sannsynlig tilfelle eller bekreftet med covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse i sykehus, dersom boforholdene tillater det. Det bør gjøres individuell vurdering av hvordan oppfølgingen skal foregå, og hvem som har ansvaret for oppfølgingen.

Se egne råd om karantene og hjemmeisolering, inkludert hvem det gjelder og hvilke tiltak som anbefales:

Personer i karantene eller isolering bør få telefonnummer til helsepersonell med ansvar for oppfølging, samt hvem de skal ringe dersom man utvikler sykdom eller tilstanden forverrer seg.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

 • Kontaktpunkter og overflater som pasienten har berørt, som stoler, dørklinker, toalett osv., desinfiseres i henhold til vanlige rutiner. 
 • Øvrig renhold utføres som vanlig.
 • Ved synlig søl av organisk materiale, fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt av flekkdesinfeksjon av området. SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler. For bruk av kjemisk desinfeksjon ved covid-19, kan oksidative midler (hydrogenperoksid, perediksyre), klorpreparater eller alkohol >70 % benyttes. De ikke-alkoholbaserte desinfeksjonsmidlene, bør benyttes i konsentrasjoner anbefalt av leverandørene. For mer informasjon henvises til Legemiddelverket.
 • Følg lokale rutiner for avfallshåndtering. Mer om avfallshåndtering

Tiltak i andre deler av primærhelsetjenesten

Se egne råd for smitteverntiltak i sykehjem og hjemmetjeneste:

Ansatte i apotek trenger ikke å bruke beskyttelsesutstyr, men anbefales å følge eksisterende rutiner. 

Historikk

08.03.2021: Spesifisert hvilken type munnbind som bør brukes.

10.02.2021: Satt inn igjen avsnitt som tidligere ble fjernet pga misforståelse: "Råd for håndtering av pasienter mistenkt syk med covid-19" og "Smittevernråd".

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

27.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre

05.01.2021: Lagt inn to avsnitt "Råd om bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter" og "Råd om bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19"

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Personlig beskyttelsesutstyr.
19.12.2020: 
Det er inkludert råd om utvidet bruk av munnbind med begrunnelse. I tillegg er råd til ansatte som har vært i «gule land» fjernet. Lagt inn lenk til artikkelen "Smittestopp på jobb"

21.11.2020: Lagt til et lite avsnitt med link til siden om «forsterkete smitteverntiltak i helsetjenesten».

28.10.2020: Det er lagt til et avsnitt som omtaler når barn med restsymptomer etter luftveisinfeksjon kan komme tilbake til legevakt/fastlege.

22.10.2020: Lagt inn avsnitt avsnitt om viktigheten av å undersøke barn med luftveisinfeksjoner.

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne" (land og områder), med "gule"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid. 

17.07.2020: Oppdatert med avsnitt om testing og oppfølging av helsepersonell, både fast ansatte og innleide vikarer, som har vært på utenlandsreise.

08.07.2020: Råd om bruk av PPE og råd om PPE ved mangelsituasjon er slått sammen. Lenken til "Personlig beskyttelsesutstyr ved mangelsituasjon" er dermed slettet.

17.06.2020: Artikkelen er endret for å være i samsvar med endrete definisjoner av karantene, isolasjon og nærkontakter. Linkene er oppdatert, og det er lagt til et avsnitt med råd for risikovurdering av innleid helsepersonell/vikarer og mulighet for smitte med koronaviruset

12.05.2020: Avsnittet om renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering er oppdatert: Setning med produktnavn på desinfeksjonsmidler er byttet ut med setning med generiske navn. 

30.04.2020: Oppdatert avsnittet om personlig beskyttelsesutstyr. Lagt til nytt avsnitt om aerosolgenererende prosedyrer.

21.04.2020: Lagt til i første avsnitt: lenker til definisjon av tilfelle og nærkontakt, samt personlig beskyttelsesutstyr. Lagt inn setningen "Ved undersøkelse/behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, eller nærkontakt, skal vanlige rutiner følges, også med hensyn til bruk av beskyttelsesutstyr."

17.04.2020: Oppdatert smittevernråd og råd for håndtering av pasienter mistenkt syk med covid-19.

16.4.2020: Endret ordlyd i første avsnitt under hjemmekarantene og hjemmeisolering for å tydeliggjøre.

13.4.2020: Lagt til at hjemmekarantene også gjelder for sannsynlig tilfelle av covid-19.

11.04.2020: Fjernet setningen "Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker lukkes godt og kastets i dobbelt pose som restavfall." under avsnitt om Renhold

08.04.2020: Vi har lagt inn at alt helsepersonell skal ha fått opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Ellers er det gjort oppdateringer slik at råd er forenelig med råd på andre sider i veilederen, samt språklige presiseringer.

05.03.2020: Endret tittel av artikkelen.

28.3.2020: Satt inn avsnitt om kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter med lenke til materiale som kan brukes i kontaktsporingen.

18.03.2020: Lagt inn lenke til prosedyre ved selvprøvetaking. Lagt til lenke til artikkel om om videokonsultasjon (Direktoratet for e-helse).

17.3.2020: Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til.

16.3.2020: Råd om hjemmetesting er tatt ut og lagt som en PDF-fil. Hjemtransport med pasientreise (drosje) er beskrevet. Avfallshåndtering av avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker er inkludert som råd. Samt en del språklige endringer.

10.03.20: Språklige endringer. Tatt bort henvisning til arbeidsrestriksjoner.

05.03.20: Oppdaterte råd om beskyttelsesutstyr, slik at de er i tråd med WHO sine anbefalinger, i tillegg til enkelte språklige klargjøringer. Videre har vi oppdatert PowerPoint-presentasjonen med veiledning om riktig bruk av beskyttelsesutsyr og råd om renhold etter konsultasjon.

02.03.20: Lenket til ny artikkel om hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19 samt lenker til to nye artikler som handler om Råd til pasienter som isoleres i hjemmet og ved hjemmekarantene.

29.02.20: Lenket til ny artikkel om smittevern i sykehjem

28.02.20: En presisering lagt inn: Det bør vurderes om pasienten skal testes i hjemmet eller i primærhelsetjenesten. Dersom medisinskfaglig vurdering tilsier behov for testing i sykehus, bør vakthavende lege ved nærmeste sykehus kontaktes.

27.02.20: Lagt inn nytt avsnitt om "Selvprøvetaking av luftveier ved mistanke om covid-19-sykdom"

27.02.20: Fjernet setningen: "Legen bør ta kontakt med mikrobiologisk beredskapsvakt ved Folkehelseinstituttet før prøvetaking"

27.02.20: Lagt til avsnittet "Tiltak i ulike primærhelsetjenestester"

10.02.2020: Lagt inn oppdatert dokument om hjemmeisolering

11.02.2020: Lagt inn avsnitt "Hvordan bruke beskyttelsesutstyr?"