Hopp til innhold

Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Rådene på denne siden er et supplement til lokale infeksjonskontrollprogram og annet gjeldene plan- og regelverk.

Rådene på denne siden er et supplement til lokale infeksjonskontrollprogram og annet gjeldene plan- og regelverk.


Syke og eldre er sårbare for smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) og må beskyttes mot smitte fra andre beboere, besøkende og ansatte. Ansatte må også beskyttes mot smitte fra beboere. Smittevernrådene har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i helseinstitusjonen, uten å begrense beboernes sosiale liv mer enn nødvendig.

Forebygging – generelle smittevernråd

 • Alle helseinstitusjoner er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram. Det bør være oppdatert og kjent for alle ansatte.
 • Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv ved milde symptomer). Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, skal de ta på munnbind og straks forlate arbeidsstedet.
 • Både ansatte og beboere bør holde minst 1 meters1(se nedenfor) avstand til hverandre, og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges, og det bør legges til rette for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).
 • All form for buffetservering bør unngås.
 • Daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. og overflater, vil forebygge smittespredning. Husk også mobiltelfoner, tastaturer o.l.
 • Alt helsepersonell skal gis opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Det omfatter når det bør benyttes, hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning. Det anbefales at ansatte, inkludert ekstravakter, øver på bruk av beskyttelsesutstyr også før påvisning eller utbrudd av covid-19. Se Personlig beskyttelsesutstyr

1Det er viktig å være oppmerksom på at anbefalingen om minst 1 meters avstand innebærer at ansatte kan bli definert som nærkontakter og satt i karantene ved påvisning av covid-19, fordi et kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.

Organisering

 • Ansatte bør fortrinnsvis jobbe i én avdeling ved sykehjemmet.
 • Ansatte bør arbeide i små faste team som følger opp definerte beboere. Det bør opprettes egne team med ansatte som pleier beboere med covid-19. Rotasjon av personale bør unngås.
 • Ansatte i risikogrupper må forholde seg til de råd som ligger her.
 • Ideelt sett bør en samle beboere med covid-19 i en avskjermet del av sykehjemmet, eventuelt flytte dem til dedikerte sykehjem (kohortisolering).
 • Fellesrom (f.eks. kantine og vaktrom) må tilrettelegges, slik at det er mulig å holde minst 1 meters1 avstand til andre.
 • Såfremt smittevernråd kan overholdes bør det legges til rette for besøk av pårørende, se avsnittet "Smittevernråd ved besøk".
 • Pårørende bør informeres dersom det påvises covid-19 i sykehjemmet. Også om hvordan praktiske gjøremål som for eksempel klesvask håndteres ved besøksrestriksjoner og eventuell smitte.
 • Sykehjem kan ta imot gaver fra pårørende.

Se også:

Kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt

Kommunene må sikre at infeksjonskontrollprogram er etablert, og ledere i sykehjem sørge for at dette er implementert i den enkelte institusjon. Det bør vurderes å opprette et kommunalt team med god smittevernfaglig kompetanse, som kan koordinere opplæring og følge opp smittevernkontakter i sykehjem (se nedenfor).

Det anbefales at leder ved sykehjemmet utpeker én smittevernkontakt ved institusjonen, dersom det ikke alt eksisterer. Smittevernkontakten i institusjonen bør:

 • Bidra med å organisere opplæring til ansatte i basale smittevernrutiner, lokalt infeksjonskontrollprogram og smittevernrutiner i forbindelse med covid-19, gjerne ved å benytte undervisning- og informasjonsmateriale som dere finner her.
 • Sørge for informasjon til beboere og pårørende om hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot covid-19.
 • Regelmessig undersøke etterlevelse og gi tilbakemelding til ansatte om hoste- og håndhygiene, samt bruk av beskyttelsesutstyr.
 • Gi informasjon til ledelse om eventuelle mangler med hensyn til smittevernressurser- og utstyr som for eksempel hånddesinfeksjonsmiddel og håndsåpe.

Tidlig identifisering av covid-19

Tidlig identifisering av beboere med symptomer på covid-19 er essensielt for å hindre smittespredning i sykehjemmet. I tillegg til symptomer på akutt luftveisinfeksjon (også milde) hos eldre, bør covid-19 også mistenkes ved atypiske symptomer (nyoppståtte eller forverring) som delirium (endret bevissthet, mental endring, oppmerksomhetssvikt), forvirring, falltendens, slapphet og svakhet, generelt dårligere funksjonsnivå, vekttap eller nedsatt matlyst.

I tillegg til atypiske symptomer, kan beboere i sykehjem ha vanskelig for å uttrykke seg. Hvis endringer skal oppdages raskt, er det viktig at vurdering av beboere gjøres av helsepersonell med kjennskap til deres normale funksjonsnivå. Det anbefales å prøveta beboere i sykehjem for covid-19 på vid indikasjon. En bør være spesielt oppmerksom på nye beboere, og vurdere om årsak til innleggelse kan være indikasjon for testing.  Det oppfordres til å innhente informasjon om beboerens habituelle tilstand (f.eks. fra pårørende eller hjemmetjeneste). En kan også vurdere om forhold (f.eks. lokal smittespredning) tilsier at nye beboere uten symptomer på covid-19, bør testes. Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste asymptomatiske med tvang, jf Smittevernloven.

Ved symptomer bør lege kontaktes for klinisk vurdering av beboeren, inkludert om det er behov for sykehusinnleggelse. Ved behov for innleggelse i sykehus, kontaktes vakthavende lege og det opplyses om covid-19. For transport av pasient til sykehus se: Fastleger og legevakt

Håndtering av beboere med symptomer på covid-19 uten kjent eksponering for SARS-CoV-2 (mistenkt tilfelle)

Ansatte bør som alltid følge basale smittevernrutiner. Bruk av beskyttelsesutstyr hos ansatte som skal stelle, undersøke, behandle eller ha nær kontakt (nærmere enn 2 meter2se nedenfor) med mistenkt tilfelle, må vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (kommunen). For øvrig bør:

 • beboeren plasseres på enerom med eget bad og toalett. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, for eksempel demente som vandrer, bør det vurderes om kontinuerlig tilsyn (fastvakt) i rommet er mulig.
 • beboeren unngå fellesarealer.
 • beboeren få informasjon om viktigheten av god hoste- og håndhygiene, og personalet må legge til rette for etterlevelse.
 • beboeren testes for SARS-CoV-2.
 • en ved positiv prøve følge rådene for sannsynlig eller bekreftet covid-19.

2Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn asymptomatiske. Følgelig anbefales bruk av beskyttelsesutstyr ved kontakt nærmere enn 2 meter når covid-19 er mistenkt eller påvist, selv om en til friske anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var).

Håndtering av beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19

Helsepersonell som skal stelle, undersøke, behandle eller ha nær kontakt (nærmere enn 2 meter2se nedenfor) med beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19 skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR),
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) er kun påkrevet ved aerosolgenererende prosedyrer.

Ved håndtering av beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19, foreslås det å ha en observatør som kan gi tilbakemelding om feil under prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr. På- og avkledning av beskyttelsesutstyr bør skje i forgang til isolat. Ved bruk av enerom uten forgang, må det gjøres en vurdering av om på- og avkledning bør gjennomføres like innenfor eller rett utenfor døren til isolatet.

Følg lokale rutiner for isolering med dråpesmitte.

 • Hvis mulig bør en samle beboere bekreftet med covid-19 i en avskjermet del av sykehjemmet, eller flytte dem til dedikerte sykehjem (kohortisolering, se nedenfor). Nærkontakter som utvikler symptomer (sannsynlig tilfelle) skal ikke kohortisoleres før covid-19 er bekreftet.
 • Hvis kohortisolering ikke er mulig, skal beboeren ha enerom, helst med eget bad og toalett. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, for eksempel demente som vandrer, bør det vurderes om kontinuerlig tilsyn (fastvakt) i rommet er mulig.
 • Det må tydelig markeres smitteregime på døra.
 • Isolerte beboere skal i minst mulig grad forlate isolatet. Må de ut, skal de ha på munnbind.
 • Kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen bør ha adgang til pasientrommet, i tillegg til annet nødvendig personell.
 • Isolerte beboere må observeres og lege kontaktes ved behov. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.
 • Varighet av isolering er beskrevet i Opphevelse av isolasjon ved covid-19

Kohortisolering

Det er viktig å følge basale smittevernrutiner også ved kohortisolering, for å unngå å overføre smitte av annet enn SARS-CoV-2. I tillegg til rådene ovenfor, må det ved kohortisolering:

 • være tydelige grenser mellom rene og urene områder. Hvis sykehjemmet ikke har avskjermete områder, kan midlertidige skiller (f.eks. plastvegger) settes opp.
 • finnes desinfeksjonsrom/skyllerom (urent) og lagerrom (rent) nær isolatet.
 • kun oppbevares utstyr som er strengt nødvendig i behandlingen i isolatet. Øvrig utstyr bør lagres i tilstøtende lagerrom, fortrinnsvis i lukkede skap.
 • urent gods transporteres i lukkede containere eller traller.

Utbruddshåndtering

For å unngå eller begrense et utbrudd, er det viktig at rådene nedenfor iverksettes raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer. Det:

 • skal varsles til kommunelegen og i Vesuv.
 • bør utpekes en utbruddsansvarlig på institusjonen som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen.
 • bør lages en skriftlig oppfølgingsplan, inkludert for renhold.
 • bør spores opp nærkontakter (se nedenfor).
 • bør utføres testing av asymptomatiske beboere og ansatte etter testregimet beskrevet nedenfor.
 • bør fortsatt være fokus på tidlig identifisering av nye tilfeller.
 • bør, hvis mange av de fast ansatte er i karantene, vurderes om de som er igjen i stedet for å ha nær kontakt med beboerne kan veilede vikarer som utfører pasientnært arbeid. Dette for å redusere risiko for at flere faste ansatte havner i karantene.

Testregime ved bekreftet covid-19 hos ansatt eller beboer

 • Ansatte og beboere i berørte enheter3, bør testes for covid-19 med rt-PCR på dag 0, og igjen på dag 3 ved negativ test på dag 0. Hvilke ansatte dette gjelder, må vurderes lokalt, men bør inkludere alle som har jobbet de siste 10 dagene før første covid-19-tilfelle.
 • Hvis gjennomførbart uten bruk av tvang, bør beboerne med negativ test, i alle enheter med påvist smitte, testes hver 3. dag i 10 dager etter siste positive funn. 

3 Hva som regnes som berørte enheter er avhengig av sykehjemmets utforming og organisering, og må følgelig vurderes lokalt. Hvis ansatte jobber eller beboere oppholder seg i flere enheter/avdelinger, kan enheter uten påvist smitte også anses som berørte.

Forsterking av basale smittevernrutiner, f.eks. ved at en i nær kontakt med beboere som ikke er isolert eller i karantene benytter munnbind eller visir som dekker øyne, kan vurderes, men det bør gjøres i samråd med kommunelege og Folkehelseinstituttet. Vær oppmerksom på at bruk av munnbind/visir ikke er tilstrekkelig for å unnta ansatte fra hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

Kontaktsporing, oppfølging og håndtering av nærkontakter

Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av nærkontakter. Sykehjemmet bør i samarbeid med kommunelegen etablere rutiner for dette.  

Pårørende bør følges opp av kommunelegen.

Helsepersonell og andre ansatte som møter definisjonen for nærkontakt, inkludert de som har vært i rom hvor det ble utført en aerosolgenererende prosedyre uten å ha brukt beskyttelsesutstyr, bør ikke arbeide i helsetjeneste i 10 dager etter siste eksponering (se unntak nedenfor). Videre oppfølging gjøres i tråd med oppfølging av nærkontakter utenfor helsetjenesten.

Det er viktig å sikre forsvarlig drift. Det kan derfor bli aktuelt å la ansatte i helsetjenesten arbeide, selv om de er i hjemmekarantene. Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende råd leses: Hjemmekarantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Beboere som møter definisjonen for nærkontakt skal i karantene og håndteres i henhold til anbefalingene nedenfor. 

Håndtering av beboer definert som nærkontakt

Helsepersonell som skal stelle, undersøke, behandle eller ha nær kontakt (nærmere enn 2 meter) med beboere definert som nærkontakter og satt i karantene, skal i utgangspunktet følge basale smittevernrutiner med mindre annet er avtalt med kommunelegen og Folkehelseinstituttet (se ovenfor). Ett unntak som ikke trenger avklaring, er hvis nærkontakten bor i husstand4 med beboeren med bekreftet covid-19. Da bør helsepersonell i tillegg bruke:

 • munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter. 
 • forkle og hansker i henhold til basale smittevernrutiner.

4Beboere i flersengsrom og/eller små enheter med en utforming som gjør at de ofte og over lengre tid er i nær kontakt med hverandre, kan anses som en husstand. Skjermete enheter vil uavhengig av størrelse, ofte kunne anses som en husstand på grunn av beboernes atferd.

Alle beboere som er definert som nærkontakter skal være i karantene og bør:

 • plasseres på enerom med eget bad og toalett.
 • unngå fellesarealer.
 • få informasjon om viktigheten av god håndhygiene, og personalet må legge til rette for etterlevelse.
 • observeres med tanke på symptomer på covid-19.
 • ved symptomer bør beboeren testes for SARS-CoV-2 og rådene for sannsynlig eller bekreftet tilfelle av covid-19 følges.
 • holdes i karantene så lenge det er angitt i Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering ved covid-19

Rengjøring, desinfeksjon og avfallshåndtering skal skje i henhold til lokale rutiner og infeksjonskontrollprogram. Ved avfallshåndtering henvises til lokale rutiner for avfall fra pasient isolert med dråpesmitteregime. De lokale rutinene bør være basert på Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) er følsom for høye temperaturer og kjemisk desinfeksjon. Oksidative desinfeksjonsmidler (hydrogenperoksidd, perediksyre), klorpreparater eller alkohol >70 % bør benyttes ved covid-19. De ikke-alkoholbaserte desinfeksjonsmidlene, bør benyttes i konsentrasjonen anbefalt av leverandør. For mer informasjon henvises til Legemiddelverket.

Stell og transport av døde med bekreftet covid-19

Ved stell av døde med bekreftet covid-19, følges sykehjemmets ordinære rutiner for beboere som har vært isolert med dråpesmitteregime.

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet under Håndtering av beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19.
 • Ved lekkasje fra kroppsåpninger bør bruk av morspose (likpose) vurderes.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde, se avsnittet "Smittevernråd ved besøk".
 • Hvis pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr som for personell. Skal de kun se (ikke berøre) den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr.

Se også:

Smittevernråd ved besøk

Folkehelseinstituttet mener det er viktig å legge til rette for besøk av pårørende. Det å ikke kunne ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk.

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernrådene nedenfor følges. Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk. Når en beboer ligger for døden skal det gjøres unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. Kun ved helt spesielle smittevernutfordringer kan en nedlegge forbud mot samvær med en døende beboer. Pårørende definert som nærkontakt eller med mistenkt eller påvist covid-19, må benytte munnbind. Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte beskyttelsesutstyr som ved håndtering av beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19.

Råd ved besøk hos beboere uten covid-19

 • Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang.
 • Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Det bør være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst og det bør vurderes om besøksverten er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:
  • utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen.
  • holder minst 1 meters avstand til beboere og ansatte i institusjonen.
  • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
 • Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer og ansatte. Når beboer har behov for rullestol, bør besøksverten trille denne.
 • Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes.
 • Det bør føres protokoll over besøkende og dato for besøket.
 • Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
 • Dersom beboer ikke er mobil, bør det legges til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet.

Råd ved besøk hos beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19

 • Besøk må skje i isolatet hvor beboer med covid-19 oppholder seg.
 • Besøksverten bør ta imot de besøkende ved ankomst og det bør vurderes om besøksverten er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:
  • utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen.
  • holder minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte i institusjonen.
  • går direkte til og fra isolatet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
  • utfører håndhygiene når de forlater isolatet.
 • Den besøkende bør få veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i isolatet:
  • kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Ansatte i helse- og omsorgsinstitusjonen bør også legge til rette for, og pårørende oppfordres til, å benytte digitale kommunikasjonsverktøy hvor en kan se hverandre. Andre tiltak som pleksiglass, kan også vurderes.

Om artikkelen / endringshistorikk