Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger

Råd til helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger ved normal hverdag med økt beredskap

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.


Innhold på denne siden

Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger bør nå vektlegge generelle smittevernråd som beskrevet i basale smittevernrutiner. Inntil videre er det en anbefaling å ha særskilte covid-19-relaterte råd.

I normal hverdag med økt beredskap er det endringer i råd om nærkontakter. Smittekarantene utgår. Krav om isolasjon hvis du er syk med covid-19 gjelder fortsatt. Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot covid-19. Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått covid-19 finnes her: 

Beredskapsplaner for utbrudd med agens som for eks. SARS-CoV-2, influensa, RS-virus og norovirus bør være oppdatert.

For private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger kan det være aktuelt å følge råd om håndtering av utbrudd som i en institusjon.

Ledelsens ansvar og oppgaver 

 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte har fått tilbud om korona- og influensavaksine.
 • Sikre at uvaksinerte tjenestemottakere i størst mulig grad har kontakt med fullvaksinert ansatte.
 • Sikre at det foreligger skriftlige oppdaterte og implementerte smittevernrutiner iht. internkontrollforskriften som er gjort kjent for ansatte, inkludert vikarer og nyansatte.
 • Sikre at ansatte er kjent med, og er årvåken for, atypiske infeksjonssymptomer hos eldre.
 • Sikre at ansatte, vikarer og nyansatte, får opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Sikre at tjenesten har planer for håndtering av mange syke pasienter med covid-19 og andre smittsomme sykdommer samtidig, og ha beredskap for økt sykefravær blant de ansatte. 
 • Sikre at ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres aerosolgenerende prosedyrer uavhengig av covid-19 status følger råd for aerosolgenererende prosedyrer under covid-19.

Råd angående ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)

Referanser

 1. Det er viktig å være oppmerksom på at helsepersonell og beboere kan bli definert som nærkontakter selv om de har holdt 1 meter avstand til personer som senere blir smittet med covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.
 2. Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var-prinsippet).
 3. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.

Historikk

06.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan.

14.09.2021: Konkretisering av råd og oppdatert lenker. Lagt til råd om gravide. Ny lenke til oppdatert råd om Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

18.08.2021: Mindre endringer i tekst i innledning.

02.07.2021: Overordnet rydding av råd og kortet ned tekst for tydeligere budskap. Benytter flere lenker til oppdaterte kapitler andre steder i koronaveilederen. Merk spesielt lenke til kapittelet om «Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser for vaksinerte» hvor det er gjort noen justeringer rundt personlig beskyttelsesutstyr ved håndtering av beboere med bekreftet eller sannsynlig covid-19.

18.06.2021: Setningen "Rådene er under revidering" er fjernet fra ingressen.

15.06.2021: Fjernet avsnitt om at ansatte i risikogruppe, bør forholde seg til rådene gitt i "Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19" da den siden er lagt passiv.

04.06.2021: Råd er oppdatert i henhold til lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og brukere.

30.04.2021: Erstattet begrepet "vaksinerte" med "fullvaksinerte".

16.03.2021: Oppdatert kapittel Utbredt spredning: presisert at det skal brukes medisinsk munnbind, og lagt at tiltak gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

24.02.2021: Det er gjort noen endringer med henblikk på at en del tjenestemottakere i risikogrupper nå er vaksiner, men generelt anbefales fortsatt at ansatte som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder følger de samme rådene som uvaksinerte ansatte.

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

29.01.2021: Lagt til verktøy (wordfil) til benyttelse ved utbrudd av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon.

Karantene, som skal vare i 10 døgn etter siste smitteeksponering, kan nå forkortes dersom nærkontakten har negativt prøvesvar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Dette anses for likeverdig eller mer effektivt enn å være 10 døgn i karantene, fordi man også oppdager asymptomatiske tilfeller.

27.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

05.01.2021: Viktigheten av at renholdspersonell får opplæring i smittevernrutiner er presisert. I tillegg er det spesifisert at rådene for bruk av beskyttelsesutstyr bør følges også etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19, inntil mer kunnskap om immunitet og smittespredning foreligger.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Råd når tjenestemottaker er bekreftet smittet med SARS-CoV-2.

19.12.2020: 
Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind. Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

11.12.2020: Det er gjort språklig endringer for å fremheve rådene som har påvirket introduksjon av og smitte i tjenesten, som økt oppmerksomhet på symptomer, rask testing og fokus på å holde avstand. Råd til ansatte og tjenestemottakere som har vært i «gule områder», er fjernet. Det er også inkludert et avsnitt om utbruddshåndtering. Noen av rådene ved regulering av kommunale fellesarealer ved økt smitterisiko i samfunnet, og erstattet av en henvisning til «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».

09.10.2020: Rådene inkluderer nå helse- og omsorgstjenester i private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og tilsvarende i tillegg til private boliger. Boformer som organisatorisk ligner sykehjem, men har annet lov- og planverk, henvises ikke lenger til kapitlet med råd til sykehjem. Anbefalingen om kommunalt smittevernteam er fjernet. Besøksrådene er tydeliggjort og det inkludert at tjenestemottaker bør informeres om gjeldende råd om besøk og sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. I tillegg er det beskrevet forsterkede smitteverntiltak, som ledelsen for tjenesten i samråd med kommunelegen, bør vurdere å iverksette f.eks. når smittesituasjonen i kommunen er uavklart.

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

14.08.2020: Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid.

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos pasienter/brukere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

06.07.2020: Lagt til kort presisering i råd når det er bekreftet smitte, samt oppdatert lenker slik at de peker direkte til aktuelt avsnitt (med anker). 

03.07.2020: Oppdaterte råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for de ulike kategoriene av pasienter/brukere, samt enkelt språklige endringer i teksten.

19.6.2020: Omstrukturering av rådene. Oppdatering i henhold til nye definisjoner av nærkontakter. Anbefaling for opprettelse av kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt. Anbefaling for årvåkenhet for symptomer hos eldre med atypisk symptombilde.

27.05.20: Oppdatert besøksråd.

08.05.20: Regler om karantene endret fra 14 til 10 dager. Teksten oppdatert. 

17.04.2020: Oppdaterte generelle smittevernråd og anbefaling for besøk.

13.4.2020: I avsnittet om opphevelse av isolasjon er kulepunktet strøket og det vises bare til kapittel Opphevelse av isolasjon.

13.04.2020: I avsnittet om beskyttelsesutstyr ved påvist covid-19 er ordlyden for bruk av beskyttelsesutstyr redigert slik at den er den samme som i andre kapitler. Rettet fra: "Åndedrettsvern (FFP3) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.  Om FFP3 masker ikke er tilgjengelig, kan FFP2 masker benyttes" til: "Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer".

I avsnittene om råd i forbindelse med pasienter/brukere uten kjent eksponering eller smitte er følgende presisjon lagt til: "Lege må vurdere hvilke pasienter/brukere som eventuelt oppfyller kriteriene for testing, og som skal prøvetas."

10.4.2020: Redigert/rykket inn siste  kulepunkter under "råd til ansatte hos pasienter/brukere i hjemmekarantene grunnet nærkontakt eller utenlandsreise siste 14 dager".

8.4.2020: Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

03.04.2020: Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"

28.3.2020: Satt inn avsnitt om kontaktsporing og lenke til materiale.

23.03.2020: Tatt bort at pasienter som er prøvetatt for covid-19 er isolert i hjemmet. Isolasjon gjelder for pasienter med påvist covid-19.

21.03.2020: Fjernet lenk til You Tube: Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19, da filmen er fjernet fra You Tube

17.03.2020: Flere språklige endringer, samt at det er lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise.

12.03.2020: Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr