Hopp til innhold

Råd for helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger om covid-19

Publisert Oppdatert

Pasienter og brukere som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller i tilrettelagte boliger, må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienter, brukere og andre husstandsmedlemmer.

Pasienter og brukere som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller i tilrettelagte boliger, må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienter, brukere og andre husstandsmedlemmer.


Målgruppe for denne teksten er: 

Ansatte som utfører helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller andre tilrettelagte boliger som for eksempel boliger for personer med psykiske eller fysiske utviklingshemminger, rusproblematikk, psykiske lidelser og barnevernsboliger.

Noen boformer hvor det er fellesrom og bemanning, vil organisatorisk ligne mer på sykehjem og da henvises det til smittevernråd for Sykehjem og andre heldøgnplasser.

Generelle smittevernråd 

 • Ansatte som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv milde symptomer), bør holde seg hjemme. Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, skal de ta på munnbind og straks forlate arbeidsstedet.
 • Ansatte i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. 
 • Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt som mulig. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges:
 • Ansatte må få opplæring i riktig bruk av beskyttelsesutstyr til riktig tid. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og kritiske punkter under bruk og avkledning.
 • Fellesrom for pasienter/brukere og ansatte må tilrettelegges, slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.  
 • Dersom det er mulig, bør ansatte arbeide i faste team som følger opp pasienter/brukere uten eller med covid-19.  
 • Det bør tilrettelegges for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).
 • Daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. og overflater, vil forebygge smittespredning. 
 • Pasienter eller brukere som er i hjemmekarantene, eller som er hjemmeisolert grunnet covid -19, bør besøkes på slutten av vakten dersom det er medisinsk forsvarlig, eventuelt ha dedikert personell dersom det er mulig. 
 • Vurder om mat og lignende kan leveres til døren, dersom det ikke er annet behov for medisinsk oppfølging eller praktisk bistand. 

Nyttig: 

Anbefaling for besøk 

Helsedirektoratet anbefaler adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger og liknende. Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger og liknende som er å anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og eventuelt verge. 

Generelt anbefales det for befolkningen å begrense sosiale kontakter, samtidig som det er viktig å legge til rette for sosial omgang med et begrenset antall friske personer ved behov og ønske om dette, såfremt de generelle smittervernrådene for befolkningen kan overholdes, ev. finne alternative måter for kontakt, eksempelvis digitale løsninger.

Råd til ansatte hos pasienter/brukere eller husstandsmedlemmer bekreftet med covid-19

Beskyttelse

Basale smittevernrutiner bør alltid følges.

Ved undersøkelse, behandling, stell, pleie og nær kontakt (nærmere enn 2 meter) med pasienter som er bekreftet syke med covid-19, skal følgende beskyttelsesutstyr benyttes: 

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR).  
 • Frakk med lange ermer.  
 • Hansker.  
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir).   

Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.  Se avsnitt om aerosolgenerende prosedyrer i Tiltak i spesialisthelsetjenesten. 

Råd

Opphevelse av isolasjon

Råd til ansatte hos pasienter/brukere i hjemmekarantene grunnet nærkontakt eller utenlandsreise 

Beskyttelse  

• Basale smittevernrutiner bør alltid følges.

Råd

 • Pasienten/brukeren og eventuelle pårørende må informeres om hvilke råd som gjelder for hjemmekarantene.
 • Følg med på om pasienten, brukeren eller deres husstandsmedlemmer utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
 • Lege må vurdere hvilke pasienter/brukere som eventuelt oppfyller kriteriene for testing, og som det skal tas prøve av. 
 • Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon: 
  • lege må kontaktes
  • pasienten/brukeren isoleres
  • ansatte følger råd som ved bekreftet tilfelle. 

Opphevelse av karantene 

Råd til ansatte hos pasienter/brukere med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, men uten kjent eksponering for SARS-CoV-2

Beskyttelse 

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges. 
 • Munnbind på pasienten om mulig. 
 • Behov for beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune).

Råd

 • Bistå pasienten/brukeren i å kontakte lege hvis det er behov for det.
 • Lege må vurdere hvilke pasienter/brukere som eventuelt oppfyller kriteriene for testing, og som skal prøvetas. 
 • Hvis det påvises covid-19, endres beskyttelsesnivået som for bekreftet tilfelle. 

Råd til ansatte hos friske pasienter/brukere som ikke har luftveissymptomer, eller som ikke har vært utsatt for kjent smitte 

Beskyttelse 

 • Basale smittevernrutiner. 

Sannsynligheten for at friske personer skal utgjøre en smitterisiko anses som liten, dersom en følger de basale smittevernrutiner.  

Transport av pasient/bruker som er mistenkt eller bekreftet syk med covid-19

Det anbefales kun nødvendig transport, for eksempel til fastlegebesøk eller behov for sykehusinnleggelse.  

 • Det må alltid informeres om symptomer, smittestatus eller mistanke om covid-19 når det bestilles transport.
 • Pasienter/brukere som er mistenkt eller bekreftet med covid-19, skal ha på munnbind under transport (det samme gjelder ledsager). For transport med pasientreiser eller drosje hvor det ikke er mulig å sette munnbind på pasient/bruker.
 • For transport med ambulanse hvor det kreves nærkontakt (<2m), følges dråpesmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering 

Hos pasienter som ikke har utviklet symptomer på luftveisinfeksjon, skal man forholde seg til alminnelige rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering.

I hjemmene til brukere/pasienter som er isolert grunnet mistanke om eller bekreftet sykdom med covid-19, og helsetjenesten bistår med renhold og avfallshåndtering, anbefales følgende:

 • Ved vask av brukte tekstiler og sengetøy, legges dette rett i vaskemaskin og vaskes på så høy temperatur som tekstilene tåler.
 • Ved rengjøring bør det utføres grundig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

Ved avfallshåndtering henvises til lokale rutiner for avfall fra pasient isolert med dråpesmitteregime. De lokale rutinene bør være basert på Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten.

Stell og transport av døde med covid-19 

Ved stell av døde med bekreftet covid-19 følges ordinære rutiner for pasienter/brukere som har vært isolert med dråpesmitteregime. 

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde, skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet ovenfor for bekreftet tilfelle. 
 • Dersom det er lekkasje fra kroppsåpninger, bør det vurderes å bruke morsposer (likpose). 
 • Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte», slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde.
 • Dersom pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr, som beskrevet ovenfor. 
 • Dersom pårørende kun skal se den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. De bør da begrense kontakten med den døde.
 • Pårørende bør utføre håndhygiene når de forlater rommet og boligen.

Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter når det påvises covid-19 hos en pasient, bruker eller ansatt 

Når det påvises covid-19 hos en ansatt eller pasient (der beskyttelsesutstyr ikke er benyttet), må kontaktsporing og oppfølging foregå i samarbeid med kommunelegen. 

Det bør etableres rutiner for å identifisere og følge opp: 

 • Ansatte som defineres som nærkontakter i forbindelse med arbeid.
 • Pasienter/brukere som defineres som nærkontakter hvis en ansatt blir syk.
 • Pårørende som defineres som nærkontakter.

Det er utarbeidet materiale til støtte i dette arbeidet: 

Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helse- og omsorgstjenesten 

Se informasjon om dette her: 

 

Om artikkelen / endringshistorikk