Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tannhelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tannhelsetjenesten

Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

De smitteforebyggende tiltakene skal redusere risikoen for smitte med SARS-CoV-2 blant ansatte og pasienter i tannhelsetjenesten.

De smitteforebyggende tiltakene skal redusere risikoen for smitte med SARS-CoV-2 blant ansatte og pasienter i tannhelsetjenesten.


Innhold på denne siden

Med bakgrunn i fallende smittetall, færre pasienter med covid-19 pasienter og økende vaksinasjonsdekning både i helsetjenesten og samfunnet, anbefales det nå å justere på tiltak i helsetjenesten i tråd med Regjeringens plan for gradvis gjenåpning. 

Nye varianter av SARS-CoV-2

Kunnskap om nye varianter og vurderinger av disse kan føre til oppdatering av råd om smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten. De nasjonale anbefalingene tar høyde for dagens situasjon.

Ledelsens ansvar

 • Alt personell bør gis opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert bruk av beskyttelsesutsty
 • Fellesarealer (venterom, pause/spiserom o.l.) må tilrettelegges, slik at det er mulig å holde avstand til andre og å utføre håndhygiene.
 • Konsultasjoner bør organiseres slik at færrepersoner oppholder seg i venterom samtidig.
 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge og følge opp ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som er definert som nærkontakt eller har vært på utenlandsreise til land eller områder med karanteneplikt siste 10 dager. Disse følges opp som beskrevet i kapittelet Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.

Generelle smittevernråd

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Utfør håndhygiene ved ankomst og når de forlater tannklinikk / tannteknisk laboratorium.
 • Hold 1 meters avstand til andre og unngå unødvendig fysisk kontakt så langt det er mulig.

Smittevernråd til ansatte

 • Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19 (selv ved milde symptomer), og testes snarest mulig.
 • Får ansatte symptomer på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind.
 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges. Det presiseres at håndhygiene bør utføres korrekt og til rett tid, og påse at beskyttelsesutstyr brukes riktig.
 • Rengjøring/desinfeksjon av overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak o.l., skal gjøres etter lokale renholdsplaner, minst en gang om dagen.
 • Dør til behandlingsrom samt skuffer og skap med utstyr, bør være lukket under behandling.
 • Anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede.
Tabell over tiltak for ansatte som har vært i nærkontakt med en koronapositiv person

Status ansatt (definert som nærkontakt) 

Smittekarantene 

Ventekarantene

Kan fortsette å jobbe*

Fullvaksinert 

Nei 

Nei

Ja

Gjennomgått covid-19 siste 6 mnd. + en dose vaksine

Gjennomgått covid-19 siste 6 mnd. 

Vaksinert med 1. dose for 3-15 uker siden 

Ja, men man kan unngå smittekarantene dersom man testes med en PCR-test mellom dag 3-7

Nei

Ja, dersom man testes med PCR mellom dag 3-7**

Uvaksinert 

Ja 

Ja

Nei, men kan testes ut etter dag 7 med PCR-test

* PCR-test hvis man har nyoppståtte luftveissymptomer og være i karantene til negativt svar foreligger.

** Det anbefales for helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den delvaksinerte kontinuerlig eksponeres for den smittede, at test bør tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer).

Vurderinger av pasienter

Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste, bør i forkant av konsultasjon avklares med hensyn til smitte med SARS-CoV-2. Dette gjelder også eventuell ledsager. Følgende skjema fra Helsedirektoratet kan benyttes:

Det bør vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette undersøkelse/behandling, og om akutte tannhelseproblemer kan avhjelpes med medikamentell behandling, for pasienter:

Hvis behandling ikke kan utsettes, bør pasientene henvises til tannhelsetjenestens etablerte beredskapsklinikker under covid-19 pandemien.

Det er utarbeidet råd for å sikre forsvarlig ivaretakelse av barn og unge i helsetjenesten (Helsedirektoratet). Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan møte på tannklinikk når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet. Dette er nærmere beskrevet i:

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for den orale helsen til pasienter innlagt i sykehus, også under det pågående korona-utbruddet.

Tannbehandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19

Beskyttelsesutstyr

Ved undersøkelse/behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19, eller i karantene (nærkontakt eller innreisekarantene), bør følgende beskyttelsesutstyr benyttes.

Arbeidstøy som benyttes i klinisk arbeid i tannhelsetjenesten, bør ha korte ermer over albue, slik at det blir enkelt å vaske/desinfisere hender, håndledd og underarm. Alternativt kan det benyttes engangsmansjetter eller langermet frakk som skiftes mellom hver pasient. Se:

Rutiner

Ordinære rutiner skal følges. I tillegg anbefales:

 • at pasienten før tannbehandling skyller munnen med 1 % hydrogenperoksid (H2O2) i minst 1 minutt. Skyllevæsken spyttes i glass og tømmes forsiktig i vask.
 • å benytte vakumsug og firhendig teknikk ved aerosolgenererende prosedyrer.
 • å benytte kofferdam ved aerosolgenererende prosedyrer der det er mulig. Kofferdam settes på og desinfiseres før behandlingen starter, og bør dekke nese og munn.

Tannbehandling av pasienter mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19

Beskyttelsesutstyr

Ved akutt behov for tannbehandling til pasienter mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19, eller i karantene, bør tannhelsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten bruke følgende beskyttelsesutstyr.

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør åndedrettsvern (FFP2 eller FFP3) og hette benyttes. Alle i rommet bør ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra pasienten enn 2 meter.

Rutiner

 • Pasienter som kommer til beredskapsklinikken, utfører håndhygiene ved ankomst  og får  et munnbind som vedkommende selv tar på, med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.
 • Pasienten skal ikke oppholde seg i fellesarealer, men vises direkte inn i eget behandlingsrom hvor kun nødvendig personell går inn.
 • Pasientens munnbind tas av inne på behandlingsrommet, men først etter at personell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.
 • Pasienten bør før tannbehandling skylle munnen med 1 % hydrogenperoksid (H2O2) i minst 1 minutt. Skyllevæsken spyttes i glass og tømmes forsiktig i vask.
 • Aerosolgenererende prosedyrer som bruk av turbin, hånd- og vinkelstykke og treveissprøyte bør minimeres. Tørrlegging kan utføres ved hjelp av sug og bomullsruller. Ultralyd, airscaler og airflow bør ikke benyttes.
 • Hvis aerosolgenererende prosedyrer er nødvendig, benytt vakumsug og firhendig teknikk, og kofferdam der det er mulig. Kofferdam settes på og desinfiseres før behandlingen starter, og bør dekke nese og munn.
 • Ekstraorale røntgenprosedyrer, som OPG, bør vurderes benyttet. Disse gir lavere risiko for smitteoverføring enn intraorale røntgenprosedyrer, da slike kan stimulere spyttsekresjon og hoste.
 • Resorberbare suturer bør benyttes ved kirurgiske inngrep for å minske behov for kontrollkonsultasjon.
 • Samtale med pasient i etterkant av behandling bør gjøres på behandlingsrommet – behandler beholder munnbind/åndedrettsvern og øvrig beskyttelsesutstyr på.
 • Pasienten bør utføre håndhygiene og ta på seg munnbind før vedkommende forlater klinikken.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

Smittevernråd til tanntekniske laboratorier

De generelle smittevernrådene ovenfor gjelder også de tanntekniske laboratoriene. I tillegg minner vi om at ansatte bør benytte arbeidstøy, som vaskes daglig i laboratoriet eller vaskeri. Arbeidstøy bør ikke tas med hjem for vask.

Rutiner ved mottak og forsendelse av tanntekniske arbeid:

 • Arbeid som skal sendes/leveres til tannklinikk må rengjøres, og merkes med "rengjort – ikke desinfisert".
 • Det må vurderes lokalt om fysisk oppmøte på tannklinikk, post eller annet sted er mest hensiktsmessig ved henting/levering av arbeid.
 • Ansatte som åpner pakker skal utføre håndhygiene. Ved behov kan hanskene benyttes. Håndhygiene skal utføres før hanskene tas på, og etter de er tatt av.
 • Tilsendt avtrykk/bittregistrering o.l. skal rengjøres/desinfiseres i henhold til normale prosedyrer ved mottak.

Smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet

Kommunen har iht. til smittevernloven, ansvar for å iverksette tiltak (jf. § 7-1) etter råd fra kommunelegen (jf. § 7-2), også om det er tiltak pålagt etter smittevernloven § 4-1. Vurdering av smitterisikonivå er beskrevet i: 

De generelle/forebyggende tiltakene beskrevet ovenfor, gjelder ved alle smitterisikonivå. Ved økt smitterisiko i kommunen, ev. også i nabokommuner, bør en i tillegg vurdere/iverksette tiltakene anbefalt (nedenfor) for det aktuelle smitterisikonivået. 

Det bør ikke iverksettes tiltak anbefalt for et høyere smitterisikonivå enn det faktisk er i kommunen. Når smitterisiko i kommunen endres til et lavere nivå, bør en avslutte tiltak som kun er anbefalt på nivået en forlot.

Økende spredning (smitterisikonivå 3)

 • Gjennomgå tiltak, opplæring, rutiner og organisering anbefalt ovenfor og sikre at det holdes minst 1 meters avstand til andre i alle situasjoner hvor det er mulig.
 • Ansatte bør ved all kontakt med andre nærmere enn 1 meter, benytte munnbind og øyebeskyttelse.
 • Vurder bruk av munnbind på pasienter i fellesområder når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand

Utbredt spredning (smitterisikonivå 4 og 5)

I tillegg til tiltakene beskrevet på smitterisikonivå 1-3 anbefales at alle ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres aerosolgenererende prosedyrer uavhengig av pasientens smittestatus bruker følgende beskyttelsesutstyr:

 • åndedrettsvern (FFP2 eller FFP3) 
 • beskyttelsesbriller/visir 
 • smittefrakk 
 • hansker 
 • hette Historikk

01.07.2021: Teksten er forkortet og forenklet

15.06.2021: Fjernet avsnitt om "Ansatte i risikogrupper må forholde seg til rådene i artikkelen Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19" da siden den lenket til er lagt passiv

04.06.2021: Lagt inn anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede.

21.05.2021: Lagt inn tabell for vaksinert helsepersonell

24.02.2021: Noen språklige oppdateringer, samt lagt inn et oppdatert skjema for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk.

19.02.2021: Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet er beskrevet, og råd ved utenlandsreise til «gule områder» fjernet.

05.02.2021: Nytt avsnitt lagt inn "Den engelske varianten av SARS-CoV-2", blant annet med lenker til undervisning.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

29.10.2020:
Nytt avsnitt om barn og unge under «Vurderinger av pasienter». Det presiseres at barn og unge må sikres nødvendig og lovpålagt oppfølging i tannhelsetjenesten. Det gjelder også barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, hvis allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet.

22.09.2020: Det er tydeliggjort hvilke råd som gjelder ledelse, ansatte og pasienter. Det pekes på behovet for å gjennomgå anbefalte tiltak, rutiner og organisering og iverksette endring hvis svakheter identifiseres, og muligheten for at ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten kan bli innført lokalt ved behov.

20.08.2020: Oppdatert pdf-dokumentet som det lenkes til under "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken"

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

26.05.2020: Det er spesifisert hvilket beskyttelsesutstyr tannhelsepersonell bør benytte, og færre begrensinger med hensyn til aerosolgenererende prosedyrer, ved behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19.

20.04.2020: Siden er oppdatert med råd tilpasset normal drift. Det er også lagt inn egne råd til tannteknikere. I tillegg til ulike oppdateringer, for å sikre at råd harmoniserer med andre råd i veilederen.