Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved normal hverdag med økt beredskap»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved normal hverdag med økt beredskap

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved normal hverdag med økt beredskap

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.


Innhold på denne siden

Opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter ulike typer beskyttelsesutstyr, indikasjoner for bruk, hvordan utstyret tas på og av, samt kritiske punkter under bruk. Arbeidsgiver plikter å påse at tilstrekkelig opplæring gis, og at nødvendig utstyr er tilgjengelig.

Indikasjoner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten forebygger smitte mellom pasienter/beboere, fra omgivelsene/ansatte til pasienter/beboere og til ansatte fra pasienter/beboere.

Personlig beskyttelsesutstyr benyttes når det er økt risiko for å komme i kontakt med smittestoff, enten via kroppsvæsker eller forurensede gjenstander/væsker. Personlig beskyttelsesutstyr benyttes også for å hindre smitte til pasientene, eksempelvis ved aseptiske prosedyrer og kirurgiske inngrep. I tråd med de basale smittevernrutine må helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten vurdere behovet for personlig beskyttelsesutstyr i enhver pasientsituasjon.

Bruk av beskyttelsesutstyr anbefales i henhold til de basale smittevernrutinene etter følgende indikasjoner:

 • Hansker anbefales ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud, forurensede gjenstander, utstyr og overflater, samt ved sår eller eksem på hendene (sår dekkes med vanntett plaster).
 • Munnbind anbefales ved kontakt med pasienter med luftveissymptomer, samt ved prosedyrer hvor det kan oppstå sprut av kroppsvæsker, inklusive blod, sekreter og ekskreter, eller annet flytende materiale som kan inneholde smittestoffer.
  • Åndedrettsvern bør, ut fra agens og eksponering, vurderes ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene.
 • Øyebeskyttelse anbefales ved fare for sprut for å beskytte slimhinnene i øynene. Bør vurderes ved kontakt med pasienter med luftveissymptomer.
 • Beskyttelsesfrakk anbefales ved fare for sprut for å beskytte arbeidstøyet og huden.

Ved mistenkt eller kjent smitte anbefales i tillegg bruk av isoleringsregime (kontakt-, dråpe- eller luftsmitteregime) hvor type beskyttelsesutstyr som man bør benytte, er beskrevet.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å hindre smitte til pasienten i forbindelse med kirurgiske inngrep og aseptiske prosedyrer beskrives i de enkelte lokale prosedyrer.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19 pandemien 

Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr har under pandemien i stor grad vært sammenfallende med rådene som gis i en normalsituasjon, som beskrevet i de basale smittevernrutinene og Isoleringsveilederen.    

Ved kontakt med pasienter bekreftet smittet med SARS-CoV-2 og nærkontakter med symptomer forenelig med covid-19, anbefales som hovedregel munnbind (type IIR), øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Ved kontakt med øvrige pasienter anbefales primært bruk av personlig beskyttelsesutstyr etter indikasjoner som beskrevet i de basale smittevernrutinene.

I en situasjon med økt smitterisiko i samfunnet vil det kunne være grunnlag for å vurdere bruk av beskyttelsesutstyr som et «føre var tiltak», også i kontakt med øvrige pasienter. Hvorvidt beskyttelsesutstyr skal benyttes, må først og fremst vurderes ut fra smitterisikoen lokalt. Det vil i en slik situasjon kunne være aktuelt å differensiere rådene ut fra pasienters og helsearbeideres vaksinasjonsstatus.

Undervisningsmateriell og plakater om ulike typer beskyttelsesutstyr og hvordan det brukes: 

Tabell 1. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved pasientkontakt

Risikokategori

Anbefalinger for bruk av beskyttelsesutstyr

Pasienter med bekreftet covid-19, og pasienter med luftveissymtomer som er definert som nærkontakter eller som er i innreisekarantene

Munnbind*, øyebeskyttelse, smittefrakk, hansker.

Andre pasienter med luftveissymptomer***

Munnbind og øyebeskyttelse**

Pasienter uten symptomer som er definert som nærkontakter eller som er i innreisekarantene  

Munnbind og øyebeskyttelse** i 5 dager etter siste eksponering.

Pasienter som er avisolert etter påvist covid-19

Covid-19 pasienter som ikke er innlagt i helseinstitusjon kan, uavhengig av vaksinasjonsstatus, avisoleres etter 5 dager hvis feberfri i min. 24 timer. Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør benytte munnbind og øyebeskyttelse ved kontakt med den avisolerte pasienten inntil dag 10 etter symptomdebut / isoleringstidspunktet.**

Øvrige pasienter***

Basale smittevernrutiner****

 • *Åndedrettsvern bør vurderes ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene.
 • *Åndedrettsvern kan også vurderes ved (avhengig av agens og eksponering)
  • klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer.
  • langvarig kontakt (15 minutter) < 2 meter til pasienter bekreftet eller sannsynlig smittet med covid-19.
 • Dersom det er indiksjon for å bruke beskyttelsesutstyr er det som hovedregel kun behov for beskyttelsesutstyr dersom man er nærmere pasienten enn 2 meter. Unntaket er ved aerosolgenererende prosedyrer. Da bør alle som oppholder seg i samme rom benytte beskyttelsesutstyr.  
 • Vurder bruk av hette (hårbeskyttelse) i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret som ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale, eksempelvis aerosolgenererende prosedyrer.
 • **Bruk av munnbind på pasienten selv er et effektivt smitteverntiltak dersom pasientens helsetilstand tillater det. Dette kan blant annet være aktuelt på venterom/fellesrom, legekontor, poliklinikker, ved røntgen og under transport som et alternativ til at helsepersonellet benytter munnbind og øyebeskyttelse.
 • ***Dersom annen kjent smitte er mistenkt eller bekreftet (eksempel influensa eller RSV), må smitteregime anbefalt for gjeldende agens/sykdom iverksettes.
 • ****I henhold til de basale smittevernrutinene skal bruk av personlig beskyttelsesutstyr vurderes i enhver pasientsituasjon, ut fra grad av risiko for å komme i kontakt med kroppsvæsker eller andre forurensede gjenstander.

Tabell 2. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte med vage luftveissymptomer/restsymptomer, som er definert som nærkontakter eller nylig har gjennomgått covid-19

Grupper av ansatte

Anbefalinger for bruk av beskyttelsesutstyr

Ansatte, definert som nærkontakter

 • Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som har smitte i husstanden, eller er definert som «øvrige nærkontakter», bør benytte munnbind fram til 5 dager etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasient/beboer/tjenestemottaker. Gjelder også ved negativ test. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger.

Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer uten kjent agens/smittestoff

 • Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør ikke gå på jobb ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, men holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2.
 • Ansatte med nyoppståtte vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, og som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver. De bør da benytte munnbind ved tett kontakt med pasienter og tilstrebe å holde avstand til andre ansatte.

Ansatte som avisoleres etter påvist covid-19

 

Historikk

15.10.2021: Språklige justeringer og presiseringer.

07.10.2021: Nytt avsnitt om indikasjoner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

05.10.2021: Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr er oppdatert, blant annet ved kontakt med pasienter med luftveissymptomer, pasienter og helsepersonell som er avisolert etter gjennomgått covid-19 og for helsepersonell som selv har luftveissymptomer.

30.09.2021: Oppdatert tabell 2, punktet for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte som selv er definert som nærkontakter.

25.09.2021: Råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt med ulike pasientgrupper noe justert. Nye råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for personell med syke personer i egen husstand. Råd om avstand mellom kolleger er tatt ut.

10.09.2021: Språkvask. Oppdatering av internettlenker. Oppdatert tekst i tabell 1b og 1c. Satt inn nytt avsnitt: Tiltak for fullvaksinerte og delvaksinerte ansatte i helsetjenesten.

03.09.2021: Lagt til «fullvaksinert pasienter/beboer» i Tabell 1b. Nye råd om fullvaksinerte ansatte i helsetjenesten med smitte i husstanden: ansatte kan gå på jobb hvis de ikke har symptomer; bruke munnbind ved nærkontakt i 5 dager. Fullvaksinerte med symptomer bør være hjemme og testes.

19.08.2021: Fjernet en rad om kollegakontakt fra tabell 1C etter forskriftsendring.

05.07.2021: Fjernet setning om enerom med undertrykk ved bruk av åndedrettsvern i klinisk arbeid på covid-19 intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer.

01.07.2021: Mindre justering i ordlyd. Fjernet «aktiv hoste» som kriterie for råd om bruk av åndedrettsvern ved langvarig kontakt med pasienter bekreftet eller sannsynlig smittet med covid-19.

04.06.2021: Det er nå inkludert råd for helsepersonell med status som «beskyttet»

11.05.2021: Anbefaling om at bruk av åndedrettsvern kan vurderes ved langvarig kontakt «< 2 meter» til covid-19-pasient med uttalt hoste. Tidligere «tett kontakt».

28.04.2021: I kulepunkt om når åndedrettsvern er påkrevd i avsnittet om beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19: Lagt til når åndedrettsvern også kan vurderes.

25.02.2021: Endring i ordlyd om brukstid for åndedrettsvern.

14.01.2021: Større revisjon av artikkelen. bl. a. lagt til bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

06.10.2020: Lagt inn lenke til artikkelen Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner

22.09.2020: Fjernet denne setningen i 3 avnitt: "Per i dag viser tallene en begrenset spredning, og det antas at risikoen for å bli smittet av asymptomatiske eller pre-symptomatiske smittebærere er lav".

20.08.2020:
Lagt inn lenk til YouTube film (Vestre Viken) om påkledning av smittevernutstyr

03.07.2020: Slått sammen artikkelen Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon, men denne artikkelen. Innhold lagt til nederst. 

03.07.2020: Fjernet siste linje i tabell 2. Byttet tekst i første celle i siste linje av tabell til "nærkontakter og personer i innreisekarantene".

30.06.2020: Det er gjort mindre endringer i tabell 1a og 1b om bruk av beskyttelsesutstyr ved håndtering av pasienter i ulike risikokategorier for covid- 19.

12.06.2020: Lenke til oversiktstabeller i pdf-format fjernet, pga pdf-er ikke oppdatert.

16.05.2020: Artikkelen opprettet. Innhold overført fra artikkel om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i mangelsituasjon.