Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rehabiliteringsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rehabiliteringsinstitusjoner

Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19

I forbindelse med økende forekomst av ulike luftveisagens inkludert SARS-CoV-2-varianter i befolkningen, bør rehabiliteringsinstitusjoner ha et særskilt fokus på beredskap for å forebygge smitte inn i institusjonene.

I forbindelse med økende forekomst av ulike luftveisagens inkludert SARS-CoV-2-varianter i befolkningen, bør rehabiliteringsinstitusjoner ha et særskilt fokus på beredskap for å forebygge smitte inn i institusjonene.


Innhold på denne siden

Grunnet økt smitterisiko i samfunnet og stor usikkerhet knyttet til nye varianter av SARS-CoV-2, anbefales det nå at rehabiliteringsinstitusjoner innfører forsterkede smitteverntiltak. Rehabiliteringsinstitusjoner må vurdere hvordan de skal etterleve forsterkede smitteverntiltak og samtidig sikre forsvarlig drift.

Rehabiliteringsinstitsjoner bør etablere systemer for forhåndsvurdering av pasienter ved innleggelse mht. SARS-CoV-2 og testing av ansatte og pasienter ved utbrudd og uventet smitte.

Rehabiliteringsinstitusjoner bør vektlegge høy etterlevelse av basale smittevernrutiner i tillegg til å sikre at ansatte er kjent med bruk av personlig beskyttelsesutstyr i all kontakt med mistenkt eller bekreftede SARS-CoV-2-tilfeller, uavhengig av variant. Vi vet foreløpig ikke nok om smitterisiko og sykdomsbyrde av omikronvarianten, og rådene vil justeres løpende iht. ny kunnskap.

Ansvar

Rehabiliteringsinstitusjonen er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk og er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram.  

Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og plassere ansvar for ulike oppgaver innen smittevern.

For rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med spesialisthelsetjenesten, bør råd til spesialisthelsetjenesten legges til grunn for utarbeidelse av smittevernråd lokalt og eventuelt i samarbeid med regionalt kompetansesenter i smittevern for gjeldende helseregion.

Rehabiliteringsinstitusjoner som er privat drevet kan vurdere å benytte Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for utarbeidelse av smittevernråd lokalt og eventuelt i samarbeid med kommunelege.

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Helsetjenesten bør som normalt forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt og ha økt årvåkenhet, inkludert lav terskel for testing.

Smitteforebyggende tiltak

Vaksinasjonsstatus både for pasienter og ansatte vil påvirke lokale tiltak. Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått infeksjon finnes her: 

Alle som anbefales koronavaksine oppfordres til å ta den. Ledelsen bør sikre at ansatte får tilbud om oppfriskningsdose (boosterdose), se: Informasjon om vaksinasjon med oppfriskningsdose til helsepersonell

Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer skal ikke møte fysisk på jobb. For utdypende råd til ansatte, besøkende og ledsagere, se:

Pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer bør om mulig skrives ut til hjemmet inntil diagnosen er avklart og symptomene er i tilbakegang. Dersom hjemreise ikke er mulig, bør pasienten isoleres inntil diagnose er avklart.

Rehabiliteringsinstitusjonen bør ha kjennskap til og eventuelt ha etablert rutiner for håndtering av følgende:

Rutinene må være kjent av alle ansatte.

Kontakt, pleie og stell av pasienter

Ved all pasientkontakt følges basale smittevernrutiner. I dette ligger det at den ansatte må gjøre en situasjonstilpasset risikovurdering for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Det må sikres at beskyttelsesutstyr er tilgjengelig, og at de ansatte har fått opplæring i bruken.

Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr ved mistanke om smitte, uavhengig av covid-19. For kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19, følges rutiner som beskrevet her:

Pasienter i risikogruppe

Rehabiliteringsinstitusjonen bør før innleggelse avklare om pasienter er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19; Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende og deres vaksinasjonsstatus; Vaksine mot covid-19.

Når personer i risikogrupper er vaksinert, vil de i stor grad være beskyttet mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp slik at de kan leve som andre og følge de generelle smittevernrådene.

Tilbudet til disse pasientene må vurderes opp mot mulighetene for annet tilpasset opplegg i pasientens nærmiljø.  

Størrelse på grupper

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper. Dersom de generelle rådene som avstand, hoste- og håndhygiene følges, kan pasienter ha felles trening.

Det å holde avstand mellom personer reduserer smitterisikoen. Dersom det ikke er mulig, bør varighet av ansikt-til-ansiktskontakt gjøres så kort som mulig. Dette gjelder ikke når det kreves nærkontakt som ved nødvendige undersøkelser.

Antall ledsagere begrenses slik at kun nødvendige personer er til stede. Dersom det skal benyttes utstyr som berøres av flere i gruppen, bør håndhygiene gjennomføres før og etter aktiviteten.

Individuell behandling

For en-til-en-behandling må ansatte følge gjeldende rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr som beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet, samt de råd som beskrevet i:

Dette gjelder fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.

Matservering

Matservering kan skje i henhold til gjeldende rutiner. Det bør tilrettelegges for at personer kan utføre håndhygiene ved all kontakt med mat, før og etter alle måltider.

Buffetservering frarådes dersom institusjonen har iverksatt forsterkede smitteverntiltak.

Man bør være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak i kjøkken og spiserom. 

Bassengtrening

Kunnskap tilsier at SARS-CoV-2 inaktiveres ved klor. Bassengtrening kan derfor gjennomføres. Dersom institusjonen har iverksatt forsterkede smitteverntiltak anbefales det at personer holder avstand i garderobe, dusj og basseng.

Akuttsituasjoner

Håndtering av akuttsituasjoner må skje i henhold til gjeldende rutiner i institusjonen. Det bør ikke etableres spesielle rutiner grunnet covid-19.

Besøk

Det bør tilrettelegges for besøk. Besøkende bør kontakte avdelingen hvor pasienten ligger per telefon for å vurdere om og hvordan besøk kan gjennomføres.

På grunn av høy smitteforekomst i store deler av landet er det fra 01.12.2021 innført en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder for besøkende og ledsagere, samt pasienter som skal inn til poliklinisk kontroll. 

For mer informasjon, se:

Renhold

Renhold er et viktig smitteforebyggende tiltak. Renhold bør følge ordinære rutiner i infeksjonskontrollprogrammet, men lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Det bør vurderes om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold, eksempelvis områder hvor det er mye aktivitet (treningsrom og treningsutstyr).

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Smittesituasjonen vil variere geografisk og rehabiliteringsinstitusjonen bør ha rutiner for hvilke smitteverntiltak som skal innføres ved økt smitterisiko lokalt, regionalt og nasjonalt. Rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med spesialisthelsetjenesten, bør vurdere å følge forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko for spesialisthelsetjenesten.

For rehabiliteringsinstitusjoner som er privat drevet, bør vurderingen om å innføre forsterkede smitteverntiltak gjøres i tett samarbeid med smittevernansvarlig kommunelege/bydelsoverlege der rehabiliteringsinstitusjonen er plassert. Råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan vurderes.

Tiltak ved utbrudd eller uventet smitte

Ved spørsmål om utbrudd, eller oppdaget smitte, må ledelse kontakte smittevernansvarlig kommunelege/bydelsoverlege for veiledning. Informasjon om håndtering av utbrudd finnes her;

Historikk

04.01.2022: Oppdatert innledning med anbefaling om å følge forsterkede smitteverntiltak. Generell språkvask.

27.12.2021: Ny innledning i henhold til nasjonale råd, slettet tekst, generell språkvask og sjekket lenker.

03.12.2021: Pga. økende smitte i befolkningen/nye virusvarianter er det behov for å oppdaterte Råd til rehabiliteringsinstitusjoner (tidligere arkivert). Generell språkvask. Oppdaterte lenker og introduksjon. TISK ved omikronvarianten. Anbefalt koronavaksine, inkludert oppfriskningsdose til ansatte.

25.09.2021: Arkivert.

19.08.2021: Endret tekst i innledningen.

15.07.2021: Satt inn likelydende innledning som for de andre helsetjenestene. Mindre redigering av tekst. Satt inn lenker og kontrollert lenker i dokumentet.

12.04.2021: 

  • Endring av tekst
  • Nytt avsnitt om å benytte hhv råd til spesialisthelsetjenesten og råd til sykehjem
  • Satt inn nye hyperlenker til andre råd på nettsiden
  • Et nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak

07.01.2021: Nytt avsnitt om Forsterkede smitteverntiltak.

24.07.2020: Nytt: presiserer at rehabiliteringsinstitusjoner er pålagt å ha infeksjonskontrollprogram (IKP). Fjernet tekst om mal for smittevernveileder da dette dekkes av IKP. Oppdatert flere lenker og satt inn nye. Flyttet 2 avsnitt: Kontakt, pleie og stell av pasienter og Bassengtrening. Fjernet tekst om at pasienter i risikogruppe ev. må utsette opphold i rehabiliteringsinstitusjoner.

27.05.2020: Oppdatert besøksråd.

18.05.2020: Fjernet to kulepunkt om antall besøkende samt protokollføring for besøk, under avsnittet "Besøkende".