Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom)

Publisert Oppdatert

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.


Innhold på denne siden

I denne artikkelen finnes smittevernråd mot covid-19 i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, blant annet ved vaksinasjon. Rådene samsvarer med øvrige smittevernråd for grupper, og med hvordan en-til-en-helsevirksomheter kan ivareta smittevernet. De samme rådene gjelder ved hjemmebesøk.

Helsedirektoratet har presisert at kommunene bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) (Helsedirektoratet) 

Generelle råd

Ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og ikke gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet så snart som mulig dersom de utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

Sikre at syke barn, ungdom og foreldre ikke kommer på helsestasjon eller skolehelsetjeneste:

 • Helsepersonell i tjenesten bør spørre brukere før konsultasjon om de selv eller andre husstandsmedlemmer utvikler eller har forenlig med covid-19.
 • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har nyoppståtte luftveissymptomer eller symptomer på covid-19, eller er syke (hjemmeisolert) skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Barn med restsymptomer som kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og som ikke er nyoppståtte eller økende, kan komme til helsestasjonen når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet. Dette er i henhold til Råd om når barn kan komme tilbake til barnehage og skole.
 • Barn, foreldre eller ungdom som har syke foreldre eller søsken hjemme, men selv er friske, forholder seg som øvrig befolkning som beskrevet i Avstand, karantene og isolering
 • Konsultasjoner via telefon eller video, kan vurderes. I tjenester til gravide, barn og unge er relasjonsbygging og trygghet en sentral del av arbeidet og kan ikke ensidig erstattes av digitale tjenester. Hvis man likevel må bruke digitale løsninger, er det særlig viktig å vurdere tilgjengelighet, om kvaliteten er likeverdig, forsvarlig og ivaretar taushetsplikt og personvern. For flere grupper vil digital kommunikasjon være vanskelig og det bør derfor tilstrebes en fysisk konsultasjon. 
 • Heng opp informasjon til foresatte/barn/elever om råd for å unngå smitte. Se Plakater og informasjonsmateriell (Helsedirektoratet)

Hygiene og renhold

 • Det må tilrettelegges for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for ansatte, barn/elever/foresatte og eventuelle andre ledsagere. Alle bør gjennomføre håndhygiene, når de kommer inn på helsestasjonen og når de forlater helsestasjonen.
 • Unngå håndhilsning og begrens unødvendig fysisk kontakt. Pasientens/brukerens behov for omsorg må likevel ivaretas, dette gjelder særlig utsatte grupper inkludert gravide, barn, unge, psykisk utviklingshemmede og ved psykisk sykdom. Smitterisikoen er størst ved nær ansikt-til-ansikt kontakt, og det må vurderes om behandling og tjenester kan utføres slik at denne type kontakt begrenses mest mulig.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff/leker. Fortrinnsvis bør det oppfordres til å ha med egne leker. Felles leker og annet utstyr bør være av materiale, som gjør at de kan rengjøres etter hver bruker.
 • Utstyr som er brukt, rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hvert barn/ungdom.
 • Rengjøring av lokalene: For råd om rengjøring gjelder samme råd som beskrevet i Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Begrense antall kontakter

 • Enkeltkonsultasjoner: Samtaler med barn/foresatte/enkeltelever der det ikke er behov for fysisk kontakt bør foregå med minst en meters avstand. Dersom det er behov for fysisk kontakt og nærhet bør man begrense tett ansikt til ansikt kontakt.  
 • Det er særlig viktig at nærkontakt mellom voksne personer begrenses, altså mellom den ansatte og de foresatte. I forskningen så langt ser det ut til at smitte fra barn uten symptomer ikke er vanlig. Det er vanligere med smitte fra voksne.
 • Det bør tilstrebes å holde minst en meters avstand til andre mens en er i lokalet. Avstand kan for eksempel markeres med tape på gulvet. Ommøbler lokalet hvis nødvendig.
 • Til konsultasjoner, vaksinering, veiing og måling mv. bør det ikke kalles inn flere enn anbefalt i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer.
 • Helsepersonell bør oppfordre brukere om å komme til oppsatt tid og helst gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser.
 • Stellematter bør plasseres med minst en meters avstand, og vekt og måleutstyr administreres av helsestasjonens personale. Felles berøringspunkter og flater rengjøres mellom hver bruker.
 • Barnet/ungdommen bør fortrinnsvis følges av kun en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
 • Det bør ikke tas med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være friske.
 • Ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som skal ha konsultasjoner/vaksinasjon/undersøkelser i flere kohorter/ved flere skoler kan gjennomføre dette som normalt så sant basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, avstand osv.) følges.

Utsatte og sårbare grupper

Utsatte gravide, barn og unge som tjenestene er kjent med skal fortsatt få nødvendig oppfølging. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som følge av pandemien. Tjenestene har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, gå over til digitale tjenester eller midlertidig stenge ned på grunn av smitteutbrudd.

Dette er som angitt i Helsedirektoratets veiledning om helsestasjons- og svangerskapsomsorg (Helsedirektoratet).

Gruppevirksomhet

Undervisning i grupper i skolehelsetjenesten bør gjøres innenfor de samme kohorter eller grupper som brukes i skoleundervisningen.

Undervisning/virksomhet hvor det er behov for å samle barn/foresatte/elever i grupper av personer som ikke er i samme husstand kan gjennomføres i henhold til anbefalt gruppestørrelse og avstand som til enhver tid gjelder etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Dette gjelder også for vaksinasjon eller andre konsultasjoner for elever i trinn som eventuelt omfattes av skolestenging.

Ved gruppevise konsultasjoner på helsestasjonen kan små barn som sitter på fanget til foresatt regnes som en enhet.

Bruk av beskyttelsesutstyr i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

De som kommer til helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være friske og ikke ha nyoppståtte luftveissymptomer.

 • Helsestasjonen/skolehelsetjenestens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr som hansker eller munnbind i kontakt med en person som ikke har mistenkt eller bekreftet covid-19, med mindre dette er bestemt av kommunelegen. Dette gjelder også ved vaksinasjon og fysiske undersøkelser som gjøres i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Munnbind brukes for å hindre smitte  fra en selv til andre (kildekontroll). I områder med høyt smittenivå der det er anbefaling om bruk av munnbind på offentlig sted der man ikke kan opprettholde 1 meters avstand til andre, bør anbefaling om munnbind også omfatte venterom og andre fellesområder på helsestasjon dersom det ikke er mulig å holde nødvendig avstand til andre. Det er imidlertid viktigst å legge til rette for at det er mulig å holde avstand. Eventuell bruk av munnbind på helsestasjonen vil gjelde for samme aldersgrupper som i befolkningen ellers, det vil si fra ungdomsskolealder og oppover. Det er ikke anbefalt at ungdom på ungdomsskole og videregående skoler skal bruke munnbind på venterom til skolehelsetjenesten , men det bør også her legges til rette for at det er mulig å holde avstand. 
 • Helsestasjonen/skolehelsetjenesten bør ha tilgjengelig munnbind. Dersom et barn/elev/foresatt eller ansatt utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og forlate helsestasjonen/skolehelsetjenesten i henhold til anbefaling om når sykdom oppstår. Gjelder dette på skolen er gjeldende anbefaling angitt i Veileder for smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 (Utdanningsdirektoratet).

Se også:

Gjennomføring av vaksinasjon

 • Barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert skolevaksinasjon, skal gjennomføres.
 • Vaksinasjon kan foregå enkeltvis eller gruppevis innenfor de kohortene/gruppene barna er plassert i undervisningen som beskrevet over. Under observasjonstiden etterpå kan elevene sitte sammen med andre innenfor sin kohort/gruppe med anbefalt avstand.
 • Barn som ikke er på skolen kan kalles inn enkeltvis eller i grupper og vaksineres/observeres da i henhold til anbefalt gruppestørrelse og avstand som til enhver tid gjelder etter anbefaling fra Helsedirektoratet.
 • Elever som har symptomer på luftveisinfeksjoner, har påvist covid-19, eller er isolert eller i karantene, skal ikke møte til konsultasjon.
 • Så lenge øvrige smittevernråd i forhold til avstand/kontakt overholdes er det ikke behov for å legge inn pause mellom hvert barn/elev. Dersom det er vanskelig å få til med tilgjengelige lokaler og rammebetingelser, bør pause mellom barn/elev vurderes for å unngå nærkontakt mellom barna/elevene.

På grunn av hyppig stilte spørsmål vil vi minne om følgende:

 • Vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet bør gjennomføres uten betydelige forsinkelser. Dette er spesielt viktig for vaksinasjoner frem til 15 md alder. Ved uunngåelige forskyvninger på grunn av situasjonen gjelder følgende:
  • Eldre barn som av ulike årsaker ikke har fått sine anbefalte vaksiner i småbarnsalder bør prioriteres.
  • Dersom MMR-vaksinasjon i 6. klassetrinn blir utsatt bør barn som mangler første dose MMR (etter 12 md alder) prioriteres.
  • HPV-vaksine: Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene for HPV-vaksine. Selv om det går lenger tid enn anbefalt mellom dosene trenger man ikke starte på nytt. Så lenge minimumsintervallet er overholdt teller alle doser. Siste dose gis så snart man har mulighet.
  • Utsettelse av vaksinasjon på 10. klassetrinn bør unngås fordi det kan være vanskelig å fange opp ungdommene etter at de har gått ut av grunnskolen. Dersom det allikevel blir utsettelse bør man ha systemer for å kunne innkalle disse så snart det er mulig.

Gjennomgått covid-19 er ingen kontraindikasjon så lenge personen er frisk uten feber og ved grei allmenntilstand.

Hjemmebesøk

Hjemmebesøk kan gjennomføres så sant smitteverntiltak overholdes. Dette gjelder også for jordmødre.

Hjemmebesøk er en viktig del av relasjonsbygging og kartlegging av situasjonen for familien og barnet. Her gjelder samme anbefalinger med minst en meters avstand til andre, særlig de voksne/foresatte, og god håndhygiene. Råd om distanse gjelder ikke mellom foreldre og barn. I forskningen så langt ser det ut til at smitte fra barn uten symptomer ikke er vanlig. Det er vanligere med smitte fra voksne.

 • Hjemmebesøk kan gjennomføres så sant helsesykepleier og personer som skal besøkes ikke har luftveissymptomer og øvrige smitteverntiltak overholdes. 
 • Det er viktig å ha kontakt med de foresatte i forkant av hjemmebesøk, for å sikre at ingen har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har fått påvist covid-19. Det bør ikke gjennomføres rutinemessig hjemmebesøk hos familier der noen er i karantene eller isolert på grunn av koronasmitte. Ved bekymring for barnet, bør barnet tilses på legekontor eller legevakt der det kan tilrettelegges for undersøkelse med smittevernutstyr. 
 • Det anbefales at helsesykepleier/jordmor kontakter de som skal ha hjemmebesøk for å avklare om de er friske. Forklar de som skal ha besøk hvordan hjemmebesøket vil bli gjennomført og hvilke ting familien selv må legge til rette for.
 • Utfordringen kan være at det er mange voksne til stede, trangboddhet osv. Hvis ikke avstand kan opprettholdes mellom voksne, bør man være konkret på at det er kun foreldre som kan være tilstede. Det kan være nær kontakt ved ammeveiledning og undersøkelse av barnet. Nærkontakt bør begrenses til mindre enn 15 minutter. 
 • Ha med hånddesinfeksjonsmiddel fremfor å benytte private håndhygienefasiliteter. Håndhygiene må utføres før og etter fysisk kontakt med barnet og eventuelt familiemedlemmer, samt berøring av omgivelsene. Felles medisinsk utstyr som har vært benyttet, rengjøres før neste besøk med alkohol 70%.
 • Transport – ved reise til hjemmebesøk for jordmor og helsesykepleier bør det vurderes om egen bil, sykkel mv. kan benyttes i stedet for offentlig transport. Dette er særlig viktig i områder med høyt smittenivå.

Historikk

01.12.2020: Oppdaterte råd i forhold til hjemmebesøk, bruk av munnbind, og kontaktreduserende tiltak. Strukturering av oppsett slik at generelle råd er delt inn i hovedgruppene: syke personer skal holde seg hjemme, hygiene og renhold, og kontaktreduserende tiltak.