Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykehjem»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Sykehjem

Råd til sykehjem under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Rådene på denne siden er et supplement til lokale infeksjonskontrollprogram og annet gjeldene plan- og regelverk under covid-19-pandemien.

Rådene på denne siden er et supplement til lokale infeksjonskontrollprogram og annet gjeldene plan- og regelverk under covid-19-pandemien.


Innhold på denne siden

I sykehjem hvor mange beboere har høy alder, underliggende sykdom og kognitiv svikt, er risiko for alvorlig forløp av covid-19 og smittespredning i institusjonen høy. Beboere i sykehjem er derfor prioritert med hensyn til vaksine mot covid-19 , og mange beboere er nå fullvaksinerte. Vaksinene gir meget god beskyttelse mot covid-19 hos personer under 75 år i minst 6 måneder, og ser også ut til å beskytte personer over 75 år godt mot sykdom. Vaksiner og gjennomgått infeksjon reduserer risiko for både covid-19 og smittespredning, men det vil aldri være nullrisiko for smitte. Uvaksinerte beboere og ansatte i sykehjem må spesielt beskyttes.

Med bakgrunn i fallende smittetall og økende vaksinasjonsdekning både i helsetjenesten og samfunnet for øvrig, anbefales det nå å lette på tiltak i helsetjenesten. Lettelser i råd til helsepersonell som har fått vaksine eller har gjennomgått covid-19, inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr er beskrevet i Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinert.

For å redusere risikoen bør sykehjemmene gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering anbefalt nedenfor.

Nye varianter av SARS-CoV-2

I forbindelse med at det i Norge er bekreftet nye varianter av SARS-CoV-2 som ser ut til å være mer smittsomme enn de som tidligere er påvist, er det i kapittel 5 i covid-19-forskriften inkludert ulike nivåer av forsterkede smitteverntiltak (5A, 5B og 5C) og spesifisert hvilke kommuner tiltaksnivåene gjelder for. Det er regjeringen som fastsetter om og ev. hvilket av tiltaksnivåene som skal innføres i en kommune.

Smitteverntiltak i helsetjenesten er ikke omtalt i kapittel 5 i covid-19-forskriften. Helsetjenestene i kommunene må derfor følge de tiltak som er anbefalt for det smitterisikonivå kommunen har definert. Folkehelseinstituttets anbefalinger om forsterkede tiltak i sykehjem, er beskrevet nederst i dokumentet.

Følgende presiseres for nye varianter av SARS-CoV-2:

 • Helsetjenesten bør som ellers under pandemien, ha økt årvåkenhet for symptomer på covid-19, og lav terskel for testing.
 • Det er ikke behov for å teste beboere i sykehjem med mindre det er mistanke om covid-19. Dette gjelder også ved innleggelse av beboere fra områder på smitterisikonivå 1-3, selv om nye varianter av SARS-CoV-2 er påvist. Ved høy smitterisiko i samfunnet (smitterisikonivå 4-5), anbefales det å teste nye uvaksinerte beboere 24-72 timer før innleggelse, og vurdere retesting etter 3-5 dager.

Tiltakene er det samme uavhengig av hvilken SARS-CoV-2-variant som er mistenkt eller bekreftet. Det betyr at det ikke er behov for spesielle tiltak selv om nye varianter av SARS-CoV-2 er mistenkt eller bekreftet.

Sykehjemledelsens ansvar

Alle helseinstitusjoner er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram. Ledelsen i sykehjemmet bør sørge for at dette er oppdatert, kjent og etterlevd av ansatte. Også rådene i FHIs koronaveileder bør være kjent og etterleves i institusjonen.

Opplæring

Se Undervisnings- og informasjonsmateriell til helsetjenesten. Ledelsen i sykehjemmet bør sikre at alle ansatte (inkl. nyansatte, vikarer, studenter, renholdspersonell m.fl.), også de som er beskyttet mot covid-19, kjenner til:  

 • symptomer på covid-19, og atypiske infeksjonssymptomer hos eldre
 • nasjonale og lokale covid-19-råd, inkludert:
  • viktigheten av ikke å gå på jobb når en er syk
  • god hoste- og håndhygiene
  • ubeskyttede bør holde minst 1 meters avstand til andre både på og utenfor jobb

Smittevernkontakt

Det anbefales at ledelsen ved sykehjemmet utpeker én smittevernkontakt ved institusjonen, dersom det ikke allerede er gjort. Opplæring av smittevernkontakten bør gis av et kommunalt team med god smittevernkompetanse. Smittevernkontakten i institusjonen bør bistå ledelsen med å:

 • organisere opplæring til ansatte om rutiner i lokalt infeksjonskontrollprogram og smittevernrutiner i forbindelse med covid-19
 • sørge for informasjon til beboere og pårørende om hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot covid-19, inkl. effekt av vaksine og gjennomgått covid-19, samt behov for skjerming av uvaksinerte beboere
 • legge til rette for god håndhygiene blant beboere, inkl. bistand fra ansatte ved behov
 • regelmessig undersøke etterlevelse og gi tilbakemelding til ansatte om hoste- og håndhygiene, bruk av beskyttelsesutstyr og lignende.gi ledelsen informasjon om ev. mangler med hensyn til smittevernressurser og -utstyr, som f.eks. hånddesinfeksjonsmiddel og -såpe
 • bidra til at ansatte får tilbud om influensavaksine, og beboere om influensa- og pneumokokkvaksine

Organisering

Ledelsen i sykehjemmet bør:

 • innhente informasjon om status mht. vaksinasjon blant ansatte og beboere, for å skjerme beboere som ikke er beskyttet mot covid-19 best mulig. Det er frivillig å oppgi vaksinasjonsstatus. Helsedirektoratet har mer informasjon om innhenting av opplysninger om vaksinasjonsstatus.
 • innhente informasjon om eventuell smitteeksponering og symptomer på covid-19 for nye beboere før de kommer til sykehjemmet (se avsnitt om «Årvåkenhet for symptomer på covid-19» under). Pårørende og eventuelt personer fra annen helse- og omsorgstjeneste bør involveres for å sikre riktig informasjon dersom beboeren ikke selv kan redegjøre for dette.
 • sørge for at uvaksinerte beboere følges opp av færrest mulige, og gjerne av beskyttede ansatte
 • tilrettelegge fellesrom for ansatte (f.eks. garderober, spiserom og møterom) slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand for ansatte som ikke er beskyttet. Krav om avstand opphører når alle er beskyttet, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte.
 • tilrettelegge for at beskyttede beboere i samme avdeling/enhet eller på tvers av avdelinger, kan ha felles måltider og andre aktiviteter av betydning for deres psykososiale helse. Rådet om minst 1 meters avstand er av mindre betydning etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, når risikoen for covid-19 er betydelig redusert.
 • tilrettelegge for at kurs og møter kan gjennomføres råd om kontakt beskrevet i Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte.
 • sørge for at felles berøringspunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett) rengjøres eller desinfiseres etter gjeldende renholdsplan. Renholdsplanen bør inneholde rutiner for økt renhold når det er mange som bruker oppholdsrom for ansatte og fellesrom for beboere.
 • sørge for at ansatte får tilbud om influensavaksine, og beboere om influensa- og pneumokokkvaksine.

Besøk og gaver

Forebygging – råd til ansatte

Alle ansatte (inkl. nyansatte, vikarer, studenter, renholdspersonell m.fl.), også de som er beskyttet mot covid-19  

Ubeskyttede bør holde minst 1 meters avstand til kolleger, beboere og besøkende. Fysisk kontakt bør unngås så langt det er mulig, spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Vær oppmerksom på å holde avstand til kolleger også i garderober, spisepauser og lignende.

Skjerming av ubeskyttede beboere

Ubeskyttede beboere har betydelig høyere risiko for covid-19 enn beskyttede beboere. Det bør derfor vurderes hvilket behov den enkelte ubeskyttede beboer har for skjerming. Vaksinasjon er frivillig. Ubeskyttede beboere (ev. også pårørende) bør få informasjon om risiko for smitte, så de kan ta et informert valg med hensyn til skjerming. Andelen ubeskyttede beboere kan variere mellom avdelinger/enheter i sykehjemmet. Vaksinasjon bidrar til å begrense smittespredning. I avdelinger/enheter med mange beskyttede beboere, ev. også ansatte, vil risiko for rask smittespredning og utbrudd med SARS-CoV-2 være betydelig redusert. Det kan påvirke ubeskyttede beboeres behov for skjerming. Behov for skjerming bør vurderes opp mot ulempene det medfører både for den enkelte ubeskyttede beboer og øvrige beboere.

De ubeskyttede kan være:

 • nye beboere som venter på vaksinasjon
 • beboere som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres (kontraindikasjoner), f.eks. beboere med kort forventet levetid, som ikke vil tåle vaksinasjon eller som tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon
 • beboere som ikke ønsker å la seg vaksinere

Med skjerming menes i hovedsak at det må legges til rette for at ubeskyttede kan holde minst 1 meters avstand til:

Dersom det er besluttet at ubeskyttede beboere skal skjermes, bør en i prioritert rekkefølge vurdere (ev. i samråd med kommunelegen):

 1. å kun skjerme de ubeskyttede uvaksinerte beboerne
 2. å skjerme alle beboerne i sykehjemmet eller i en avdeling/enhet, for å ivareta de ubeskyttede

Det bør tilstrebes å kun skjerme de ubeskyttede beboerne. For beboere som ikke vaksineres på grunn av kort forventet levetid, er det ofte viktig å ha kontakt med pårørende. Det bør legges til rette for besøk og fysisk kontakt i livets sluttfase.

Om det er mulig å kun skjerme de ubeskyttede beboerne (prioritet 1), vil være avhengig av:

 • andel ubeskyttede beboere i avdelingen/enheten
 • kognitiv funksjon og mobilitet hos beboerne
  • Er de ubeskyttede beboerne i stand til å holde avstand til andre?
  • Er de beskyttede beboerne i stand til å holde avstand til andre?
 • om fellesrom er store nok til å ivareta avstandsanbefalingen
 • om det er nok ansatte til å følge opp egne smittevernrutiner for de ubeskyttede , f.eks. fastvakt der beboere ikke er i stand til å holde avstand
 • om ubeskyttede kan skjermes uten for store negative psykososiale konsekvenser
 • om det er mulig å begrense antall ansatte som har kontakt med den ubeskyttede til noen få og gjerne beskyttede ansatte
 • om det er mulig å flytte ubeskyttede beboere til en annen enhet/avdeling hvor det er lettere å skjerme dem. Flytting kan være en stor belastning for beboeren. Det må derfor vurderes nøye om dette er en god løsning.

Årvåkenhet for symptomer på covid-19

Årvåkenhet for symptomer på covid-19 hos beboere og ansatte samt rask testing, er viktig for å begrense smitte blant ubeskyttede . Det er også viktig å være årvåken for symptomer på covid-19 hos beskyttede, selv om symptomene kan ha andre årsaker.

I tillegg til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og andre symptomer forenelige med covid-19 (også milde), bør covid-19 også mistenkes hos beboere ved atypiske infeksjonssymptomer (nyoppståtte eller forverring) som delirium (endret bevissthet, mental endring, oppmerksomhetssvikt), forvirring, falltendens, slapphet og svakhet, generelt dårligere funksjonsnivå, vekttap eller nedsatt matlyst. Beboere i sykehjem kan ha vanskelig for å uttrykke seg. Hvis endringer skal oppdages raskt, er det viktig at symptomvurdering av beboere gjøres av ansatte med kjennskap til deres normale funksjonsnivå.

Ved symptomer bør lege kontaktes for klinisk vurdering av beboeren, inkludert om det er behov for sykehusinnleggelse. Ved behov for innleggelse i sykehus, kontaktes vakthavende lege og det opplyses om covid-19. For transport av pasient til sykehus se kapittelet Fastleger og legevakt.

Håndtering av potensielle symptomer etter koronavaksinasjon

Reaksjoner inntil første 3 dager etter vaksinering:

Symptomer 

Tiltak 

Symptomer på vaksinasjonsbivirkning: 

Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet 

Ansatte

Holde seg hjemme fra jobb til feberfri og forbedret allmenntilstand 

Hvis symptomer i mer enn 48 timer, bør testing for SARS-CoV-2 vurderes 

 

Beboere

Klinisk vurdering

Smitteisolering

Hvis symptomer i mer enn 48 timer, bør testing for SARS-CoV-2 eller annen infeksjon vurderes 

Ansatte bør bruke beskyttelsesutstyr (som ved mistenkt covid-19) ved kontakt 

Symptomer som ikke er typiske for vaksinasjonsbivirkning: 

Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans   

Ansatte

Holde seg hjemme fra jobb og testes for SARS-CoV-2 

 

Beboere

Klinisk vurdering 

Smitteisolering

Testing for SARS-CoV-2 og ev. annen infeksjon 

Ansatte bør bruke beskyttelsesutstyr (som ved mistenkt covid-19) ved kontakt 

Individuell klinisk vurdering anbefales for beboere med mistenkte vaksinasjonsbivirkninger, inkludert vurdering av ev. pågående infeksjon. 

Hos en høy andel av de vaksinerte gir vaksinene kortvarige lokale og milde/moderate systemiske bivirkninger, særlig etter dose 2. Blant 5-10 prosent av de vaksinerte vil vaksinene kunne gi kraftigere, men forbigående bivirkninger.

Oppfølging av beboere med symptomer på covid-19 (mistenkte tilfeller)

Rådene gjelder også dersom den ansatte og/eller beboeren er  beskyttet mot covid-19.

Ansatte bør som alltid følge basale smittevernrutiner. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr hos ansatte som skal stelle, undersøke, behandle eller ha annen kontakt nærmere enn 2 meter  med mistenkt tilfelle, må vurderes ut fra aktivitet og hvor sannsynlig det er at beboeren har vært eksponert for SARS-CoV-2 (inkl. smitterisiko i kommunen). Som et minimum bør medisinsk munnbind og øyebeskyttelse benyttes frem til prøvesvar foreligger.

Oppfølging

 • Beboeren bør plasseres på enerom, helst med eget bad og toalett. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, f.eks. demente som vandrer, bør det vurderes om kontinuerlig tilsyn (fastvakt) i rommet er mulig.
 • Beboeren bør unngå fellesarealer.
 • Beboeren bør få informasjon om viktigheten av god hoste- og håndhygiene, og personalet legge til rette for etterlevelse.
 • Beboeren bør testes for SARS-CoV-2. Prøvetaking inkludert bruk av beskyttelsesutstyr, er beskrevet i kapittelet Prøvetaking.
 • Ved positiv prøve bør rådene for bekreftet tilfelle med covid-19 følges.
 • Ved negativ prøve bør beboeren holdes på rommet til feberfri og ved god allmenntilstand, eller lege vurderer annen årsak til symptomer.

Oppfølging av beboere hvor covid-19 er bekreftet

Rådene gjelder også dersom den ansatte og/eller beboeren er beskyttetmot covid-19. Om veiledning for frivillige eller tvungne smitteverntiltak.

Ansatte som skal stelle, undersøke, behandle eller ha annen kontakt nærmere enn 2 meter med beboere hvor covid-19 er bekreftet, skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:

 • medisinsk munnbind (type II eller IIR), fortrinnsvis type IIR med knytebånd
 • smittefrakk
 • hansker
 • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) og hette benyttes. Åndedrettsvern kan også vurderes ved langvarig kontakt < 2 meter til covid-19-pasient med uttalt hoste. Alle i rommet bør ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra beboer enn 2 meter. 

Det anbefales å ha en observatør som kan gi tilbakemelding om feil under prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr. På- og avkledning av beskyttelsesutstyr bør skje i forgang til enerommet. Ved bruk av enerom uten forgang, må det gjøres en vurdering av om på- og avkledning bør gjennomføres like innenfor, eller rett utenfor, døren til rommet.

Følg lokale rutiner for isolering med dråpesmitte.

 • Beboeren bør plasseres på enerom, helst med eget bad og toalett. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, f.eks. demente som vandrer, bør det vurderes om kontinuerlig tilsyn (fastvakt) i rommet er mulig.
 • Det må tydelig markeres smitteregime på døren til enerommet.
 • Isolerte beboere skal i minst mulig grad forlate isolatet. Må de ut, skal de ha på munnbind.
 • Kun ansatte som er direkte involvert i pasientbehandlingen bør ha adgang til beboer-rommet, i tillegg til annet nødvendig personell.
 • Isolerte beboere må observeres, og lege kontaktes ved behov. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.
 • Varighet av isolering er beskrevet i kapittelet Opphevelse av isolasjon.

Kohortisolering

En kan vurdere å samle beboere hvor covid-19 er bekreftet i en avskjermet del av sykehjemmet, eller flytte dem til covid-dedikerte sykehjem. Det er viktig å følge basale smittevernrutiner også ved kohortisolering, for å unngå å overføre smitte av annet agens enn SARS-CoV-2. Dette gjelder f.eks. håndhygiene, skifte av hansker og annet personlig beskyttelsesutstyr etter urene prosedyrer og mellom kontakt med beboerne. Ved kohortisolering i flersengsrom, er det viktig at det ikke er flere beboere i rommet enn at de kan motta forsvarlig behandling. I tillegg til rådene om isolering ovenfor, må det ved kohortisolering:

 • være tydelige grenser mellom rene og urene områder. Hvis sykehjemmet ikke har avskjermete områder, kan midlertidige skiller (f.eks. plastvegger) settes opp
 • være ekstra fokus på korrekt utført håndhygiene og hanskebruk
 • finnes desinfeksjonsrom/skyllerom (urent) og lagerrom (rent) nært isoleringsrom
 • kun oppbevares utstyr som er strengt nødvendig i behandlingen i isoleringsrom. Øvrig utstyr bør lagres i tilstøtende lagerrom, fortrinnsvis i lukkede skap. Vurder lagerkapasitet og arealer for rent/sterilt gods, medikamenter, tekstiler og medisinsk teknisk utstyr
 • urent gods bør fortrinnsvis lagres i eget avfallsrom, og transporteres i lukkede containere eller traller
 • vurderes behov for hyppigere renhold i kohortisolatet (støvforekomsten vil øke med et større antall personer i et avgrenset areal), og ansvarfordeling mellom helse- og renholdspersonell mht. renhold, må avklares
 • tilberedes medikamenter i et skjermet område av isolatet

Utbruddshåndtering

For å unngå eller begrense et utbrudd, er det viktig at rådene nedenfor iverksettes raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer.

 • Kommunelegen skal varsles.
 • Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av nærkontakter, inkludert besøkende. Sykehjemmet bør i samarbeid med kommunelegen, sørge for oppfølging av ansatte og beboere.
 • Det bør utpekes en utbruddsansvarlig i sykehjemmet, som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen. Det bør sikres god kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, både med tanke på eventuelt innlagte beboere/ansatte og mikrobiologiske prøvesvar.
 • En utbruddssituasjon kan være en psykisk belastning for de involverte. Det bør vurderes behov for bistand fra kommunens kriseteam e.l.
 • Det bør lages en oppfølgingsplan. Den bør omhandle hvordan en skal sikre tilstrekkelig med personell og kompetanse til å ivareta beboerne, drive smittesporing og iverksette nødvendige og riktige smitteverntiltak.
 • I en utbruddsituasjon er det spesielt viktig at alle (både beboere og ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19):
  • holder avstand (minst 1 meter) så langt det er mulig
  • er årvåken for utvikling av symptomer på covid-19
  • testes ved symptomer
 • Ubeskyttede bør skjermes
 • Alle ansatte på jobb i berørt enhet1 (uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19) bør benytte munnbind og øyebeskyttelse ved kontakt <1 meter med beboere og andre ansatte inntil utbruddet er avsluttet
 • Ledelsen bør sikre tilgang til munnbind og avfallshåndtering, samt ha god prosedyre for gjenbruk av øyebeskyttelse.
 • Hvis første bekreftede tilfelle er en ansatt, skal vedkommende i hjemmeisolering.
 • Hvis første bekreftede tilfelle er en beboer, skal vedkommende isoleres og rådene i avsnittet «Oppfølging av beboere hvor covid-19 er bekreftet» følges (se over).
 • Nærkontakter (både beboere og ansatte) skal identifiseres og følges opp. Ofte er en avdeling/enhet å anse som en «husstand» og beboerne regnes som hverandres nærkontakter.
 • Nærkontakter som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 for < 6 måneder siden er unntatt smittekarantene. De behøver ikke testes under utbruddet med mindre de får symptomer på covid-19.
 • Nærkontakter som har fått 1.dose vaksine for 3-15 uker siden (beboere eller ansatte) er pålagt smittekarantene, men kan unntas hvis de testes én gang mellom dag 3 og 7 etter eksponering. Det anbefales at de følger testregimet beskrevet i Tabell 1 nedenfor som ivaretar dette kravet.
 • Nærkontakter som er ubeskyttede er pålagt karantene i 10 dager, men kan testes ut etter 7 døgn hvis ønskelig. Det anbefales at de følger testregimet beskrevet i Tabell 1 nedenfor.
  • For beboere i denne kategorien anbefales 1) karantene på enerom, 2) informasjon om god håndhygiene, 3) observeres spesielt tett med tanke på utvikling av symptomer 4) testes ved symptomer
  • Ansatte i denne kategorien skal i hjemmekarantene. For å sikre drift har en mulighet for å unnta ansatte fra karantene, jmf. §6e i covid-19 forskriften. Hvis unntaket benyttes bør en sette inn smitteverntiltak beskrevet i kapittelet Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.
 • En ansatt eller beboer med bekreftet covid-19 kan ha oppholdt seg i flere enheter/avdelinger, og disse vil da bli definert som berørte1. I disse enhetene kan det være øvrige beboere eller ansatte som ikke defineres som nærkontakter, men det anbefales allikevel at disse også følger testregimet i Tabell 1.
 • I en uavklart startfase av utbruddet der ansatte som avventer prøvesvar fra berørte enheter har oppholdt seg i andre avdelinger, anbefales én enkelt test av alle beboere og ansatte (unntatt fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder) i disse avdelingene. Samtidig bør ansatte benytte munnbind og øyebeskyttelse inntil prøvesvar foreligger. Hvis alle prøvesvarene i denne kartleggingen er negative avsluttes tiltakene i disse avdelingene.
 • Midlertidig stans av besøk i berørte enheter anbefales inntil situasjonen er under kontroll Det kan gjøres lokale vurderinger av besøk hvis både beboer og besøkende er beskyttede.
 • Om eventuelle dagtilbud lokalisert til sykehjemmet skal stanses midlertidig bør vurderes på bakgrunn av risiko for smitte fra enhet(er) med utbrudd (beboere eller ansatte), beskyttelsesstatus blant både sykehjemsbeboere og dagaktivitesbrukere, samt fysisk utforming av lokaler.
 • Når smittesituasjonen i sykehjemmet igjen er under kontroll, bør bruk av munnbind og øyebeskyttelse avsluttes blant de ubeskyttede.
 • Det er ikke indikasjon for bruk av dobbelt sett med hansker eller annet beskyttelsesutstyr. Korrekt bruk av beskyttelsesutstyr bidrar til å redusere smitterisiko. Korrekt bruk omfatter når beskyttelsesutstyr skal brukes, hvordan det tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning. Det anbefales å ha en observatør som kan gi tilbakemelding om feil under prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr.  
 • Ledelsen bør gjennomgå tiltak, rutiner og organisering anbefalt ovenfor og iverksette de tiltak som ikke allerede er på plass. Denne sjekklisten kan benyttes til internt bruk, Verktøy ved covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon_29.01.2021.docx.

Hvis det skulle oppstå tilfeller med alvorlig covid-19 som klassifiseres som vaksinesvikt blant ansatte eller beboere, skal dette meldes via Melde.no. Mer informasjon finnes i koronavaksinasjonsveilederen.

1En berørt enhet defineres som den eller de enheten(e) hvor det har vært påvist smitte. Det bør foretas en kartlegging av hvor positive ansatte eller beboere har oppholdt seg.  

 

Tabell 1. Oversikt over ansatte/beboere som skal i karantene og anbefalt testing i berørte enheter

 

Klassifisering av beskyttelse mot covid-19

Status beboer/ansatt

Smittekarantene (nærkontakter)

PCR-test (ev. hurtigtest parallelt i første runde)

Gruppe A

Beskyttet/Fullvaksinert

To doser vaksine for minst 1 uke siden

Nei

Kun ved symptomer

Beskyttet/Fullvaksinert

Gjennomgått covid-19 og fått én dose vaksine

Nei

Kun ved symptomer

Beskyttet

Gjennomgått covid-19 siste 6 mnd

Nei

Kun ved symptomer

Gruppe B

Beskyttet

Vaksinert med 1. dose for 3-15 uker siden (definert nærkontakt)

Ja, men kan unntas hvis PCR-test mellom dag 3 og 7

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

Ubeskyttet

Uvaksinert/ikke gjennomgått covid-19 <6 mnd siden (definert nærkontakt)

Ja

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

Beskyttet

Vaksinert med 1. dose for 3-15 uker siden (ikke nærkontakt)

Nei

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

Ubeskyttet

Uvaksinert (ikke nærkontakt)

Nei

Straks + hver 3.dag inntil 10 dager etter siste positive test, samt ved symptomer

 

 

Ansatte og beboere (unntatt fullvaksinerte og gjennomgått covid-19 < 6 mnd. siden) i øvrige avdelinger hvor det anbefales kartlegging

Nei

Straks

1) Dersom det oppdages nye påviste tilfeller bør ny smittesporing og ytterligere testing iverksettes for ansatte og beboere i «gruppe B».

2) Dersom det oppdages mange positive tilfeller ved utbruddets start kan det vurderes om beboere og ansatte i «gruppe A» også bør testes.

Beskrivelse av testregime for ansatte og beboere i berørte enheter ved bekreftet covid-19 

 • Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder behøver ikke følge dette testregimet, men testes ved symptomer.
 • Alle andre ansatte) og beboere som enten bor eller jobber i berørte enheter1 under utbrudd testes for SARS-CoV-2 straks sykehjemmet får beskjed om smitte og hver 3.dag i 10 dager etter siste positive funn.
 • Dersom det oppdages nye positive tilfeller mellom testdagene eller i forbindelse med testregimet bør ny smittesporing gjennomføres og ytterligere testing blant beboere og ansatte i «gruppe B» i Tabell 1 bør iverksettes.
 • Dersom det oppdages mange positive tilfeller ved utbruddets start kan det vurderes om beboere og ansatte i «gruppe A» i Tabell 1 også bør testes.
 • Prøver bør analyseres med PCR. Hvis lang svartid er forventet, kan en i første testrunde (dag 0) benytte antigen hurtigtest i tillegg. Smitteverntiltak og smittesporing bør settes i gang basert på svar fra antigen-hurtigtestene2, men endelig PCR-prøvesvar, vil være gjeldende for videre tiltak.
 • Personer med gjennomgått covid-19 seneste 3 månedene bør vanligvis ikke testes pga. risiko for positiv test grunnet lang utskillelse av virusrester. Personer med gjennomgått covid-19 mellom 3 og 6 måneder siden bør vanligvis bare testes ved symptomer.
 • Hvem i den berørte enheten som bør inkluderes i testregimet, må kartlegges lokalt. Hvis første tilfelle bekreftes hos en beboer, bør en inkludere alle ansatte som har jobbet siste 10 dager i forkant av bekreftelsen. Hvis første tilfelle bekreftes hos en ansatt, bør en inkludere alle ansatte som har jobbet fra 48 timer før vedkommende fikk symptomer, og beboere fra 48 timer før den ansattes symptomdebut. 
 • Prøvetaking inkludert bruk av beskyttelsesutstyr, er beskrevet i kapittelet Prøvetaking. Vanligvis er det ikke grunnlag for å teste asymptomatiske med tvang, jf. smittevernloven.
 • Ubeskyttede ansatte bør etter endt karantene, følge testregimet beskrevet ovenfor, slik øvrige ansatte og beboere i den berørte enheten gjør.

2Svar fra antigen-hurtigtester skal rapporteres til MSIS-laboratoriedatabase, og meldes med klinikermelding til MSIS på samme måte som laboratorieanalyser for covid-19. Det er etablert en nasjonal løsning for innmelding av prøvesvar. Noen journal-leverandører vil også tilby integrasjon for rapportering direkte fra elektroniske pasientjournaler.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering ved covid-19

Rengjøring, desinfeksjon og avfallshåndtering skal skje iht. lokale rutiner og infeksjonskontrollprogram. Ved avfallshåndtering henvises til lokale rutiner for avfall fra pasient isolert med dråpesmitteregime. De lokale rutinene bør være basert på forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

SARS-CoV-2 er følsomt for høye temperaturer og kjemisk desinfeksjon. Oksidative desinfeksjonsmidler (hydrogenperoksid, pereddiksyre), klorpreparater eller alkohol >70 % bør benyttes ved covid-19. De ikke-alkoholbaserte desinfeksjonsmidlene, bør benyttes i konsentrasjonen anbefalt av leverandør. For mer informasjon henvises til Legemiddelverket.

Stell og transport av døde med bekreftet covid-19

Ved stell av døde med bekreftet covid-19, følges sykehjemmets ordinære rutiner for beboere som har vært isolert med dråpesmitteregime.

 • Alle ansatte som steller og/eller forflytter den døde skal ha på beskyttelsesutstyr som beskrevet i avsnittet «Oppfølging av beboere hvor covid-19 er bekreftet».
 • Ved lekkasje fra kroppsåpninger bør bruk av morspose (likpose) vurderes.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde, se Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Hvis pårørende skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr som for ansatte. Skal de kun se (ikke berøre) den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr.

Se også:

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Vurdering av smitterisikonivå er beskrevet i:

De generelle/forebyggende tiltakene beskrevet ovenfor, gjelder ved alle smitterisikonivå. Ved økt smitterisiko i kommunen, ev. også i nabokommuner, bør en i tillegg vurdere/iverksette tiltakene anbefalt (nedenfor) for det aktuelle smitterisikonivået. Dette gjelder også helsetjenester i kommuner som er nevnt i kapittel 5 i covid-19-forskriften.

Det bør ikke iverksettes tiltak anbefalt for et høyere smitterisikonivå enn det faktisk er i kommunen. Når smitterisiko i kommunen endres til et lavere nivå, bør en avslutte tiltak som kun er anbefalt på nivået en forlot.

Økende spredning (smitterisikonivå 3)

 • Ledelsen bør gjennomgå tiltak, rutiner og organisering anbefalt ovenfor og iverksette de tiltak som ikke allerede er på plass.

Det er spesielt viktig å

  • sikre at ubeskyttede ansatte holder minst 1 meters avstand til andre i alle situasjoner hvor det er mulig
  • gi opplæring i smittevernrutiner (basale og covid-19)
 • En kan vurdere bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ubeskyttede ansatte når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Vurderingen bør inkludere vaksinasjonsstatus blant ansatte og beboere. Før en slik rutine innføres, bør en ha klare kriterier for når tiltaket skal avsluttes og sikre tilgang til munnbind og avfallshåndtering, samt ha god prosedyre for eventuell gjenbruk av øyebeskyttelse. Det anbefales ikke å benytte munnbind og øyebeskyttelse store deler av arbeidsdagen, kun i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse mellom ansatte som er beskyttet, er ikke nødvendig.

Utbredt spredning (smitterisikonivå 4 og 5)

I tillegg til tiltakene beskrevet på smitterisikonivå 1-3 anbefales

 • medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ubeskyttede ansatte , når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre (ikke vurdere som på smitterisikonivå 3). Bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse mellom ansatte som er beskyttet, er ikke nødvendig.
 • testing av nye uvaksinerte beboere 24-72 timer før innleggelse. Retesting etter 3-5 dager etter innleggelse bør vurderes. Prøver bør analyseres med PCR. Hvis lang svartid er forventet, kan en benytte antigen hurtigtest i tillegg. Smitteverntiltak og smittesporing bør settes i gang basert på svar fra antigen-hurtigtestene2, men endelig PCR-prøvesvar, vil være gjeldende for videre tiltak. Beboere kan ikke pålegges karantene ved negativt prøvesvar, med mindre de er definert som nærkontakt eller har vært på utenlandsreise til «røde områder» siste 10 dager.
 • følgende beskyttelsesutstyr på alle ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres aerosolgenerende prosedyrer eller ved langvarig kontakt < 2 meter til covid-19-pasient med uttalt hoste uavhengig av covid-19-status hos beboer:
  • åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2)
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
  • smittefrakk
  • hansker
  • hette

Begrunnelse for råd om bruk av munnbind og øyebeskyttelse utover basale smittevernrutiner

Munnbind vil:

 • stanse dråper fra nese og munn hos den som bruker det, og dermed beskytte andre mot smitte
 • kombinert med øyebeskyttelse hindre dråper i å komme inn via nese, munn og øyne, og dermed beskytte den som bruker det mot smitte fra andre

Det er rapportert at omtrent 30 % av de smittede med SARS-CoV-2, er uten symptomer. Ved lav forekomst av covid-19 i samfunnet og kjent smittekilde for de fleste tilfellene (smitterisikonivå 1 og 2), er sannsynligheten for å møte en smittet person liten og sannsynligheten for å møte en smittet uten symptomer, desto mindre. Utvidet bruk av munnbind og øyebeskyttelse som et supplement til andre smitteverntiltak, er derfor ikke nødvendig.

Sannsynligheten for å møte en smittet person uten symptomer, øker med økt forekomst av covid-19 i samfunnet, og når smittekilde i liten grad er kjent. Ved økende spredning (smitterisikonivå 3), kan utvidet bruk av munnbind og øyebeskyttelse på ubeskyttede ansatte vurderes når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre, og på smitterisikonivå 4 og 5 anbefales dette. Bruk av munnbind og øyebeskyttelse vil ikke kunne erstatte, kun supplere de andre smitteverntiltakene beskrevet.

Du kan lese mer om SAR-CoV-2, covid-19 og eldre her:

Historikk

15.06.2021: Fjernet punkt om at ansatte i risikogrupper bør forholde seg til de råd som finnes i kapittelet Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, da nettsiden den lenket til er lagt passiv

07.06.2021: Råd er oppdatert i henhold til lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og beboere, samt små justeringer i tekst

07.06.2021: Råd er oppdatert i henhold til lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og beboere, samt små justeringer i tekst

04.06.2021: Råd er oppdatert i henhold til lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og beboere.

30.04.2021: Endret fra begrepet "vaksinert" til "fullvaksinert".

14.04.2021: Lagt inn setning om testing ved gjennomgått Covid-19 nederst i avsnittet "Testregime for ansatte og beboere i berørte enheter ved bekreftet covid-19".

26.03.2020: Lagt til følgende avsnitt:

 • innhente informasjon om eventuell smitteeksponering og symptomer på covid-19 for nye beboere før de kommer til sykehjemmet (se avsnitt om «Årvåkenhet for symptomer på covid-19» under). Pårørende og eventuelt personer fra annen helse- og omsorgstjeneste bør involveres for å sikre riktig informasjon dersom beboeren ikke selv kan redegjøre for dette.

24.02.2021: Rådene er justert noe med henblikk på at mange beboere og eventuelt ansatte nå er vaksinert og oppnådd full beskyttelse. Men mange av anbefalingene består inntil mer kunnskap om vaksinenes effekt på smittespredning foreligger.

11.02.2021: Råd om jevnlig testing av ansatte i sykehjem ved «utbredt spredning» (smitterisikonivå 4) er fjernet.

09.02.2021: Avsnittet om "den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet. I rådene om utbruddshåndtering er det presisert at ansatte etter endt karantene, skal følge testregimet som er anbefalt ved utbrudd i sykehjem.

08.02.2021: 
Endring fra "den engelske varianten" til "de nye variantene"

06.02.2021: Lagt til nytt avsnitt: "Håndtering av potensielle symptom etter koronavaksinasjon".

05.02.2021: 
Informasjon om skjerming av uvaksinerte beboere er inkludert.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

31.01.2021: Lag til råd i forbindelse med engelske variant av sars-CoV-2 

29.01.2021: Lagt til verktøy (wordfil) til benyttelse ved utbrudd av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon 

Karantene, som skal vare i 10 døgn etter siste smitteeksponering, kan nå forkortes dersom nærkontakten har negativt prøvesvar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Dette anses for likeverdig eller mer effektivt enn å være 10 døgn i karantene, fordi man også oppdager asymptomatiske tilfeller.

27.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

27.01.2021: Lagt til setning innledningsvis om at råd for vaksinerte beboere vil bli publisert innen uke 6.

19.01.2021: Kohortisolering av sykehjemsbeboere anbefales ikke lenger fremfor isolering av beboere på enerom.

05.01.2021: Viktigheten av at renholdspersonell får opplæring i smittevernrutiner er presisert. I tillegg er det spesifisert at rådene for bruk av beskyttelsesutstyr bør følges også etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19, inntil mer kunnskap om immunitet og smittespredning foreligger.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

19.12.2020: Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind. Lagt inn lenke til artikkelen Smittestopp på jobb.

02.12.2020: Lagt inn lenke til webinar om sykehjemsutbrudd i Europa, avholdt 1. desember 2020. 

26.11.2020: Det er gjort språklig endringer for å fremheve rådene som vi har erfart at har påvirket introduksjon av og smitte i sykehjem, som økt oppmerksomhet på symptomer og rask testing og fokus på å holde avstand. Vi har lagt til råd om: 1) at maksimalt antall personer som kan være til stede i et rom tydelig fremkommer på døren og 2) I situasjoner der sykehjemmet ikke har fasiliteter til å avskjerme beboere i karantene fra andre beboere, bør andre fasiliteter i kommunen benyttes. Videre er sykehjemledelsens ansvar gjort tydeligere og råd til ansatte som har vært i «gule områder» er fjernet.

22.09.2020: Det er beskrevet smittesituasjoner hvor forsterkede smitteverntiltak i sykehjem i kommunen, bør vurderes av sykehjemledelsen i samråd med kommunelegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

14.08.2020: Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter.

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid. Der det er aktuelt at beboere har vært i «grønne» områder skal disse testes for SARS-coV-2 og oppholde seg på enerom til negativt svar foreligger.

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos beboere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

 

05.07.2020: Det er gitt en mer utfyllende bakgrunn for rådene og beskrivelse av kohortisolering, og anbefalingene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr blant ansatte er endret. For beboere anbefales det ikke lenger å skille nærkontakter i «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt» og «andre nærkontakter», men følge opp alle som «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt», dvs. plassere dem i karantene.

13.06.2020: Oppfølging av «nærkontakter» i «Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser» er endret, slik at den er i henhold til inndeling og oppfølging av «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre nærkontakter» publisert 02.06.2020. Hjemmekarantene er endret til karantene. Råd om å kartlegge eksponering for SARS-CoV-2 hos nyansatte, og om avholdelse av kurs og møter, er inkludert. Det er presisert hvilke asymptomatiske personer som bør testes når første tilfelle av covid-19 er bekreftet i sykehjemmet, samt åpnet for at ansatte da kan vurdere å bruke munnbind/visir ved nær kontakt med beboere uten kjent eksponering mens smittesituasjonen kartlegges. I tillegg er flere lenker lagt inn, og noen språklige endringer gjennomført.

27.05.2020: Oppdatert besøksråd.

25.05.2020: 
Tydeliggjøring av råd rund testing av nye beboere, samt noen språklige klargjøringer

13.05.2020: Rådene inkluderer nå en anbefaling om å opprette smittevernteam i kommunen, som skal sikre at ledere og ansatte i sykehjem får nødvendig opplæring i smittevern. Det anbefales også å utpeke en smittevernkontakt i det enkelte sykehjem og oppgavene vedkommende bør ivareta er beskrevet. Det oppfordres videre til å være oppmerksom på symptomer på covid-19, som hos eldre og skrøpelige ofte kan være atypiske, for å identifisere tilfeller raskt og dermed begrense smittespredning. I tillegg er det utarbeidet råd om tiltak som bør iverksettes når første tilfelle av covid-19 bekreftes i sykehjemmet.

08.05.2020: Endrete regler om karantene fra 14 til 10 dager. Teksten endret til "i karantenetiden" i stedet for å angi antall dager.

06.05.2020: Fjernet avsnittet "Unntak fra besøksforbud og erstattet det med "Smittevernråd ved besøk". Endret også ett av punktene under avsnittet "Generelle smittevernråd". Nye smittevernråd for besøk i sykehjem og andre heldøgnsplasser.

17.04.2020: Oppdatert avsnittene om generelle smittevernråd, organisering, renhold og unntak fra besøksforbud.

13.4.2020: I avsnittet "Råd om nærkontakter" - "Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon": Setningen "Følg rådene for bekreftet covid-19 inntil prøvesvar foreligger og ved positiv prøve" endret til: "Følg rådene for sannsynlig eller bekreftet covid-19".

I avsnittet om råd om beboere med symptomer på akutt luftveisinfeksjon uten kjent smitte med SARS-CoV-2: Ordene "i karantene" fjernet fra kulepunktet "Beboeren bør plasseres i karantene på enerom med eget bad og toalett". 

I avsnittet om kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter: Ordet "høyrisikoeksponering" endret til "eksponering".

12.04.2020: Endret sidetittel med "og andre heldøgnsplasser"

11.04.2020: Vi har oppdatert råd for kohortisolering i sykehjem og gitt smittevernråd for de situasjoner der besøk vurderes nødvendig å gjennomføre. Videre er det gjort en del språkelige endinger, samt oppdatert råd i.f.t. råd ellers i koronaveilederen.

28.03.2020: I avsnittet om kontaktsporing: Satt inn lenke til materiale som kan benyttes.

17.03.2020: Flere språklige endringer, samt at det er lagt inn råd om håndtering av beboere uten symptomer på akutt luftveisinfeksjon som er definert som nærkontakt eller som har vært i utlandet, samt håndtering av beboere som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte med covid-19. Vi har også lagt inn noe om matservering, beskrevet nærmere råd ved dødsfall. Rådene om besøkende er oppdatert til å være i tråd med Helsedirektoratets råd om dette.

09.03.20: Presisering av råd ved besøk av pårørende, besøkende og ansatte.

06.03.20: Presisering av begrep "andre kontakter" som nå betegnes "lavrisiko kontakter".

05.03.20: Oppdaterte råd om beskyttelsesutstyr, slik at de er i tråd med WHO sine anbefalinger, i tillegg til enkelte språklige klargjøringer.

03.03.20: Presisert om pårørende og besøk: "Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes".