Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spesialisthelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spesialisthelsetjenesten

Råd til spesialisthelsetjenesten

Det forventes høye smittetall i spesialisthelsetjenesten i ukene som kommer, og omikronvarianten dominerer. Vi kan få flere innleggelser når flere blir syke, samt at flere vil bli lagt inn med, og ikke på grunn av, covid-19.

Det forventes høye smittetall i spesialisthelsetjenesten i ukene som kommer, og omikronvarianten dominerer. Vi kan få flere innleggelser når flere blir syke, samt at flere vil bli lagt inn med, og ikke på grunn av, covid-19.


Innhold på denne siden

Det er nå høy smitterisiko med omikronvarianten og andre luftveisagens. Det forventes flere syke, økt sykefravær og økt belastning på spesialisthelsetjenesten. Det anbefales derfor at spesialisthelsetjenesten innfører forsterkede smitteverntiltak.

Spesialisthelsetjenesten bør ha et særskilt fokus på beredskap for et økt antall innleggelser fremover og vektlegge høy etterlevelse av basale smittevernrutiner.

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.

Regjeringen innførte nye nasjonale råd 14.01.2022;

Nye tiltak som også gjelder i helsetjenesten:

 • Smittekarantene for øvrige nærkontakter fjernes og erstattes med krav om testing på dag 3 og 5 etter nærkontakt.

Beredskap

Spesialisthelsetjenesten må sikre at det foreligger planer for at mange pasienter kan bli innlagt med covid-19, andre luftveisagens og andre smittsomme sykdommer samtidig, og ha beredskap for økt sykefravær blant de ansatte. Høy vaksinasjonsdekning er viktig for å forebygge smitte og alvorlig sykdom.

Det å holde avstand på minst en meter der det er mulig, gjelder fortsatt, og det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder for besøkende og ledsagere, samt pasienter som skal inn til poliklinisk kontroll. Bruk av munnbind for ansatte utenom pasientkontakt gjelder ved innføring av forsterkede smitteverntiltak. 

Spesialisthelsetjenesten må:

 • vurdere behovet for forhåndsvurdering av pasienter mht. smitte.
 • gjennomgå planer for eventuell nedskalering av elektiv aktivitet.
 • oppskalere kapasitet for testing i henhold til nasjonale råd og ha god analysekapasitet i laboratoriene.

Det vil fortsatt være behov for tiltak for å forebygge større infeksjonsutbrudd. Beredskapsplaner for utbrudd med ulike luftveisagens og norovirus bør være oppdatert.

Det er krav om isolasjon hvis du er smittet med covid-19. Opphevelse av isolasjon bør gjøres etter gjeldende råd:

Ledelsens ansvar og oppgaver

Råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)

Ivaretakelse av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Det anbefales ikke at barn og unge med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon må ha negativ test for SARS-CoV-2 før kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Alle barn med symptomer på infeksjon bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2 eller andre luftveisagens. Dette er særlig viktig for at eventuell alvorlig infeksjon blir avdekket og behandling ikke forsinkes. 

Polikliniske pasienter

På grunn av høy smitteforekomst er det innført en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind for pasienter som skal til poliklinisk kontroll. 

Polikliniske pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer eller som er nærkontakt eller er i innreisekarantene (Regler for deg som skal være i innreisekarantene), bør kontakte sykehuset for å avklare om timen kan utsettes. Hvis ikke, tas pasienten imot ved at ansatte bruker personlig beskyttelsesutstyr i henhold til lokale rutiner basert på Tabell 1. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved pasientkontakt.

Det er ikke krav om at pasienter, inkludert barn, må ha negativ SARS-CoV-2-test før oppmøte.

Innleggelse av pasienter i sykehus

Pasienter som innlegges i sykehus med luftveissymptomer bør testes for relevante luftveisagens og isoleres i påvente av testresultat.

Smitteverntiltak ved pasienter uten symptomer som er definert som nærkontakter eller er i innreisekarantene, er beskrevet i avsnittet under om smitteregime.

For tiltak ved innleggelse av pasienter i situasjoner med økende smitte, per 15.12.2021, se også avsnitt Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

Innlagte pasienter

 • Rutinemessig testing av innlagte asymptomatiske pasienter, inkludert barn, anbefales ikke ved lav smitterisiko.
 • Pasienter innlagt i sykehus med nyoppståtte luftveissymptomer bør testes for relevante luftveisagens og isoleres i påvente av testresultat. 

Smitteregime

Pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer, mistenkt eller bekreftet covid-19 og pasienter som fyller kriteriene for nærkontakter eller innreisekarantene, bør som hovedregel isoleres i henhold til sykehusets rutiner.

Dersom pasienten må oppholde seg i akuttmottak, skal pasienten være på eget rom. Pasienten bør ha på medisinsk munnbind under opphold i akuttmottaket og under transport til sengepost.

Luftsmitteregime anbefales ved aerosolgenererende prosedyrer (AGP). Dersom isolat ikke er tilgjengelig, må pasienter legges på enerom med eget bad og toalett.

Dersom pasienten skal ut av isolatet til nødvendige undersøkelser, skal pasienten ha på medisinsk munnbind med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.

For pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimert, oppheves isolering avhengig av klinisk forløp. 

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte

For å hindre smittespredning og sikre best mulig effekt av personlig beskyttelsesutstyr, må ansatte bruke rett utstyr på riktig måte og til rett tid. Helsepersonell skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Les mer her:

Intensivavdelinger

På intensivavdelinger utføres det ofte aerosolgenererende prosedyrer (AGP) på pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19, og det kan bli vanskelig å skille AGP fra andre prosedyrer.

Det kan lokalt vurderes om helsepersonell som jobber direkte med stell, pleie og behandling av covid-19-pasienter i intensivavdelinger, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.

Helsepersonell som bare skal innom intensiv (på visitt, prøvetaking, kortvarig opphold av annen årsak) trenger ikke benytte åndedrettsvern, men benytte munnbind og øyebeskyttelse.

Overflytting til andre avdelinger/helseinstitusjoner 

Pasienter med covid-19 skal i minst mulig grad flyttes ut av isolatet. Dersom pasienten må ut av isolatet, må dette skje i henhold til sykehusets rutiner og i samarbeid med smittevernpersonell lokalt og/eller regionalt.

Ved overflytting til annen helseinstitusjon skal ambulansepersonell varsles om smittestatus.

Stell av døde 

Stell av døde med mistenkt eller bekreftet covid-19 skal gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner for pasienter som har vært isolert med dråpe- eller luftsmitteregime.

Råd til besøkende og ledsagere

 • Det bør tilrettelegges for besøk til innlagte pasienter i alle typer avdelinger, se Råd til besøkende i spesialisthelsetjenesten (Hdir)
 • På grunn av høy smitteforekomst i store deler av landet er det fra 01.12.2021 innført en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder for besøkende og ledsagere, samt pasienter som skal inn til poliklinisk kontroll. 
 • Besøkende/ledsagere til pasienter i spesialisthelsetjenesten forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har luftveissymptomer, er definert som nærkontakt eller er i innreisekarantene (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderinger bør gjøres, for eks. ved alvorlig sykdom, fødsel, o.l. Besøk må avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.
 • Besøkende/ledsagere, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som øvrige nærkontakter bør bruke munnbind når de kommer på besøk. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. Se Råd til deg som er øvrig nærkontakt

Ved økende smitte og høyt antall innleggelser, se råd til besøkende/ledsagere under Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

Oppfølging av nærkontakter i sykehus

Sykehuset bør ha egne rutiner for oppfølging av personer som i sykehuset har hatt nærkontakt med pasient eller ansatt bekreftet smittet med covid-19.

Les mer her: 

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

På grunn av høy smitterisiko i samfunnet ble spesialisthelsetjenesten anbefalt å innføre forsterkede smitteverntiltak fra 15.12.2021.

For spesialisthelsetjenesten er det ledelsen i den enkelte helseinstitusjon/ helseforetak som beslutter hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes. Dette gjøres i samarbeid med smittevernpersonell lokalt, de regionale kompetansesentrene i smittevern og de regionale helseforetak. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.

Planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør nå gjennomgås.

Helseforetakenes beredskapsplan skal blant annet omhandle pandemi, herunder gjennomføring av vaksinasjon mot pandemiske agens.

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak:

Ledelsen bør vurdere følgende:

 • Tiltak rettet mot ansatte:

  • Tilrettelegge for at ansatte kan holde avstand til kolleger og andre der det er mulig.
  • Etablere arbeidskohorter (grupper) for ansatte.
  • Etablere systemer og rutiner for omdisponering og rekruttering av ansatte.
  • Etablere systemer for mer omfattende testing av ansatte i en begrenset periode.
  • Vurdere om jevnlig testing av ansatte bør innføres i hele eller deler av sykehuset for en begrenset periode.
  • Om ansatte ved all pasientkontakt bør benytte munnbind og øyebeskyttelse.
  • Innføre universell (flat) bruk av munnbind og visir for alle ansatte i en begrenset periode.
  • Innføre utvidet bruk av åndedrettsvern i kontakt med pasienter som har testet positivt for covid-19:
 • Pasientrettede tiltak:
  • Rutiner for forhåndsvurdering av pasienter som skal legges inn, ev. systemer for SARS-CoV-2-testing ved innleggelse.
  • Etablere systemer for mer omfattende testing av pasienter i en begrenset periode.
  • Begrense antall deltakere i gruppebehandling, evt. utsette gruppebehandling.
 • Organisatoriske tiltak:
  • Sikre tilstrekkelig areal og ressurser i mottak til å ta imot og gjennomføre forhåndsvurdering av et økende antall pasienter.
  • Stenge fellesarealer på tvers av avdelinger, inkludert personalkantine.
  • Etablere egne kohortisolater for mistenkte og bekreftede tilfeller av covid-19.
  • Etablere rutiner som sikrer nødvendig medisinske undersøkelser og behandling av pasienter med bekreftet SARS-CoV-2 eller som er i karantene.
  • Tilrettelegg for kun betjent matservering.
  • Bruk av munnbind på pasienter og besøkende/ ledsagere i sykehusets fellesområder.
  • Forhåndsvurdering av besøkende/ledsagere og tilrettelegge for testing.
  • Registrering av besøkende/ ledsagere.
  • Endre rutiner for besøk til kun å omfatte pasientens nærmeste, se:

Ventilasjon:

Gjennomgå ventilasjon i alle områder og vurdere behov for økt ventilasjonskapasitet avhengig av antall personer som til enhver tid oppholder seg i arealene, spesielt i områder hvor det er pasienter med mistenkt eller bekreftet SARS-CoV-2, eksempelvis kohortisolater, intensivavdelinger og rom hvor det utføres AGP.

Oppskalering av drift:

 • Tilgang på utstyr og lagring:
  • Sikre tilgang og tilstrekkelig lagerplass for ulike type utstyr; personlig beskyttelsesutstyr, håndhygieneprodukter, medisinsk engangsutstyr og andre forbruksvarer.
  • Rene felles tekstiler og vurdere behov for økt kapasitet for avhenting av urene tekstiler både internt og eksternt.
  • Vurdere å øke kapasitet på henting av avfall internt og eksternt.
 • Mors:
  • Sikre rask henting av døde fra kliniske avdelinger.
  • Vurdere å øke kapasitet på morsrom, eventuelt etablere avtaler med eksterne virksomheter. 

Nødvendig kurs og undervisning:

 • Nødvendige kurs og undervisning, som er avgjørende for utdanningsforløp og spesialisering som innebærer fysisk oppmøte og ikke kan gjennomføres digitalt, kan vurderes gjennomført fysisk. Det forutsettes at smittevernfaglige anbefalinger følges nøye, og at man i størst mulig grad deler inn i mindre kohorter.
 • Totalt antall deltakere bør begrenses mest mulig. Man bør begrense antall deltakere fra samme enhet/avdeling.
 • Undervisere og deltakere bør  ha fått oppfriskningsdose.

 

Utbrudd i sykehus

Det er utarbeidet egne råd om håndtering av utbrudd i sykehus. Les om håndtering av utbrudd her:

Kohortisolering i spesialisthelsetjenesten

Kohortisolering innebærer samtidig isolering av flere pasienter med samme smitteagens i samme areal. Bekreftet diagnose er avgjørende for kohortisolering. Kohortisolering kan vurderes iverksatt ved et høyt antall innleggelser og ved større utbrudd som en del av forsterkede smitteverntiltak.

Ved plassering i kohortisolat, må det først vurderes om det er indikasjon for å teste pasienten for andre mikrobiologiske agens, for eks. resistente bakterier som MRSA, ESBL.

Kohortisolering kan bidra til å redusere smitterisiko ved å skjerme pasienter som legges inn med andre medisinske tilstander og reduserer bruk av beskyttelsesutstyr. Hvis mulig, bør dedikert helsepersonell jobbe i kohortisolatet.

Mer om kohortisolat

Kohortisolatet må tilrettelegges slik at det sikrer god arbeidsflyt og sikrer forsvarlig behandling av pasientene.

Pasientene kan plasseres

 • i samme rom
 • i flere rom i en avskjermet del av en sengeavdeling
 • i et helt område/avdeling, eventuelt egne bygninger definert som kohortisolat

Arealets utforming

Ved kohortisolering er det viktig å vurdere arealets utforming og plassering i forhold til andre pasienter. Sterkt immunsvekkede pasienter bør i størst mulig grad skjermes fra smitteførende pasienter. Følgende punkter bør vurderes;

 • Antall pasienter det er mulig å behandle i kohortisolatet.
 • Om arealet er egnet for gjennomføring av ulike prosedyrer, for eksempel aerosolgenererende prosedyrer, eller om det må planlegges for utføring av slike prosedyrer i andre områder i sykehuset.
 • At arealet er tilstrekkelig stort til å etablere rene og urene soner.

Ventilasjon i arealet

Ventilasjon må være tilstrekkelig god til å ivareta et høyt antall pasienter og ansatte, utstrakt bruk av medisinsk/teknisk utstyr og generelt høy aktivitet.

Teknisk avdeling bør involveres for å vurdere ventilasjonen i arealet.

Adkomst

Kohortisolatet må merkes og trafikk begrenses til de som er involvert i pasientbehandlingen og annet støttepersonell.

Lagring/dekontaminering

Lagring av utstyr i kohortisolatet bør om mulig unngås. Lagring av utstyr bør fortrinnsvis skje i tilstøtende rom eller lukkede skap.

Vurder lagerkapasitet og arealer for følgende;

 • Rent/sterilt gods
 • Medikamenter
 • Tekstiler
 • Medisinsk teknisk utstyr

Vurder kapasitet og transportveier for dekontaminering i samarbeid med smittevernpersonell og sterilforsyning. Urent gods kan transporteres i lukkede kontainere eller traller til og fra kohortisolatet.

Tilberedning av medikamenter

Vurder hvor i kohortisolatet tilberedning av medikamenter skal skje. Det bør om mulig, tilstrebes at dette gjøres i et skjermet område, fortrinnsvis et lukket rom, enten i kohortisolatet eller i egnet rom utenfor. Medikamenter bør oppbevares i lukkede skap. Unngå å ta med lagre av medikamenter inne i selve kohortisolatet siden disse vil måtte kasseres.

Vurder et tettere samarbeid med sykehusapotek for leveranse og tilberedning av medikamenter o.a.

Beskyttelsesutstyr

Sikre tilgang til personlig beskyttelsesutstyr i nærhet av pasientarealer. Beskyttelsesutstyr må være pasientbundet.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr skal følge lokale rutiner. Av- og påkledning av beskyttelsesutstyr bør skje i egnede områder, fortrinnsvis utenfor kohortisolatet.

Dersom kohortisolatet benyttes til pasienter med mistenkt eller bekreftet SARS-CoV-2, bør det vurderes å benytte beskyttelsesutstyr som ved aerosolgenererende prosedyrer.

Tekstiler og avfall

Tekstiler og avfall emballeres i henhold til gjeldende rutiner. Vurder lagerrom for avfall og urene tekstiler, transportveier og frekvens for henting.

Renhold

Med et større antall pasienter i et avgrenset areal vil det bli behov for hyppigere renhold.

Det vil bli behov for å avklare organisering og ansvar for hvem som skal utføre renhold for kohortisolatet. Renholdspersonell må ha fått opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Det bør tydeliggjøres ansvarfordeling mellom helsepersonell og renholdspersonell.

Besøkende

Vurder hvordan det skal tilrettelegges for besøk av pårørende og ledsagere og hvordan personvern kan ivaretas.

Historikk

17.01.2022: Oppdatert ingress og innledning. Nye punkter under ledelsens ansvar om etablering av systemer for testing. Nye punkter under forsterkede smitteverntiltak. Nytt punkt om ventilasjon i sykehus og punkter vedrørende oppskalering av drift. Oppdatert lenker og generell språkvask.

17.12.2021: • Revidert ingress og innledning • Anbefalt forsterkede smitteverntiltak • Presisert nye tiltak for karantene, testing og isolasjon • Tilpasset tekst om råd ved bruk av personlig beskyttelsesutstyr, øyebeskyttelse både ved bruk av munnbind og åndedrettsvern • Lagt inn flere nye momenter under forsterkede smitteverntiltak og organisert tiltakene rettet mot ansatte, pasienter og organisatoriske forhold • Nytt punkt om gjennomføring av nødvendige kurs og undervisning • Generell språkvask og oppdatering av lenker • Oppdatert overskrift for kohortisolering

08.12.2021: Endret råd iht nye nasjonale råd fra Regjeringen. Nye punkter under forsterkede smitteverntiltak med hensyn til testing.

01.12.2021: Oppdatering etter Regjeringens innføring av nye tiltak 1.12.2021, inkludert spesifikke tiltak for omikronvarianten. Bruk av selvtester for helsepersonell. Munnbind for besøkende, ledsagere og polikliniske pasienter. Oppdaterte lenker.

22.11.2021: Språkvask og oppdatering av lenker, bla. til nytt kapittel Råd om testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenesten.

12.11.2021: Språkvask. Oppdatering av lenker. Ledelsen har ansvar for at ansatte får tilbud om oppfriskingsdose når det blir tilgjengelig. Forsterkede smitteverntiltak: vurdere rutiner for forhåndsvurdering av pasienter.

09.11.2021: Generell språkvask. Oppdatert ingress og lenker. Nytt avsnitt om beredskap og oppdaterte råd om kohortisolering.

19.10.2021: Mindre endringer i tekst. Lagt inn et avsnitt om forsterkede smitteverntiltak.

06.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan, inkludert Råd til besøkende og ledsagere. Mange lenker er nå oppdatert

02.10.2021: Oppdatert informasjon vedrørende ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er uvaksinerte/delvaksinerte og som er definert nærkontakter utenfor arbeidsstedet. Lagt inn lenke til der informasjonen finnes.