Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.


Formål

Denne artikkelen beskriver de grunnleggende tiltakene som er anbefalt for å redusere smitterisiko, samt forsterkede tiltak som er aktuelle ved økt smitterisiko. Formålet er å beskytte passasjerer/brukere og ansatte mot smitte, og begrense smittespredning. Anbefalingene som er gitt i veileder for offentlig kommunikasjon gjelder også for transport av pasienter/brukere.

Ansvar

Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å vurdere om transporten tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold.  

Virksomheten skal sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten og legge til rette for at disse kan følges.

Virksomheten selv eller dens arbeidsgiver bør kartlegge og foreta en risikovurdering av farer og problemer som kan oppstå som følge av koronavirus. Det vises også til informasjon på Arbeidstilsynets nettsider.   

Rekvirent

Dersom transport rekvireres fra helsetjenesten, skal rekvirent oppgi om forsterkede smitteverntiltak må iverksettes før transport. Informasjonen skal ikke inneholde pasientopplysninger.

Transportselskap

Transportselskapet skal etablere rutiner for hvordan transport skal foregå. De skal videre sikre at alle ansatte er kjent med disse rutinene og har fått opplæring i gjeldende rutiner. Transportselskapet skal tilrettelegge for at smittevernrådene kan følges både av sjåfør og pasient/bruker før, under og etter transport.

Den enkelte sjåfør

Den enkelte sjåfør skal selv sørge for å gjøre seg kjent med gjeldende rutiner for transport av pasienter/brukere under covid-19 pandemien. Sjåføren skal bistå passasjerer slik at de kan etterleve smittevernrådene.

Den enkelte sjåfør skal selv tilstrebe å følge smittevernrådene;

 • Holde seg hjemme ved symptomer på sykdom
 • Holde 1 meters avstand til pasient/bruker under transport
 • Utføre håndhygiene før og etter kontakt med pasient/bruker
 • Ivareta hostehygiene
 • Unngå håndhilsing

Pasient/bruker

Pasienten/brukeren har et selvstendig ansvar for å følge gjeldende smittevernråd angitt av transportselskapet under hele transporten.

Transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19

Rådene bygger på Veileder for offentlig kommunikasjon, med egne vurderinger for pasienttransport.

Sannsynligheten for smitteoverføring øker med tiden man er sammen. Ved lengre transportetapper (for eksempel mer enn en time) bør det vurderes behov for forsterkede smitteverntiltak, ved at eksempelvis pasienten og sjåføren benytter munnbind.

Bruk fortrinnsvis transportmidler som ivaretar avstand mellom sjåfør og pasient/bruker og eventuell andre medpassasjerer

Vurdere å etablere egne kohorter med sjåfører som har fått opplæring i forsterkede smittevernrutiner inkludert bruk av beskyttelsesutstyr.

Vurdere å etablere plexiglassbarrierer mellom sjåfør og passasjerer

Spesielt for drosjer: Passasjerer bør sitte i baksetet. Avstand mellom sjåfør og passasjerer i baksetet vurderes som tilstrekkelig i det man ikke sitter ansikt til ansikt

Avhengig av type transportmiddel/bil skal det tilrettelegges for avstand på 1 meter mellom passasjerer under transport.

For rengjøring av bilen følges ordinære rutiner

Forsterkede smitteverntiltak (vurderes med utgangspunkt i smitterisikoen i samfunnet):

Passasjerer og ansatte bør bruke munnbind på reisen når avstand ikke kan opprettholdes

Virksomhetene bør forsterke renholdet og rutiner for å håndtere avfall.

Spesielt for taxi:

 • Det anbefales å ikke ha passasjerer i forsetet for å opprettholde avstand
 • Det anbefales at passasjerer i baksetet bruker munnbind dersom det er flere passasjerer og de ikke tilhører samme husstand/kohort
 • Det anbefales at sjåfør benytter munnbind

Når pasienten trenger assistanse

Behov for assistanse og behov for hjelpemidler som rullator, rullestol eller liknende, skal avklares ved bestilling av transport.

Så langt det er mulig bør behovet for assistanse ivaretas av ledsager/pårørende.

Dersom pasienten har behov for assistanse som ikke kan ivaretas av ledsager/pårørende skal sjåføren påse at pasienten påsettes munnbind og gjennomfører håndvask med såpe eller hånddesinfeksjonsmiddel før det gis assistanse.

Transport av passasjer med mistenkt eller bekreftet covid-19

I situasjoner hvor smittestatus er uavklart, må det tilrettelegges med forsterkede smitteverntiltak. Antall passasjerer bør reduseres. Pasienten har på munnbind under hele transportetappen.

Det anbefales ikke å transportere passasjerer/bruker som er hjemmeisolerte med bekreftet covid-19 uten at det er avklart med helse- og omsorgstjenesten i kommunen i forkant.

Dersom transport ikke kan utsettes bør man avtale transport og nødvendige forhåndsregler i samråd med helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Alternativ transport i form av ambulanse kan vurderes.

En passasjer med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager.

Følgende utstyr skal alltid klargjøres før transport:

 • hånddesinfeksjonsmiddel og desinfeksjonsservietter
 • hansker
 • medisinske munnbind
 • øyebeskyttelse (visir eller briller)
 • tørkepapir
 • oppsamlingsposer til avfall

 

Gjennomføring av transport

Håndhygiene

Det skal tilrettelegge for at sjåfør og passasjerer kan få utført håndhygiene før og etter en transport. Håndhygiene kan utføres med hånddesinfeksjon.

Hansker

Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Bruk av hansker erstatter ikke behovet for å utføre håndhygiene. Det anbefales derfor ikke rutinemessig bruk av engangshansker.

Munnbind

Passasjer og eventuelt ledsager tar på munnbind før de setter seg inn i kjøretøyet. Munnbind tas av etter at r pasient/bruker og eventuelt ledsager har gått ut av kjøretøyet.

Sjåføren åpner og lukker dør slik at passasjeren i minst mulig grad berører kontaktflater i kjøretøyet både ved på- og avstigning, og under transport.

Beskyttelse av øyne

Ved transport av passasjer med påvist covid-19, bør sjåfør benytte visir.

Kjøretøy

Det bør fortrinnsvis ikke benyttes ordinær personbil (5–7 seter). Dette ut fra en vurdering av at avstand mellom sjåfør og passasjer vil være for liten til å hindre smitte.

Buss, minibuss eller andre kjøretøy der avstanden mellom sjåfør og passasjer er mer enn 2 meter bør benyttes. Det bør som hovedregel ikke transporteres mer enn en passasjer om gangen, i tillegg til eventuelt ledsager.

Avstanden på 2 meter må opprettholdes under på- og avstigning. 

Under transport bør kjøretøyets ventilasjonsanlegg/klimaanlegg innstilles slik at luften ikke sirkulerer inne i bilen, utlufting med åpne vinduer er også mulig.

Rengjøring av kjøretøy

Transportfirma må utarbeide rutiner for renhold av kjøretøy.

Rengjøring omfatter områder som passasjer har vært i direkte kontakt med samt flater i umiddelbar nærhet til der passasjer har sittet (ca. 1 meter). 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1  

Ved lav smitterisiko følges ordinære rutiner for renhold.

Ved økt smitterisiko bør forsterkede rutiner vurderes. Forsterkede rutiner omfatter bruk av punktdesinfeksjon med alkohol 70% av alle felles berøringspunkter (glatte overflater passasjeren har vært i kontakt med som håndtak, sete og setebelte).

Ved hendelser der pasient/bruker som transporteres søler kroppsvæsker (spytt, urin, oppkast) i kjøretøyet bør følgende råd følges;

 • Før all kontakt med søl: Benytt (munnbind, øyebeskyttelse og hansker
 • Fjern søl ved hjelp av tørkepapir som umiddelbart kastes i avfallspose.
 • Tørk deretter området med engangs desinfeksjonskluter
 • Avfall kastes som restavfall
 • Utfør håndhygiene etter at hansker er tatt av

Klær, bagasje, rullator og andre eiendeler, antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l., men håndhygiene bør gjennomføres etter at en har håndtert slike eiendeler.

Historikk

21.12.2020: Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

29.10.2020: Tittel og innhold i artikkelen er endret og oppdatert basert på oppdaterte råd for pasienttransport

30.09.2020: Under avsnitt om Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind, endret første kulepunkt fra "Kirurgisk munnbind (type I)" til "Medisinsk munnbind"

Innhold på denne siden