Hopp til innhold

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Publisert

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.


Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr under covid-19 epidemien er i stor grad sammenfallene med rådene som gis i en normalsituasjon. Rådene beskrives i de basale smittevernrutinene og råd om isolering som beskrevet i isoleringsveilederen.   

Ved kontakt med pasienter som har påvist eller mistenkt smitte med covid-19 anbefales dråpesmitteregime. Ved kontakt med pasienter uten kjent eller mistenkt smitte, og som ikke er definert som nærkontakter eller har symptomer forenelig med covid-19, anbefales som hovedregel bruk av basale smittevernrutiner. 

Rådene om når og hvilket beskyttelsesutstyr som skal benyttes er basert på oppdatert kunnskap om covid-19 og den gjeldene epidemiologiske situasjonen. Per i dag viser tallene en begrenset spredning, og det antas at risikoen for å bli smittet av asymptomatiske eller pre-symptomatiske smittebærere er lav. 

Tabell 1a og 1b nedenfor viser anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter i ulike risikokategorier for covid-19.

Se egen artikkel om

Undervisningsmateriell og plakater

Tabellene nedenfor fins for nedlasting på lista her: 

Tabell 1a. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon og i ulike risikokategorier for covid-19.

Risiko-kategori

Sykehus

Sykehjem og helsehus

Andre enheter i primærhelse-tjenesten (hjemmetjeneste, boliger, lege-kontor med mer).

Prehospital tjeneste

Tannhelse-tjenesten

Sannsynlig eller bekreftet positiv

Isolat.

Dråpesmitte-regime med munnbind og øyebeskyttelse.

Åndedretts-vern er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

Enerom. Isolert.

Dråpesmitte-regime med munnbind og øyebeskyttelse.

Åndedrettsvern er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

Munnbind på pasient om mulig.

Dråpesmitte-regime med munnbind og øyebeskyttelse. 

Åndedretts-vern er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer

Munnbind på pasient om mulig.

Dråpesmitte-regime med munnbind og øyebeskyttelse.

Åndedretts-vern er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

Dråpesmitte-regime med munnbind og øyebeskyttelse.

 

Åndedrettsvern er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

 

Definert nærkontakt

 

Vært på reise i utlandet siste 10 dager

Symptomer uten å være definert som nærkontakt eller ha vært på reise i utlandet siste 10 dager

Enerom. Karantene.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller på sykehus/ avdeling/ kommune).

Enerom. Karantene.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i sykehjem/ avdeling/ kommune).

Munnbind på pasient om mulig.

Behov for beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune).

Munnbind på pasient om mulig.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.  

 

Behov for beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune)

 

Tabell 1b. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter uten akutt luftveissymptomer i ulike risikokategorier for covid-19.
Risikokategori Sykehus Sykehjem og helsehus Andre enheter i primærhelse-tjenesten (hjemmetjeneste, boliger, legekontor, o.l.) Prehospital tjeneste Tannhelsetjenesten

Definert nærkontakt.

Bor i husstand/ partner med person som er  sannsynlig eller bekreftet smittet.

Enerom. Karantene 

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter. 

Forkle og hansker i henhold til basale smitteverntiltak.

 

Enerom. Karantene


Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter. 


Forkle og hansker i henhold til basale smittevernrutiner.

 

Munnbind på pasient om mulig.


Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.


Forkle og hansker i henhold til basale smittevernrutiner.

 

Munnbind på pasient om mulig.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.  

 

Behov for beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune).

Definert nærkontakt
Bor ikke i husstand/ partner med person som er  sannsynlig eller bekreftet smittet.

Karantene etter reise i utlandet siste 10 dager

Enerom. Karantene.


Basale smittevernrutiner.

 

Enerom. Karantene.

 

Basale smittevernrutiner.

 

 

Basale smittevernrutiner.

 

Basale smittevernrutiner.  Behov for beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune).
  • Åndedrettsvern omfatter i denne sammenheng FFP3, alternativt FFP2 (N95)
  • Det er som hovedregel behov for beskyttelsesutstyr dersom man er nærmere pasient med påvist eller mistenkt covid-19 enn to meter (dråpesmitte). Unntaket er ved aerosolgenererende prosedyrer. Da bør alle som oppholder seg i samme rom benytte beskyttelsesutstyr. 
  • Bruk av munnbind på pasienter med covid-19 er et effektivt smitteverntiltak. Dersom pasientens helsetilstand tillater det, bør det alltid vurderes om pasienten kan ha munnbind på når helsepersonell er til stede i rommet/kjøretøyet. Dette kan blant annet være aktuelt på poliklinikker og ved røntgen.
  • Ved tjenester i hjemmet bør helsepersonell benytte personlig beskyttelsesutstyr ut fra den høyeste risikokategorien i husstanden. Dersom en pasient bor i samme husstand som en hjemmeboende med sannsynlig eller bekreftet covid-19, benyttes dråpesmitteregime med øyebeskyttelse, selv om pasienten ikke er bekreftet positiv og/eller ikke har symptomer. 
  • Pasienter i en sykehjemsavdeling/ bolig eller lignende vil ut fra enhetens utforming og sosial omgang kunne vurderes som en husstand.

 

Om artikkelen / endringshistorikk