Hopp til innhold

Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19 (koronasykdom)

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (SARS-CoV-2).

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (SARS-CoV-2).


Det er viktig med en risikovurdering rundt pasienter med luftveissymptomer. Generelt gjelder for befolkningen at de skal holde seg hjemme ved luftveissymptomer og behøver ikke ta legekontakt med mindre de har behov for hjelp. De bør da ta kontakt via telefon.

Det bør vurderes om konsultasjoner for pasienter med luftveissymptomer, som er hjemmeisolerte eller i hjemmekarantene, kan utsettes eller skje via videokonsultasjon.

Leger i primærhelsetjenesten må også gjøre seg kjent med informasjon på Helsedirektoratet sine hjemmesider:

Ved undersøkelse/behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, eller nærkontakt, skal vanlige rutiner følges, også med hensyn til bruk av beskyttelsesutstyr. 

Smittevernråd 

 • Ansatte må vurdere nøye om de kan utgjøre en smitterisiko og holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon. Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, skal de ta på munnbind og straks forlate arbeidsstedet.
 • Ansatte i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. 
 • Fellesarealer (venterom og lignende) må tilrettelegges, slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Unødvendige gjenstander som lesestoff, bør fjernes fra venterom, og servering bør unngås.
 • Konsultasjoner bør organiseres slik at en unngår at flere personer oppholder seg i venterom samtidig.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Det bør tilrettelegges for, og informeres om, betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).
 • Alle bør utføre håndhygiene ved ankomst og når en forlater helsetjenesten.
 • Daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. og overflater, vil forebygge smittespredning.
 • Betaling bør skje kontantløst.

Råd for håndtering av pasienter mistenkt syk med covid-19 

 • Innhent sykehistorie og informasjon om eksponering over telefon. Avklar om pasienten oppfyller kriteriene for testing. Hvis ja, avtales sted for undersøkelse og testing for koronavirus. Det bør vurderes om pasienten skal testes i hjemmet eller i primærhelsetjenesten. Dersom medisinskfaglig vurdering tilsier behov for testing eller innleggelse i sykehus, bør vakthavende lege ved nærmeste sykehus kontaktes og informeres om mistanke for covid-19.
 • Hvis det er medisinsk forsvarlig, bør konsultasjoner med pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon legges til slutten av arbeidsdagen.
 • Pasienter som kommer til legekontoret, bør ved ankomst utføre håndhygiene og få utlevert et munnbind som vedkommende selv tar på, med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.
 • Pasienten skal ikke oppholde seg i fellesarealer, men vises inn i eget rom og kun nødvendig helsepersonell går inn.
 • Dersom pasienten må ta av munnbind grunnet undersøkelse eller prøvetaking, skal dette først tas av inne på undersøkelsesrommet og etter at helsepersonell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.
 • Pasienten bør utføre håndhygiene og ta på seg munnbind når vedkommende forlater legekontoret.

Personlig beskyttelsesutstyr  

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt (nærmere enn 2 meter) med pasienter som kan ha covid-19 skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:  

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

Åndedrettsvern (FFP2 eller FFP3) er kun påkrevet ved aerosolgenererende prosedyrer.

Alt helsepersonell skal ha fått opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og kritiske punkter under bruk og avkledning.

Råd til helsepersonell for hvordan bruke beskyttelsesutstyr, samt råd ved truende eller reell mangel på beskyttelsesutstyr finnes her:

Aerosolgenererende prosedyrer

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) omfatter visse prosedyrer som involverer pasientens luftveier. De følgende anbefalingene gjelder pasienter med påvist eller mistenkt covid-19. Ved AGP kan helsepersonell eksponeres for små aerosoler (< 5 µm) fra pasientens luftveier som kan inhaleres ned i de perifere alveoler og gi sykdom. Det anbefales derfor å oppgradere bruk av beskyttelsesutstyr ved AGP på pasienter med påvist eller mistenkt covid-19.

Planlagte AGP bør utføres på undersøkelses- eller behandlingsrom med lukket dør, hvor det er minst mulig annet utstyr, og det er mulighet for lufting. Kun helsepersonell som er nødvendig for å gjennomføre prosedyren skal være til stede.

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) i primærhelsetjenesten som er assosiert med smitterisiko for luftveisvirus;

 • Non-invasiv ventilasjon (NIV) som CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ventilasjon og BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure)
 • Hjerte-lungeredning (HLR)*

*Det skal tungtveiende grunner til for å nekte akutt helsehjelp for å begrense smitte. Retten til akutt helsehjelp vil normalt veie tyngre enn behovet for smitteverntiltak.

Administrering av medikamenter via nebulisering vurderes ikke som AGP. Ved bruk av nebulisering produseres aerosoler i væsken fra kammeret. Pasienten kan puste ut mindre mengder aerosoler under nebulisering, men det er ikke vist at dette medfører risiko for smitteoverføring med luftveisvirus.

Beskyttelsesutstyr ved AGP

Helsepersonell har på seg følgende beskyttelsesutstyr ved AGP hos pasient med påvist eller mistenkt covid-19:

 • Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2)
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Smittefrakk
 • Hansker
 • Hette

Etter avsluttet AGP bør rommet luftes hvis det er mulig. Hvor lenge rommet skal stå avstengt etter utført AGP vil variere med ventilasjonen og størrelsen på rommet, og det er ikke mulig å gi detaljerte anbefalinger for dette.

Rengjøring av rommet utføres som beskrevet i Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering til slutt i dette kapittelet.

Prøvetaking 

For riktig prøvetaking og -materiale, se:

Under prøvetaking skal det benyttes beskyttelsesutstyr som beskrevet ovenfor. Prøvetaking medfører fare for hoste og brekninger. Pasienten bør derfor ha papirlommetørkle tilgjengelig til å dekke munn og nese.

For å redusere bruk av beskyttelsesutstyr kan selvprøvetaking være et alternativ. Lege må vurdere om prøvetaking er nødvendig og om pasienten selv kan gjennomføre prøvetakningen. Helsepersonell må veilede pasienten, observere prøvetakingen og sørge for videre håndtering av prøven.

Fremgangsmåte ved selvprøvetaking ved mistanke om covid-19 finner du her:

Transport av pasienter med covid-19

Transport fra legekontor/legevakt til hjemmet  

Dersom pasienten ikke har behov for sykehusinnleggelse, må transport til hjemmet organiseres. Dersom pasienten har egen bil, kan den benyttes. Pasienten skal ikke ta offentlig transport.

Dersom transporten skal koordineres av Pasientreise (drosje), skal pasienten ha på et munnbind. Dette rådet omfatter også annen type transport organisert av helsetjenesten. Råd for pasienttransport i drosje finnes her:

Alternativt kan syketransport koordineres med AMK-sentralen. Det må opplyses at pasienten kan være syk med covid-19.

Transport av pasient til sykehus

Dersom innleggelse i sykehus vurderes som nødvendig, må transport avklares med sykehuset som skal motta pasienten. Ved rekvirering av ambulanse, må AMK-sentralen informeres om at pasienten kan være syk med covid-19, slik at de kan følge smitteverntiltak i henhold til lokale retningslinjer, inkludert for renhold. 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Hjemmeisolering er aktuelt for pasienter som har fått påvist covid-19, og de som oppfyller
kriteriene for sannsynlig tilfelle, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse i sykehus, dersom boforholdene tillater det. Det bør gjøres individuell vurdering av hvordan oppfølgingen skal foregå, og hvem som har ansvaret for oppfølgingen.

Se egne råd om hjemmekarantene og hjemmeisolering, inkludert hvem det gjelder og hvilke tiltak som anbefales:

Personer i hjemmekarantene eller -isolering bør få telefonnummer til helsepersonell med ansvar for oppfølging, samt hvem de skal ringe dersom man utvikler sykdom eller tilstanden forverrer seg.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

 • Kontaktpunkter og overflater som pasienten har berørt, som stoler, dørklinker, toalett osv., desinfiseres i henhold til vanlige rutiner. 
 • Øvrig renhold utføres som vanlig.
 • Ved synlig søl av organisk materiale, fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt av flekkdesinfeksjon av området. SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler. For bruk av kjemisk desinfeksjon ved covid-19 kan oksidative midler (hydrogenperoksid, perediksyre), klorpreparater eller alkohol >70% benyttes. For mer informasjon henvises til Legemiddelverket.
 • Følg lokale rutiner for avfallshåndtering. Mer om avfallshåndtering

Tiltak i andre deler av primærhelsetjenesten

Se egne råd for smitteverntiltak i sykehjem og hjemmetjeneste:

Ansatte i apotek trenger ikke å bruke beskyttelsesutstyr, men anbefales å følge eksiterende rutiner. 

Om artikkelen / endringshistorikk