Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19

Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.


Innhold på denne siden

Formål

Denne artikkelen beskriver de grunnleggende tiltakene som er anbefalt for å redusere smitterisiko i forbindelse med transport innenfor helsetjenesten, samt forsterkede tiltak som er aktuelle ved økt smitterisiko. Formålet er å beskytte pasient/brukere og ansatte mot smitte. Rådene bygger på Smittevern i kollektivtransport (Helsedirektoratet), med egne vurderinger for pasienttransport. 

Artikkelen beskriver:

 • Transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19  
  • Ordinær pasient transport  
   • Beskyttete pasient/brukere 
   • Uvaksinerte pasient/brukere 
  • Forsterkede tiltak
   • Tiltak 

Kommuner kan innføre strengere tiltak lokalt

Det er lokale eller nasjonale smittevernmyndigheter som beslutter hvilket nivå de ulike tiltakene skal legges på. Kommunene kan innføre forsterkede tiltak lokalt på grunnlag av smittesituasjonen.

Ansvar

Rekvirent

Rekvirent skal oppgi hvilke smitteverntiltak som må iverksettes før og under transport og om det er mistanke om eller bekreftet covid-19. Rekvirent må vurdere behov for smitteverntiltak under transport i forhold til om pasienter/brukere er beskyttet mot covid-19. Informasjonen skal ikke inneholde pasientopplysninger.

 • Behov for assistanse og behov for hjelpemidler som rullator, rullestol eller liknende, skal avklares ved bestilling av transport.
 • Så langt det er mulig bør behovet for assistanse ivaretas av ledsager/pårørende.

Transportselskap

Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å vurdere om transporten tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Virksomheten må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses lokale forhold. I tillegg er det viktig å foreta en risikovurdering for å kartlegge smitterisiko og andre forhold som kan oppstå som følge av SARS-CoV-2 (koronavirus). Det vises også til informasjon på Arbeidstilsynets nettsider.

Transportselskapet skal følge nasjonale og/eller lokale retningslinjer for smitteverntiltak og etablere rutiner for hvordan transport skal foregå.

 • Sikre at alle ansatte er kjent med rutinene, har fått opplæring i gjeldende rutiner samt legge til rette for at disse kan følges
 • Tilrettelegge for at smittevernrådene kan følges både av sjåfør og pasient/bruker før, under og etter transport.
 • Sikre at ansatte får opplæring i bruk av nødvendig beskyttelsesutstyr 
 • Sikre informasjon til pasient/bruker.
 • Vurdere å etablere egne team med sjåfører som får opplæring i forsterkede smittevernrutiner, inkludert bruk av beskyttelsesutstyr, for transport av pasienter/brukere med mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Ha oversikt over sjåfører som har transportert pasient/brukere med mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Utarbeide rutiner for renhold av kjøretøy.

Den enkelte sjåfør

Den enkelte sjåfør har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende rutiner for transport av pasienter/brukere under covid-19 pandemien. Sjåføren skal bistå pasient/bruker og ledsagere slik at de kan etterleve smittevernrådene.

I tillegg skal den enkelte sjåfør:

 • Holde seg hjemme ved symptomer på sykdom og testes ved mistanke om covid-19.  
 • Ivareta god hånd- og hostehygiene.
 • Tilstrebe 1 meters avstand til pasient/bruker under transport.
 • Ikke håndhilse på pasient/bruker eller ledsager.
 • Utføre håndhygiene før og etter ved assistanse av pasient/bruker der det er nødvendig.

Pasient/bruker og ledsagere

Pasienten/brukeren bør få informasjon slik at de kan følge gjeldende smittevernråd angitt av transportselskapet under hele transporten.

Transport av pasienter/brukere som er beskyttet mot covid-19 

 • Flere pasienter/brukere som er beskyttet kan transporteres i samme transportmiddel uten ytterligere smitteverntiltak.  Det ingen begrensning på antall som kan benytte samme transportmiddel.  
 • Forsetet kan benyttes under transport. 
 • Ved økt spredning av covid-19 i samfunnet, bør transport skje i henhold til Transport av uvaksinerte pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19.  

Transport avuvaksinerte pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19 

Sannsynligheten for smitteoverføring øker med tiden man er sammen. Ved lengre transportetapper (for eksempel mer enn en time) bør det vurderes behov for forsterkede smitteverntiltak, ved at eksempelvis både pasienten/brukeren og sjåføren benytter munnbind.

 • Avhengig av type transportmiddel/bil skal det tilrettelegges for avstand på 1 meter mellom pasient/bruker og sjåfør under transport. Bruk fortrinnsvis transportmidler som ivaretar avstand.
 • For personbil/taxi: Pasient/bruker/ledsager bør sitte i baksetet. Avstand mellom sjåfør og pasient/bruker/ledsager i baksetet vurderes som tilstrekkelig i det man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Det anbefales ikke at pasient/bruker sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer. 

Forsterkede smitteverntiltak

 • Pasient/bruker, eventuelt ledsager og sjåfør bruker munnbind på hele reisen.
 • Personbil/taxi: Pasient/bruker og ledsager sitter i baksetet for å opprettholde avstand.
 • Dersom sjåfør må bistå pasient/bruker før og etter reisen, og hvor det forventes fysisk kontakt, bør sjåfør vurdere behov for hansker. 
 • Gjennomgå renholdsrutiner og vurdere behov for økt renhold.

Transport av pasient/bruker med mistenkt eller bekreftet covid-19

En pasient/bruker med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager. I situasjoner hvor smittestatus er uavklart, bør smitteverntiltak være tilsvarende som hvis pasient/bruker har bekreftet covid-19.

Hvis mulig, bør transport utsettes. Dersom transport ikke kan utsettes, bør transport og nødvendige forhåndsregler avklares i samråd med helsetjenesten (sykehus/kommunal helsetjeneste/private helseaktører) i forkant. Alternativ transport i form av ambulanse kan vurderes.

Helsepersonell og sjåfører som jobber med kjente smittede med koronavirus anbefales å slå av sporingen på Smittestopp i arbeidstiden. Se Smittestopp på jobb.

Generelle smitteverntiltak:

 • Hvis mulig, anbefales 2 meters avstand mellom sjåfør og pasient/bruker.
 • Sjåfør og ledsager skal ha på medisinsk munnbind under hele transportetappen. Pasient/bruker skal ha på munnbind med mindre dette er kontraindisert av medisinske årsaker.  
 • Sjåfør bør i tillegg bruke øyebeskyttelse (visir eller briller) og hansker. Se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Det skal tilrettelegges for at sjåfør og pasient/bruker kan få utført håndhygiene før og etter en transport. Håndhygiene kan utføres med hånddesinfeksjon. Bruk av hansker erstatter ikke behovet for å utføre håndhygiene. Det anbefales derfor ikke rutinemessig bruk av engangshansker. Håndhygiene utføres umiddelbart etter at hansker er tatt av.

Følgende utstyr skal alltid klargjøres før transport:

 • hånddesinfeksjonsmiddel
 • hansker
 • medisinske munnbind
 • øyebeskyttelse (visir eller briller)
 • tørkepapir, kluter eller engangsdesinfeksjonskluter
 • oppsamlingsposer til avfall

Vurdering av kjøretøy:

 • Det bør fortrinnsvis ikke benyttes ordinær personbil (5–7 seter). Dette ut fra en vurdering av at avstand mellom sjåfør og pasient/bruker vil være for liten til å hindre smitte.
 • Buss, minibuss eller andre kjøretøy der avstanden mellom sjåfør og pasient/bruker er mer enn 2 meter bør benyttes hvis mulig. Det bør som hovedregel ikke transporteres mer enn en pasient/bruker om gangen, i tillegg til eventuelt ledsager.
 • Avstanden på 2 meter må opprettholdes under på- og avstigning så langt det er mulig.
 • Under transport bør kjøretøyets ventilasjonsanlegg/klimaanlegg innstilles slik at luften ikke sirkulerer inne i bilen.

Gjennomføring av transport

 • Pasient/bruker og eventuelt ledsager tar på munnbind før de setter seg inn i kjøretøyet. Munnbindet tas av etter at pasient/bruker og eventuelt ledsager har gått ut av kjøretøyet.
 • Sjåføren åpner og lukker dør slik at pasienten/brukeren i minst mulig grad berører kontaktflater i kjøretøyet både ved på- og avstigning, og under transport.

Rengjøring av kjøretøy

Rengjøring omfatter områder som pasient/bruker har vært i direkte kontakt med samt flater i umiddelbar nærhet til der pasient/bruker har sittet (ca. 1 meter).

Se Rengjøring ved SARS-CoV-2 - råd til sektorer utenfor helsetjenesten (FHI).

Ved hendelser der pasient/bruker som transporteres søler kroppsvæsker (spytt, urin, oppkast) i kjøretøyet bør følgende råd følges;

 • Før all kontakt med søl skal den som utfører renholdet vurdere bruk av beskyttelsesutstyr (munnbind, øyebeskyttelse og hansker).
 • Fjern søl ved hjelp av tørkepapir som umiddelbart kastes i avfallspose.
 • Avfall kastes som restavfall.
 • Tørk deretter området med ren, fuktet klut og rengjøringsmiddel eller engangs desinfeksjonskluter.
 • Utfør håndhygiene etter at hansker er tatt av.

Klær, bagasje, rullator og andre eiendeler, antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l., men håndhygiene bør gjennomføres etter at en har håndtert slike eiendeler.

Historikk

02.06.2021: Satt inn punkt om endrede råd når pasient/bruker er beskyttet og for uvaksinerte, samt lagt inn nye overskrifter og gjort mindre språklige forbedringer.

12.02.2021: Transport av pasienter/brukere uten covid 19: Et nytt kulepunkt under generelle tiltak og et under forsterkede tiltak. Transport av pasienter/brukere med covid-19: Presisering av tekst under generelle tiltak. Noen mindre språklige endringer.

09.02.2021: Flyttet en setning om hva rådene bygger på lenger frem i teksten.

01.02.2021: Passasjer er erstattet av pasient/bruker. Avsnitt om bruk av smittestopp på jobb flyttet lengre frem i artikkelen.

27.01.2021: 

 • Tydeliggjøring av smitteverntiltak knyttet til transport av pasienter/brukere uten mistanke om covid-19 og transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.
 • Ansvar forkortet og tydeliggjort med nye punkter for hver aktør, rekvirent, transportselskap, den enkelte sjåfør og pasient/bruker.
 • Presisering av forsterkede smitteverntiltak.
 • Oppdatering av tiltak for transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.

21.12.2020: Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

29.10.2020: Tittel og innhold i artikkelen er endret og oppdatert basert på oppdaterte råd for pasienttransport

30.09.2020: Under avsnitt om Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind, endret første kulepunkt fra "Kirurgisk munnbind (type I)" til "Medisinsk munnbind"