Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte

Publisert Oppdatert

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.


Innhold på denne siden

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19 epidemien 

Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr under covid-19 pandemien er i stor grad sammenfallene med rådene som gis i en normalsituasjon, som beskrevet i de basale smittevernrutinene og isoleringsveilederen.    

Ved kontakt med pasienter som er bekreftet, sannsynlig eller mistenkt smittet med covid-19 anbefales primært munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Ved kontakt med pasienter uten kjent eller mistenkt smitte, og som ikke er definert som nærkontakter eller har symptomer forenlig med covid-19, anbefales primært bruk av basale smittevernrutiner. I en situasjon med økt smitterisiko i samfunnet vil det kunne være grunnlag for å vurdere bruk av beskyttelsesutstyr som et «føre var tiltak», også i kontakt med pasienter hvor det ikke er kjent eller mistenkt smitte. Hvorvidt beskyttelsesutstyr skal benyttes må først og fremst vurderes ut fra den lokale epidemiologiske situasjonen.  

Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen angir en trinnvis metode for vurdering av hvilken epidemiologisk situasjon som foreligger i kommunen. Basert på risikovurderingen skal kommunene vurdere sine tiltak. Sykehusene har ofte ansatte, pasienter og besøkende fra ulike geografiske områder med ulikt smitterisikonivå, derfor bør sykehusene gjøre sin egen løpende risikovurdering. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt med ulike anbefalinger for helsepersonell som er «beskyttet» mot covid-19 (vaksinert eller gjennomgått covid-19) og helsepersonell som ikke er beskyttet.

Se også råd om forsterkede tiltak i henholdsvis:

Tabell 1a viser anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter med symptomerforenelig med covid-19

Tabell 1b viser anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter uten symptomer forenlig med covid-19

Tabell 1c viser anbefalinger for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for personell i helsetjenesten med status som beskyttede.

Undervisningsmateriell og plakater om ulike typer beskyttelsesutstyr og hvordan det brukes: 

Tabell 1a. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr, pasienter med symptomer på covid 19

Tabell 1a. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter MED symptomer forenlige med covid-19, presentert etter risikokategori

Risikokategori

Sykehus

Sykehjem og enheter med lignende organisering

Andre enheter i primærhelse-tjenesten

(hjemmetjeneste, legekontor m.fl.).

Prehospital tjeneste

(ambulanse)

Tannhelse-tjenesten

Bekreftet covid-19, nærkontakter, personer i innreise-karantene.

Isoleringsrom.

Munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Enerom. Isolert.

Munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker. Munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Beredskaps-klinikk.

Munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Andre (personer som ikke er definert som nærkontakter eller i innreisekarantene).

Enerom. Isolert.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

Enerom. Isolert.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter.

Munnbind på pasient om mulig.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.  

Beredskaps-klinikk.

I påvente av prøvesvar må bruk av beskyttelses-utstyr vurderes ut fra aktivitet og epidemiologisk mistanke. Som et minimum bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes ved opphold nærmere enn 2 meter

Tabell 1b. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr, pasienter uten symptomer

Tabell 1b. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter i ulike risikokategorier, UTEN symptomer forenelige med covid-19
Risikokategori Sykehus Sykehjem Andre enheter i primærhelse-tjenesten (hjemmetjeneste, legekontor m.fl.) Prehospital tjeneste Tannhelse-tjenesten

Bekreftet
covid-19

Isoleringsrom.

Dråpesmitte-regime med munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker

Isolert Enerom. 

Dråpesmitte-regime med munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Dråpesmitte-regime med munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Dråpesmitte-regime med munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Beredskapsklinikk.

Dråpesmitte-
regime med munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Nærkontakter
og personer i innreisekarantene

Enerom. Karantene.

Munnbind og øyebeskyttelse
ved opphold nærmere enn
2 meter. 

Enerom. Karantene.

Munnbind og øyebeskyttelse
ved opphold nærmere enn
2 meter. 

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.

Munnbind og øyebeskyttelse
ved opphold nærmere enn
2 meter dersom pasienten ikke har på munnbind.

Beredskapsklinikk.

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 meter.

Andre (personer som ikke er definert som nærkontakter eller i innreisekarantene).

Basale smittevern-rutiner**

Basale smittevern-rutiner**

Basale smittevern-rutiner**

Basale smittevern-rutiner**

Basale smittevern-rutiner**

 • *Åndedrettsvern er påkrevet ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene.
 • *Åndedrettsvern kan også vurderes ved:
  • klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer.
  • langvarig kontakt (15 minutter) < 2 meter til pasienter bekreftet eller sannsynlig smittet med covid-19.
 • Åndedrettsvern omfatter i denne sammenheng FFP3, alternativt FFP2 (N95). 
 • Det er som hovedregel kun behov for beskyttelsesutstyr dersom man er nærmere pasient med påvist eller mistenkt covid-19 enn to meter (dråpesmitte). Unntaket er ved aerosolgenererende prosedyrer. Da bør alle som oppholder seg i samme rom benytte beskyttelsesutstyr.  
 • Vurder bruk av hette (hårbeskyttelse) i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret som ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale, eksempelvis aerosolgenererende prosedyrer.
 • Bruk av munnbind på pasienter med covid-19 er et effektivt smitteverntiltak. Dette kan blant annet være aktuelt på poliklinikker, ved røntgen og under transport som et alternativ til at helsepersonellet benytter beskyttelsesutstyr, dersom pasientens helsetilstand tillater det. 
 • Ved tjenester i hjemmet bør ansatte i helsetjenesten benytte personlig beskyttelsesutstyr ut fra den høyeste risikokategorien i husstanden. Det vil for eksempel bety at dersom en pasient/bruker bor i samme husstand som en hjemmeboende med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, benyttes munnbind og øyebeskyttelse, selv om pasienten ikke er bekreftet positiv eller har symptomer.  
 • Pasienter/beboere i en sykehjemsavdeling/bolig eller lignende vil ut fra enhetens utforming og sosial omgang kunne vurderes som en husstand. 
 • ** Vurder generell bruk av munnbind og øyebeskyttelse i opptaksområder med økt smitterisiko, der avstand på 1 meter ikke kan opprettholdes. 

Bruk av beskyttelsesutstyr overfor pasienter som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19

Det anbefales å følge rådene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr uavhengig av om pasienten er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Lettelser i råd for helsepersonell med status som «beskyttet»

I en situasjon med fallende smittetall, færre innleggelser av covid-19 pasienter i sykehus og økende vaksinasjonsdekning i helsetjenesten og i samfunnet generelt anbefaler vi å lette på tiltak i helsetjenesten. Dette for å sikre god drift og behandling av pasienter. Rådene må avstemmes mot smitterisiko i samfunnet/opptaksområdet, vaksinasjonsdekning på den aktuelle enheten/avdeling, tilgjengelige kunnskap om vaksineeffekt og ev lokale føringer. 

Bruk av beskyttelsesutstyr etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 

Helsepersonell som er beskyttet mot covid-19 skal benytte personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt med pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet ved covid-19, og pasienter som er definert som nærkontakter eller personer i innreisekarantene (se tabell 1a og 1b).  Ved forhøyet risikonivå anbefales munnbind og øyebeskyttelse for «ubeskyttet» helsepersonell. For «beskyttet» helsepersonell anses basale smittevernrutiner som tilstrekkelig. Se tabell 1c.  

Avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt mellom ansatte

Ved kontakt mellom ansatte i ordinært arbeid (omfatter morgenmøter, internundervisning etc.) 

Dersom kollegaer på grunn av arbeidets art må sitte tett sammen, kan beskyttede nå gjøre det uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr. 

Det bør legges til rette for at ubeskyttede ansatte kan delta og holde avstand. Ved planlegging av interne møter (eks morgenmøte) bør blant annet størrelse og utforming på møtelokaler vurderes opp mot vaksinasjonsdekning i den aktuelle avdelingen, slik at ubeskyttede personer har mulighet for holde avstand til andre. 

I områder med økt smitterisiko anbefales i tillegg bruk av munnbind for ubeskyttede i situasjoner der en meters avstand ikke kan opprettholdes.

Kursaktivitet og faglige arrangementer:  

Arrangør av kurs eller andre faglige arrangementer er ansvarlig for at arrangementet er i henhold til nasjonale og lokale (der arrangementet skal foregå) forskrifter.

I henhold til covid-19 forskriften § 13c første ledd skal det ikke gjennomføres kurs som krever mindre avstand mellom deltakerne enn 1 meter. Unntak kan gjøres iht. covid-19 forskriften § 13c 3. ledd bokstav h, for personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og per nødvendig for sertifisering eller godkjennelse av yrkesutøvelse.

Møter og kurs som på en tilfredsstillende måte kan avholdes elektronisk bør fortsatt gjennomføres digitalt. 

Tabell 1c. Avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for personell i helsetjenesten med status beskyttet

Tabell 1c. Anbefalinger for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for personell i helsetjenesten med status som beskyttet.

Situasjon 

Beskyttede ansatte 

Ubeskyttede ansatte 

Kontakt med pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19, nærkontakter og pasienter i innreisekarantene.

Følge råd om personlig beskyttelsesutstyr ved pleie og undersøkelse av pasienter med covid-19. Tabell 1a eller 1b. 

 

Følge råd om personlig beskyttelsesutstyr ved pleie og undersøkelse av pasienter med covid-19. Tabell 1a eller1b.

 

Kontakt med pasient uten symptomer på covid-19 eller kjent eksponering for covid-19.  

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner  

Vurdere generell bruk av munnbind og øyebeskyttelse i opptaksområder med økt smitterisiko, der avstand på 1 meter ikke kan opprettholdes. 

Kollegakontakt:  
Gjennomføring av faglige møter, kurs (iht. §13c 3 ledd bokstav h)  og nærkontakt ved ordinært arbeid  

Normalisering av kollegakontakt.

Hvis mulig holde 1 meter avstand på faglige møter, kurs og nærkontakt ved ordinært arbeid.  

Vurdere bruk av munnbind i områder med økt smitterisiko, der avstand på 1 meter ikke kan opprettholdes. 

Kurs og faglige arrangementer 

Omfattet av covid-19 forskriften § 13 c første ledd, med krav om avstand over 1 meter. 

Omfattet av covid-19 forskriften § 13 c første ledd, med krav om avstand over 1 meter. 

 

Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon 

Disse anbefalingene er utarbeidet for bruk i en mangelsituasjon, noe våre andre råd ikke tar hensyn til. Anbefalingene må til enhver tid vurderes opp mot tilgangen på personlig beskyttelsesutstyr. Beskyttelsesutstyr skal i hovedsak benyttes som anbefalt for en normalsituasjon, så langt det er mulig. 

For å sikre personlig beskyttelsesutstyr til situasjoner hvor det er påkrevet, er det viktig å organisere og planlegge arbeidet godt. Helsepersonell må vurdere kritisk i enhver situasjon hvorvidt det er behov for beskyttelsesutstyr eller ikke. 

Tiltak for å redusere behov for beskyttelsesutstyr ved kjent eller mistenkt covid-19 

 • Planlegg arbeidet godt før man går inn i rommet slik at man begrenser trafikken inn og ut av rommet.  
 • Begrens antall personell som kommer i kontakt med pasienten. 
 • Dersom man kan holde 2 meter avstand til pasienten eller mer, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. Unntak er ved aerosolgenererende prosedyrer og når pasienten har uttalt luftveissymptomer forenlig med covid-19.  
 • Dersom mange pasienter er bekreftet syke med covid-19, kan kohortisolering være et tiltak som gjør det enklere å ha kontroll på smittespredning i en helseinstitusjon. Ved kun å bruke dedikerte helsepersonell i kohortområdet, begrenser man antall personer som trenger å bruke beskyttelsesutstyr.  
 • For å dekke behovet er det også nødvendig å se på forlenget bruk og gjenbruk av personlig beskyttelsesutstyr, utover det man anbefaler ved normal drift. 

NB - det presiseres at den isolerte pasienten fortsatt skal sikres tilstrekkelig tilsyn fra og kommunikasjon med avdelingens personale 

Anbefalinger for utvidet bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon

Typer av utsyr

Type

Alternative produkter

Utvidet bruk

Gjenbruk

Munnbind

II og IIR

Alternativt type I ved mangelvare. Lavere beskyttelse enn type II.

Kan benyttes 4 timer. Ikke tas av under bruk og må ikke berøres.

Nei

Åndedretts-vern

FFP3

FFP2/N95.

FFP1 dersom verken FFP3 eller  FFP2/N95 er tilgjengelig.

Kan benyttes maksimalt ett skift (8 timer). Bør tas av og på færrest mulig ganger.**

Nei

Øye-beskyttelse

Briller, visir

Munnbind med visir

Andre typer briller som dekker godt over øyne (beskyttelsesbriller fyrverkeri osv.).

Kan benyttes ett skift av en person. Bør tas minst mulig av og på. Dersom det tas av må det håndteres og oppbevare slik at utsiden ikke berøres.  

Ja. Vaskes og desinfiseres eller varmebehandles i vaske-dekontaminator/ instrument-vaskemaskin el.lign.

Hansker

Lateks og nitrilhansker

Vinylhansker.

Håndhygiene.

Anbefalingene om skifte av hansker skal følges som normalt. Håndhygiene skal utføres i isolat som ellers.

Ved mangel på hansker er god håndhygiene et tilstrekkelig alternativ, med mindre man er i kontakt med kroppsvæsker. Da skal hansker benyttes.

Hansker skal IKKE desinfiseres eller gjenbrukes.

Frakk med lange erme

 

Ulike frakker med lang erme som benyttes i helsetjenesten, både av tekstil (flergangs-) og engangsfrakker (smittefrakker, kirurgiske frakker, plastfrakker med lang erme osv.). Ved risiko for søl med kroppsvæsker/ fuktighet benyttes plastforkle over tøyfrakker.

En frakk per pasient per vakt. Gjelder også engangs-frakker.*

Frakken kan benyttes av flere personer, forutsatt opplæring i riktig teknikk for på- og avkledning og oppheng.

 

Vaskbare frakker gjenbrukes.

Gjelder ikke plastfrakker/forkle da de vanskelig kan henges opp uten at innsiden berører utsiden.

** Åndedrettsvern må skiftes ut om det ødelegges eller pustemostanden blir for høy. Det bør tas jevnlige pauser ved lengre tids bruk.

 

Les mer i artikkelen Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner

 

Historikk

05.07.2021: Fjernet setning om enerom med undertrykk ved bruk av åndedrettsvern i klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer.

01.07.2021: Mindre justering i ordlyd. Fjernet «aktiv hoste» som kriterie for råd om bruk av åndedrettsvern ved langvarig kontakt med pasienter bekreftet eller sannsynlig smittet med covid-19.

04.06.2021: Det er nå inkludert råd for helsepersonell med status som «beskyttet»

11.05.2021: Anbefaling om at bruk av åndedrettsvern kan vurderes ved langvarig kontakt «< 2 meter» til covid-19-pasient med uttalt hoste. Tidligere «tett kontakt».

28.04.2021: I kulepunkt om når åndedrettsvern er påkrevd i avsnittet om beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19: Lagt til når åndedrettsvern også kan vurderes.

25.02.2021: Endring i ordlyd om brukstid for åndedrettsvern.

14.01.2021: Større revisjon av artikkelen. bl. a. lagt til bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

06.10.2020: Lagt inn lenke til artikkelen Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner

22.09.2020: Fjernet denne setningen i 3 avnitt: "Per i dag viser tallene en begrenset spredning, og det antas at risikoen for å bli smittet av asymptomatiske eller pre-symptomatiske smittebærere er lav".

20.08.2020:
Lagt inn lenk til YouTube film (Vestre Viken) om påkledning av smittevernutstyr

03.07.2020: Slått sammen artikkelen Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon, men denne artikkelen. Innhold lagt til nederst. 

03.07.2020: Fjernet siste linje i tabell 2. Byttet tekst i første celle i siste linje av tabell til "nærkontakter og personer i innreisekarantene".

30.06.2020: Det er gjort mindre endringer i tabell 1a og 1b om bruk av beskyttelsesutstyr ved håndtering av pasienter i ulike risikokategorier for covid- 19.

12.06.2020: Lenke til oversiktstabeller i pdf-format fjernet, pga pdf-er ikke oppdatert.

16.05.2020: Artikkelen opprettet. Innhold overført fra artikkel om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i mangelsituasjon.