Hopp til innhold

Personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk

Publisert Oppdatert

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning av covid -19. For å ha ønsket effekt må det det benyttes på riktig måte og til rett tid. Her får du råd om hvordan.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning av covid -19. For å ha ønsket effekt må det det benyttes på riktig måte og til rett tid. Her får du råd om hvordan.


Verden er nå i en situasjon med redusert tilgang på beskyttelsesutstyr.

For å sikre utstyr til situasjoner der det er påkrevet, er det viktig at man i størst mulig grad organiserer og planlegger arbeidet slik at man reduserer behovet for utstyr, og at beskyttelsesutstyr kun benyttes når det er behov for det.

For å dekke behovet er det også nødvendig å se på forlenget bruk og gjenbruk utover det man anbefaler ved normal drift.

Tiltak for å redusere behov for beskyttelsesutstyr

  • Begrens antall personell som kommer i kontakt med pasienten.
  • Vurder om oppgaver kan overføres til andre yrkesgrupper som skal inn i rommet (matservering, prøvetagning, enkelt renhold, fysioterapi mm.).
  • Planlegg arbeidet godt før man går inn i rommet slik at man begrenser trafikken inn og ut av rommet. 
  • Dersom man kan holde 2 meter avstand til pasienten eller mer, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. Unntak er ved aerosolgenererende prosedyrer og når pasienten har uttalt luftveissymptomer. 
  • Dersom mange pasienter er bekreftet syke med covid-19, kan kohortisolering være et tiltak som gjør det enklere å ha kontroll på smittespredning i en helseinstitusjon. Ved kun å bruke dedikerte helsearbeidere i kohortområdet, begrenser man antall personer som trenger å bruke beskyttelsesutstyr. 

NB - det presiseres at den isolerte pasienten fortsatt skal sikres tilstrekkelig tilsyn fra og kommunikasjon med avdelingens personale.

Tabell 1a og 1b nedenfor viser bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter i ulike risikokategorier for covid-19

Tabell 2 nedenfor viser anbefalinger for utvidet bruk av personlig beskyttelsesutstyr. 

Les mer og se film:

Prøvetaking for covid-19

Ved prøvetaking bør det tilstrebes å ta prøve fra flere pasienter etter hverandre. Mellom hver pasient må det utføres hanskeskift og håndhygiene da det kun er hender med hansker som skal komme i kontakt med pasient.  

Det er ikke behov for å skifte munnbind, visir eller frakk mellom hver pasient. NB! Forutsetningen er at personellet ikke berører munnbind, øyebeskyttelse eller frakk og deretter berører pasient, eller at frakk kommer i kontakt med pasienter under prøvetakingen.

Dersom munnbind, visir eller frakk skulle bli betydelig forurenset eller ødelagt må det skiftes før neste pasient.

Tabeller

Tabell 1a: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon og i ulike risikokategorier for covid-19.

Status

Risikokategori

Sykehus

Sykehjem og helsehus

Andre enheter i primær-helsetjenesten (hjemmetjeneste, boliger, legekontor med mer).

Prehospital tjeneste

Tannhelsetjenesten

(Akuttbehandling må gjennomføres. Elektiv behandling utsettes)

 

Luftveissymptomer

Bekreftet positiv

Isolat.

Dråpesmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse.

Åndedrettsvern (FFP3 (FFP2/N95)) er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

Enerom. Isolert.

Dråpesmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse.

Åndedrettsvern (FFP3 (FFP2/N95)) er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

Munnbind på pasient om mulig.

Dråpesmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse. **

Åndedrettsvern (FFP3 (FFP2/N95)) er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer

Munnbind på pasient om mulig.

Dråpesmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse.

Åndedrettsvern (FFP3 (FFP2/N95)) er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

Dråpesmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse.

 

Åndedrettsvern (FFP3 (FFP2/N95)) er kun påkrevet ved aerosol-genererende prosedyrer.

 

Definert nærkontakt

 

Vært på reise i utlandet siste 14 dager

Symptomer uten å være definert som nærkontakt eller ha vært på reise i utlandet siste 14 dager

Enerom. Karantene.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller på sykehus/avdeling/ kommune).****

Enerom. Karantene.

I påvente av prøvesvar må

bruk av beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i sykehjem/ avdeling/ kommune).****

Munnbind på pasient om mulig.

Behov for beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune).

Munnbind på pasient om mulig.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.  

 

Behov for beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune)

****Dersom pasienten benytter munnbind, kan dette i en del tilfeller erstatte bruk av munnbind og øyebeskyttelse av helsepersonellet. Dette kan blant annet være aktuelt på poliklinikker og ved røntgen.

Tabell 1b: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter uten akutt luftveissymptomer i ulike risikokategorier for covid-19.

Status Risikokategori Sykehus Sykehjem og helsehus Andre enheter i primærhelstjenesten (hjemmetjeneste, boliger, legekontor, o.l.) Prehospital tjeneste Tannhelsetjenesten (Akuttbehandling må gjennomføres. Elektiv behandling utsettes).

Ingen luftveis-symptomer

Definert nærkontakt.

Bor i husstand/ partner med person bekreftet smittet.

Enerom. Karantene ***

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter. ****

Forkle og hansker i henhold til basale smitteverntiltak.

 

Enerom. Karantene***


Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter. ****


Forkle og hansker i henhold til basale smitteverntiltak.

 

Munnbind på pasient om mulig.


Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.


Forkle og hansker i henhold til basale smitteverntiltak.

 

Munnbind på pasient om mulig.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.  

 

Behov for beskyttelsesutstyr vurderes ut fra aktivitet, grad av symptomer og epidemiologisk mistanke (bekreftede tilfeller i kommune).

 

Definert nærkontakt
Bor ikke i husstand/ partner med person bekreftet smittet.

Enerom. Karantene.


Basale smittevernrutiner.

 

Enerom. Karantene.


Basale smittevernrutiner. 

 

Basale smittevernrutiner. Basale smittevernrutiner.
Karantene etter reise i utlandet siste 14 dager

* Bruk av munnbind på pasienter med covid-19 er et effektivt smitteverntiltak. Dersom pasientens helsetilstand tillater det, bør det alltid vurderes om pasienten kan ha munnbind på når helsepersonell er til stede i rommet/kjøretøyet.

**Det er som hovedregel behov for beskyttelsesutstyr dersom man er nærmere pasienten enn to meter (dråpesmitte). Unntaket er ved aerosolgenererende prosedyrer og uttalt symptomer på luftveisinfeksjon. Da bør alle som oppholder seg i samme rom benytte beskyttelsesutstyr. 

***Dråpesmitteregimet iverksettes normalt først ved symptomer på luftveisinfeksjon. Erfaringer fra andre land med covid-19 indikerer imidlertid at det kan overføres fra asymptomatiske bærere ett til to døgn før sykdomsdebut, og at smitte ofte skjer mellom husstandsmedlemmer. For å hindre spredning i institusjoner anbefales det derfor at man vurderer bruk av munnbind og øyebeskyttelse for symptomfrie nærkontakter dersom de bor i samme husstand eller er partnere med personer med påvist covid-2019. 

****Dersom pasienten benytter munnbind, kan dette i en del tilfeller erstatte bruk av munnbind og øyebeskyttelse av helsepersonellet. Dette kan blant annet være aktuelt på poliklinikker og ved røntgen.

  • Ved tjenester i hjemmet benyttes beskyttelsesutstyr ut fra den høyeste risikokategorien i husstanden. Dersom en pasient bor i samme husstand som en hjemmeboende med bekreftet covid-19 benyttes dråpesmitteregime med øyebeskyttelse, selv om pasienten ikke er bekreftet positiv og/eller ikke har symptomer. 
  • Pasienter i en sykehjemsavdeling/ bolig eller lignende vil ut fra enhetens utforming og sosial omgang kunne vurderes som en husstand.

Tabell 2: Anbefalinger for utvidet bruk og gjenbruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Typer av utsyr

Type

Alternative produkter

Utvidet bruk

Gjenbruk

Munnbind

II og IIR

Alternativt type I ved mangelvare. Lavere beskyttelse enn type II.

Kan benyttes 4 timer. Ikke tas av under bruk og må ikke berøres.

Nei

Åndedrettsvern

FFP3

FFP2/N95 og FFP1.

 

FFP2/N95, dersom FFP3 og FFP1 når FFP2/N95 og FFP3 ikke er tilgjengelig.

Kan benyttes ett skift

(8 timer). Fortrinnsvis ikke tas av under bruk og må ikke berøres.

Nei

Øyebeskyttelse

Briller, visir

Munnbind med visir

Andre typer briller som dekker godt over øyne (beskyttelsesbriller fyrverkeri osv.).

Kan benyttes ett skift av en person. Bør tas minst mulig av og på. Dersom det tas av må det håndteres og oppbevare slik at utsiden ikke berøres.  

Ja. Vaskes og desinfiseres eller varmebehandles i vaskedekontaminator/ instrumentvaskemaskin el.lign.

Hansker

Lateks og nitrilhansker

Vinylhansker.

Håndhygiene.

Anbefalingene om skifte av hansker skal følges som normalt. Håndhygiene skal utføres i isolat som ellers.

Ved mangel på hansker er god håndhygiene et tilstrekkelig alternativ, med mindre man er i kontakt med kroppsvæsker. Da skal hansker benyttes.

Hansker skal IKKE desinfiseres eller gjenbrukes.

Frakk med lange erme

 

Ulike frakker med lang erme som benyttes i helsetjenesten, både av tekstil (flergangs-) og engangsfrakker (smittefrakker, kirurgiske frakker, plastfrakker med lang erme osv.). Ved risiko for søl med kroppsvæsker/ fuktighet benyttes plastforkle over tøyfrakker.

En frakk per pasient per vakt. Gjelder også engangsfrakker.*

Frakken kan benyttes av flere personer, forutsatt opplæring i riktig teknikk for på- og avkledning og oppheng.

 

Vaskbare frakker gjenbrukes.

* Gjelder ikke plastfrakker/forkle da de vanskelig kan henges opp uten at innsiden berører utsiden.

 

 

 

 

 

 

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk