Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for transport av pasienter/brukere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd for transport av pasienter/brukere

Råd for transport av pasienter/brukere

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.


Innhold på denne siden

Norge er nå over i en ny hverdag med økt beredskap. I forbindelse med økende forekomst av ulike luftveisagens inkludert SARS-CoV-2 i befolkningen, bør virksomheter som bistår med transport av pasienter/brukere ha et særskilt fokus på tiltak for å forebygge smitte og vektlegge høy etterlevelse av generelle smittevernråd.

Virksomheter bør sikre at de generelle smittevernråd gjøres kjent for ansatte, brukere og ledsagere. De generelle smittevernrådene omfatter å holde seg hjemme når man er syk og ha god hoste- og håndhygiene.

Virksomheter bør tilrettelegge for vaksinasjon av ansatte mot både covid-19 og influensa og for testing ved luftveissymptomer eller mistanke om smitte med covid-19.

Se også:

Smitterisiko vil variere geografisk og kommuner kan iverksette tiltak basert på lokal smitterisiko. Virksomheter vil måtte tilpasse smitteverntiltak basert på smitterisiko lokalt og gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak. Ved økt smitterisiko bør virksomheten vurdere å innføre bruk av munnbind på alle under hele transporten i tillegg til å sikre tilstrekkelig avstand mellom sjåfør og brukere/ledsagere.

Rekvirentens ansvar

Rekvirent må følge ordinære rutiner for bestilling av pasienttransport. Rekvirent bør opplyse om hvilke smitteverntiltak som bør iverksettes før og under transporten. Informasjonen skal ikke inneholde pasientopplysninger.

Transportselskapets ansvar

Transport selskapet følger ordinære rutiner for transport av brukere basert på opplysninger fra rekvirent. Virksomheten har et ansvar for å vurdere om transporten ivaretar generelle smittevernråd og er tilpasset lokale forhold og lokal smitterisiko.

Transportselskapet bør etablere rutiner for hvordan transport skal foregå basert på følgende;

 • Sikre at det foreligger rutiner for at ansatte holder seg hjemme ved nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon og tester seg. Det er viktig at ansatte er kjent med dette rådet.
 • Etablere rutiner for oppfølging av ansatte som tester positiv for covid-19 og samarbeide med kommunen om varsling av nærkontakter.
 • Vurdere beredskap for høyt sykefravær blant ansatte.
 • Sikre at alle ansatte er kjent med rutinene, har fått opplæring i gjeldende rutiner samt legge til rette for at disse kan følges
 • Tilrettelegge for at smittevernrådene kan følges både av sjåfør og pasient/bruker før, under og etter transport.
 • Sikre informasjon om gjeldende smittevernråd til pasient/bruker.
 • Sikre at sjåfører får opplæring i gjeldende smittevernrutiner ved transport av pasienter/brukere med mistenkt smitte.
 • Utarbeide rutiner for renhold av kjøretøy.

Den enkelte sjåfør sitt ansvar

Sjåføren holder seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og teste seg. Alle bør også testes ved mistanke om covid-19.   

Den enkelte sjåfør bør uavhengig av vaksinasjonsstatus være spesielt oppmerksom dersom det er smitte i hjemmet. Sjåfør bør da benytte munnbind under transport av pasienter/brukere. Sjåførene som er nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 bør følge de anbefalingene som gjelder for nærkontakter. Se Råd til deg som er nærkontakt.

Den enkelte sjåfør har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende rutiner for transport av pasienter/brukere.

Sjåføren bør bistå pasient/bruker og ledsagere slik at de kan følge gjeldende smittevernråd.

Pasient/bruker og ledsagere

Ved nyoppståtte luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør pasient/bruker vurdere behovet for transporten og eventuelt utsette hvis mulig.   

Pasienten/brukeren bør følge gjeldende smittevernråd angitt av transportselskapet under hele transporten.

Transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19  

Transportselskapet og sjåfør følger ordinære rutiner for transport. Følg kommunens råd om munnbind og avstand mellom sjåfør og brukere/ledsagere.

Transport av pasient/bruker med mistenkt eller bekreftet covid-19

En pasient/bruker med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager.

Hvis mulig, bør transport utsettes. Dersom transport ikke kan utsettes, bør transport og nødvendige forhåndsregler avklares i samråd med helsetjenesten (sykehus/kommunal helsetjeneste/private helseaktører) i forkant.  

 • Uavhengig av vaksinasjonsstatus hos sjåfør, bør sjåfør ha på munnbind under hele transportetappen.
 • Pasient/bruker skal ha på munnbind med mindre dette er kontraindisert av medisinske årsaker.  Pasient/bruker og eventuelt ledsager tar på munnbind før de setter seg inn i kjøretøyet. Munnbindet tas av etter at pasient/bruker og eventuelt ledsager har gått ut av kjøretøyet.
 • Det anbefales avstand mellom sjåfør og pasient/bruker.

Rengjøring av kjøretøy etter transport av pasient/bruker med bekreftet covid-19

Rengjøring omfatter områder som pasient/bruker har vært i direkte kontakt med samt flater i umiddelbar nærhet til der pasient/bruker har sittet.

Klær, bagasje, rullator og andre eiendeler, antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l.

Historikk

18.11.2021: Rettet overskrift for transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19. Slettet tekst og satt inn råd om å følge lokale råd for bruk av munnbind og avstand under transport.

16.11.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale føringer. Satt inn lenker til andre gjeldende råd i koronaveilederen. Generell språkvask.

06.10.2021: Endret overskrift, omfattende revisjon av tekst, oppdatert lenke og satt inn ny lenke til nye kapitler.

02.06.2021: Satt inn punkt om endrede råd når pasient/bruker er beskyttet og for uvaksinerte, samt lagt inn nye overskrifter og gjort mindre språklige forbedringer.

12.02.2021: Transport av pasienter/brukere uten covid 19: Et nytt kulepunkt under generelle tiltak og et under forsterkede tiltak. Transport av pasienter/brukere med covid-19: Presisering av tekst under generelle tiltak. Noen mindre språklige endringer.

09.02.2021: Flyttet en setning om hva rådene bygger på lenger frem i teksten.

01.02.2021: Passasjer er erstattet av pasient/bruker. Avsnitt om bruk av smittestopp på jobb flyttet lengre frem i artikkelen.

27.01.2021: 

 • Tydeliggjøring av smitteverntiltak knyttet til transport av pasienter/brukere uten mistanke om covid-19 og transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.
 • Ansvar forkortet og tydeliggjort med nye punkter for hver aktør, rekvirent, transportselskap, den enkelte sjåfør og pasient/bruker.
 • Presisering av forsterkede smitteverntiltak.
 • Oppdatering av tiltak for transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.

21.12.2020: Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

29.10.2020: Tittel og innhold i artikkelen er endret og oppdatert basert på oppdaterte råd for pasienttransport

30.09.2020: Under avsnitt om Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind, endret første kulepunkt fra "Kirurgisk munnbind (type I)" til "Medisinsk munnbind"