Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Publisert Oppdatert

Rådene på denne siden er et supplement til lokale og nasjonale plan- og regelverk under covid-19-pandemien.

Rådene på denne siden er et supplement til lokale og nasjonale plan- og regelverk under covid-19-pandemien.


Råd om avstand i helsetjenesten

Regjeringen understreker at de nye rådene om å holde 2 meters avstand og bruk av munnbind når avstand ikke kan holdes, ikke omfatter helsetjenesten. I helsetjenesten gjelder de råd om avstand- og bruk av munnbind som allerede er beskrevet i koronaveilederen. Vi understreker at det er viktig å holde avstand på minst 1 meter. Dersom det er økt smitte i nærområdet/kommunen, bør forsterkede råd innføres i henhold til lokal vurdering.

Smittevernrådene nedenfor skal redusere risikoen mest mulig for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med SARS-CoV-2. For å forebygge smitte, bør tjenesten gjennomgå og iverksette anbefalte tiltak, rutiner og organisering.

Nye varianter av SARS-CoV-2

I forbindelse med at det i Norge er bekreftet nye varianter av SARS-CoV-2 som ser ut til å være mer smittsomme enn de som tidligere er påvist, er det det i kapittel 5 i covid-19-forskriften inkludert ulike nivåer av forsterkede smitteverntiltak (5A, 5B, 5C og 5D) og spesifisert hvilke kommuner tiltaksnivåene gjelder for. Det er regjeringen som fastsetter om og ev. hvilket av tiltaksnivåene som skal innføres i en kommune.

Smitteverntiltak i helsetjenesten er ikke omtalt i kapittel 5 i covid-19-forskriften. Helsetjenestene i kommunene må derfor følge de tiltak som er anbefalt for det smitterisikonivå kommunen har definert.  Folkehelseinstituttets anbefalinger om forsterkede tiltak i denne tjenesten, er beskrevet nederst i dokumentet. Følgende presiseres:

 • Helsetjenesten bør som ellers under pandemien, ha økt årvåkenhet for symptomer på covid-19 og lav terskel for testing.
 • Det er ikke behov for å teste brukere av tjenesten med mindre det er mistanke om covid-19. Dette gjelder også brukere i områder hvor nye varianter av SARS-CoV-2 er påvist.
 • Brukere bør uavhengig av hvilken SARS-CoV-2-variant som er mistenkt/bekreftet, håndteres på samme måte. Det er altså ikke behov for spesielle tiltak selv om den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

Nettundervisning:

Ledelsens ansvar

Ledelsen bør ha en oppdatert lokal smittevernplan i samsvar med kommunens planverk for covid-19-pandemien. For å forebygge smitte med SARS-CoV-2, bør ledelsen gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering anbefalt nedenfor.

Smittevernkontakt

Ledelsen bør utpeke en lokal smittevernkontakt, dersom det ikke allerede er gjort. Opplæring av smittevernkontakten bør gis av et kommunalt team med god smittevernkompetanse. Smittevernkontakten bør bistå ledelsen med å:

 • organisere opplæring til ansatte i basale smittevernrutiner, lokale infeksjonskontrollrutiner og smittevernrutiner i forbindelse med covid-19
 • sørge for informasjon til tjenestemottakere og pårørende om hvordan en kan beskytte seg selv og andre mot covid-19
 • regelmessig undersøke etterlevelse og gi tilbakemelding til ansatte om hoste- og håndhygiene, bruk av beskyttelsesutstyr samt at en holder anbefalt avstand til andre
 • gi informasjon til ledelsen om eventuelle mangler med hensyn til smittevernressurser- og utstyr som for eksempel hånddesinfeksjonsmiddel og -såpe
 • bidra til at ansatte får tilbud om influensavaksine

Opplæring

Se Undervisnings- og informasjonsmateriell til helsetjenesten. Ledelsen i tjenesten bør:

 • sikre at alle ansatte (inkl. nyansatte, vikarer, studenter, renholdspersonell m.fl.) har kjennskap til symptomer på covid-19
 • sikre at alle ansatte (inkl. nyansatte, vikarer, studenter, renholdspersonell m.fl.) har kjennskap til nasjonale og lokale covid-19-råd, inkludert viktigheten av ikke å gå på jobb når en er syk, og å holde minst 1 meters avstand til andre både på og utenfor jobb
 • sikre at alle ansatte som har nær kontakt med tjenestemottakere (inkl. nyansatte, vikarer, studenter og renholdspersonell), får kjennskap til basale smittevernrutiner, inkludert god hoste- og håndhygiene og riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr (dvs. når det skal brukes, hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning), og at det øves på bruk av beskyttelsesutstyr.
 • tilrettelegge for at kurs og møter kan gjennomføres digitalt. Når fysisk tilstedeværelse er nødvendig, bør smittevernrådene beskrevet for Spesialisthelsetjenesten følges
 • i samråd med kommunen, sikre at tjenestemottakere får tilpasset informasjon og nødvendig bistand til å vurdere omfang av besøk og sosial kontakt i og utenfor hjemmet, basert på den lokale smittesituasjonen. Dette kan være spesielt viktig for tjenestemottakere i samlokaliserte omsorgsboliger, jf. Helsedirektoratets anbefaling for besøk og sosial kontakt i omsorgsboliger. Informasjon som gir tjenestemottaker mulighet for et opplyst valg vedrørende besøk, er beskrevet i avsnittet «Råd ved besøk i og utenfor privat bolig».

Inntil mer kunnskap om immunitet mot covid-19 inkl. smittespredning foreligger, bør ansatte som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, følge de samme rådene som uvaksinerte ansatte. Dette gjelder også for bruk av beskyttelsesutstyr og er uavhengig av beboerens vaksinasjonsstatus.

Organisering

 • Ledelsen bør innhente informasjon om status mht. vaksinasjon mot covid-19 blant ansatte og tjenestemottakere, for å skjerme uvaksinerte best mulig. Det er frivillig å oppgi vaksinasjonsstatus. Helsedirektoratet har mer informasjon om innhenting av opplysninger om vaksinasjonsstatus.
 • Uvaksinerte ansatte som besøker uvaksinerte beboere med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør ha færrest mulig arbeidssteder.
 • Ledelsen bør sørge for at uvaksinerte tjenestemottakere følges opp av færrest mulig, og gjerne vaksinerte ansatte
 • Kurs og møter kan gjennomføres i henhold til smittevernrådene beskrevet for Spesialisthelsetjenesten
 • Det bør holdes oversikt over hvilke ansatte som besøker hvilke tjenestemottakere for eventuell senere smittesporing.
 • Fellesarealer i omsorgsboliger bør tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre og utføre håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon). Maksimalt antall personer som kan være til stede i rommet samtidig, bør tydelig fremkomme. Det kan også benyttes avstandsmarkeringer, stoler kan fjernes o.l.
 • Det bør sørges for hyppig rengjøring/desinfeksjon av kontaktpunkter som dørhåndtak, tastaturer o.l., samt daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler) av oppholdsrom for ansatte og fellesrom for tjenestemottakere.

Nærkontakter og utenlandsreise

Forebygging – råd til ansatte

Det er viktig at alle ansatte (inkl. nyansatte, vikarer, studenter, renholdspersonell m.fl.)

 • har kjennskap til symptomer på covid-19
 • før de går på jobb vurderer grundig om de har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19, og ved symptomer (selv milde) holder seg hjemme og testes raskt 
 • som får symptomer på jobb, straks forlater arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind
 • er kjent med anbefalingene for nærkontakter og utenlandsreisende (se avsnitt ovenfor)

I tillegg er det viktig at alle ansatte:

 • holder minst 1 meters avstand til kolleger, tjenestemottakere og husstandsmedlemmer/besøkende. Fysisk kontakt bør unngås så langt det er mulig, spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Vær oppmerksom på å holde avstand til kolleger også i garderoben, spisepauser, bil o.l.
 • alltid følger basale smittevernrutiner, som inkluderer god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon) og riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • kjenner til atypiske symptomer hos eldre (se nedenfor)

Ansatte som har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon følger rådene gitt i Testkriterier. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer. Ansatte i risikogrupper bør forholde seg til rådene gitt i Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19.

Andre generelle smittevernråd til ansatte:

 • Legg til rette for aktivitet og sosial omgang i små faste grupper i samlokaliserte omsorgsboliger. Dersom alle tjenestemottakerne er vaksinert er faste grupper mindre viktig, men rådet om 1 meter avstand bør fortsatt følges.
 • Bistå tjenestemottakere som har behov for hjelp med sosiale medier og videokommunikasjon.

Årvåkenhet for symptomer på covid-19

Tidlig identifisering av ansatte og tjenestemottakere med symptomer på covid-19 er essensielt for å hindre smittespredning i helse- og omsorgstjenesten. Årvåkenhet for symptomer og rask testing er viktig.

Det er stor variasjon i tjenestemottakernes helsetilstand. Mange vil utvikle de vanligste symptomene på covid-19. Hos eldre bør en også være oppmerksom på atypiske symptomer (nyoppståtte eller forverring) som eksempelvis delirium (endret bevissthet, mental endring, oppmerksomhetssvikt), forvirring, falltendens, slapphet og svakhet, generelt dårligere funksjonsnivå, vekttap eller nedsatt matlyst.

Tjenestemottakere kan ha vanskelig for å uttrykke seg. Hvis endringer i atferd eller funksjonsnivå skal oppdages raskt, er det viktig at vurderingen gjøres av ansatte med kjennskap til deres normale atferd og funksjonsnivå.

Ved symptomer bør lege kontaktes for klinisk vurdering av tjenestemottakeren og behov for testing, samt om det er behov for innleggelse.

Råd når tjenestemottaker er mistenkt med covid-19

Rådene gjelder også dersom den ansatte og/eller tjenestemottakeren er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder. 

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Behov for beskyttelsesutstyr bør vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør medisinsk munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

Råd

 • Bistå tjenestemottaker i å kontakte lege.
 • Tjenestemottaker anbefales å holde seg i sin private bolig / private boenhet i samlokalisert omsorgsbolig, inntil smittestatus er avklart.
 • Mistanke om covid-19 er indikasjon for testing for SARS-CoV-2. Det anbefales å teste eldre tjenestemottakere på vid indikasjon, siden de ofte har atypiske symptomer.
 • Hvis det påvises covid-19, endres beskyttelsesnivået som for bekreftet tilfelle.
 • Ved negativt prøvesvar anbefales det at tjenestemottaker holder seg i sin private bolig / private boenhet i samlokalisert omsorgsbolig til vedkommende er feberfri og i god allmenntilstand, eller lege vurderer annen årsak til symptomer.

Råd når tjenestemottaker er bekreftet smittet med SARS-CoV-2

Rådene gjelder også dersom den ansatte og/eller tjenestemottakeren er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

Det bør opprettes egne team av ansatte med ansvar for disse tjenestemottakerne. Rådene gjelder også:

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Ved kontakt nærmere enn 2 meter med tjenestemottaker med sannsynlig eller bekreftet covid-19, skal følgende beskyttelsesutstyr benyttes:
  • medisinsk munnbind (type II eller IIR) *
  • frakk med lange ermer 
  • hansker 
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

*Fortrinnsvis type IIR med knytebånd 

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) og hette benyttes, og alle i rommet bør ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra tjenestemottaker enn 2 meter.

Råd

Transport av tjenestemottaker som er mistenkt eller bekreftet syk med covid-19

Kun nødvendig transport, for eksempel ved sykehusinnleggelse, bør gjennomføres. Rådene gjelder også dersom tjenestemottakeren er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

 • Det må alltid informeres om symptomer og mistanke eller bekreftet covid-19 når det bestilles transport.
 • Tjenestemottakere som skal benytte transport med pasientreiser eller drosje, bør følge råd for transport.
 • For transport med ambulanse hvor kontakt nærmere enn 2 meter er nødvendig, følg råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

Hos tjenestemottakere som ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19, skal man forholde seg til alminnelige rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering, både i den private boligen og fellesarealer.

Hos tjenestemottakere som er isolert grunnet sannsynlig eller bekreftet sykdom med covid-19, anbefales følgende rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering:

 • brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin, og vaskes ved høyeste temperatur tekstilene tåler
 • overflater som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk vaskes jevnlig med vanlige rengjøringsmidler
 • følg lokale rutiner for avfall fra tjenestemottakere isolert med dråpesmitteregime, som bør være basert på forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten (lovdata.no).

Stell og transport av døde med covid-19

Ved stell av døde med bekreftet covid-19 følges ordinære rutiner for tjenestemottakere som har vært isolert med dråpesmitteregime.

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde, skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet ovenfor for bekreftet tilfelle.
 • Dersom det er lekkasje fra kroppsåpninger, bør det vurderes å bruke morsposer (likpose).
 • Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte», slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde.
 • Dersom pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr, som beskrevet ovenfor.
 • Dersom pårørende kun skal se den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. De bør da begrense kontakten med den døde.
 • Pårørende bør utføre håndhygiene når de forlater rommet og boligen.
 • Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19

Utbruddshåndtering

Følgende råd for å begrense et utbrudd, bør vurderes basert på tjenestemottakernes risiko for alvorlig forløp av covid-19, og fare for smittespredning. Vurderingen bør da inkludere vaksinasjonsstatus for ansatte og tjenestemottakere.

 • Kommunelegen skal varsles.
 • Det bør utpekes en utbruddsansvarlig i tjenesten, som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen.
 • En utbruddssituasjon kan være en psykisk belastning for de involverte. De ansatte bør derfor få tilbud om bistand fra kommunens kriseteam e.l.
 • Det bør lages en oppfølgingsplan. Den bør omhandle hvordan en skal sikre tilstrekkelig med personell og kompetanse til å ivareta tjenestemottakere, drive smittesporing og iverksette nødvendige og riktige smitteverntiltak.
 • Bekreftede tilfeller skal isoleres.
 • Nærkontakter bør identifiseres og følges opp iht. råd i avsnittet «Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter».
 • Ved fare for rask smittespredning bør det vurderes å teste alle ansatte (som ikke er i karantene) og beboere (nærkontakter og andre asymptomatiske) i berørte enheter for SARS-CoV-2 iht. regimet beskrevet for sykehjem.
 • I tillegg bør en fortsatt være årvåken for symptomer blant ansatte og beboere, for å identifisere flere/nye tilfeller tidlig.
 • Midlertidig stans av besøk og aktiviteter i fellesarealer, anbefales. I tillegg bør ledelsen gjennomgå tiltak, rutiner og organisering anbefalt ovenfor og iverksette de tiltak som ikke allerede er implementert. En kan også vurdere om ansatte bør bruke munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Når smittesituasjonen i tjenesten igjen er under kontroll, bør utvidet bruk av munnbind på ansatte og stans av besøk og aktivitetstilbud, oppheves.
 • Verktøy ved covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon (word)

Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter

Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av nærkontakter. Helse- og omsorgstjenesten i privat bolig/hjem, bør i samarbeid med kommunelegen etablere rutiner for oppfølging av ansatte og tjenestemottakere når det påvises covid-19 i denne tjenesten.

Nærkontakter blant ansatte må i tillegg til de som har pleiet den som er bekreftet smittet, eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr, inkludere de som har vært i rom hvor det ble utført en aerosolgenererende prosedyre uten å ha brukt beskyttelsesutstyr. De skal i henhold til covid-19-forskriften i karantene.

Det kan i noen tilfeller gis unntak fra karanteneplikten. Velger en å la nærkontakten arbeide, bør mulighetene for å sette inn effektive smitteverntiltak vurderes.

Råd når tjenestemottaker er definert som nærkontakt eller i innreisekarantene

Nærkontakter og personer som har oppholdt seg i «røde områder» utenfor Norge skal i 10 dagers karantene etter siste mulige smitteeksponering. Karantenen kan forkortes dersom nærkontakten har negativt prøvesvar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter den sist mulige smitteeksponeringen. Dette anses for like eller mer effektivt enn å være 10 døgn i karantene, fordi man også oppdager asymptomatiske tilfeller.

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Medisinsk munnbind på tjenestemottaker om mulig.
 • Medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ansatt ved opphold nærmere enn 2 meter dersom tjenestemottakeren ikke har på munnbind.

Råd

 • Tjenestemottaker, ev. også pårørende, må informeres om hvilke råd som gjelder for personer i karantene.
 • Følg med på om tjenestemottaker eller deres husstandsmedlemmer, utvikler symptomer på covid-19.
 • Ved symptomer på covid-19:
  • må lege kontaktes
  • tjenestemottaker isoleres og testes for SARS-CoV-2
  • ansatte følge råd som for bekreftet tilfelle

Råd ved besøk i og utenfor privat bolig

Besøksrestriksjoner i private hjem kan bare besluttes av tjenestemottakeren selv, ev. i samråd med tjenesteyterne, pårørende og/eller verge. Boenhet som tjenestemottakeren betaler husleie for (ikke egenandel som i sykehjem/institusjon) i samlokaliserte omsorgsboliger, bofelleskap eller tilsvarende, er tjenestemottakerens private hjem.

Ansatte bør bidra til at tjenestemottakere får tilpasset informasjon og nødvendig hjelp til å vurdere om omfang av besøk og sosial kontakt er iht. nasjonale og lokale smittevernråd. Tjenestemottakere kan ikke pålegges karantene etter å ha vært i en situasjon med økt smitterisiko med mindre vedkommende er definert som nærkontakt av kommunelegen (smittesporingsteam).

Under pandemien bør tjenestemottakere få informasjon om og følge råd som for befolkningen for øvrig, om transport, avstand og antall kontakter, samt hygiene og renhold. Helsedirektoratet har anbefalinger og lovkrav om hvor mange mennesker som kan samles privat. Lokale helsemyndigheter kan gi egne anbefalinger basert på smittesituasjonen i lokalsamfunnet. Dette må opplyses til tjenestemottakere. Hvis tjenestemottakeren har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør vedkommende informeres om råd og informasjon til risikogrupper og pårørende. Vurdering av individuell risiko bør gjøres i samråd med tjenestemottakerens lege. I rådene for risikogrupper finnes også anbefalinger for vaksinerte personer i risikogruppe.

Besøk kan skje i fellesarealer uavhengig av vaksinasjonsstatus. Det må være mulig å overholde gjeldende råd om avstand i fellesarealene. Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges. Hvis konkrete anbefalinger ikke foreligger, bør antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Kommunen har i henhold til smittevernloven, ansvar for å iverksette tiltak (jf. § 7-1) etter råd fra kommunelegen (jf. § 7-2), også om det er tiltak pålagt etter smittevernloven § 4-1. Vurdering av smitterisikonivå er beskrevet i:

De generelle/forebyggende tiltakene beskrevet ovenfor, gjelder ved alle smitterisikonivå. Ved økt smitterisiko i kommunen, ev. også i nabokommuner, bør en i tillegg vurdere/iverksette tiltakene nedenfor, anbefalt for det aktuelle smitterisikonivået. Dette gjelder også helsetjenester i kommuner som er nevnt i kapittel 5 i covid-19-forskriften. 

Det bør ikke iverksettes tiltak for et høyere smitterisikonivå enn det faktisk er i kommunen. Når smitterisiko i kommunen endres til et lavere nivå, bør en avslutte tiltak som kun er anbefalt på nivået en forlot.

Økende spredning (smitterisikonivå 3)

 • Gjennomgå tiltak, rutiner og organisering anbefalt ovenfor og iverksette de tiltak som ikke allerede er implementert. Det er spesielt viktig å:
  • sikre at det holdes minst 1 meters avstand til andre i alle situasjoner hvor det er mulig
  • sørge for at uvaksinerte tjenestemottakere følges opp av færrest mulig, og gjerne vaksinerte ansatte
  • sikre at uvaksinerte ansatte som besøker uvaksinerte beboere med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 har færrest mulig arbeidssteder.
  • sikre tidlig identifisering av covid-19 (årvåkenhet for symptomer (inkl. atypiske symptomer hos eldre) og rask testing, samt viktigheten av ikke å gå på jobb med symptomer
  • gi opplæring i smittevernrutiner (basale og covid-19)
 • En kan vurdere bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ansatte når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Vurderingen bør inkludere vaksinasjonsstatus blant ansatte og tjenestemottakere. Før dette innføres bør en ha klare kriterier for når tiltaket skal avsluttes, og sikre tilgang til munnbind og avfallshåndtering. Det anbefales ikke å benytte munnbind og øyebeskyttelse store deler av arbeidsdagen, kun i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Regulering av kommunale fellesarealer (beskrevet nedenfor)

Nødvendigheten av supplerende smitteverntiltak i kommunale fellesarealer, bør vurderes basert på tjenestemottakernes muligheter for etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak, og deres risiko for alvorlig forløp av covid-19, samt vaksinasjonsstatus. I tillegg bør fellesarealets utforming og størrelse tas med i vurderingen. Tjenestemottakernes medinnflytelse bør sikres etter informasjon om smitterisiko.

Endringer som bør vurderes i kommunalt fellesareal ved økt smitterisiko:

 • vær spesielt oppmerksom på å tilrettelegge for å overholde avstandsanbefalinger (oppgi maksimalt antall personer som kan være til stede i rommet samtidig, benytt avstandsmarkeringer, fjern stoler o.l.)
 • begrens tjenester som ytes av eksterne aktører, som fotterapeuter, fysioterapeuter, frisører o.l.
 • vurder behov for å begrense hyppighet av besøk og antall besøkende

Utbredt spredning (smitterisikonivå 4 og 5)

I tillegg til tiltakene beskrevet på smitterisikonivå 1 og 3 anbefales

 • medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre (ikke vurdere som på smitterisikonivå 3)

Begrunnelse for råd om bruk av munnbind og øyebeskyttelse utover basale smittevernrutiner

Munnbind vil:

 • stanse dråper fra nese og munn hos den som bruker det, og dermed beskytte andre mot smitte
 • kombinert med øyebeskyttelse hindre dråper i å komme inn via nese, munn og øyne, og dermed beskytte den som bruker det mot smitte fra andre

Det er rapportert at omtrent 30 % av de smittede med SARS-CoV-2, er uten symptomer.

Ved lav forekomst av covid-19 i samfunnet og kjent smittekilde for de fleste tilfellene (smitterisikonivå 1 og 2), er sannsynligheten for å møte en smittet person liten og sannsynligheten for å møte en smittet uten symptomer, desto mindre. Utvidet bruk av munnbind og øyebeskyttelse som et supplement til andre smitteverntiltak, er derfor ikke nødvendig.

Sannsynligheten for å møte en smittet person uten symptomer, øker med økt forekomst av covid-19 i samfunnet, og når smittekilde i liten grad er kjent. Ved økende spredning (smitterisikonivå 3), kan utvidet bruk av munnbind og øyebeskyttelse på ansatte vurderes når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre, og på smitterisikonivå 4 og 5 anbefales dette. Bruk av munnbind og øyebeskyttelse vil ikke kunne erstatte, kun supplere de andre smitteverntiltakene beskrevet.

Se også

Referanser

 1. Det er viktig å være oppmerksom på at helsepersonell og beboere kan bli definert som nærkontakter selv om de har holdt 1 meter avstand til personer som senere blir smittet med covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.
 2. Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var-prinsippet).
 3. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.

Historikk

16.03.2021: Oppdatert kapittel Utbredt spredning: presisert at det skal brukes medisinsk munnbind, og lagt at tiltak gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

24.02.2021: Det er gjort noen endringer med henblikk på at en del tjenestemottakere i risikogrupper nå er vaksiner, men generelt anbefales fortsatt at ansatte som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder følger de samme rådene som uvaksinerte ansatte.

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

29.01.2021: Lagt til verktøy (wordfil) til benyttelse ved utbrudd av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon.

Karantene, som skal vare i 10 døgn etter siste smitteeksponering, kan nå forkortes dersom nærkontakten har negativt prøvesvar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Dette anses for likeverdig eller mer effektivt enn å være 10 døgn i karantene, fordi man også oppdager asymptomatiske tilfeller.

27.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

05.01.2021: Viktigheten av at renholdspersonell får opplæring i smittevernrutiner er presisert. I tillegg er det spesifisert at rådene for bruk av beskyttelsesutstyr bør følges også etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19, inntil mer kunnskap om immunitet og smittespredning foreligger.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Råd når tjenestemottaker er bekreftet smittet med SARS-CoV-2.

19.12.2020: 
Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind. Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

11.12.2020: Det er gjort språklig endringer for å fremheve rådene som har påvirket introduksjon av og smitte i tjenesten, som økt oppmerksomhet på symptomer, rask testing og fokus på å holde avstand. Råd til ansatte og tjenestemottakere som har vært i «gule områder», er fjernet. Det er også inkludert et avsnitt om utbruddshåndtering. Noen av rådene ved regulering av kommunale fellesarealer ved økt smitterisiko i samfunnet, og erstattet av en henvisning til «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».

09.10.2020: Rådene inkluderer nå helse- og omsorgstjenester i private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og tilsvarende i tillegg til private boliger. Boformer som organisatorisk ligner sykehjem, men har annet lov- og planverk, henvises ikke lenger til kapitlet med råd til sykehjem. Anbefalingen om kommunalt smittevernteam er fjernet. Besøksrådene er tydeliggjort og det inkludert at tjenestemottaker bør informeres om gjeldende råd om besøk og sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. I tillegg er det beskrevet forsterkede smitteverntiltak, som ledelsen for tjenesten i samråd med kommunelegen, bør vurdere å iverksette f.eks. når smittesituasjonen i kommunen er uavklart.

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

14.08.2020: Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid.

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos pasienter/brukere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

06.07.2020: Lagt til kort presisering i råd når det er bekreftet smitte, samt oppdatert lenker slik at de peker direkte til aktuelt avsnitt (med anker). 

03.07.2020: Oppdaterte råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for de ulike kategoriene av pasienter/brukere, samt enkelt språklige endringer i teksten.

19.6.2020: Omstrukturering av rådene. Oppdatering i henhold til nye definisjoner av nærkontakter. Anbefaling for opprettelse av kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt. Anbefaling for årvåkenhet for symptomer hos eldre med atypisk symptombilde.

27.05.20: Oppdatert besøksråd.

08.05.20: Regler om karantene endret fra 14 til 10 dager. Teksten oppdatert. 

17.04.2020: Oppdaterte generelle smittevernråd og anbefaling for besøk.

13.4.2020: I avsnittet om opphevelse av isolasjon er kulepunktet strøket og det vises bare til kapittel Opphevelse av isolasjon.

13.04.2020: I avsnittet om beskyttelsesutstyr ved påvist covid-19 er ordlyden for bruk av beskyttelsesutstyr redigert slik at den er den samme som i andre kapitler. Rettet fra: "Åndedrettsvern (FFP3) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.  Om FFP3 masker ikke er tilgjengelig, kan FFP2 masker benyttes" til: "Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer".

I avsnittene om råd i forbindelse med pasienter/brukere uten kjent eksponering eller smitte er følgende presisjon lagt til: "Lege må vurdere hvilke pasienter/brukere som eventuelt oppfyller kriteriene for testing, og som skal prøvetas."

10.4.2020: Redigert/rykket inn siste  kulepunkter under "råd til ansatte hos pasienter/brukere i hjemmekarantene grunnet nærkontakt eller utenlandsreise siste 14 dager".

8.4.2020: Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

03.04.2020: Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"

28.3.2020: Satt inn avsnitt om kontaktsporing og lenke til materiale.

23.03.2020: Tatt bort at pasienter som er prøvetatt for covid-19 er isolert i hjemmet. Isolasjon gjelder for pasienter med påvist covid-19.

21.03.2020: Fjernet lenk til You Tube: Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19, da filmen er fjernet fra You Tube

17.03.2020: Flere språklige endringer, samt at det er lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise.

12.03.2020: Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr

Innhold på denne siden