Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spesialisthelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spesialisthelsetjenesten

Råd til spesialisthelsetjenesten ved normal hverdag med økt beredskap

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Spesialisthelsetjenesten bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Spesialisthelsetjenesten bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift


Innhold på denne siden

Regjeringens covid-19-spesifikke styringsindikatorer skal legges til grunn ved vurderingen av risiko, og behov for eventuelt å iverksette tiltak:

I spesialisthelsetjenesten vil det fortsatt være behov for tiltak for å forebygge større infeksjonsutbrudd. Beredskapsplaner for utbrudd med agens som for eks. SARS-CoV-2, influensa, RS-virus og norovirus bør være oppdatert.

De regionale helseforetakene må ha planer for god analysekapasitet i laboratoriene.

I ny normal hverdag er det endringer i råd om nærkontakter. Smittekarantene utgår. Krav om isolasjon hvis du er syk med covid-19 gjelder fortsatt.

Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot covid-19. Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått covid-19 finnes her:

Ledelsens ansvar og oppgaver

 • Utarbeide planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak som gjøres kjent for alle ansatte, samtidig som beredskap for utbrudd av covid-19 og andre agens opprettholdes.
 • Sikre at det foreligger et oppdatert infeksjonskontrollprogram som er gjort kjent for ansatte, inkludert vikarer og nyansatte.
 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte har fått tilbud om koronavaksine.
 • Sikre at ansatte som har nærkontakt med pasienter i behandling og pleie, får tilbud om influensavaksine, se Influensavaksine – veileder for helsepersonell
 • Sikre at det foreligger planer for at mange pasienter kan bli innlagt med covid-19 og andre smittsomme sykdommer samtidig, og ha beredskap for økt sykefravær blant de ansatte.
 • Vurdere behovet for forhåndsvurdering av pasienter med tanke på smitte. 
 • Tilrettelegge for testing for SARS-CoV-2 i henhold til Testkriterier for koronavirus
 • Tilrettelegge for besøk til innlagte pasienter i alle typer avdelinger. Se Besøk i spesialisthelsetjenesten
 • Sikre tydelig informasjon ved alle sykehusets innganger om hvor pasienter og besøkende/ledsagere skal henvende seg ved ankomst til sykehuset.
 • Ha etablert rutiner for oppfølgning og tilrettelegging for helsepersonell som er gravide.

Råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)

 • Ansatte følger smittevernrutiner som er beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet.
 • Ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke gå på jobb ved nyoppståtte luftveissymptomer, men bør holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2.

Ivaretakelse av barn og unge

Alle barn med symptomer på infeksjon bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2 eller andre luftveisagens. Dette er særlig viktig for at eventuell alvorlig infeksjon blir avdekkes og behandling ikke forsinkes. Barn og unge som testes uten symptomer (som ledd i smittesporing, massetesting eller lignende) kan testes på teststasjon uten vurdering først.

Polikliniske pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer

Polikliniske pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer tas imot ved at ansatte bruker personlig beskyttelsesutstyr i henhold til lokale rutiner. Det er ikke krav om at pasienter, inkludert barn, må ha negativ SARS-CoV-2-test før oppmøte. 

Smitteverntiltak overfor pasienter uten symptomer som er definert som nærkontakter er beskrevet her:

Innleggelse av pasienter i sykehus

Pasienter som innlegges i sykehus med luftveissymptomer bør testes for relevante luftveisagens og isoleres i påvente av testresultat.

Smitteverntiltak ved pasienter uten symptomer som er definert som nærkontakter eller er i innreisekarantene, er beskrevet i avsnitt om smitteregime.

Innlagte pasienter

 • Rutinemessig testing av innlagte asymptomatiske pasienter, inkludert barn, anbefales ikke.
 • Pasienter innlagt i sykehus med nyoppståtte luftveissymptomer bør testes for relevante luftveisagens og isoleres i påvente av testresultat.

Smitteregime

Pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer, mistenkt eller bekreftet covid-19 og pasienter som fyller kriteriene for nærkontakter eller innreisekarantene, bør som hovedregel isoleres i henhold til dråpesmitteregime, og personlig beskyttelsesutstyr bør benyttes utfra en risikovurdering og i henhold til sykehusets rutiner.

Dersom pasienten må oppholde seg i akuttmottak, skal pasienten være på eget rom. Pasienten bør ha på medisinsk munnbind under opphold i akuttmottaket og under transport til sengepost.

Luftsmitteregime anbefales ved aerosolgenererende prosedyrer (AGP). Dersom isolat ikke er tilgjengelig, må pasienter legges på enerom med eget bad og toalett.

Dersom pasienten skal ut av isolatet til nødvendige undersøkelser, skal pasienten ha på medisinsk munnbind med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.

For pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimert, oppheves isolering avhengig av klinisk forløp. 

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte

Helsepersonell skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr:

Intensivavdelinger

På intensivavdelinger utføres det ofte aerosolgenererende prosedyrer (AGP) på pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19, og det kan bli vanskelig å skille AGP fra andre prosedyrer.

Det kan lokalt vurderes om helsepersonell som jobber direkte med stell, pleie og behandling av covid-19-pasienter i intensivavdelinger, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.

Helsepersonell som bare skal innom intensiv (på visitt, prøvetaking, kortvarig opphold av annen årsak) trenger ikke benytte åndedrettsvern, men benytte munnbind.

Overflytting til andre avdelinger/helseinstitusjoner 

Pasienter med covid-19 skal i minst mulig grad flyttes ut av isolatet. Dersom pasienten må ut av isolatet, må dette skje i henhold til sykehusets rutiner og i samarbeid med smittevernpersonell lokalt og/eller regionalt.

Ved overflytting til annen helseinstitusjon skal ambulansepersonell varsles om smittestatus.

Stell av døde 

Stell av døde med mistenkt eller bekreftet covid-19 skal gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner for pasienter som har vært isolert med dråpe- eller luftsmitteregime.

Råd til besøkende og ledsagere

Besøkende/ledsagere til pasienter i spesialisthelsetjenesten forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har luftveissymptomer.

Besøkende/ledsagere, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære) bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eks. ved alvorlig sykdom, fødsel, o.l. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.

Besøkende/ledsagere, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som øvrige nærkontakter bør bruke munnbind når de kommer på besøk. Besøk avtales med avdelingen på forhånd.

Besøkende/ledsagere som er i innreisekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderinger bør gjøres for eks. ved alvorlig sykdom, fødsel, o.l. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.

Oppfølging av nærkontakter i sykehus

Sykehuset bør ha egne rutiner for oppfølging av personer som i sykehuset har hatt nærkontakt med pasient eller ansatt bekreftet smittet med covid-19. Dette gjelder medpasienter, ansatte, besøkende og ledsagere.

Smittesporing i sykehus og i helse- og omsorgstjenesten forøvrig er beskrevet her:

Uvaksinerte pasienter som møter definisjonen for nærkontakt i sykehus, bør isoleres og følges opp som beskrevet i:

Utbrudd i sykehus

Det er utarbeidet egne råd om håndtering av utbrudd i sykehus. Les om håndtering av utbrudd her:

 

Historikk

06.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan, inkludert Råd til besøkende og ledsagere. Mange lenker er nå oppdatert

02.10.2021: Oppdatert informasjon vedrørende ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er uvaksinerte/delvaksinerte og som er definert nærkontakter utenfor arbeidsstedet. Lagt inn lenke til der informasjonen finnes.