Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd

Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd

Her finner du informasjon om håndtering av utbrudd i sykehus.

Her finner du informasjon om håndtering av utbrudd i sykehus.


Innhold på denne siden

Med økende andel vaksinerte ansatte, pasienter og besøkende/ledsagere i helse- og omsorgstjenesten og i samfunnet forøvrig, har antall og omfang av varslede SARS-CoV-2-utbrudd i sykehus gått betydelig ned. Fra 25. september 2021 går Norge over til

Beredskap for utbrudd må fortsatt opprettholdes. Det er viktig å tidlig oppdage og forebygge videre smitte av SARS-CoV-2, RS-virus, influensa, norovirus og andre infeksjoner som kan medføre utbrudd og påvirke sykelighet og kapasitet. Alle ansatte må derfor være oppmerksomme på infeksjonssymptomer uansett vaksinasjonsstatus for covid-19.

Hvordan håndtering av utbrudd i spesialisthelsetjenesten organiseres, vil avhenge av lokale forhold. Her er en tabell som viser en systematisk håndtering av utbrudd i sykehus:

Det skal foreligge skriftlige retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd i sykehusets infeksjonskontrollprogram. Utbrudd skal også være en del av gjeldende lokalt og regionalt planverk for beredskap. Smittevernpersonell bør være en del av krisestab ved utbrudd med smittsomme sykdommer. Retningslinjene bør omfatte en beskrivelse av følgende;

Utbruddsgruppe

Sykehuset bør ha definert en utbruddsgruppe som aktiveres ved mistanke om utbrudd uavhengig av type mikrobiologisk agens.

Det bør være tydelig definert beskrivelse av ansvar, fullmakter og rapporteringslinjer for alle medlemmer av utbruddsgruppen.

Leder for utbruddsgruppen bør ha avsatt tilstrekkelig tid til å kunne jobbe med utbruddet og ha fullmakt til å innføre nødvendige tiltak.

Hvis legen med ansvar for smittevern ikke leder gruppen, bør legen være i kjernegruppen og kunne gi råd direkte til ledelsen slik omtalt i forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, § 2-3; Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Det bør være avklart ansvarsforhold mellom avdelingsledelse på involverte avdelinger, bedriftshelsetjeneste og smittevernpersonell i forhold til testing og oppfølging av ansatte.

Når utbrudd er bekreftet, må det i tillegg til utbruddsgruppen avsettes ressurser i form av personell til å drive med smittesporing og registrering.

De som skal jobbe med smittesporing, bør på forhånd få opplæring i hva som skal registreres og hvordan. Erfaring tilsier at det kan være lurt å bruke administrativt ansatte i kombinasjon med smittevernpersonell for å ikke ta ansatte ut av klinisk arbeid og pga. deres erfaring med datasystemer.

Utbruddsgruppen bør være kjent med fasilitetene og arbeidsflyt på enheter som er berørt av utbruddet.

Registreringsverktøy

Det bør foreligge et registreringsverktøy som involverte i smittesporingen har tilgang til, fortrinnsvis elektroniske registreringsverktøy på et sikkert område som er tilgjengelig for de involverte og som kan brukes av flere samtidig. Registreringsverktøyet vil støtte sykehuset i oppfølgingsarbeidet av personer i isolasjon og karantene og lette kommunikasjon med kommuneleger og nasjonale myndigheter. Det finnes elektroniske registreringsverktøy, men om dette ikke er tilgjengelig, kan Excel benyttes. I mindre sykehus kan det med fordel benyttes samme registreringsverktøy som kommunene i sykehusets opptaksområde dersom dette er avtalt med kommunen.

Ledelsen må definere hvem som skal ha ansvar for utbruddsregisteret, og hvem som skal ha tilgang til dataene. Det kan være hensiktsmessig å avklare juridiske forhold knyttet til etablering av registeret med personvernombudet.

Leder av utbruddsgruppen bør ha ansvaret for kommunikasjon med ledelsen og kommuneleger i berørte kommuner.

Teststrategi

Sykehuset må raskt etablere en teststrategi for å avklare omfang av utbruddet, og hvem som er mistenkte, sannsynlige eller bekreftede smittetilfeller.

For å sikre god logistikk av prøver tatt under utbrudd, bør det være nært samarbeid/ kommunikasjon med mikrobiologisk laboratorium.

Gjeldene mikrobiologisk laboratorium må raskt sikres tilstrekkelig ressurser i form av utstyr til testing og mikrobiologisk diagnostikk av et økt antall prøver. Om laboratoriet ikke befinner seg på det aktuelle sykehuset, må logistikken også avklares.

Smittesporing og oppfølging av nærkontakter

Smittesporing ved utbrudd i sykehus er sykehusets oppgave. Sykehusene bør vurdere å opprette egne smittesporingsteam som har fått opplæring i definisjon av nærkontakter og bruk av registreringsverktøy.

Ved omfattende utbrudd eller ved utbrudd av agens med stort smittepotensiale, bør det vurderes om smittesporingen og oppfølgingen av nærkontakter i sykehuset bør gjøres i samråd med kommunelegen i den enkeltes kommune. Dette er særlig viktig dersom nærkontaktene er pasienter som utskrives eller besøkende. Dersom oppfølging og evt. testing av ansatte gjøres av sykehuset selv, bør dette avklares lokalt med de aktuelle kommunelegene.

 • I slike situasjoner, må det foreligge en tydelig beskrivelse av ansvar og oppgavefordeling mellom sykehusets smitteoppsporingsteam og kommunelege(r) med hensyn til oppfølging av nærkontakter. Fremgangsmåte ved:
 • Ved positiv SARS-CoV-2-test hos pasient eller ansatte;
  • Identifisere mulige nærkontakter blant kollegaer og pasienter og vaksinasjonsstatus blant disse.
  • En ansatt eller pasient kan ha oppholdt seg i flere enheter/avdelinger. En bør vurdere om personer i disse bør testes. 
  • Teste uvaksinerte ansatte og alle pasienter, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Fullvaksinerte ansatte testes kun ved evt. symptomer. 
 • Ansatte definert som nærkontakt kan gå på jobb, men må benytte munnbind i all pasientkontakt fram til 5 dager etter siste eksponering og testes ved symptomer.
 • Uvaksinert asymptomatisk ansatt som er definert som nærkontakt, bør testes med selvtest i 7 dager slik beskrevet for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Arbeidsgiver bør dele ut testmateriell.
 • Det bør opprettholde systemer for isolering av mistenkt smittede pasienter i påvente av prøvesvar. 
 • I kontakt med isolerte pasienter følger ansatte råd om:

Ved smittesporing må man nøye kartlegge nærkontakter til hvert tilfelle de siste 48 timer. Ved pågående utbrudd over tid, kan ansatte og pasienter være utsatt for gjentatte smitteeksponeringer, og det må defineres når vedkommende sist var eksponert.

Ved nye tilfeller må man huske å inkludere de som allerede er definert som nærkontakter i smittesporingen, da det kan forlenge tiden de skal bruke munnbind og være årvåken ift. infeksjonssymptomer.

Tiltak

Det kan være nødvendig å iverksette forsterkede smitteverntiltak for å redusere spredning av utbruddet.

Ved omfattende utbrudd hvor en stor andel av de ansatte får symptomer/ får påvist covid-19, bør det foreligge en beredskapsplan som sikrer at det kan hentes helsepersonell fra andre avdelinger og/eller sykehus.

Varsling

Ved større utbrudd bør det vurderes om  alle med personalansvar i sykehuset og helseforetaket bør varsles tidlig slik at nødvendig samarbeid kan etableres for å sikre at det hurtig iverksettes en effektiv, koordinert innsats inkludert eventuell omdisponering av personell.

Ved utbrudd i sykehus skal lege varsle kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet med kopi til det regionale kompetansesenteret i smittevern, jf. MSIS-forskriften.

Mistenkte eller bekreftede utbrudd skal varsles til FHI i VESUV;

I tillegg skal hvert tilfelle med covid-19 meldes til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS);

Ved varsling til aktuelle etater og samarbeidspartnere, bør det vurderes om det er behov for faste møtearenaer for å følge opp informasjonsutveksling.

Kommunikasjon

Ved utbrudd bør det være definert hvem i sykehuset/helseforetaket som skal ha ansvaret for kommunikasjon eksternt til media.

Oppfølging av ansatte

En utbruddssituasjon kan være en psykisk belastning for de involverte. De ansatte bør derfor få tilbud om oppfølging av egen bedriftshelsetjeneste, bistand fra kommunens kriseteam e.l.

Historikk

25.09.2021: Endret fra spesifikke råd om håndtering av SARS-CoV-2-utbrudd i sykehus til generell håndtering av utbrudd i sykehus. Ny tekst om smittesporing for SARS-CoV-2.

09.09.2021: Liten språkvask. Oppdatert tekst i første avsnitt. Satt inn ny lenke til teststrategi.

22.03.2021: Presisert at smittesporing i sykehus er sykehusets oppgave, ta utbrudd på alvor i tidlig fase, sykehus bør opprette egne smittesporingsteam.

11.02.2021: Endring i oppfølging av nærkontakter; de testes straks ved start av karantenen, og etter døgn 7 ved slutten av karantenen.

26.01.2021: Satt inn lenke til ny tabell «Håndtering av covid-19-utbrudd i sykehus – gjennomgang av kritiske punkter».

09.12.2020: Artikkelen opprettet