Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Publisert Oppdatert

Tjenestemottakere av helse- og omsorgstjenester må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra tjenestemottakerne og husstandsmedlemmer.

Tjenestemottakere av helse- og omsorgstjenester må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra tjenestemottakerne og husstandsmedlemmer.


Smittevernrådene nedenfor skal redusere risikoen mest mulig for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med SARS-CoV-2.

Smitterisiko i den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil påvirkes av forekomsten av covid-19 i lokalsamfunnet (kommunen ev. også nabokommuner), men kan også påvirkes ved smitte i andre deler av tjenesten. I noen situasjoner anbefaler derfor Folkehelseinstituttet at de lokale myndighetene med ansvar for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vurderer ytterligere smitteverntiltak. Dette er beskrevet nederst på denne siden. 

Når smittesituasjonen igjen er under kontroll, bør forsterkede smitteverntiltak oppheves, mens de øvrige smittevernrådene fortsatt bør følges.

Ledelsens ansvar

Ledelsen bør ha en oppdatert lokal smittevernplan i samsvar med kommunens planverk for covid-19-pandemien. For å forebygge smitte med SARS-CoV-2, bør ledelsen gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering anbefalt nedenfor.

Smittevernkontakt

Ledelsen bør utpeke en lokal smittevernkontakt som bør:

 • bidra med å organisere opplæring til ansatte i basale smittevernrutiner, lokale infeksjonskontrollrutiner og smittevernrutiner i forbindelse med covid-19, gjerne ved å benytte undervisning- og informasjonsmateriale fra Folkehelseinstituttet
 • sørge for informasjon til tjenestemottakere og pårørende om hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot covid-19
 • regelmessig undersøke etterlevelse og gi tilbakemelding til ansatte om hoste- og håndhygiene, samt bruk av beskyttelsesutstyr
 • gi informasjon til ledelsen om eventuelle mangler med hensyn til smittevernressurser- og utstyr som for eksempel hånddesinfeksjonsmiddel

Opplæring

 • Tjenesten bør ha et system som sikrer at alle ansatte, inkl. nyansatte, vikarer og studenter får kjennskap til basale smittevernrutiner og covid-19-rådene.
 • Alle ansatte som har nær kontakt med tjenestemottakere, bør gis opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Dette omfatter når det bør benyttes, hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning. Det anbefales at ansatte, inkludert vikarer og studenter, øver på bruk av beskyttelsesutstyr, også før påvisning eller utbrudd av covid-19
 • Ledelsen bør sikre at smittevernråd for avholdelse av kurs og møter følges i tjenesten.
 • Ledelsen bør i samråd med kommunen, sikre at tjenestemottakere får tilpasset informasjon og nødvendig bistand til å vurdere omfang av besøk og sosial kontakt i og utenfor hjemmet, basert på den lokale smittesituasjonen. Dette kan være spesielt viktig for tjenestemottakere i samlokaliserte omsorgsboliger, jf. Helsedirektoratets anbefaling for besøk og sosial kontakt i omsorgsboliger. Informasjon som gir tjenestemottaker mulighet for et opplyst valg vedrørende besøk er beskrevet i avsnittet «Råd ved besøk i og utenfor privat bolig».

Organisering

 • Ansatte bør ha færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett, for å redusere risikoen for smitte mellom disse.
 • Ansatte bør jobbe i små, faste team (arbeidskohorter) som følger opp definerte tjenestemottakere, og rotasjon av personale bør unngås.
 • Tjenestemottakere som er i karantene eller hjemmeisolert på grunn av covid-19, bør besøkes på slutten av vakten dersom det er medisinsk forsvarlig og egne team ikke er mulig.
 • Det bør holdes oversikt over hvilke ansatte som besøker hvilke tjenestemottakere for eventuell senere smittesporing.
 • Fellesarealer i omsorgsboliger bør tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre og utføre håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).
 • Det bør sørges for daglig rengjøring av oppholdsrom for ansatte og fellesrom for tjenestemottakere (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. Husk også mobiltelefoner, tastaturer o.l.
 • Det bør tilses at det er tilgjengelig rengjøringsmidler og annet utstyr for renhold av den enkeltes private boenhet i samlokaliserte omsorgsboliger.

Nærkontakter og utenlandsreise

 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkludert nyansatte og vikarer, med brukernært arbeid er definert som nærkontakt eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved opphold i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder").
 • Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært i "røde områder", omfattes av karanteneplikt.
 • Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært i "gule områder", bør så snart det er hensiktsmessig testes én gang for SARS-CoV-2, og ikke ha brukernært arbeid før negativ test foreligger.
 • For ansatte som ikke har brukernært arbeid, og som i løpet av siste 10 dager har vært i "gule områder", kan arbeidsgiver vurdere om de bør gjeninntre/tiltre i jobb uten testing.
 • Ansatte som møter definisjonen av nærkontakter, skal følges opp i tråd med gjeldende råd for dette.

Forebygging – råd til ansatte

Alle ansatte, inkludert nyansatte, vikarer og studenter:

 • må være kjent med anbefalingene for nærkontakter og utenlandsreisende (se eget avsnitt ovenfor)
 • i risikogrupper bør forholde seg til rådene gitt her
 • må holde seg hjemme dersom de har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv milde symptomer) eller andre symptomer forenlig med covid-19, og testes snarest mulig
 • som får symptomer på jobb, skal straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind
 • kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon, forutsatt at hustandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer.
 • bør holde minst 1 meters avstand1 til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig, spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt
 • bør alltid følge basale smittevernrutiner, inkludert god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon)
 • gjøre en vurdering av om mat og lignende til tjenestemottakere kan leveres til døren, dersom det ikke er behov for medisinsk oppfølging eller praktisk bistand
 • bistå tjenestemottakere som har behov for hjelp med sosiale medier og videokommunikasjon
 • bør i samlokaliserte omsorgsboliger legge til rette for aktivitet og sosial omgang i små faste grupper

1 Det er viktig å være oppmerksom på at ansatte og tjenestemottakere kan bli definert som nærkontakt selv om de har holdt minst 1 meters avstand til personer som senere får bekreftet covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.

Råd ved besøk i og utenfor privat bolig

Besøksrestriksjoner i private hjem kan bare besluttes av tjenestemottakeren selv, ev. i samråd med tjenesteyterne, pårørende og/eller verge. Boenhet som tjenestemottakeren betaler husleie for (ikke egenandel som i sykehjem/institusjon) i samlokaliserte omsorgsboliger, bofelleskap eller tilsvarende, er tjenestemottakerens private hjem.

Ansatte kan bistå med å legge til rette for besøk og sosial omgang utenfor boligen ved ønske om dette, men det er viktig at tjenestemottakeren får tilpasset informasjon og nødvendig bistand til å vurdere omfang av besøk og sosial kontakt.

Under pandemien bør tjenestemottakeren få informasjon om og følge råd som for befolkningen for øvrig.

Følgende tre grunnleggende råd, bør følges av både tjenestemottaker og besøkende:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Ha god hoste- og håndhygiene.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre.

Helsedirektoratet har anbefalinger og lovkrav om hvor mange mennesker som kan samles privat. Lokale helsemyndigheter kan gi egne anbefalinger basert på smittesituasjonen i lokalsamfunnet. Dette må opplyses til tjenestemottakerne. Basert på en vurdering av om tjenestemottaker tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, bør vedkommende informeres om gjeldende råd om sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. Vurdering av individuell risiko bør gjøres i samråd med tjenestemottakerens lege.

Besøks- og oppholdsrestriksjoner i kommunalt fellesareal i tilknytning til boenheter i samlokaliserte omsorgsbolig, bofellesskap og tilsvarende, kan gjennomføres ved behov, se avsnitt om forsterkede tiltak nederst. Det bør under pandemien vurderes å begrense opphold for besøkende i slike arealer, slik at fellesarealet forbeholdes beboerne. Nødvendig adkomst til tjenestemottakerens private hjem gjennom felles gang/korridor kan ikke hindres.

Identifisering av symptomer på covid-19

Det er viktig at ansatte i helse- og omsorgstjenesten er årvåkne med tanke på symptomer hos tjenestemottakere. Ved kontakt med tjenestemottakere, som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på symptomer på covid-19. Dette gjelder også ved reise til områder utenom Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt.

Det er stor variasjon i tjenestemottakernes helsetilstand. Mange vil utvikle de vanligste symptomene på covid-19. Hos eldre bør en også være spesielt oppmerksom på atypiske symptomer (nyoppståtte eller forverring) som eksempelvis delirium (endret bevissthet, mental endring, oppmerksomhetssvikt), forvirring, falltendens, slapphet og svakhet, generelt dårligere funksjonsnivå, vekttap eller nedsatt matlyst. Tjenestemottakere kan ha vanskelig for å uttrykke seg. Hvis endringer i atferd eller funksjonsnivå skal oppdages raskt, er det viktig at vurderingen gjøres av ansatte med kjennskap til deres normale atferd og funksjonsnivå.

Ved symptomer bør lege kontaktes for klinisk vurdering av tjenestemottakeren og behov for testing, samt om det er behov for innleggelse.

Råd når tjenestemottaker er mistenkt med covid-19

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Behov for beskyttelsesutstyr bør vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke.
 • Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

Råd

 • Bistå tjenestemottakeren i å kontakte lege.
 • Tjenestemottaker anbefales å holde seg i sin private bolig / private boenhet i samlokalisert omsorgsbolig inntil smittestatus er avklart.
 • Mistanke om covid-19 er indikasjon for testing for SARS-CoV-2. Det anbefales ekstra oppmerksomhet på eldre og tjenestemottakere som ikke kan redegjøre for symptomer.
 • Hvis det påvises covid-19, endres beskyttelsesnivået som for bekreftet tilfelle.
 • Ved negativt prøvesvar anbefales at tjenestemottakeren holder seg i sin private bolig / private boenhet i samlokalisert omsorgsbolig til vedkommende er feberfri og i god allmenntilstand, eller lege vurderer annen årsak til symptomer.

Råd når tjenestemottaker er bekreftet med covid-19

Det bør opprettes egne team av ansatte med ansvar for tjenestemottakere med covid-19. Rådene gjelder også:

 • når tjenestemottakeren er definert som nærkontakt i undergruppen «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt» med en person som er bekreftet syk med covid-19. Dette er fordi anbefalingene følger høyeste risikokategori i husstanden.
 • når tjenestemottakeren er sannsynlig tilfelle
 • når tjenestemottakeren er asymptomatisk, men likevel er testet og har fått bekreftet covid-19

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Ved undersøkelse, behandling, stell, pleie og nær kontakt (nærmere enn 2 meter2) med tjenestemottakere med sannsynlig eller bekreftet covid-19, skal følgende beskyttelsesutstyr benyttes:
  • kirurgisk munnbind (type II eller IIR) 
  • frakk med lange ermer 
  • hansker 
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) og hette benyttes, og alle i rommet bør ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra tjenestemottakere enn 2 meter.

2 Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var).

Råd

 • Ta på beskyttelsesutstyr innenfor døren til tjenestemottakeren, ev. før en går inn i boenhet i samlokalisert omsorgsbolig.
 • Følg med på utvikling av symptomer hos tjenestemottakeren. Ved forverring må det vurderes om lege bør kontaktes. Helsedirektoratets har utarbiedet en anbefaling om klinisk observasjon og håndtering av tjenestemottaker med covid-19.
 • Tjenestemottakeren og eventuelle pårørende må informeres om hvilke råd som gjelder for hjemmeisolering.

Råd når tjenestemottaker er definert som nærkontakt eller i innreisekarantene

Nærkontakter og personer som har oppholdt seg i «røde områder» utenfor Norge skal i 10 dagers karantene etter siste mulige eksponering.

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.
 • Munnbind på tjenestemottaker om mulig.
 • Munnbind og øyebeskyttelse på ansatt ved opphold nærmere enn 2 meter dersom tjenestemottakeren ikke har på munnbind.

Råd

 • Tjenestemottakeren og eventuelle pårørende må informeres om hvilke råd som gjelder for personer i karantene.
 • Følg med på om tjenestemottakeren eller deres husstandsmedlemmer, utvikler symptomer på covid-19.
 • Ved symptomer på covid-19:
  • må lege kontaktes
  • tjenestemottakeren isoleres og testes for SARS-CoV-2
  • ansatte følge råd som for bekreftet tilfelle

Råd for øvrige tjenestemottakere

Beskyttelse

 • Basale smittevernrutiner bør alltid følges.

Sannsynligheten for at friske personer skal utgjøre en smitterisiko anses som liten, dersom en følger basale smittevernrutiner.

Transport av tjenestemottaker som er mistenkt eller bekreftet syk med covid-19

Det anbefales kun nødvendig transport, for eksempel til fastlegebesøk eller ved sykehusinnleggelse.

 • Det må alltid informeres om symptomer og mistanke eller bekreftet covid-19 når det bestilles transport.
 • Tjenestemottakere som er mistenkt eller bekreftet med covid-19, bør ha på munnbind under transport (det samme gjelder ledsager). For transport med pasientreiser eller drosje hvor det ikke er mulig å sette munnbind på tjenestemottaker finnes det egne råd for beskyttelse under transport.
 • For transport med ambulanse hvor det kreves nærkontakt (nærmere enn 2 meter) følges råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

Hos tjenestemottakere som ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19, skal man forholde seg til alminnelige rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering, både i den private boligen og fellesarealer.

I hjemmene til tjenestemottakere som er isolert grunnet sannsynlig eller bekreftet sykdom med covid-19, hvor helsetjenesten bistår med renhold og avfallshåndtering, anbefales følgende:

 • Ved vask av brukte tekstiler og sengetøy, legges dette rett i vaskemaskin og vaskes på så høy temperatur som tekstilene tåler.
 • Ved rengjøring utføres grundig vask av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.

Ved avfallshåndtering henvises til lokale rutiner for avfall fra tjenestemottakere isolert med dråpesmitteregime. De lokale rutinene bør være basert på Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten (lovdata.no).

Stell og transport av døde med covid-19

Ved stell av døde med bekreftet covid-19 følges ordinære rutiner for tjenestemottakere som har vært isolert med dråpesmitteregime.

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde, skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet ovenfor for bekreftet tilfelle.
 • Dersom det er lekkasje fra kroppsåpninger, bør det vurderes å bruke morsposer (likpose).
 • Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte», slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde.
 • Dersom pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr, som beskrevet ovenfor.
 • Dersom pårørende kun skal se den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. De bør da begrense kontakten med den døde.
 • Pårørende bør utføre håndhygiene når de forlater rommet og boligen.

Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter

Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av nærkontakter. Helse- og omsorgstjenesten bør i samarbeid med kommunelegen etablere rutiner for oppfølging av ansatte og tjenestemottakere når det påvises covid-19 hos en tjenestemottaker eller ansatt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Nærkontakter blant ansatte må i tillegg til de som har pleiet den som er bekreftet smittet, eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr, inkludere de som har vært i rom hvor det ble utført en aerosolgenererende prosedyre uten å ha brukt beskyttelsesutstyr. De skal i henhold til covid-19-forskriften i karantene.

Det kan i noen tilfeller gis unntak fra karanteneplikten. Velger en å la nærkontakten arbeide, bør mulighetene for å sette inn effektive smitteverntiltak vurderes.

Forsterkede smitteverntiltak

Det er kommunelegen og kommuneledelsen, ofte i samråd med Folkehelseinstituttet, som beslutter hvilke epidemiologiske situasjoner som gjør at forsterkede tiltak bør vurderes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Slike tiltak bør også vurderes i uavklarte situasjoner etter at minst ett tilfelle av covid-19 er bekreftet i denne tjenesten. Kommunens vurderinger av hvilke råd som bør iverksettes i fellesarealer i omsorgsboliger, bør baseres på tjenestemottakernes etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak og deres risiko for alvorlig forløp. Vurderingskriterier er nærmere beskrevet i "Håndbok for kommuneleger". Når smittesituasjonen igjen er under kontroll, bør forsterkede smitteverntiltak oppheves.

Tiltak som bør vurderes i perioden fram til situasjonen er avklart:

 • om ansatte ved all kontakt nærmere enn 1 meter3 med andre ansatte og beboere, skal benytte munnbind
 • endring i rutiner i kommunalt fellesareal i omsorgsboliger:
  • være spesielt oppmerksom på og tilrettelegge for å holde avstand i fellesarealene
  • begrense måltider og aktiviteter med andre tilknyttet omsorgsboligen
  • vurdere hyppighet av besøk og antall besøkende
  • begrense tjenester som ytes av eksterne aktører, som fotterapeuter, fysioterapeuter, støttekontakt, frisører og frivillige m.m.
 • gi utdypende råd til tjenestemottakeren, pårørende og/eller verge basert på individuell risiko for alvorlig forløp av covid-19, og risiko for smittespredning i omsorgsboligen. Tiltak som bør vurderes:
  • å begrense antall besøkende og hyppighet av besøk (nasjonale/lokale lovkrav må følges)
  • å begrense aktiviteter og sosial omgang utenfor egen bolig
  • å handle på nett
  • å holde kontakten med venner og familie gjennom sosiale medier og videokommunikasjon

3 Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. 

Se også

Referanser

 1. Det er viktig å være oppmerksom på at helsepersonell og beboere kan bli definert som nærkontakter selv om de har holdt 1 meter avstand til personer som senere blir smittet med covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.
 2. Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var-prinsippet).
 3. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.

Historikk

09.10.2020: Rådene inkluderer nå helse- og omsorgstjenester i private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og tilsvarende i tillegg til private boliger. Boformer som organisatorisk ligner sykehjem, men har annet lov- og planverk, henvises ikke lenger til kapitlet med råd til sykehjem. Anbefalingen om kommunalt smittevernteam er fjernet. Besøksrådene er tydeliggjort og det inkludert at tjenestemottaker bør informeres om gjeldende råd om besøk og sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. I tillegg er det beskrevet forsterkede smitteverntiltak, som ledelsen for tjenesten i samråd med kommunelegen, bør vurdere å iverksette f.eks. når smittesituasjonen i kommunen er uavklart.

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

14.08.2020: Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid.

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos pasienter/brukere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

06.07.2020: Lagt til kort presisering i råd når det er bekreftet smitte, samt oppdatert lenker slik at de peker direkte til aktuelt avsnitt (med anker). 

03.07.2020: Oppdaterte råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for de ulike kategoriene av pasienter/brukere, samt enkelt språklige endringer i teksten.

19.6.2020: Omstrukturering av rådene. Oppdatering i henhold til nye definisjoner av nærkontakter. Anbefaling for opprettelse av kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt. Anbefaling for årvåkenhet for symptomer hos eldre med atypisk symptombilde.

27.05.20: Oppdatert besøksråd.

08.05.20: Regler om karantene endret fra 14 til 10 dager. Teksten oppdatert. 

17.04.2020: Oppdaterte generelle smittevernråd og anbefaling for besøk.

13.4.2020: I avsnittet om opphevelse av isolasjon er kulepunktet strøket og det vises bare til kapittel Opphevelse av isolasjon.

13.04.2020: I avsnittet om beskyttelsesutstyr ved påvist covid-19 er ordlyden for bruk av beskyttelsesutstyr redigert slik at den er den samme som i andre kapitler. Rettet fra: "Åndedrettsvern (FFP3) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.  Om FFP3 masker ikke er tilgjengelig, kan FFP2 masker benyttes" til: "Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer".

I avsnittene om råd i forbindelse med pasienter/brukere uten kjent eksponering eller smitte er følgende presisjon lagt til: "Lege må vurdere hvilke pasienter/brukere som eventuelt oppfyller kriteriene for testing, og som skal prøvetas."

10.4.2020: Redigert/rykket inn siste  kulepunkter under "råd til ansatte hos pasienter/brukere i hjemmekarantene grunnet nærkontakt eller utenlandsreise siste 14 dager".

8.4.2020: Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

03.04.2020: Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"

28.3.2020: Satt inn avsnitt om kontaktsporing og lenke til materiale.

23.03.2020: Tatt bort at pasienter som er prøvetatt for covid-19 er isolert i hjemmet. Isolasjon gjelder for pasienter med påvist covid-19.

21.03.2020: Fjernet lenk til You Tube: Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19, da filmen er fjernet fra You Tube

17.03.2020: Flere språklige endringer, samt at det er lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise.

12.03.2020: Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr

Innhold på denne siden