Hopp til innhold

Råd til sykehjem under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Rådene på denne siden er et supplement til lokale infeksjonskontrollprogram og annet gjeldene plan- og regelverk. De kan også være aktuelle for boformer med organisering tilsvarende sykehjem (f.eks. omsorgsboliger), selv om boformen er regulert av annet plan- og regelverk.

Rådene på denne siden er et supplement til lokale infeksjonskontrollprogram og annet gjeldene plan- og regelverk. De kan også være aktuelle for boformer med organisering tilsvarende sykehjem (f.eks. omsorgsboliger), selv om boformen er regulert av annet plan- og regelverk.


SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) kan gi sykdommen covid-19. I sykehjem er det mange beboere med risikofaktorer for alvorlig sykdom og død av covid-19. Faren for smittespredning er også stor i sykehjem hvor mange bor tett, og en betydelig andel av beboerne har vanskelig for å følge anbefalte smitteverntiltak. Det er derfor viktig å beskytte beboerne mot smitte. Ansatte må også beskyttes mot smitte.

Smittevernrådene nedenfor skal redusere risikoen mest mulig for at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i sykehjem, uten å begrense beboernes liv mer enn nødvendig. For å forebygge covid-19 bør sykehjem gjennomgå de anbefalte tiltak, rutiner og organisering, og iverksette endring hvis svakheter identifiseres. 

Forekomsten av covid-19 vil variere over tid, og det kan være betydelige forskjeller i forekomst ulike steder i Norge. Smitterisiko i sykehjem vil påvirkes av forekomsten av covid-19 i lokalsamfunnet (kommunen evt. også nabokommunen), men kan også påvirkes ved smitte i andre deler av helse- og omsorgstjenesten. Under covid-19-pandemien har det vært flere utbrudd med alvorlige konsekvenser i sykehjem. I noen situasjoner anbefaler derfor Folkehelseinstituttet at de lokale myndighetene med ansvar for sykehjemmene, vurderer ytterligere smitteverntiltak. Dette er beskrevet nederst i artikkelen. 

Sykehjemledelsens ansvar

Alle helseinstitusjoner er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram. Ledelsen i sykehjemmet bør sørge for at dette er oppdatert og kjent for alle ansatte. 

Smittevernkontakt

Det anbefales at ledelsen ved sykehjemmet utpeker én smittevernkontakt ved institusjonen, dersom det ikke allerede er gjort. Opplæring av smittevernkontakten bør gis av et kommunalt team med god smittevernkompetanse. Smittevernkontakten i institusjonen bør:

 • bidra med å organisere opplæring til ansatte i basale smittevernrutiner, lokalt infeksjonskontrollprogram og smittevernrutiner i forbindelse med covid-19, gjerne ved å benytte undervisnings- og informasjonsmateriell fra Folkehelseinstituttet
 • sørge for informasjon til beboere og pårørende om hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot covid-19
 • regelmessig undersøke etterlevelse og gi tilbakemelding til ansatte om hoste- og håndhygiene, samt bruk av beskyttelsesutstyr
 • gi informasjon til ledelse om eventuelle mangler med hensyn til smittevernressurser og -utstyr, som for eksempel hånddesinfeksjonsmiddel og -såpe

Organisering

 • Ansatte bør ha færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett, for å redusere risikoen for smitte mellom disse.
 • Ansatte bør arbeide i små faste team (arbeidskohorter) som følger opp definerte beboere, og rotasjon av personale bør unngås.
 • Fellesrom (f.eks. kantine og vaktrom) bør tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters1 (se nedenfor) avstand til andre.
 • Det bør legges til rette for besøk, og Smittevernråd ved besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner i primærhelsetjenesten bør følges.
 • Smittevernråd for avholdelse av kurs og møter er beskrevet her.

Nærkontakter og utenlandsreise

 • Ledelsen ved sykehjemmet bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkludert nyansatte og vikarer, med beboernært arbeid er definert som nærkontakt eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved opphold i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder").
 • Ansatte som i løpet av siste 10 dger har vært i "røde områder", omfattes av karanteneplikt
 • Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært i "gule områder", bør så snart det er hensiktsmessig testes én gang for SARS-CoV-2, og ikke ha beboernært arbeid før negativ test foreligger. 
 • For ansatte som ikke har beboernært arbeid, og som i løpet av siste 10 dager har vært i "gule områder", kan arbeidsgiver vurdere om de bør gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. 
 • Ansatte som møter definisjonen av nærkontakter, skal følges opp i tråd med råd gitt her

Forebygging – generelle smittevernråd

 • Ansatte, inkludert nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør informere arbeidsgiver før de gjeninntrer/tiltrer i jobb. 
 • Ansatte i risikogrupper bør forholde seg til de råd som finnes her.
 • Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19 (selv ved milde symptomer), og testes snarest mulig. Husk å informere vikarer, studenter og nyansatte om dette. 
 • Får ansatte symptomer på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere enn 2 meter1(se nedenfor), bør de ha på munnbind. 
 • Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte da følger med på egne symptomer. 
 • Både ansatte og beboere bør holde minst 1 meters1 (se nedenfor) avstand til hverandre, og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt. 
 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges, og det bør legges til rette for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).
 • Alle ansatte som har nær kontakt med beboere, skal gis opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter når det bør benyttes, hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning. Det anbefales at ansatte, inkludert ekstravakter og studenter, øver på bruk av beskyttelsesutstyr også før påvisning eller utbrudd av covid-19.
 • Daglig rengjøring (med vanlige regjøringsmidler), spesielt av overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak og lignende, vil forebygge smittespredning. Husk også mobiltelefoner, tastaturer og lignende. 
 • All form for buffetservering bør unngås. 
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte. 

1 Det er viktig å være oppmerksom på at ansatte og beboere kan bli definert som nærkontakt selv om de har holdt minst 1 meters avstand til personer som senere får bekreftet covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.

Tidlig identifisering av covid-19

Tidlig identifisering av beboere med symptomer på covid-19 er essensielt for å hindre smittespredning i sykehjemmet. Årvåkenhet for symptomer er viktig. I tillegg til symptomer på akutt luftveisinfeksjon (også milde) og andre symptomer forenelige med covid-19 hos eldre, bør covid-19 også mistenkes ved atypiske symptomer (nyoppståtte eller forverring) som delirium (endret bevissthet, mental endring, oppmerksomhetssvikt), forvirring, falltendens, slapphet og svakhet, generelt dårligere funksjonsnivå, vekttap eller nedsatt matlyst.

I tillegg til atypiske symptomer, kan beboere i sykehjem ha vanskelig for å uttrykke seg. Hvis endringer skal oppdages raskt, er det viktig at symptomvurdering av beboere gjøres av helsepersonell med kjennskap til deres normale funksjonsnivå. Det anbefales å teste beboere i sykehjem for covid-19 på vid indikasjon.

En bør være spesielt oppmerksom på nye beboere og det bør vurderes om årsak til innleggelse kan være indikasjon for testing. Det oppfordres til å innhente informasjon om beboerens habituelle tilstand (f.eks. fra pårørende eller hjemmetjeneste). En kan også vurdere om andre forhold (f.eks. lokal smittespredning) tilsier at nye beboere uten symptomer på covid-19, bør testes for SARS-CoV-2. Testing kan også vurderes hvis beboere har vært utenfor sykehjemmet, i områder med lokal smittespredning. Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste asymptomatiske med tvang, jf. smittevernloven.

Ved symptomer bør lege kontaktes for klinisk vurdering av beboeren, inkludert om det er behov for sykehusinnleggelse. Ved behov for innleggelse i sykehus, kontaktes vakthavende lege og det opplyses om covid-19. For transport av pasient til sykehus se kapittelet Fastleger og legevakt.

Oppfølging av beboere med symptomer på covid-19 (mistenkte tilfeller)

Ansatte bør som alltid følge basale smittevernrutiner. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr hos ansatte som skal stelle, undersøke, behandle eller ha annen kontakt nærmere enn 2 meter2 (se nedenfor) med mistenkt tilfelle, må vurderes ut fra aktivitet og hvor sannsynlig det er at beboeren har vært eksponert for SARS-CoV-2 (inkl. smittepress i kommunen). Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes frem til prøvesvar foreligger.

Oppfølging

 • Beboeren bør plasseres på enerom, helst med eget bad og toalett. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, f.eks. demente som vandrer, bør det vurderes om kontinuerlig tilsyn (fastvakt) i rommet er mulig.
 • Beboeren bør unngå fellesarealer.
 • Beboeren bør få informasjon om viktigheten av god hoste- og håndhygiene, og personalet legge til rette for etterlevelse.
 • Beboeren bør testes for SARS-CoV-2. Prøvetaking inkl. bruk av beskyttelsesutstyr, er beskrevet her.
 • Ved positiv prøve bør rådene for bekreftet tilfelle med covid-19 følges.
 • Ved negativ prøve bør beboeren være i karantene til symptomfrihet, eller lege vurderer annen årsak til symptomer.

2Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var).

Oppfølging av beboere hvor covid-19 er bekreftet

Helsepersonell som skal stelle, undersøke, behandle eller ha annen kontakt nærmere enn 2 meter2 (se ovenfor) med beboere hvor covid-19 er bekreftet, skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:

 • kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • frakk med lange ermer
 • hansker
 • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) og hette benyttes, og alle i rommet bør ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra beboer enn 2 meter. 

Det anbefales å ha en observatør som kan gi tilbakemelding om feil under prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr. På- og avkledning av beskyttelsesutstyr bør skje i forgang til isolat. Ved bruk av enerom uten forgang, må det gjøres en vurdering av om på- og avkledning bør gjennomføres like innenfor, eller rett utenfor, døren til isolatet.

Følg lokale rutiner for isolering med dråpesmitte.

 • Hvis mulig bør en samle beboere hvor covid-19 er bekreftet i en avskjermet del av sykehjemmet, eller flytte dem til dedikerte sykehjem (kohortisolering, se nedenfor).
 • Hvis kohortisolering ikke er mulig, skal beboeren ha enerom, helst med eget bad og toalett. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, f.eks. demente som vandrer, bør det vurderes om kontinuerlig tilsyn (fastvakt) i rommet er mulig.
 • Det må tydelig markeres smitteregime på døren til isolatet.
 • Isolerte beboere skal i minst mulig grad forlate isolatet. Må de ut, skal de ha på munnbind.
 • Kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen bør ha adgang til pasientrommet, i tillegg til annet nødvendig personell.
 • Isolerte beboere må observeres, og lege kontaktes ved behov. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.
 • Varighet av isolering er beskrevet her.

Kohortisolering

Det er viktig å følge basale smittevernrutiner også ved kohortisolering, for å unngå å overføre smitte av annet agens enn SARS-CoV-2. Dette gjelder f.eks. håndhygiene, skifte av hansker og annet personlig beskyttelsesutstyr etter urene prosedyrer. Ved kohortisolering i flersengsrom, er det viktig at det ikke er flere beboere i rommet enn at de kan motta forsvarlig behandling. I tillegg til rådene om isolering ovenfor, må det ved kohortisolering:

 • være tydelige grenser mellom rene og urene områder. Hvis sykehjemmet ikke har avskjermete områder, kan midlertidige skiller (f.eks. plastvegger) settes opp
 • finnes desinfeksjonsrom/skyllerom (urent) og lagerrom (rent) nær isolatet
 • kun oppbevares utstyr som er strengt nødvendig i behandlingen i isolatet. Øvrig utstyr bør lagres i tilstøtende lagerrom, fortrinnsvis i lukkede skap. Vurder lagerkapasitet og arealer for rent/sterilt gods, medikamenter, tekstiler og medisinsk teknisk utstyr
 • urent gods bør fortrinnsvis lagres i eget avfallsrom, og transporteres i lukkede containere eller traller
 • vurderes behov for hyppigere renhold i kohortisolatet (støvforekomsten vil øke med et større antall personer i et avgrenset areal), og ansvarfordeling mellom helse- og renholdspersonell mht. renhold, må avklares
 • tilberedes medikamenter i et skjermet område av isolatet

Utbruddshåndtering

For å unngå eller begrense et utbrudd, er det viktig at rådene nedenfor iverksettes raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer.

 • Kommunelegen og Vesuv (Folkehelseinstituttet) skal varsles.
 • Det bør utpekes en utbruddsansvarlig i sykehjemmet, som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen.
 • Det bør lages en skriftlig oppfølgingsplan, inkludert for renhold.
 • Hvis første bekreftede tilfelle er en ansatt, skal vedkommende i hjemmeisolering.
 • Hvis første bekreftede tilfelle er en beboer, skal vedkommende isoleres og rådene for bekreftet tilfelle med covid-19 følges.
 • Nærkontakter bør identifiseres og følges opp iht. råd i avsnittet «Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter».
 • Alle ansatte (som ikke er i karantene) og beboere (nærkontakter og andre asymptomatiske) i berørte enheter3 (se nedenfor), bør testes for SARS-CoV-2 iht. regimet beskrevet nedenfor, for raskt å identifisere flere/nye tilfeller med covid-19. 
 • I tillegg bør en fortsatt være årvåken for symptomer, for å identifisere flere/nye tilfeller tidlig.
 • Hvis mange av de fast ansatte er hjemmeisolerte eller i karantene, bør det vurderes om de som er igjen i stedet for å ha nær kontakt med beboere, kan veilede vikarer som utfører pasientnært arbeid. Dette for å redusere risiko for at flere faste ansatte får covid-19 eller havner i karantene. 
 • Behov for forsterkede smitteverntiltak bør vurderes (se avsnittet "Forsterkede smitteverntiltak" nederst i artikkelen). 

Testregime for ansatte og beboere i berørte enheter ved bekreftet covid-19 

Ansatte (som ikke er i karantene) og beboere (nærkontakter og andre asymptomatiske) i berørte enheter3 (se nedenfor), bør testes for SARS-CoV-2 (med rt-PCR) på dag 0, og ved negativ test hver 3. dag i 10 dager etter siste positive funn. Prøvetaking inkl. bruk av beskyttelsesutstyr, er beskrevet her. Det er kun nærkontakter som skal i karantene. Vanligvis er det ikke grunnlag for å teste asymptomatiske med tvang, jf. smittevernloven.

Hvem i den berørte enheten som bør testes, må vurderes lokalt. Hvis første tilfelle bekreftes hos en beboer, bør en inkludere alle ansatte som har jobbet siste 10 dager i forkant av bekreftelsen. Hvis første tilfelle bekreftes hos en ansatt, bør en inkludere alle ansatte som har jobbet fra 48 timer før vedkommende fikk symptomer, og beboere fra 48 timer før den ansattes symptomdebut. 

3Hva som regnes som berørte enheter er avhengig av sykehjemmets utforming og organisering, og må følgelig vurderes lokalt. Hvis ansatte jobber eller beboere oppholder seg i flere enheter/avdelinger, kan enheter uten påvist smitte også anses som berørte.

Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter

Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av nærkontakter, inkludert besøkende. Sykehjemmet bør i samarbeid med kommunelegen, etablere rutiner for oppfølging av ansatte og beboere.

Alle nærkontakter (ansatte og beboere) skal i karantene. Det kan i noen tilfeller gis unntak fra karanteneplikten for ansatte. Velger en å la nærkontakten arbeide, bør en sette inn smitteverntiltak beskrevet her.

Oppfølging av beboere definert som nærkontakter

Helsepersonell som skal stelle, undersøke, behandle eller ha annen kontakt nærmere enn 2 meter med beboere definert som nærkontakter, skal følge basale smittevernrutiner og:

 • bør bruke munnbind og øyebeskyttelse

Beboere definert som nærkontakter bør:

 • plasseres på enerom, helst med eget bad og toalett
 • unngå fellesarealer
 • få informasjon om betydningen av god håndhygiene, og personalet legge til rette for etterlevelse
 • observeres med tanke på symptomer
 • testes for SARS-CoV-2 etter regimet beskrevet ovenfor
 • ved symptomer (sannsynlig tilfelle) eller positiv test, følges beboere opp iht. rådene for bekreftet tilfelle med covid-19. Nærkontakter med symptomer skal isoleres, men ikke kohortisoleres før covid-19 er bekreftet

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering ved covid-19

Rengjøring, desinfeksjon og avfallshåndtering skal skje iht. lokale rutiner og infeksjonskontrollprogram. Ved avfallshåndtering henvises til lokale rutiner for avfall fra pasient isolert med dråpesmitteregime. De lokale rutinene bør være basert på Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

SARS-CoV-2 er følsomt for høye temperaturer og kjemisk desinfeksjon. Oksidative desinfeksjonsmidler (hydrogenperoksid, pereddiksyre), klorpreparater eller alkohol >70 % bør benyttes ved covid-19. De ikke-alkoholbaserte desinfeksjonsmidlene, bør benyttes i konsentrasjonen anbefalt av leverandør. For mer informasjon henvises til Legemiddelverket.

Stell og transport av døde med bekreftet covid-19

Ved stell av døde med bekreftet covid-19, følges sykehjemmets ordinære rutiner for beboere som har vært isolert med dråpesmitteregime.

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet i avsnittet «Oppfølging av beboere hvor covid-19 er bekreftet».
 • Ved lekkasje fra kroppsåpninger bør bruk av morspose (likpose) vurderes.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde, se Smittevernråd ved besøk i  helse- og omsorgsinstitusjoner i primærhelsetjenesten.
 • Hvis pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr som for personell. Skal de kun se (ikke berøre) den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr.

Se også:

Forsterkede smitteverntiltak

Det er kommunelegen og kommuneledelsen som beslutter hvilke epidemiologiske situasjoner som danner grunnalg for når forsterkede tiltak bør vurderes i sykehjem i kommunen. Slike tiltak bør også vurderes i uavklarte situasjoner etter at minst ett tilfelle av covid-19 er bekreftet i sykehjemmet. Vurderingskriterier er beskrevet i "Håndbok for kommuneleger". Når smittesituasjonen igjen er under kontroll, bør forsterkede smitteverntiltak oppheves.

Tiltak som bør vurderes i perioden fram til situasjonen er avklart:

4Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. 

Du kan lese mer om SAR-CoV-2, covid-19 og eldre her:

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden