Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Rehabiliteringsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rehabiliteringsinstitusjoner

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19

Publisert Oppdatert


Ansvar

Rehabiliteringsinstitusjonen er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk og er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram.  Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver innen smittevern. Se:

Ulike faser av covid-19-pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Smitteforebyggende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hoste- og håndhygiene hindrer kontaktsmitte, og økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Ansatte med selv milde luftveissymptomer skal ikke møte fysisk på jobb. For utdypende råd til ansatte, pasienter og pårørende, se her:

Pasienter med symptomer på covid-19 bør om mulig skrives ut til hjemmet inntil diagnosen er avklart. Dersom hjemreise ikke er mulig, bør pasienten isoleres inntil diagnose er avklart.

Rehabiliteringsinstitusjonen bør ha etablert rutiner for:

Rutinene må være kjent av alle ansatte.

Kontakt, pleie og stell av pasienter

Ved all pasientkontakt følges basale smittevernrutiner. I dette ligger en risikovurdering for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Det må sikres at beskyttelsesutstyr er tilgjengelig, og at de ansatte har fått opplæring i bruken.

Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr ved mistanke om smitte, uavhengig av covid-19. For kontakt med pasienter med mistenkt covid-19, skal rutiner for dråpesmitte følges.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

For rehabiliteringsinstitusjoner er det ledelsen i den enkelte rehabiliteringsinstitusjon som beslutter om og eventuelt hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes. Dette gjøres i samarbeid med smittevernpersonell lokalt, og eventuell oppdragsgiver, det vil si de regionale kompetansesentrene i smittevern og de regionale helseforetak. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med FHI.

Rehabiliteringsinstitusjoner bør ha planverk for beredskap ved økende smitterisiko som gjennomgås regelmessig (for eksempel kohortisolering, omdisponering av ansatte).

For forsterkede smitteverntiltak i rehabiliteringsinstitusjoner ved økt smitterisiko følges rådene for spesialisthelsetjenesten, se:

En oversikt over smitteverntiltak ved ulike smitterisikonivå for kommunehelsetjenesten finnes i:

Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten. Håndboken angir en trinnvis metode for vurdering av hvilken epidemiologisk situasjon som foreligger i kommunen. Basert på risikovurderingen skal kommunene vurdere sine tiltak.

Pasienter i risikogruppe

Rehabiliteringsinstitusjonen bør før innleggelse avklare om pasienter er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19.

Tilbudet til disse pasientene må vurderes opp mot mulighetene for annet tilpasset opplegg i pasientens nærmiljø.  

Størrelse på grupper

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper. Dersom de generelle rådene som avstand, hoste- og håndhygiene følges, kan pasienter ha felles trening.

Det bør være minst 1 meter mellom personer, der det er mulig. Dersom det ikke er mulig, bør varighet av ansikt-til-ansiktskontakt < 1 meter, gjøres så kort som mulig. Dette gjelder ikke når det kreves nærkontakt som ved nødvendige undersøkelser.

Antall ledsagere begrenses slik at kun nødvendige personer er til stede. Markér tydelige plassering av sitteplasser med tape og/eller lapper om nødvendig. Dersom det skal benyttes utstyr som berøres av flere i gruppen, bør håndhygiene gjennomføres før og etter aktiviteten.

Individuell behandling

For en-til-en-behandling må ansatte følge gjeldende rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr som beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet, samt de råd som beskrevet i:

Også for fysioterapeuter/ergoterapeuter kan denne veiledningen benyttes.

Matservering

Matservering kan skje i henhold til gjeldende rutiner forutsatt at avstand minst 1 meter kan overholdes, og at det tilrettelegges for håndhygiene ved all kontakt med mat, før og etter alle måltider. Buffetservering frarådes.

Man må være ekstra oppmerksomme på hygiene i kjøkken/spiserom. Råd om avstand mellom personer må overholdes i kantiner og spiserom.

Bassengtrening

Kunnskap tilsier at SARS-CoV-2 inaktiveres ved klor. Bassengtrening kan gjennomføres forutsatt at anbefalt avstand (minst 1 meter) mellom personer overholdes. Avstanden bør kunne opprettholdes i garderobe, dusj og basseng. 

Undervisning/veiledning

Det bør vurderes alternative former for undervisning, eksempelvis via internett. Undervisning/veiledning i gruppe må tilrettelegges i forhold til antall personer som kan delta og krav om avstand. For individuell undervisning/veiledning må det tilrettelegges for avstand.

Akuttsituasjoner

Håndtering av akuttsituasjoner må skje i henhold til gjeldende rutiner i institusjonen. Det bør ikke etableres spesielle rutiner grunnet covid-19.

Besøk

Det bør tilrettelegges for besøk. Besøkende bør kontakte avdelingen hvor pasienten ligger per telefon for å vurdere om besøk kan gjennomføres. For mer informasjon, se:

Renhold

Renhold er et viktig smitteforebyggende tiltak. Renhold bør følge ordinære rutiner i infeksjonskontrollprogrammet, men lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Det bør vurderes om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold, eksempelvis områder hvor det er mye aktivitet (treningsrom og treningsutstyr). Dette gjelder også felles berøringspunkter som dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon mfl., i tillegg til toaletter og utstyr som benyttes av flere pasienter under oppholdet.

Historikk

07.01.2021: Nytt avsnitt om Forsterkede smitteverntiltak.

24.07.2020: Nytt: presiserer at rehabiliteringsinstitusjoner er pålagt å ha infeksjonskontrollprogram (IKP). Fjernet tekst om mal for smittevernveileder da dette dekkes av IKP. Oppdatert flere lenker og satt inn nye. Flyttet 2 avsnitt: Kontakt, pleie og stell av pasienter og Bassengtrening. Fjernet tekst om at pasienter i risikogruppe ev. må utsette opphold i rehabiliteringsinstitusjoner.

27.05.2020: Oppdatert besøksråd.

18.05.2020: Fjernet to kulepunkt om antall besøkende samt protokollføring for besøk, under avsnittet "Besøkende".

Innhold på denne siden