Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Nesten all koronasmitte i Norge er nå med omikronvarianten. Omikronvarianten har betydelig større spredningsevne enn deltavarianten. For å forebygge spredning av covid-19 og redusere press i helse- og omsorgstjenesten, bør derfor forsterkede smitteverntiltak innføres.

Nesten all koronasmitte i Norge er nå med omikronvarianten. Omikronvarianten har betydelig større spredningsevne enn deltavarianten. For å forebygge spredning av covid-19 og redusere press i helse- og omsorgstjenesten, bør derfor forsterkede smitteverntiltak innføres.


Innhold på denne siden

Omikronvarianten gir betydelig mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos smittede, særlig om de er vaksinerte. Uvaksinerte har større risiko for alvorlig sykdomsforløp. Høy alder og underliggende sykdom øker risikoen  for alvorlig sykdomsforløp. Det er høy risiko for at SARS-CoV-2, inkludert omikronvarianten, og andre luftveisagens vil ytterligere øke smittepresset inn mot helsetjenesten og forårsake ytterligere belastning for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det anbefales derfor at helse- og omsorgstjenesten innfører forsterkede smitteverntiltak og vektlegger generelle smittevernråd som beskrevet i basale smittevernrutiner.

Beredskap

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha planer for isolering av mange personer rammet av covid-19 ved institusjonene, samt ha beredskap for økt sykefravær for ansatte. Beredskapsplaner for utbrudd med SARS-CoV-2 og også for andre agens som for eksempel influensa, RS-virus og norovirus bør være oppdatert iht. dagens situasjon. Høy vaksinasjonsdekning hos ansatte og beboere samt tidlig identifisering av nye tilfeller ved bruk av testing, er viktig for å forebygge smitte og hindre alvorlig sykdom av SARS-CoV-2. Beboere og ansatte som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isoleres i henhold til covid-19-forskriften §7.

Mer informasjon og veiledere:

Ledelsens ansvar og oppgaver 

 • Planer for beredskap og for håndtering av utbrudd med covid-19 og andre agens opprettholdes og gjøres kjent for alle ansatte. 
 • Vaksinasjon
 • Vurdere tiltak for ikke grunnvaksinerte ansatte i henhold til Helsedirektoratets retningslinje om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er grunnvaksinert. 
 • Testing
 • Tilrettelegge for at uvaksinerte beboere i størst mulig grad har kontakt med grunnvaksinerte ansatte. 
 • Sikre at institusjonen har en smittevernkontakt. 
 • Sikre at det foreligger et oppdatert infeksjonskontrollprogram som er gjort kjent for ansatte, inkludert vikarer og nyansatte.  
 • Sikre at ansatte er kjent med, og er årvåken for, atypiske infeksjonssymptomer (for eksempel diffuse smerter, søvnvansker, dehydrering, forvirring og uro) hos eldre, samt kjenner til råd om at de skal teste seg raskt også ved vage infeksjonssymptomer. 
 • Sikre at ansatte, vikarer og nyansatte, får opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr.  
 • Ledere bør kjenne til innholdet i råd om ventilasjon og lufting
 • Sikre at det foreligger planer for håndtering av potensielt mange isolerte pasienter med covid-19 og andre smittsomme sykdommer samtidig, og ha beredskap for økt sykefravær blant de ansatte. Se Kohortisolering i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Sikre at ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres aerosolgenerende prosedyrer for pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19 følger råd for aerosolgenererende prosedyrer under covid-19
 • Sikre informasjon til besøkende om å holde seg hjemme ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus. 
 • Ha etablert rutiner for oppfølgning av og tilrettelegging for gravide, se Råd og informasjon for gravide og ammede.  

Råd angående ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)

Råd om håndtering av beboere med nyoppståtte luftveissymptomer eller atypiske infeksjonssymptomer

 • Ved nyoppståtte luftveissymptomer eller atypiske infeksjonssymptomer bør beboere testes for SARS-CoV-2 og andre relevante luftveisagens etter vurdering av lege, og isoleres i påvente av testresultat. Ansatte bør følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved isolerte pasienter

Råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

For å beskytte uvaksinerte beboere, beboere som ikke har fått oppfriskningsdose eller beboere med alvorlig svekket immunforsvar mot smitte knyttet til besøk, er det utarbeidet egne råd for omgang med personer i risikogrupper, se Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Helse- og omsorgsinstitusjoner bør legge til rette for at beboere kan få og/eller dra på besøk.

 • Beboere kan dra på dags- og overnattingsbesøk til sine pårørende. Da bør det oppfordres til å følge de samme råd som når besøkende kommer på besøk i helse- og omsorgsinstitusjonen, som er beskrevet nedenfor.
  • Det kan vurderes testing for beboere som har vært på overnattingsbesøk.
 • Det kan vurderes testing for beboere som har vært på overnattingsbesøk
 • Besøkende bør holde avstand til andre beboere, og bruke munnbind ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved opphold i fellesareal.
 • Det bør tilrettelegges for besøk hos beboere, også for isolerte beboere. Besøkende til beboere forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer. Se Smittevernråd til befolkningen.
 • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er i karantene bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eksempel ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind. Se Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær

Besøkende som er i innreisekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderinger bør gjøres for eksempel ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte

For å hindre smittespredning og sikre best mulig effekt av personlig beskyttelsesutstyr, må ansatte bruke rett utstyr på riktig måte og til rett tid. Helsepersonell skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Krav om smittekarantene husstandsmedlem eller tilsvarende nære

Personer, beboere eller ansatte, som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og som er definert som husstandsmedlem eller tilsvarende nær til den smittede, skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt*. Karantene gjelder ikke om nærkontakten siste 3 måneder har gjennomgått covid-19 eller har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Unntaket gjelder bare dersom personen testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten samt følge råd for Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte

Det bør vurderes om kontakten i sykehjemsavdelingen kan sidestilles som kontakt i husstand eller som kontakt i henhold til øvrige nærkontakter. Testing iverksettes ut fra resultater av denne vurderingen.

I råd for Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd) anbefales det å iverksette tiltak raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer. Testing iverksettes i henhold til Testing under SARS-CoV-2 utbrudd.

I situasjoner der det er svært vanskelig å gjennomføre smittekarantene hos beboere som for eksempel er rammet av moderat til alvorlig kognitiv svikt eller demenssykdom, kan daglig testing med antigen- hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test vurderes som et alternativ.

Isolering av beboere hvor covid-19 er bekreftet

Ansatte bør som alltid følge basale smittevernrutiner. I tillegg følges råd for Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av isolerte pasienter med covid-19. Ved flere tilfeller av beboere hvor covid-19 er bekreftet, kan kohortisolering vurderes. 

Det er viktig at prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr følges, om mulig anbefales å ha en observatør som kan gi tilbakemelding om feil under prosedyren for på- og avkledning av beskyttelsesutstyr. På- og avkledning bør skje i forgang til enerommet. Ved bruk av enerom uten forgang, må det gjøres en vurdering av om på- og avkledning bør gjennomføres like innenfor, eller rett utenfor, døren til rommet.

 • Beboeren bør isoleres på enerom, helst med eget bad og toalett. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, for eksempel personer med dements som vandrer, bør det vurderes om kontinuerlig tilsyn (fastvakt) i rommet er mulig.
 • Det må tydelig markeres smitteregime på døren til enerommet.
 • Isolerte beboere skal i minst mulig grad forlate isolatet. Må de ut, bør det tilstrebes at de har på munnbind, selv om korrekt bruk kan være vanskelig for mange beboere med demens.
 • Kun ansatte som er direkte involvert i pasientbehandlingen bør ha adgang til det isolerte beboer-rommet, i tillegg til annet nødvendig personell.
 • Isolerte beboere må observeres, og lege kontaktes ved behov.
 • Besøk, se Råd for besøkende

Ved nåværende smittepress kan det oppstå situasjoner hvor mange beboere i en enhet kan bli smittet. Gjennomføring av isolering kan være en utfordring for beboere som for eksempel er rammet av moderat til alvorlig kognitiv svikt eller demenssykdom og bør tilpasses på best mulig måte. Kohortisolering eller alternative tiltak for å begrense nærkontakt med beboerne som ikke er smittet eller uvaksinerte beboere vil være aktuelt å vurdere.

Varighet av isolering er beskrevet i råd om Pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimert.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Forsterket smitteverntiltak bør iverksettes ved økt smitterisiko i samfunnet samt når det er økt press i helse- og omsorgstjenesten. For kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er det kommunelegen som beslutter hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes til hvilken tid i henhold til belastning og utviklingen i kommunen, se Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen, kapittel 5. Tiltaksvurdering. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.  

Planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør gjennomgås regelmessig (for eks. kohortisolering, omdisponering av ansatte).  

Kommunens beredskapsplan skal blant annet omhandle pandemi, herunder gjennomføring av vaksinasjon mot pandemiske agens. 

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge: 

 • Tilrettelegge for økt testing og oppfølging av ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus i henhold til Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester.
 • Sikre at alle ansatte har fått tilbud om koronavaksine og alla ansatte har fått tilbud om influensavaksine. 
 • Sikre at beboere har fått tilbud om andre aktuelle vaksiner mot aktuelle luftveisagens, samt oppfriskningsdose for covid-19. 
 • Sikre at ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, følger råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer).
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre god etterlevelse av gjeldene råd.
 • Kartlegge om ansatte, inkludert vikarer og studenter, har flere arbeidssteder. Vurdere behovet for å innføre råd om at ansatte bør ha færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett.
 • Tilrettelegge for at ansatte kan benytte digitale møter i størst mulig grad. 
 • Tilrettelegge for at det kan holdes minst 1 meters avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Når dette ikke er mulig, bør det benyttes munnbind. Dette gjelder i kontakt med beboere og også ved opphold i oppholdsrom, pauserom og i møterom o.l. 
 • Ledelsen bør vurdere følgende:
  • testing av beboere som skal legges inn i institusjoner, ev. særlig for korttidsplassopphold, økt testing og oppfølging av ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • etablere dedikerte områder med tilstrekkelig areal slik at ansatte kan holde avstand til hverandre (garderober til å skifte, pauserom, møterom, og andre områder hvor ansatte møtes)
  • å etablere arbeidskohorter (grupper) for ansatte
  • etablere systemer og rutiner for omdisponering og rekruttering av personell
  • om ansatte ved all kontakt med beboere eller andre ansatte bør benytte øyebeskyttelse i tillegg til munnbind
  • innføre universell bruk (flat bruk) av munnbind for alle ansatte i en begrenset periode.
  • å tilrettelegge for lett tilgjengelig testtilbud for ansatte, og at ansatte som tester positivt på antigen-hurtigtest bør få denne bekreftet med en PCR
  • etablere systemer for mer omfattende testing av ansatte og beboere ved høy smitterisiko i samfunnet for en begrenset periode
  • innføre daglig testing (før hver vakt) av ansatte i en begrenset periode
  • å tilrettelegge for at besøk kun foregår på beboers rom, og begrense bruk av fellesareal
  • å registrere besøk i helseinstitusjonen
  • forhåndsvurdering av besøkende og testing av disse kan vurderes ved økt smittepress i samfunnet som et alternativ til besøksrestriksjonerendrede rutiner for besøk til kun de nærmeste, se forøvrig Råd til besøkende.

Tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd) i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Det er utarbeidet egne råd om håndtering av utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Rådene under iverksettes raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer. Les om håndtering av utbrudd her: 

Kohortisolering i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Kohortisolering

En kan vurdere å samle beboere hvor covid-19 er bekreftet i en avskjermet del av sykehjemmet, eller flytte dem til covid-dedikerte sykehjem. Det er viktig å følge basale smittevernrutiner også ved kohortisolering, for å unngå å overføre smitte av annet agens enn SARS-CoV-2. Dette gjelder f.eks. håndhygiene, skifte av hansker og annet personlig beskyttelsesutstyr etter urene prosedyrer og mellom kontakt med beboerne. Ved kohortisolering i flersengsrom, er det viktig at det ikke er flere beboere i rommet enn at de kan motta forsvarlig behandling. I tillegg til rådene om isolering ovenfor, må det ved kohortisolering:

 • være tydelige grenser mellom rene og urene områder. Hvis sykehjemmet ikke har avskjermete områder, kan midlertidige skiller (for eksempel plastvegger) settes opp.
 • finnes desinfeksjonsrom/skyllerom (urent) og lagerrom (rent) nært isoleringsrom.
 • kun oppbevares utstyr som er strengt nødvendig i behandlingen i isoleringsrom. Øvrig utstyr bør lagres i tilstøtende lagerrom, fortrinnsvis i lukkede skap. Vurder lagerkapasitet og arealer for rent/sterilt gods, medikamenter, tekstiler, renholdsutstyr og medisinsk teknisk utstyr.
 • urent gods bør fortrinnsvis lagres i eget avfallsrom, og transporteres i lukkede containere eller traller.
 • vurderes behov for hyppigere renhold i kohortisolatet og ansvarfordeling mellom helse- og renholdspersonell mht. renhold, må avklares.
 • tilberedes medikamenter i et skjermet område av isolatet.

 

Historikk

19.01.2022: Oppdatert ingress.

14.01.2022: Ny oppdatert ingress og nye oppdaterte betegnelser for vaksinasjonsstatus. Råd oppdatert i henhold til revidert forskrift og endrede krav om karanteneplikt. Lagt til nye vurderingspunkter for forsterkede smitteverntiltak.

07.01.2022: Ny ingress og en del språklige forbedringer og presiseringer. Lagt til råd om at ledere skal kjenne til råd om ventilasjon og lufting. Revidert tekst om råd rundt isolering.

22.12.2021: Revidert råd vedr. besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og vedr. vurdering av beboerer i forhold til kontakt i henhold til vurdering av nærkontakter eller øvrige nærkontakter.

17.12.2021: Liten (språklig) revidering av tekst i avsnittet om Krav om smittekarantene for nærkontakter

17.12.2021: La til overskrift "Kohortisolering i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner" over kollapsboks om kohortisolering.

17.12.2021: Liten (språklig) revidering av tekst i avsnittet om Beredskap.

16.12.2021: Revidert ingress og innledning, anbefalt forsterkede smitteverntiltak og lagt inn flere tiltak, presisert nye tiltak for karantene, testing og isolasjon, generell språkvask og oppdatering av lenker.

13.12.2021: Liten presisering rundt kontakt og avstand.

08.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale råd fra regjeringen 08.12.21, samt lagt til flere vurderingspunkter under forsterket smittevernråd som økt testing, 1 meters avstand er gjeninnført, råd om bruk av munnbind, testing av besøkende.

01.12.2021: Nye råd rundt omikronvarianten. Nye råd om å tilrettelegge for selvtesting blant ansatte. Nye råd for besøkende vedrørende bruk av munnbind.

26.11.2021: Lagt til lenke til Helsedirektoratets anbefalinger om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert, samt små korrigeringer i tekst og lenker under avsnittene Ledelsens ansvar og oppgaver og Råd angående ansatte.

12.11.2021: Under råd for forsterkede smitteverntiltak, lagt til vurdering om økt testing av ansatte, vurder testing av besøkende, samt litt justering av tekst.

11.11.2021: Noen endringer i avsnittet "Tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd) i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner"

10.11.2021: Generell språkvask. Oppdatert ingress og lenker. Nytt avsnitt om beredskap og oppdaterte råd om kohortisolering.

18.10.2021: Lagt til et nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko som beskriver hva kommunene skal gjøre ved økt forekomst av covid-19.