Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av personlig beskyttelsesutstyr»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.


Innhold på denne siden

Opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter ulike typer beskyttelsesutstyr, indikasjoner for bruk, hvordan utstyret tas på og av, samt kritiske punkter under bruk. Arbeidsgiver plikter å påse at tilstrekkelig opplæring gis, og at nødvendig utstyr er tilgjengelig.

Indikasjoner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten forebygger smitte mellom pasienter/beboere/ tjenestemottakere (i det videre omtalt som pasienter), fra omgivelsene/ansatte til pasienter og til ansatte fra pasienter.

Personlig beskyttelsesutstyr benyttes når det er økt risiko for å komme i kontakt med smittestoff, enten via kroppsvæsker eller forurensede gjenstander/væsker. Personlig beskyttelsesutstyr benyttes også for å hindre smitte til pasientene, eksempelvis ved aseptiske prosedyrer og kirurgiske inngrep. I tråd med de basale smittevernrutine må helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten vurdere behovet for personlig beskyttelsesutstyr i enhver pasientsituasjon.

Bruk av beskyttelsesutstyr anbefales i henhold til de basale smittevernrutinene etter følgende indikasjoner:

 • Hansker anbefales ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud, forurensede gjenstander, utstyr og overflater, samt ved sår eller eksem på hendene (sår dekkes med vanntett plaster).
 • Munnbind anbefales ved kontakt < 2 meter med pasienter med luftveissymptomer, samt ved prosedyrer hvor det kan oppstå sprut av kroppsvæsker, inklusive blod, sekreter og ekskreter, eller annet flytende materiale som kan inneholde smittestoffer.
 • Åndedrettsvern anbefales som ved luftsmitteregime. Det bør også vurderes ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene, og i andre situasjoner med risiko for aerosoldannelse, spesielt ved kjent/mistenkt smitte.
 • Øyebeskyttelse anbefales ved fare for sprut for å beskytte slimhinnene i øynene. Det bør også vurderes ved kontakt med pasienter med luftveissymtomer og ved undersøkelser i munn og luftveier.
 • Beskyttelsesfrakk anbefales ved fare for sprut for å beskytte arbeidstøyet og huden.

Ved mistenkt eller kjent smitte anbefales i tillegg bruk av isoleringsregime (kontakt-, dråpe- eller luftsmitteregime) hvor type beskyttelsesutstyr som man bør benytte er beskrevet.

Munnbind anbefales også i noen tilfeller for personer med luftveissymptomer, for å hindre smitte til omgivelsene (kildekontroll).

Bruk av beskyttelsesutstyr for å hindre smitte til pasienten i forbindelse med kirurgiske inngrep og aseptiske prosedyrer omtales ikke videre i dette dokumentet.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr under covid-19 pandemien

Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr har under pandemien i stor grad vært sammenfallende med rådene som gis i en normalsituasjon, som beskrevet i de basale smittevernrutinene og Isoleringsveilederen.    

Ved kontakt med pasienter bekreftet smittet med SARS-CoV-2 og nærkontakter med symptomer forenelig med covid-19, anbefales som hovedregel munnbind (type IIR), øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker. Ved kontakt med nærkontakter uten luftveissymptomer anbefales munnbind og øyebeskyttelse.

I en situasjon med økt smitterisiko i samfunnet bør bruk av beskyttelsesutstyr også vurderes i kontakt med øvrige pasienter som et føre var tiltak. Hvorvidt beskyttelsesutstyr skal benyttes, må først og fremst vurderes ut fra smitterisikoen lokalt. Det vil i en slik situasjon kunne være aktuelt å differensiere rådene ut fra pasienters og helsearbeideres vaksinasjonsstatus.

Nye råd fra desember 2021 grunnet omikron og generelt økt smitteforekomst

På grunn av høy smitteforekomst i store deler av landet har Regjeringen fra 1.12.2021 innført en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder for besøkende og ledsagere, samt pasienter som skal inn til poliklinisk kontroll, legebesøk, fysioterapeut, tannlege og lignende.

For inneliggende pasienter og ansatte må det gjøres en vurdering av behovet for forsterkede tiltak basert på en lokal risikovurdering.

I dagens situasjon, med høyt smittepress i store deler av landet, et stort antall pre- og asymptomatiske smittebærere og økende forekomst av omikronvarianten av SARS-CoV-2, vil det mange steder være naturlig å innføre bruk av munnbind og øyebeskyttelse for helsepersonell også ved kontakt med pasienter og andre uten kjent eller mistenkt smitte. Dette for å beskytte pasientene mot smitte fra helsepersonell, og for å beskytte helsepersonell fra smittet fra pasienter, besøkende og kolleger.

Munnbind gir beskyttelse både mot smitte fra den som bærer det og fra andre personer til brukeren av munnbindet. Øyebeskyttelse benyttes som beskyttelse for den som bærer det. I situasjoner hvor alle tilstede benytter munnbind er det ikke nødvendig å benytte øyebeskyttelse i tillegg.

Erfaringene så langt viser at praksisen som har vært gjeldende (se tabell 1), med bruk av munnbind i kombinasjon med øyebeskyttelse, supplert med åndedrettsvern ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene og ved langvarig pasientkontakt, gir helsepersonell god og tilstrekkelig beskyttelse mot smitte ved kontakt med covid-19 pasienter. Det antas at dette også gjelder omikronvarianten.

Omikronvarianten synes imidlertid å ha et større smittepotensial enn tidligere varianter av viruset. Frem til man har bedre kunnskap om, og eventuelt hvorfor, omikronvarianten har større smittepotensiale, anbefales det at man i kontakt med pasienter som har testet positivt for covid-19 vurderer bruk av åndedrettsvern også ved kortere kontakt (< 15 min) med stor eksponering, eksempelvis ved tett kontakt med pasienter med uttalte symptomer fra luftveiene. Anbefalingene gis som et midlertidig føre var tiltak, frem til mer kunnskap om smitterisiko med omikron foreligger.

Undervisningsmateriell og plakater om ulike typer beskyttelsesutstyr og hvordan det brukes: 

Tabell 1. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved pasientkontakt

Risikokategori

Anbefalinger for bruk av beskyttelsesutstyr

Pasientplassering

Pasienter med bekreftet covid-19, og pasienter med luftveissymtomer som er definert som nærkontakter eller som er i innreisekarantene

Munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk, hansker.

Det bør benyttes isoleringsrutiner og PPE i minst ti døgn etter symptomdebut/testtidspunktet for bekreftet positiv test hvis asymptomatisk.

Isoleringsrom/enerom.

legekontor, poliklinikker og lignende må pasienten holde avstand til andre og om mulig benytte munnbind.

Andre pasienter med luftveissymptomer***

Munnbind og øyebeskyttelse**

Isoleringsrom/enerom.

legekontor, poliklinikker og lignende må pasienten holde avstand til andre og om mulig benytte munnbind.

Pasienter uten symptomer som er definert som nærkontakter****

Munnbind og øyebeskyttelse** i 10 døgn etter pasientens siste eksponering. Avkortning til 7 døgn fra siste eksponering ved negativ test (selvtest, hurtigtest eller PCR) tatt av pasient tidligst dag 7.

For husstandsmedlem og tilsvarende nære med kontinuerlig eksponering se Oppfølging av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Isoleringsrom/enerom.

legekontor, poliklinikker og lignende må pasienten holde avstand til andre og om mulig benytte munnbind.

Pasienter som er i innreisekarantene  

Munnbind og øyebeskyttelse**

Isoleringsrom/enerom.

legekontor, poliklinikker og lignende må pasienten holde avstand til andre og om mulig benytte munnbind.

Pasienter som har opphevet hjemmeisolasjon etter påvist covid-19, som kommer i kontakt med helsetjenesten innen 10 døgn etter symptomdebut /testtidspunktet for bekreftet positiv test hvis asymptomatisk ****

Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør benytte munnbind og øyebeskyttelse ved kontakt med pasienten inntil 10 døgn etter symptomdebut /testtidspunktet for bekreftet positiv test hvis asymptomatisk**

Isoleringsrom/enerom.

legekontor, poliklinikker og lignende må pasienten holde avstand til andre og om mulig benytte munnbind.

Øvrige pasienter***

Basale smittevernrutiner*****

 

 • *Åndedrettsvern bør benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene og ved klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer.
 • *Åndedrettsvern bør også vurderes ved:

  • klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer

  • langvarig kontakt (15 minutter) < 2 meter til pasienter smittet med covid-19

  • kortere kontakt (< 15 min) med stor eksponering, eksempelvis ved tett kontakt med pasienter smittet med covid-19 med uttalte symptomer fra luftveiene
 • Dersom det er indiksjon for å bruke beskyttelsesutstyr er det som hovedregel kun behov for beskyttelsesutstyr dersom man er nærmere pasienten enn 2 meter. Unntaket er ved aerosolgenererende prosedyrer. Da bør alle som oppholder seg i samme rom benytte beskyttelsesutstyr.

 • Vurder bruk av hette (hårbeskyttelse) i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret som ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale.

 • **Bruk av munnbind på pasienten selv er et effektivt smitteverntiltak dersom pasientens helsetilstand tillater det. Dette kan blant annet være aktuelt på venterom/fellesrom, legekontor, poliklinikker, ved røntgen og under transport som et alternativ til at helsepersonellet benytter munnbind og øyebeskyttelse.

 • ***Dersom annen kjent smitte er bekreftet (eksempel influensa eller RSV), må smitteregime anbefalt for gjeldende agens/sykdom iverksettes.

 • **** Ved kapasitetsutfordringer må behovet for isoleringsrom/enerom vurderes ut fra eksponering, vaksinasjonsstatus og testmuligheter.

 • *****I henhold til de basale smittevernrutinene skal bruk av personlig beskyttelsesutstyr vurderes i enhver pasientsituasjon, ut fra grad av risiko for å komme i kontakt med kroppsvæsker eller andre forurensede gjenstander.

Tabell 2. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte med vage luftveissymptomer/restsymptomer, ansatte definert som nærkontakter, og ansatte som nylig har gjennomgått covid-19

Grupper av ansatte

Anbefalinger for bruk av beskyttelsesutstyr

Ansatte uten symptomer som er husstandsmedlem/tilsvarende nær til en med bekreftet covid-19 (uavhengig av virusvariant)

Ansatte som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er unntatt karantene (se under) bør benytte munnbind til 10 døgn etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasienter. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger og benytte munnbind ved nær kontakt. Gjelder også ved negativ test. Kan avkortes til dag 7 ved negativ test (selvtest, hurtigtest eller PCR).

 

Ansatte som har smitte i husstanden, har som hovedregel plikt til karantene i 10 døgn fra eksponering. Negativ test (selvtest, hurtigtest eller PCR) på dag 7 avslutter karantenen. For husstandsmedlem og tilsvarende nære med kontinuerlig eksponering se Oppfølging av hustandssmedlemmer og tilsvarende nære.

Plikt til karantene gjelder ikke for:

 • Ansatte som har gjennomgått covid-19 siste 3 mnd.
 • Ansatte som har fått oppfriskningsdose for min. 1 uke siden, men de må testes daglig med selvtest/hurtigtest eller annenhver dag med PCR.

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra karantene etter §6e i covid-19 forskriften.

Ansatte uten symptomer som er definert som øvrig nærkontakt (uavhengig av virusvariant)

Ansatte bør benytte munnbind til 10 døgn etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasienter. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger og benytte munnbind ved nær kontakt. Gjelder også ved negativ test. Kan avkortes til dag 7 ved negativ test (selvtest, hurtigtest eller PCR).

 

Ansatte definert som øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter eksponering (selvtest, hurtigtest eller PCR), og ny test 2 dager senere (dag 5).

Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer uten kjent agens/smittestoff

Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke gå på jobb ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, men holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2. De kan, ved negativ test og etter avklaring med arbeidsgiver, gå på jobb når formen er fin og de har vært feberfri i 24 timer.

De bør da benytte munnbind ved tett kontakt med pasienter til de er helt symptomfrie. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger og benytte munnbind ved nær kontakt.

Ansatte som har opphevet hjemmeisolasjon etter påvist covid-19 som er på jobb innen 10 døgn etter symptomdebut/ testtidspunktet for bekreftet positiv test hvis asymptomatisk.

Ansatte bør benytte munnbind i nær kontakt med pasienter til dag 10 etter symptomdebut/testtidspunktet for bekreftet positiv test hvis asymptomatisk. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger, eventuelt benytte munnbind ved nær kontakt.

 

Les mer om karantene og testing for helsepersonell:

Helsedirektoratet publiserte 22.11.2021 sterke anbefalinger om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert. Disse anbefalingene kommer i tillegg til, og er ikke ment å erstatte, allerede eksisterende, nasjonale og lokale retningslinjer, veiledere og prosedyrer for testing og bruk av munnbind ved pasientkontakt.

Historikk

24.01.2022: Bruk av beskyttelsesutstyr for helsepersonell som selv er definert som nærkontakter kan avkortes fra 10 til 7 dager ved negativ test (tabell 2).

14.01.2022: Endret ordlyd om karanteneplikt for øvrige nærkontakter i tabell 2, som følge av endring i covid-19-forskriften.

20.12.2021: Oppdaterte råd om bruk av åndedrettsvern ved tett kontakt med pasienter med uttalte luftveissymptomer som har testet positivt for covid-19.

10.12.2021: Betegnelsen «sannsynlig tilfelle» er endret til «mistenkt tilfelle» i råd om å vurdere bruk av åndedrettsvern ved langvarig kontakt (15 minutter) < 2 meter til pasienter bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19.

08.12.2021: Informasjon om krav til karantene for nærkontakter til personer bekreftet smittet med Omicron varianten av SARS-CoV-2.

02.12.2021: Tydeliggjøring av anbefalinger ombruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

01.12.2021: Tydeliggjøring av anbefalinger ombruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

01.12.2021: Lagt inn et lite avsnitt før tabell 1 som tar for seg de nye anbefalingene om bruk av munnbind for besøkende i helse- og omsorgstjenesten gjeldende fra 01.12.21.

25.11.2021: Inkludert lenke til Helsedirektoratets anbefalinger om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert.

10.11.2021: Endring i råd om bruk av beskyttelsesutstyr ved kontakt med pasienter som pasienter som har opphevet hjemmeisolasjon etter påvist covid-19, for ansatte som selv har opphevet hjemmeisolasjon etter påvist covid-19, og ved kontakt med pasienter definert som nærkontakter.

15.10.2021: Språklige justeringer og presiseringer.

07.10.2021: Nytt avsnitt om indikasjoner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

05.10.2021: Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr er oppdatert, blant annet ved kontakt med pasienter med luftveissymptomer, pasienter og helsepersonell som er avisolert etter gjennomgått covid-19 og for helsepersonell som selv har luftveissymptomer.

30.09.2021: Oppdatert tabell 2, punktet for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte som selv er definert som nærkontakter.

25.09.2021: Råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt med ulike pasientgrupper noe justert. Nye råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for personell med syke personer i egen husstand. Råd om avstand mellom kolleger er tatt ut.

10.09.2021: Språkvask. Oppdatering av internettlenker. Oppdatert tekst i tabell 1b og 1c. Satt inn nytt avsnitt: Tiltak for fullvaksinerte og delvaksinerte ansatte i helsetjenesten.

03.09.2021: Lagt til «fullvaksinert pasienter/beboer» i Tabell 1b. Nye råd om fullvaksinerte ansatte i helsetjenesten med smitte i husstanden: ansatte kan gå på jobb hvis de ikke har symptomer; bruke munnbind ved nærkontakt i 5 dager. Fullvaksinerte med symptomer bør være hjemme og testes.

19.08.2021: Fjernet en rad om kollegakontakt fra tabell 1C etter forskriftsendring.

05.07.2021: Fjernet setning om enerom med undertrykk ved bruk av åndedrettsvern i klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer.

01.07.2021: Mindre justering i ordlyd. Fjernet «aktiv hoste» som kriterie for råd om bruk av åndedrettsvern ved langvarig kontakt med pasienter bekreftet eller sannsynlig smittet med covid-19.

04.06.2021: Det er nå inkludert råd for helsepersonell med status som «beskyttet»

11.05.2021: Anbefaling om at bruk av åndedrettsvern kan vurderes ved langvarig kontakt «< 2 meter» til covid-19-pasient med uttalt hoste. Tidligere «tett kontakt».

28.04.2021: I kulepunkt om når åndedrettsvern er påkrevd i avsnittet om beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19: Lagt til når åndedrettsvern også kan vurderes.

25.02.2021: Endring i ordlyd om brukstid for åndedrettsvern.

14.01.2021: Større revisjon av artikkelen. bl. a. lagt til bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

06.10.2020: Lagt inn lenke til artikkelen Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner

22.09.2020: Fjernet denne setningen i 3 avnitt: "Per i dag viser tallene en begrenset spredning, og det antas at risikoen for å bli smittet av asymptomatiske eller pre-symptomatiske smittebærere er lav".

20.08.2020:
Lagt inn lenk til YouTube film (Vestre Viken) om påkledning av smittevernutstyr

03.07.2020: Slått sammen artikkelen Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon, men denne artikkelen. Innhold lagt til nederst. 

03.07.2020: Fjernet siste linje i tabell 2. Byttet tekst i første celle i siste linje av tabell til "nærkontakter og personer i innreisekarantene".

30.06.2020: Det er gjort mindre endringer i tabell 1a og 1b om bruk av beskyttelsesutstyr ved håndtering av pasienter i ulike risikokategorier for covid- 19.

12.06.2020: Lenke til oversiktstabeller i pdf-format fjernet, pga pdf-er ikke oppdatert.

16.05.2020: Artikkelen opprettet. Innhold overført fra artikkel om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i mangelsituasjon.