Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tannhelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tannhelsetjenesten

Råd til tannhelsetjenesten

For å forsinke spredningen av omikronvarianten, redusere press på helse- og omsorgstjenesten og opprettholde normal drift innføres det ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten.

For å forsinke spredningen av omikronvarianten, redusere press på helse- og omsorgstjenesten og opprettholde normal drift innføres det ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten.


Innhold på denne siden

Regjeringen endret nasjonale tiltak og TISK strategien den 13.1.22, mer informasjon her: Regjeringen letter på tiltakene og Endringer i TISK-strategien

I henhold til covid-19-forskriften er det nå samme regler for isolasjonstid og karantene uavhengig av virusvariant. Personer som har fått påvist koronaviruset skal i isolasjon, følg råd Til deg som må i isolasjon. 

Personer som er definert som husstandsmedlemer/tilsvarende nære nærkontakter skal i karantene og følge råd til deg som er nærkontakt. Karanteneplikt utgår for øvrige nærkontakter mot anbefalt testing.

Avstand på minst en meter er gjeninnført, og det er anbefalt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Dette gjelder for ansatte med kontakt seg imellom og kontakt med pasienter/brukere og ledsagere.

I kommunelegehåndboka gis anbefalinger til kommunene om lokale tiltak tilpasset deres situasjon.

Forsterkede smitteverntiltak, som er beskrevet nedenfor, er anbefalt å implementere ved økt smittepress i kommunen uavhengig av virusvariant.

Omikronvarianten dominerer i Norge, har betydelig større spredningsevner enn forrige variant, men vaksine beskytter mot alvorlig sykdomsforløp også for omikronvarianten.

Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot covid-19 og det er tilbud om oppfriskningsdose for utvalgte grupper. Vaksine gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19. Mer om beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått covid-19 finnes her:

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isoleres i henhold til covid-19-forskriften §7.

Lokale myndigheter skal ha beredskap for å kunne ta i bruk ytterligere råd og tiltak ved økende smitte i befolkningen. 

Ansvarlig/leder for tannklinikk/virksomhet har følgende oppgaver

 • Sikre at virksomheter har skriftlige, oppdaterte og implementerte smittevernrutiner iht. internkontrollforskriften og Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis (2018 PDF) 
 • Sikre at alle får opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr
 • Sikre at alle ansatte har fått og får tilbud om koronavaksine (inkludert oppfriskningsdose) og influensavaksine, se også: Informasjon om vaksinasjon med oppfriskningsdose til helsepersonell
 • Gjennomføre risikovurdering i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte, slik at en eventuelt kan sette i verk tiltak ovenfor uvaksinerte ansatte.
 • Sikre at det foreligger rutiner for at ansatte holder seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og at ansatte er kjent med dette rådet.
 • Sikre å ha skriftlige rutiner for akutt behandling av pasienter med luftveissymptomer.
 • Beslutte om og eventuelt hvilke smitteverntiltak som skal iverksettes ved økende smitte
 • Gjennomgå regelmessig planverk for beredskap ved økende smitterisiko.
 • Tilrettelegge for testing for SARS-CoV-2 i henhold til Råd om testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester
 • Tilrettelegge for selvtesting blant ansatte hjemme, slik at terskelen for testing blir lavere.
 • Tilrettelegge, hvis mulig, for at ansatte med positiv selvtest får bekreftet denne med PCR.
 • Ha etablert rutiner for oppfølging av ansatte/behandlere som er definert som nærkontakter, inkludert særskilt unntak fra karantene.

Generelle smitteverntiltak

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Test deg ved luftveissymptomer uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Utfør håndhygiene ved ankomst og når du forlater tannklinikk/tannteknisk laboratorium.

Råd til ansatte i tannklinikk og tanntekniske laboratorier

Håndtering av pasienter

 • Det er nasjonal anbefaling om at pasienter og ledsagere bruker munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, der det er mulig.
 • Så langt det er mulig anbefales det å legge konsultasjoner av pasienter med akutte infeksjonssymptomer på slutten av dagen.
 • Holde 1 meter avstand i venterom og andre oppholdsrom, der det er mulig
 • Pasienter med symptomer på akutt infeksjon bør holdes adskilt fra andre pasienter på venterom og ev. bruke munnbind.

Forsterket tiltak ved økt smitterisiko i kommunen

I situasjoner med økt smitterisiko er det ledelsen i den enkelte virksomhet som beslutter om og eventuelt hvilke tiltak skal iverksettes.

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge:

 • Sikre at alle ansatte har fått tilbud om korona- og influensavaksine.
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og sikre at det holdes 1 meter avstand i alle situasjoner der det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.
 • Vurdere mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper). Vurdere om ansatte ved all nær kollega- og pasientkontakt benytter munnbind og øyebeskyttelse.
 • Vurdere å etablere systemer for mer omfattende testing av ansatte/behandlere ved høy smitterisiko i samfunnet for en begrenset periode.

Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten.

Historikk

14.01.2022: Oppdatert i henhold til nye råd fra regjeringen den 13.1.22, karanteneplikt for øvrige nærkontakter utgår mot anbefalt testing.

17.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nye råd fra regjeringen den 15.12.21

08.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale råd fra regjeringen 08.12.21, samt lagt til flere vurderingspunkter under forsterket smittevernråd som 1 meters avstand, råd om bruk av munnbind og øyebeskyttelse og økt testing.

02.12.2021: Nye råd rundt omikronvarianten. Nye råd om å tilrettelegge for selvtesting blant ansatte.

01.12.2021: Karanteneplikt for nærkontakter og anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten er skrevet inn.

26.11.2021: Oppdatering av råd om testing for helsepersonell.

22.11.2021: Råd til ansatte i tanklinikk og tanntekniske laboratorier. Tatt ut: Helsepersonell som er definert som nærkontaktfølger følgende råd om testing og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte. Lagd inn: Uvaksinerte og delvaksinerte ansatte har plikt til å teste seg hvis de er definert som nærkontkt og lenke til råd om testing for ansatte og brukere av hele- og omsorgstjenesten.

15.11.2021: Lagd til igjen «Forsterket tiltak ved økt smitterisiko i kommunen». Tatt det ut om testing fra uvaksinerte og delvaksinerte da det kommer en endring, Andre småendringer.

06.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan. Mange lenker er nå oppdatert.

15.09.2021: Fjernet råd om alltid bruk av åndedrettsvern for behandlende tannhelsepersonell ved aerosolgenererende prosedyrer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

01.07.2021: Teksten er forkortet og forenklet

15.06.2021: Fjernet avsnitt om "Ansatte i risikogrupper må forholde seg til rådene i artikkelen Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19" da siden den lenket til er lagt passiv

04.06.2021: Lagt inn anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede.

21.05.2021: Lagt inn tabell for vaksinert helsepersonell

24.02.2021: Noen språklige oppdateringer, samt lagt inn et oppdatert skjema for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk.

19.02.2021: Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet er beskrevet, og råd ved utenlandsreise til «gule områder» fjernet.

05.02.2021: Nytt avsnitt lagt inn "Den engelske varianten av SARS-CoV-2", blant annet med lenker til undervisning.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

29.10.2020:
Nytt avsnitt om barn og unge under «Vurderinger av pasienter». Det presiseres at barn og unge må sikres nødvendig og lovpålagt oppfølging i tannhelsetjenesten. Det gjelder også barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, hvis allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet.

22.09.2020: Det er tydeliggjort hvilke råd som gjelder ledelse, ansatte og pasienter. Det pekes på behovet for å gjennomgå anbefalte tiltak, rutiner og organisering og iverksette endring hvis svakheter identifiseres, og muligheten for at ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten kan bli innført lokalt ved behov.

20.08.2020: Oppdatert pdf-dokumentet som det lenkes til under "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken"

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

26.05.2020: Det er spesifisert hvilket beskyttelsesutstyr tannhelsepersonell bør benytte, og færre begrensinger med hensyn til aerosolgenererende prosedyrer, ved behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19.

20.04.2020: Siden er oppdatert med råd tilpasset normal drift. Det er også lagt inn egne råd til tannteknikere. I tillegg til ulike oppdateringer, for å sikre at råd harmoniserer med andre råd i veilederen.