Hopp til innhold

Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19

Publisert Oppdatert


Ansvar

Rehabiliteringsinstitusjonen er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver innen smittevern.

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. Det er ledelsen som må vurdere om gjeldende tiltak ivaretar smittevernet basert på den den til enhver tid epidemiologiske situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det er utarbeidet en mal for smittevernveileder som kan benyttes til å utarbeide lokalt tilpassede anbefalinger:

Smitteforebyggende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hoste- og håndhygiene hindrer kontaktsmitte og økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Ansatte med selv milde luftveissymptomer skal ikke møte fysisk på jobb.

Pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon bør om mulig skrives ut til hjemmet inntil diagnosen er avklart. Dersom hjemreise ikke er mulig bør pasienten isoleres inntil diagnose er avklart.

Rehabiliteringsinstitusjonen bør ha etablert rutiner ved mistenkt eller påvist smitte inkludert prøvetaking og eventuell smitteoppsporing. Rutinene må være kjent av alle ansatte.

Bassengtrening

Kunnskap tilsier at SARS-CoV-2 er inaktiveres ved klor. Bassengtrening kan gjennomføres forutsatt at anbefalt avstand mellom personer opprettholdes.  Alle offentlige basseng er midlertidig stengt, så dette kan påvirke mulighet for denne type behandling.

Risikoutsatte pasienter

Pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 må avvente behandling på rehabiliteringsinstitusjoner.

Rehabiliteringsinstitusjonen bør før innleggelse avklare om pasienter er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19.

Tilbudet til disse pasientene må vurderes opp mot mulighetene for tilpassede opplegg for den enkelte pasient. Det bør vurderes om pasienter med økt risiko bør utsette oppholdet på rehabiliteringsinstitusjonen.

Størrelse på grupper

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper. Dersom de generelle rådene som avstand, hoste- og håndhygiene følges, kan pasienter ha felles trening.

Det skal være minst 1 meter mellom personer, helst 2 meter der det er mulig. Dette gjelder ikke når det kreves nærkontakt som ved nødvendige undersøkelser.

Antall ledsagere begrenses slik at kun nødvendige personer er til stede. Marker tydelige plassering av sitteplasser med tape og/eller lapper om nødvendig. Dersom det skal benyttes utstyr som berøres av flere i gruppen, bør håndhygiene gjennomføres før og etter aktiviteten.

Individuell behandling

For en-til-en behandling må ansatte følge gjeldende rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr som beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet, samt de råd som beskrevet i:

Også for fysioterapeuter/ergoterapeuter kan denne veiledningen benyttes.

Matservering

Matservering kan skje i henhold til gjeldende rutiner, forutsatt avstand og at det tilrettelegges for håndhygiene ved all kontakt med mat, før og etter alle måltider. Buffetservering frarådes.

Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Råd om avstand mellom personer må overholdes i kantiner og spiserom.

Undervisning/veiledning

Det bør vurderes alternative former for undervisning, eksempelvis via internett. Undervisning/veiledning i gruppe må tilrettelegges i forhold til antall personer som kan delta og krav om avstand. For individuell undervisning/veiledning må det tilrettelegges for avstand.

Akuttsituasjoner

Håndtering av akuttsituasjoner må skje i henhold til gjeldende rutiner. Det bør ikke etableres spesielle rutiner grunnet covid-19.  Rutinene må være kjent for alt personell.

Stell og kontakt med pasienter

Ved all kontakt med pasienter må basale smittevernrutiner følges. I dette ligger en risikovurdering for bruk av beskyttelsesutstyr. I utgangspunktet er det ikke behov for å bruke beskyttelsesutstyr, selv i nær kontakt med en pasient, utover det som var rutinene før covid-19. Rehabiliteringsinstitusjonen skal følge gjeldende rutiner, men må sikre at beskyttelsesutstyr er tilgjengelig, at de ansatte har fått opplæring i bruken.

Det skal også foreligge rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr ved mistanke om smitte uavhengig av covid-19. For kontakt med pasienter med mistenkt covid-19, skal rutiner for dråpesmitte følges.

Besøk

Det bør tilrettelegges for besøk. Besøkende bør kontakte avdelingen hvor pasienten ligger per telefon for å vurdere om besøk kan gjennomføres. For mer informasjon, se:

Renhold

Renhold er et viktig smitteforebyggende tiltak. Renhold bør følge ordinære rutiner, men lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Det bør vurderes om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold, eksempelvis områder hvor det er mye aktivitet (treningsrom).

Alle felles berøringspunkter bør ha et spesielt fokus (dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon mfl.), i tillegg til toaletter og utstyr som benyttes av flere pasienter under oppholdet, eksempelvis treningsapparater, treningsmatter o.a.

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden