Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Publisert Oppdatert

Rådene på denne siden er et supplement til lokale og nasjonale plan- og regelverk under covid-19-pandemien.

Rådene på denne siden er et supplement til lokale og nasjonale plan- og regelverk under covid-19-pandemien.


Innhold på denne siden

Med bakgrunn i fallende smittetall, færre innleggelser av covid-19 og økende vaksinasjonsdekning både i helse- og omsorgstjenesten og samfunnet, anbefales det å lette på tiltak i tråd med Regjeringens plan for gradvis gjenåpning. Kommunen bør planlegge for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift. Samtidig bør det være beredskap for rask opptrapping av tiltak ved behov. Dette innebærer bl.a. å vedlikeholde nødvendig kompetanse for håndtering av covid-19 og utbrudd. Det kan i tillegg være lurt å begynne forberedelsene for håndtering av influensa- og andre luftveisagens.

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Smitteverntiltak i helsetjenesten er ikke omtalt i kapittel 5 i covid-19-forskriften. Helsetjenesten bør forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt.

Folkehelseinstituttets anbefalinger om forsterkede tiltak, er beskrevet nederst i dokumentet.

For å redusere risikoen for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med SARS-CoV-2 bør det fortsatt være økt årvåkenhet for symptomer på covid-19. Både tjenestemottakere og ansatte bør testes selv ved milde symptomer uavhengig av vaksinasjonsstatus. Tjenestene bør gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering anbefalt nedenfor.

Nye varianter av SARS-CoV-2

Kunnskap om nye varianter og vurderinger av disse kan føre til oppdatering av råd om smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten. De nasjonale anbefalingene tar høyde for dagens situasjon. 

Ledelsens ansvar

Ledelsen bør ha en oppdatert lokal smittevernplan i samsvar med kommunens planverk for covid-19-pandemien, og sørge for at planen er kjent og etterlevd av ansatte. Rådene i FHIs koronaveileder bør også være kjent og etterleves i tjenesten.

Opplæring

Ledelsen i tjenesten bør sikre at alle ansatte (inkl. nyansatte, vikarer, studenter, renholdspersonell m.fl.), også de som er beskyttet mot covid-19, kjenner til :

 • symptomer på covid-19, og atypiske infeksjonssymptomer hos eldre
 • smittemåte for SARS-CoV-2 
 • nasjonale og lokale covid-19-råd, inkludert:
  • viktigheten av ikke å gå på jobb når en er syk
  • god hoste- og håndhygiene
  • ubeskyttede bør holde minst 1 meters avstand til andre
 • basale smittevernrutiner og riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr (dvs. når det skal brukes, hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning), og at det øves på bruk av beskyttelsesutstyr.

Smittevernkontakt

Ledelsen bør utpeke en lokal smittevernkontakt, dersom det ikke allerede er gjort. Opplæring av smittevernkontakten bør gis av et kommunalt team med god smittevernkompetanse. Smittevernkontakten bør bistå ledelsen med å:

 • organisere opplæring til ansatte i basale smittevernrutiner, lokale infeksjonskontrollrutiner og smittevernrutiner i forbindelse med covid-19
 • sørge for informasjon til tjenestemottakere og pårørende om hvordan en kan beskytte seg selv og andre mot covid-19, inkl. effekt av vaksine og gjennomgått covid-19, samt behov for skjerming av ubeskyttede tjenestemottakere.
 • regelmessig undersøke etterlevelse og gi tilbakemelding til ansatte om hoste- og håndhygiene, bruk av beskyttelsesutstyr og lignende
 • gi informasjon til ledelsen om eventuelle mangler med hensyn til smittevernressurser- og utstyr som for eksempel hånddesinfeksjonsmiddel og -såpe
 • bidra til at ansatte får tilbud om influensavaksine

Organisering

Ledelsen bør:

 • sikre god informasjon til tjenestemottakere slik at de kan vurdere omfang av besøk og sosial kontakt i og utenfor hjemmet, basert på vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19, om tjenestemottakeren er i risikogruppe og den lokale smittesituasjonen. Dette kan være spesielt viktig for tjenestemottakere i samlokaliserte omsorgsboliger, jf. Helsedirektoratets anbefaling for besøk og sosial kontakt i omsorgsboliger. Informasjon som gir tjenestemottaker mulighet for et opplyst valg vedrørende besøk, er beskrevet i avsnittet «Råd ved besøk i og utenfor privat bolig».
 • innhente informasjon om status mht. vaksinasjon og gjennomgått covid-19 blant ansatte og tjenestemottakere, for å skjerme tjenestemottakere som ikke er beskyttet mot covid-19 best mulig. Det er frivillig å oppgi vaksinasjonsstatus og helseopplysninger.  Helsedirektoratet har mer informasjon om innhenting av opplysninger om vaksinasjonsstatus.
 • sørge for at tjenestemottakere som ikke er beskyttet mot covid-19 fortrinnsvis følges opp av færrest mulig, og gjerne beskyttede ansatte.
 • tilrettelegge fellesrom for ansatte (f.eks. garderober, spiserom og møterom) slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand for ansatte som ikke er beskyttet mot covid-19.
 • informere om at rådet om minst 1 meters avstand er av mindre betydning etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, da risikoen for covid-19 er betydelig redusert. Ansatte som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper
 • sørge for at fellesarealer i samlokaliserte boliger tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand for ubeskyttede. Det bør tilrettelegges for at tjenestemottakere kan ha felles måltider og andre aktiviteter av betydning for deres psykososiale helse
 • tilrettelegge for at kurs og møter kan gjennomføres i henhold til smittevernrådene beskrevet i råd om Personlig beskyttelsesutstyr og lettelser for ansatte.
 • holde oversikt over hvilke ansatte som besøker hvilke tjenestemottakere for eventuell senere smittesporing.
 • sørge for at felles berøringspunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett) rengjøres eller desinfiseres etter gjeldende renholdsplan. Renholdsplanen bør inneholde rutiner for økt renhold når det er mange som bruker oppholdsrom for ansatte og fellesrom for tjenestemottakere.
 • sørge for at ansatte får tilbud om influensavaksine.
 • arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte med brukernært arbeid (inkl. nyansatte, vikarer og renholdspersonell) er definert som nærkontakt eller har vært eksponert for smitterisiko knyttet til reiseaktivitet.

Forebygging – råd til ansatte

Ubeskyttede ansatte bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til andre.

I kontakt med tjenestemottakere bør ubeskyttede ansatte unngå fysisk kontakt så langt det er mulig, spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Overfor kolleger er det viktig å være oppmerksom på å holde avstand også i garderober, spisepauser og lignende.

Ubeskyttede ansatte bør følge råd om forsterkede tiltak ved økt risikonivå som beskrevet nederst.

Det er viktig at alle ansatte (inkl. nyansatte, vikarer, studenter, renholdspersonell m.fl.), også de som er beskyttet mot covid-19

 • har kjennskap til symptomer på covid-19.
 • før de går på jobb vurderer grundig om de har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19, og ved symptomer holder seg hjemme og testes raskt.
 • som får symptomer på jobb, straks forlater arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind.
 • bør på jobb alltid følge basale smittevernrutiner, som inkluderer god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon) og riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr.
 • må være kjent med og følge råd for Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.
 • som har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon følger rådene gitt i Testkriterier for koronavirus. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer.

Skjerming av ubeskyttede tjenestemottakere i samlokaliserte boliger

Se råd til sykehjem og avsnittet "Skjerming av ubeskyttede beboere".

Årvåkenhet for symptomer på covid-19

Det er stor variasjon i tjenestemottakernes helsetilstand. Mange vil utvikle de vanligste symptomene på covid-19. Årvåkenhet for symptomer på covid-19 hos både ubeskyttede og beskyttede tjenestemottakere og ansatte samt rask testing, er fortsatt viktig for å begrense smitte. Det bør som alltid gjøres en helhetlig vurdering av differensial diagnostikk, da symptomene kan ha annen årsak enn covid-19.

I tillegg til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og andre symptomer forenelige med covid-19 (også milde), bør covid-19 også mistenkes hos eldre tjenestemottakere ved atypiske infeksjonssymptomer (nyoppståtte eller forverring) som delirium (endret bevissthet, mental endring, oppmerksomhetssvikt), forvirring, falltendens, slapphet og svakhet, generelt dårligere funksjonsnivå, vekttap eller nedsatt matlyst. Tjenestemottakere kan ha vanskelig for å uttrykke seg. Hvis endringer skal oppdages raskt, er det viktig at symptomvurdering gjøres av ansatte med kjennskap til deres normale funksjonsnivå.

Ved symptomer bør lege kontaktes for klinisk vurdering av tjenestemottaker, inkludert om det er behov for innleggelse.

Transport av tjenestemottakere

Ved behov for innleggelse kontaktes vakthavende lege og det opplyses om covid-19. For transport av tjenestemottaker se kapittelet Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19. Se kapittelet Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19-.

Koronavaksinasjon

For informasjon om koronavaksinasjon, se Koronavaksine - informasjon til helsepersonell.

Råd når tjenestemottaker er mistenkt med covid-19

Rådene gjelder også dersom den ansatte og/eller tjenestemottakeren er beskyttet mot covid-19

Ansatte bør som alltid følge basale smittevernrutiner. I tillegg følges råd for Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie.

Råd

 • Bistå tjenestemottaker i å kontakte lege.
 • Tjenestemottaker anbefales å holde seg i sin private bolig / private boenhet i samlokalisert omsorgsbolig, inntil smittestatus er avklart.
 • Mistanke om covid-19 er indikasjon for testing for SARS-CoV-2. Det anbefales å teste eldre tjenestemottakere på vid indikasjon, siden de ofte har atypiske symptomer.
 • Hvis det påvises covid-19, bør «Råd når tjenestemottaker er bekreftet med SARS-CoV-2» følges.
 • Ved negativt prøvesvar anbefales det at tjenestemottaker holder seg i sin private bolig/private boenhet i samlokalisert omsorgsbolig til vedkommende er feberfri og i god allmenntilstand, eller lege vurderer annen årsak til symptomer.

Råd når tjenestemottaker er sannsynlig eller bekreftet smittet med SARS-CoV-2

Rådene gjelder også dersom den ansatte og/eller tjenestemottakeren er beskyttet mot covid-19.

Ansatte bør som alltid følge basale smittevernrutiner. I tillegg følges råd for Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av isolerte pasienter med covid-19.

Det bør opprettes egne team av ansatte med ansvar for disse tjenestemottakerne.

Ansatte bør følge de samme rådene for beskyttelse dersomtjenestemottaker er ubeskyttet og har et husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt som er bekreftet med covid-19.

Ved aerosolgenererende prosedyrer og ved langvarig kontakt < 2 meter til covid-19-pasient  følges råd for Aerosolgenererende prosedyrer under covid-19.

Råd

Råd når tjenestemottaker er definert nærkontakt eller i innreisekarantene

Beskrivelse av hvilke tjenestemottakere som er pliktig til smittekarantene eller innreisekarantene finnes i kapittelet «Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell».

Råd · Tjenestemottaker, ev. også pårørende, må informeres om hvilke råd som gjelder for personer i karantene.

 • Følg med på om tjenestemottaker eller deres husstandsmedlemmer, utvikler symptomer på covid-19.
 • Ved symptomer på covid-19 må:
  • lege kontaktes
  • tjenestemottaker isoleres og testes for SARS-CoV-2
  • ansatte følge råd som for bekreftet tilfelle

Utbruddshåndtering i samlokaliserte boliger For detaljerte råd for håndtering av utbrudd, se Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

Hos tjenestemottakere som ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19, skal man forholde seg til alminnelige rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering, både i den private boligen og fellesarealer.

Hos tjenestemottakere som er isolert grunnet sannsynlig eller bekreftet sykdom med covid-19, anbefales følgende rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering:

 • brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin, og vaskes ved høyeste temperatur tekstilene tåler
 • overflater som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk vaskes jevnlig med vanlige rengjøringsmidler
 • følg lokale rutiner for avfall fra tjenestemottakere isolert med dråpesmitteregime, som bør være basert på forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten (lovdata.no).

Stell og transport av døde med covid-19

Ved stell av døde med bekreftet covid-19 følges ordinære rutiner for tjenestemottakere som har vært isolert med dråpesmitteregime.

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde, skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet ovenfor for bekreftet tilfelle.
 • Dersom det er lekkasje fra kroppsåpninger, bør det vurderes å bruke morsposer (likpose).
 • Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte», slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde.
 • Dersom pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr, som beskrevet ovenfor.
 • Dersom pårørende kun skal se den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. De bør da begrense kontakten med den døde.
 • Pårørende bør utføre håndhygiene når de forlater rommet og boligen.
 • Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19
 •  

Råd ved besøk i og utenfor privat bolig

Besøksrestriksjoner i private hjem kan bare besluttes av tjenestemottakeren selv, ev. i samråd med tjenesteyterne, pårørende og/eller verge. Boenhet som tjenestemottakeren betaler husleie for (ikke egenandel som i sykehjem/institusjon) i samlokaliserte omsorgsboliger, bofelleskap eller tilsvarende, er tjenestemottakerens private hjem.

Ansatte bør bidra til at tjenestemottakere får tilpasset informasjon og nødvendig hjelp til å vurdere om omfang av besøk og sosial kontakt er iht. nasjonale og lokale smittevernråd.

Under pandemien bør tjenestemottakere få informasjon om nasjonale og lokale lovkrav og anbefalinger. Tjenestemottakere bør følge råd for befolkningen og dette bør opplyses til tjenestemottakerne. Hvis tjenestemottakeren har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør vedkommende informeres om råd og informasjon til risikogrupper og pårørende. Vurdering av individuell risiko bør gjøres i samråd med tjenestemottakerens lege. Mange i risikogruppene er nå vaksinert og det bør opplyses om råd for personer som er beskyttet mot covid-19.  

Besøk kan skje i fellesarealer.. Det må være mulig å overholde gjeldende råd om avstand i fellesarealene. Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Se beskrivelse i Råd for sykehjem – Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Det kan ikke iverksettes restriksjoner for besøk annet enn i kommunale fellesarealer.

Nødvendigheten av supplerende smitteverntiltak i kommunale fellesarealer, bør vurderes basert på tjenestemottakernes muligheter for etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak, og deres risiko for alvorlig forløp av covid-19, samt vaksinasjonsstatus. I tillegg bør fellesarealets utforming og størrelse tas med i vurderingen. Tjenestemottakernes medinnflytelse bør sikres etter informasjon om smitterisiko.

Endringer som bør vurderes i kommunalt fellesareal ved økt smitterisiko:

 • vær spesielt oppmerksom på å tilrettelegge for å overholde avstandsanbefalinger (oppgi maksimalt antall personer som kan være til stede i rommet samtidig, benytt avstandsmarkeringer, fjern stoler o.l.)
 • begrens tjenester som ytes av eksterne aktører, som fotterapeuter, fysioterapeuter, frisører o.l.
 • vurder behov for å begrense hyppighet av besøk og antall besøkende

Se også

Referanser

 1. Det er viktig å være oppmerksom på at helsepersonell og beboere kan bli definert som nærkontakter selv om de har holdt 1 meter avstand til personer som senere blir smittet med covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.
 2. Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var-prinsippet).
 3. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.

Historikk

02.07.2021: Overordnet rydding av råd og kortet ned tekst for tydeligere budskap. Benytter flere lenker til oppdaterte kapitler andre steder i koronaveilederen. Merk spesielt lenke til kapittelet om «Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser for vaksinerte» hvor det er gjort noen justeringer rundt personlig beskyttelsesutstyr ved håndtering av beboere med bekreftet eller sannsynlig covid-19.

18.06.2021: Setningen "Rådene er under revidering" er fjernet fra ingressen.

15.06.2021: Fjernet avsnitt om at ansatte i risikogruppe, bør forholde seg til rådene gitt i "Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19" da den siden er lagt passiv.

04.06.2021: Råd er oppdatert i henhold til lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og brukere.

30.04.2021: Erstattet begrepet "vaksinerte" med "fullvaksinerte".

16.03.2021: Oppdatert kapittel Utbredt spredning: presisert at det skal brukes medisinsk munnbind, og lagt at tiltak gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

24.02.2021: Det er gjort noen endringer med henblikk på at en del tjenestemottakere i risikogrupper nå er vaksiner, men generelt anbefales fortsatt at ansatte som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder følger de samme rådene som uvaksinerte ansatte.

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

29.01.2021: Lagt til verktøy (wordfil) til benyttelse ved utbrudd av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon.

Karantene, som skal vare i 10 døgn etter siste smitteeksponering, kan nå forkortes dersom nærkontakten har negativt prøvesvar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Dette anses for likeverdig eller mer effektivt enn å være 10 døgn i karantene, fordi man også oppdager asymptomatiske tilfeller.

27.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

05.01.2021: Viktigheten av at renholdspersonell får opplæring i smittevernrutiner er presisert. I tillegg er det spesifisert at rådene for bruk av beskyttelsesutstyr bør følges også etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19, inntil mer kunnskap om immunitet og smittespredning foreligger.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Råd når tjenestemottaker er bekreftet smittet med SARS-CoV-2.

19.12.2020: 
Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind. Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

11.12.2020: Det er gjort språklig endringer for å fremheve rådene som har påvirket introduksjon av og smitte i tjenesten, som økt oppmerksomhet på symptomer, rask testing og fokus på å holde avstand. Råd til ansatte og tjenestemottakere som har vært i «gule områder», er fjernet. Det er også inkludert et avsnitt om utbruddshåndtering. Noen av rådene ved regulering av kommunale fellesarealer ved økt smitterisiko i samfunnet, og erstattet av en henvisning til «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».

09.10.2020: Rådene inkluderer nå helse- og omsorgstjenester i private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og tilsvarende i tillegg til private boliger. Boformer som organisatorisk ligner sykehjem, men har annet lov- og planverk, henvises ikke lenger til kapitlet med råd til sykehjem. Anbefalingen om kommunalt smittevernteam er fjernet. Besøksrådene er tydeliggjort og det inkludert at tjenestemottaker bør informeres om gjeldende råd om besøk og sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. I tillegg er det beskrevet forsterkede smitteverntiltak, som ledelsen for tjenesten i samråd med kommunelegen, bør vurdere å iverksette f.eks. når smittesituasjonen i kommunen er uavklart.

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

14.08.2020: Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid.

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos pasienter/brukere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

06.07.2020: Lagt til kort presisering i råd når det er bekreftet smitte, samt oppdatert lenker slik at de peker direkte til aktuelt avsnitt (med anker). 

03.07.2020: Oppdaterte råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for de ulike kategoriene av pasienter/brukere, samt enkelt språklige endringer i teksten.

19.6.2020: Omstrukturering av rådene. Oppdatering i henhold til nye definisjoner av nærkontakter. Anbefaling for opprettelse av kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt. Anbefaling for årvåkenhet for symptomer hos eldre med atypisk symptombilde.

27.05.20: Oppdatert besøksråd.

08.05.20: Regler om karantene endret fra 14 til 10 dager. Teksten oppdatert. 

17.04.2020: Oppdaterte generelle smittevernråd og anbefaling for besøk.

13.4.2020: I avsnittet om opphevelse av isolasjon er kulepunktet strøket og det vises bare til kapittel Opphevelse av isolasjon.

13.04.2020: I avsnittet om beskyttelsesutstyr ved påvist covid-19 er ordlyden for bruk av beskyttelsesutstyr redigert slik at den er den samme som i andre kapitler. Rettet fra: "Åndedrettsvern (FFP3) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.  Om FFP3 masker ikke er tilgjengelig, kan FFP2 masker benyttes" til: "Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer".

I avsnittene om råd i forbindelse med pasienter/brukere uten kjent eksponering eller smitte er følgende presisjon lagt til: "Lege må vurdere hvilke pasienter/brukere som eventuelt oppfyller kriteriene for testing, og som skal prøvetas."

10.4.2020: Redigert/rykket inn siste  kulepunkter under "råd til ansatte hos pasienter/brukere i hjemmekarantene grunnet nærkontakt eller utenlandsreise siste 14 dager".

8.4.2020: Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

03.04.2020: Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"

28.3.2020: Satt inn avsnitt om kontaktsporing og lenke til materiale.

23.03.2020: Tatt bort at pasienter som er prøvetatt for covid-19 er isolert i hjemmet. Isolasjon gjelder for pasienter med påvist covid-19.

21.03.2020: Fjernet lenk til You Tube: Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19, da filmen er fjernet fra You Tube

17.03.2020: Flere språklige endringer, samt at det er lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise.

12.03.2020: Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr