Hopp til innhold

Råd til helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Pasienter og brukere som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller i tilrettelagte boliger, må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienter, brukere og andre husstandsmedlemmer.

Pasienter og brukere som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller i tilrettelagte boliger, må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienter, brukere og andre husstandsmedlemmer.


Målgruppe for denne teksten er: 

Ansatte som utfører helse- og omsorgstjenester i privat bolig eller i private hjem i omsorgsbolig, bofellesskap eller tilsvarende, for eksempel boliger for personer med psykiske eller fysiske utviklingshemminger, rusproblematikk eller psykiske lidelser, samt barnevernsboliger.

Noen boformer, for eksempel omsorgsboliger, vil organisatorisk ligne mer på sykehjem, selv om boligen er regulert under annet lov- og planverk. For slike tilfeller se kapittel: 

Generelle smittevernråd 

 • Ansatte må holde seg hjemme dersom de har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv milde symptomer) eller andre symptomer forenlig med covid-19, og testes snarest mulig. Får de symptomer på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind. Husk å informere vikarer og nyansatte om dette.
 • Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Anbefalingen om avstand gjelder også fellesrom for pasienter/brukere og ansatte
  • Det er viktig å være oppmerksom på at helsepersonell og beboere kan bli definert som nærkontakter selv om de har holdt 1 meter avstand til personer som senere blir smittet med covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19
 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges, og det bør legges til rette for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon)
 • Alle ansatte med nær kontakt til pasient/bruker skal gis opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Dette omfatter: når det bør benyttes, hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning. Det anbefales at ansatte, inkludert ekstravakter og studenter, øver på bruk av beskyttelsesutstyr også før påvisning eller utbrudd av covid-19
 • Ansatte bør fortrinnsvis ha én arbeidsplass 
 • Ansatte bør arbeide i små, faste team som følger opp definerte pasienter/brukere. Det bør opprettes egne team med ansatte som pleier pasienter/brukere med covid-19. Rotasjon av personale bør unngås 
 • Pasienter eller brukere som er i karantene, eller som er hjemmeisolert på grunn av covid -19, bør besøkes på slutten av vakten dersom det er medisinsk forsvarlig. Alternativt kan de besøkes av dedikert personell
 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved opphold i og reise til regioner og land utenfor Norge som ikke omfattes av karanteneplikt («gule» områder).
 • Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i «røde områder», omfattes av karanteneplikt.
 • Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» områder), bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes for SARS-CoV-2, og ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger.
 • For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av siste 10 dager har vært i «gule» områder, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om de kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing.
 • Ansatte som møter definisjonen av nærkontakter, skal følges opp i tråd med råd gitt her.
 • Daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. vil forebygge smittespredning. Husk også mobiltelefoner, tastaturer o.l.
 • Vurder om mat og lignende kan leveres til døren, dersom det ikke er annet behov for medisinsk oppfølging eller praktisk bistand 
 • Ansatte i risikogrupper bør forholde seg til rådene som er gitt for ansatte som selv er i en risikogruppe
 • Smittevernråd for avholdelse av kurs og møter er beskrevet her

Se også:

Kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt

Det bør vurderes å opprette et kommunalt team som har god smittevernfaglig kompetanse, og som kan koordinere opplæring og følge opp ansatte i hjemmebaserte tjenester. Det anbefales at leder ved tjenesten utpeker en smittevernkontakt som bør:

 • bidra med å organisere opplæring til ansatte i basale smittevernrutiner, lokale infeksjonskontrollrutiner og smittevernrutiner i forbindelse med covid-19, gjerne ved å benytte undervisning- og informasjonsmateriale fra Folkehelseinstituttet
 • sørge for informasjon til pasienter/brukere og pårørende om hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot covid-19
 • regelmessig undersøke etterlevelse og gi tilbakemelding til ansatte om hoste- og håndhygiene, samt bruk av beskyttelsesutstyr
 • gi informasjon til ledelsen om eventuelle mangler med hensyn til smittevernressurser- og utstyr som for eksempel hånddesinfeksjonsmiddel

Anbefaling for besøk i private hjem i omsorgsbolig, bofelleskap og tilsvarende

Rom/leilighet som tjenestemottakeren betaler husleie for (ikke egenandel som i sykehjem/institusjon) i omsorgsbolig/bofelleskap eller tilsvarende, er tjenestemottakerens private hjem. Besøksrestriksjoner kan da bare besluttes av tjenestemottakeren selv, eventuelt i samråd med tjenesteyterne, pårørende og eventuelt verge.

Besøks- og oppholdsrestriksjoner i kommunalt fellesareal i tilknytning til boenheter i omsorgsbolig, bofellesskap og tilsvarende, kan gjennomføres ved behov. Det bør vurderes å begrense opphold for besøkende i slike arealer, slik at fellesarealet forbeholdes beboerne. Nødvendig adkomst til beboers private hjem gjennom felles gang/korridor kan ikke hindres uten etter avtale med personen selv og eventuelt nærmeste pårørende.

Det er viktig å legge til rette for sosial omgang med et begrenset antall friske personer ved ønske om dette, såfremt de generelle smittevernrådene for befolkningen kan overholdes.

Identifisering av symptomer på covid-19

Det er viktig at ansatte i helse- og omsorgstjenesten er årvåkne med tanke på symptomer hos pasienter/brukere. Ved kontakt med pasienter/brukere, som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på symptomer på covid-19. Dette gjelder også land utenom Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt.

Det er stor variasjon i tjenestemottakernes helsetilstand. Mange vil utvikle de alminneligste symptomene på covid-19. En bør imidlertid være spesielt oppmerksom på atypiske symptomer hos eldre (nyoppståtte eller forverring) som eksempelvis delirium (endret bevissthet, mental endring, oppmerksomhetssvikt), forvirring, falltendens, slapphet og svakhet, generelt dårligere funksjonsnivå, vekttap eller nedsatt matlyst.

Ved symptomer bør lege kontaktes for klinisk vurdering av pasienten/brukeren og behov for testing, samt om det er behov for innleggelse.

Råd når pasient/bruker er mistenkt med covid-19

Beskyttelse:

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges 
 • Behov for beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke
 • Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter 

Råd:

 • Bistå pasienten/brukeren i å kontakte lege
 • Mistanke om covid-19 er indikasjon for testing for SARS-CoV-2. Det anbefales ekstra oppmerksomhet på eldre og pasienter/brukere som ikke kan redegjøre for symptomer
 • Hvis det påvises covid-19, endres beskyttelsesnivået som for bekreftet tilfelle
 • Ved negativt prøvesvar anbefales at pasienten/brukeren holder seg hjemme til symptomfrihet (eller lege vurderer annen årsak til symptomer)

Råd når pasient/bruker er bekreftet med covid-19

Rådene gjelder også:

 • når pasienten/brukeren er definert som nærkontakt i undergruppen «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt» med en person som er bekreftet syk med covid-19. Dette er fordi anbefalingene følger høyeste risikokategori i husstanden.
 • når pasienten/brukeren er sannsynlig tilfelle
 • når pasienten/brukeren er asymptomatisk, men av en årsak er testet og fått bekreftet covid-19

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Ved undersøkelse, behandling, stell, pleie og nær kontakt (nærmere enn 2 meter*) med pasienter/brukere med sannsynlig eller bekreftet covid-19, skal følgende beskyttelsesutstyr benyttes: 
  • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR).  
  • Frakk med lange ermer.  
  • Hansker.  
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir).   

Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) er kun påkrevet ved aerosolgenerende prosedyrer. Ved aerosolgenerende prosedyrer skal alle i rommet ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra pasient/bruker enn 2 meter.

*Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var-prinsippet).

Råd

Råd når pasient/bruker er definert som nærkontakt eller i innreisekarantene 

Nærkontakter og personer som har oppholdt seg i «røde områder» utenfor Norge skal i 10 dagers karantene etter siste mulige eksponering.

Beskyttelse  

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Munnbind på pasient om mulig
 • Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten/brukeren ikke har på munnbind

Råd

 • Pasienten/brukeren og eventuelle pårørende må informeres om hvilke råd som gjelder for personer i karantene.
 • Følg med på om pasienten/ brukeren eller deres husstandsmedlemmer utvikler symptomer på covid-19
 • Ved symptomer på covid-19: 
  • må lege kontaktes
  • pasienten/brukeren isoleres og testes for SARS-CoV-2
  • ansatte følger råd som for bekreftet tilfelle. 

Råd til ansatte hos øvrige pasienter/brukere 

Beskyttelse 

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges. 

Sannsynligheten for at friske personer skal utgjøre en smitterisiko anses som liten, dersom en følger basale smittevernrutiner.  

Transport av pasient/bruker som er mistenkt eller bekreftet syk med covid-19

Det anbefales kun nødvendig transport, for eksempel til fastlegebesøk eller behov for sykehusinnleggelse.  

 • Det må alltid informeres om symptomer og mistanke eller bekreftet covid-19 når det bestilles transport.
 • Pasienter/brukere som er mistenkt eller bekreftet med covid-19, skal ha på munnbind under transport (det samme gjelder ledsager). For transport med pasientreiser eller drosje hvor det ikke er mulig å sette munnbind på pasient/bruker. Se egne råd for beskyttelse under transport
 • For transport med ambulanse hvor det kreves nærkontakt (nærmere enn 2 meter) følges Råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.  

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering 

Hos pasienter som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, skal man forholde seg til alminnelige rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering.

I hjemmene til pasienter/brukere som er isolert grunnet sannsynlig eller bekreftet sykdom med covid-19 hvor helsetjenesten bistår med renhold og avfallshåndtering, anbefales følgende:

 • Ved vask av brukte tekstiler og sengetøy, legges dette rett i vaskemaskin og vaskes på så høy temperatur som tekstilene tåler.
 • Ved rengjøring bør det utføres grundig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.

Ved avfallshåndtering henvises til lokale rutiner for avfall fra pasient isolert med dråpesmitteregime. De lokale rutinene bør være basert på Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten.

Stell og transport av døde med covid-19 

Ved stell av døde med bekreftet covid-19 følges ordinære rutiner for pasienter/brukere som har vært isolert med dråpesmitteregime. 

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde, skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet ovenfor for bekreftet tilfelle. 
 • Dersom det er lekkasje fra kroppsåpninger, bør det vurderes å bruke morsposer (likpose). 
 • Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte», slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde.
 • Dersom pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr, som beskrevet ovenfor. 
 • Dersom pårørende kun skal se den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. De bør da begrense kontakten med den døde.
 • Pårørende bør utføre håndhygiene når de forlater rommet og boligen.

Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter når det påvises covid-19 hos en pasient, bruker eller ansatt i tjenesten

Helse- og omsorgstjenesten bør i samarbeid med kommunelegen etablere rutiner for oppfølging av ansatte og pasienter/brukere. Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av nærkontakter

Nærkontakter blant ansatte må i tillegg til de som har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr, inkludere de som har vært i rom hvor det ble utført en aerosolgenererende prosedyre uten å ha brukt beskyttelsesutstyr. De skal i henhold til covid-19-forskriften i karantene. Det kan i noen tilfeller gis  unntak fra karanteneplikten. Se Oppfølging av nærkontakter, karantene og isolering 

Dersom det gis unntak fra karantene bør det som hovedregel gjelde for “andre nærkontakter”. Det må gjøres en grundig vurdering av om de kan arbeide i helsetjenesten. Vurdering bør omfatte hvor sannsynlig det er at personen er smittet, fordi konsekvensene ved en eventuell smittespredning kan bli alvorlige. Velger en å la nærkontakten arbeide, bør mulighetene for å sette inn effektive smitteverntiltak vurderes. Se eget avsnitt om unntak fra karantene.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden