Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personlig beskyttelsesutstyr»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Personlig beskyttelsesutstyr

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Publisert Oppdatert

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.


Innhold på denne siden

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19 epidemien 

Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr under covid-19 epidemien er i stor grad sammenfallene med rådene som gis i en normalsituasjon, som beskrevet i de basale smittevernrutinene og isoleringsveilederen.    

Ved kontakt med pasienter som har påvist eller mistenkt smitte med covid-19 anbefales dråpesmitteregime (munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker). 

Ved kontakt med pasienter uten kjent eller mistenkt smitte, og som ikke er definert som nærkontakter eller har symptomer forenelig med covid-19, anbefales som hovedregel bruk av basale smittevernrutiner.  

I en situasjon med økt smitterisiko i samfunnet vil det kunne være grunnlag for å vurdere bruk av beskyttelsesutstyr som et «før var tiltak» også i kontakt med pasienter hvor det ikke er kjent eller mistenkt smitte. Hvorvidt beskyttelsesutstyr skal benyttes må først og fremst vurderes ut fra den lokale epidemiologiske situasjonen. Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen angir en trinnvis metode for vurdering av hvilken epidemiologisk situasjon som foreligger i kommunen. Basert på risikovurderingen skal kommunene vurdere sine tiltak. Sykehusene har ofte ansatte, pasienter og besøkende fra ulike geografiske områder med ulikt smitterisikonivå, derfor bør sykehusene gjøre sin egen løpende risikovurdering. 

Se også råd om forsterkede tiltak i henholdsvis:

Tabell 1a viser anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter med symptomerforenelig med covid-19

Tabell 1b viser anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter uten symptomer forenelig med covid-19

Se eget avsnitt om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i mangelsituasjon

Undervisningsmateriell og plakater om ulike typer beskyttelsesutstyr og hvordan det brukes: 

Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter 

Vaksinasjon gir en betydelig redusert risiko for symptomatisk covid-19 inkludert alvorlig sykdomsforløp. Hvor godt vaksinen beskytter mot asymptomatisk infeksjon og smittespredning, samt varighet av beskyttelse etter vaksinasjon, er foreløpig ikke klarlagt. Det anbefales derfor å følge de samme rådene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr overfor de som er vaksinert som de som ikke er vaksinert til mer kunnskap foreligger. 

Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19 

Ansatte i helsetjenesten som selv har gjennomgått covid-19 anbefales å følge de samme rådene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr som andre fordi det i dag er usikkert hvor lenge immunitet varer.  

 

Tabell 1a. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter som har symptomer forenelige med covid-19, presentert etter risikokategori

Risikokategori

Sykehus

Sykehjem og og enheter med lignende organisering

Andre enheter i primærhelse-tjenesten

(hjemmetjeneste, legekontor m.fl.).

Prehospital tjeneste

(ambulanse)

Tannhelse-tjenesten

Bekreftet covid-19, nærkontakter, personer i innreise-karantene.

Isolat.

Munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Enerom. Isolert.

Munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker. Munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Beredskaps-klinikk.

Munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Andre (personer som ikke er definert som nærkontakter eller i innreisekarantene).

Enerom. Isolert.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

Enerom. Isolert.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

Munnbind på pasient om mulig.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.  

Beredskaps-klinikk.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter

 

Tabell 1b. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter i ulike risikokategorier, uten symptomer forenelige med covid-19

Risikokategori Sykehus Sykehjem Andre enheter i primærhelse-tjenesten (hjemmetjeneste, legekontor m.fl.) Prehospital tjeneste Tannhelse-tjenesten

Bekreftet
covid-19

Isolat.

Dråpesmitte-regime med munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Enerom. Karantene.

Dråpesmitte-regime med munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Dråpesmitte-regime med munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Dråpesmitte-regime med munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Beredskapsklinikk.

Dråpesmitte-
regime med munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Nærkontakter
og personer i innreisekarantene

Enerom. Karantene.

Munnbind og øyebeskyttelse
ved opphold nærmere enn
2 meter. 

Enerom. Karantene.

Munnbind og øyebeskyttelse
ved opphold nærmere enn
2 meter. 

Munnbind og øyebeskyttelse
ved opphold nærmere enn
2 meter dersom pasienten ikke
har på
munnbind.

Munnbind og øyebeskyttelse
ved opphold nærmere enn
2 meter dersom pasienten ikke
har på
munnbind.

Beredskapsklinikk.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter.

 • Åndedrettsvern er kun påkrevet ved aerosolgenererende prosedyrer.
 • Åndedrettsvern kan også vurderes ved
  • klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer på enerom uten undertrykk.
  • langvarig kontakt < 2  meter til covid-19-pasient med uttalt hoste.
 • Åndedrettsvern omfatter i denne sammenheng FFP3, alternativt FFP2 (N95). 
 • Det er som hovedregel kun behov for beskyttelsesutstyr dersom man er nærmere pasient med påvist eller mistenkt covid-19 enn to meter (dråpesmitte). Unntaket er ved aerosolgenererende prosedyrer. Da bør alle som oppholder seg i samme rom benytte beskyttelsesutstyr.  
 • Bruk av munnbind på pasienter med covid-19 er et effektivt smitteverntiltak. Dette kan blant annet være aktuelt på poliklinikker, ved røntgen og under transport som et alternativ til at helsepersonellet benytter beskyttelsesutstyr, dersom pasientens helsetilstand tillater det. 
 • Ved tjenester i hjemmet bør helsepersonell benytte personlig beskyttelsesutstyr ut fra den høyeste risikokategorien i husstanden. Det vil for eksempel bety at dersom en pasient/bruker bor i samme husstand som en hjemmeboende med sannsynlig eller bekreftet covid-19, benyttes dråpesmitteregime med øyebeskyttelse, selv om pasienten ikke er bekreftet positiv og/eller ikke har symptomer.  
 • Pasienter/beboere i en sykehjemsavdeling/ bolig eller lignende vil ut fra enhetens utforming og sosial omgang kunne vurderes som en husstand. 
 • «Andre nærkontakter» kan behandles i ordinær tannklinikk hvis første SARS-CoV-2-test er negativ. 

Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon 

Disse anbefalingene er utarbeidet for bruk i en mangelsituasjon, noe våre andre råd ikke tar hensyn til. Anbefalingene må til enhver tid vurderes opp mot tilgangen på personlig beskyttelsesutstyr. Beskyttelsesutstyr skal i hovedsak benyttes som anbefalt for en normalsituasjon, så langt det er mulig. 

For å sikre personlig beskyttelsesutstyr til situasjoner hvor det er påkrevet, er det viktig å organisere og planlegge arbeidet godt. Helsepersonell må vurdere kritisk i enhver situasjon hvorvidt det er behov for beskyttelsesutstyr eller ikke. 

Tiltak for å redusere behov for beskyttelsesutstyr ved kjent eller mistenkt covid-19 

 • Planlegg arbeidet godt før man går inn i rommet slik at man begrenser trafikken inn og ut av rommet.  
 • Begrens antall personell som kommer i kontakt med pasienten. 
 • Dersom man kan holde 2 meter avstand til pasienten eller mer, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. Unntak er ved aerosolgenererende prosedyrer og når pasienten har uttalt luftveissymptomer forenlig med covid-19.  
 • Dersom mange pasienter er bekreftet syke med covid-19, kan kohortisolering være et tiltak som gjør det enklere å ha kontroll på smittespredning i en helseinstitusjon. Ved kun å bruke dedikerte helsepersonell i kohortområdet, begrenser man antall personer som trenger å bruke beskyttelsesutstyr.  
 • For å dekke behovet er det også nødvendig å se på forlenget bruk og gjenbruk av personlig beskyttelsesutstyr, utover det man anbefaler ved normal drift. 

NB - det presiseres at den isolerte pasienten fortsatt skal sikres tilstrekkelig tilsyn fra og kommunikasjon med avdelingens personale 

Tabellen nedenfor viser anbefalinger for utvidet bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon.

Typer av utsyr

Type

Alternative produkter

Utvidet bruk

Gjenbruk

Munnbind

II og IIR

Alternativt type I ved mangelvare. Lavere beskyttelse enn type II.

Kan benyttes 4 timer. Ikke tas av under bruk og må ikke berøres.

Nei

Åndedretts-vern

FFP3

FFP2/N95.

FFP1 dersom verken FFP3 eller  FFP2/N95  er tilgjengelig.

Kan benyttes maksimalt ett skift (8 timer). Bør tas av og på færrest mulig ganger.**

Nei

Øye-beskyttelse

Briller, visir

Munnbind med visir

Andre typer briller som dekker godt over øyne (beskyttelsesbriller fyrverkeri osv.).

Kan benyttes ett skift av en person. Bør tas minst mulig av og på. Dersom det tas av må det håndteres og oppbevare slik at utsiden ikke berøres.  

Ja. Vaskes og desinfiseres eller varmebehandles i vaskedekontaminator/ instrument-vaskemaskin el.lign.

Hansker

Lateks og nitrilhansker

Vinylhansker.

Håndhygiene.

Anbefalingene om skifte av hansker skal følges som normalt. Håndhygiene skal utføres i isolat som ellers.

Ved mangel på hansker er god håndhygiene et tilstrekkelig alternativ, med mindre man er i kontakt med kroppsvæsker. Da skal hansker benyttes.

Hansker skal IKKE desinfiseres eller gjenbrukes.

Frakk med lange erme

 

Ulike frakker med lang erme som benyttes i helsetjenesten, både av tekstil (flergangs-) og engangsfrakker (smittefrakker, kirurgiske frakker, plastfrakker med lang erme osv.). Ved risiko for søl med kroppsvæsker/ fuktighet benyttes plastforkle over tøyfrakker.

En frakk per pasient per vakt. Gjelder også engangs-frakker.*

Frakken kan benyttes av flere personer, forutsatt opplæring i riktig teknikk for på- og avkledning og oppheng.

 

Vaskbare frakker gjenbrukes.

Gjelder ikke plastfrakker/forkle da de vanskelig kan henges opp uten at innsiden berører utsiden.

** Åndedrettsvern må skiftes ut om det ødelegges eller pustemostanden blir for høy. Det bør tas jevnlige pauser ved lengre tids bruk.

 

Les mer i artikkelen Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner

 

Historikk

11.05.2021: Anbefaling om at bruk av åndedrettsvern kan vurderes ved langvarig kontakt «< 2 meter» til covid-19-pasient med uttalt hoste. Tidligere «tett kontakt».

28.04.2021: I kulepunkt om når åndedrettsvern er påkrevd i avsnittet om beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19: Lagt til når åndedrettsvern også kan vurderes.

25.02.2021: Endring i ordlyd om brukstid for åndedrettsvern.

14.01.2021: Større revisjon av artikkelen. bl. a. lagt til bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

06.10.2020: Lagt inn lenke til artikkelen Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner

22.09.2020: Fjernet denne setningen i 3 avnitt: "Per i dag viser tallene en begrenset spredning, og det antas at risikoen for å bli smittet av asymptomatiske eller pre-symptomatiske smittebærere er lav".

20.08.2020:
Lagt inn lenk til YouTube film (Vestre Viken) om påkledning av smittevernutstyr

03.07.2020: Slått sammen artikkelen Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon, men denne artikkelen. Innhold lagt til nederst. 

03.07.2020: Fjernet siste linje i tabell 2. Byttet tekst i første celle i siste linje av tabell til "nærkontakter og personer i innreisekarantene".

30.06.2020: Det er gjort mindre endringer i tabell 1a og 1b om bruk av beskyttelsesutstyr ved håndtering av pasienter i ulike risikokategorier for covid- 19.

12.06.2020: Lenke til oversiktstabeller i pdf-format fjernet, pga pdf-er ikke oppdatert.

16.05.2020: Artikkelen opprettet. Innhold overført fra artikkel om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i mangelsituasjon.