Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetjenester med en-til-en-kontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)

Publisert Oppdatert

Veiledning for smittevern hos fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og andre en-til-en-virksomheter i og utenfor offentlig helsetjeneste. Veilederen inneholder grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien.

Veiledning for smittevern hos fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og andre en-til-en-virksomheter i og utenfor offentlig helsetjeneste. Veilederen inneholder grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien.


Innhold på denne siden

Denne veilederen er utarbeidet i fellesskap av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.

Formålet med veilederen 

Veilederen gir råd om hvordan virksomhetene på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2). De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen gjelder for følgende offentlige og private virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor spesialisthelsetjenesten, se covid-19-forskriften §16:

a. fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b. kiropraktorer
c. optikere
d. fotterapeuter
e. logopeder
f. psykologer
g. virksomheter som tilbyr alternativ behandling
h. andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

FHI jobber kontinuerlig med å oppdatere råd i henhold til ny kunnskap om SARS-CoV-2 pandemien. Smittemåter er et område hvor det har fremkommet mer kunnskap. Les mer om smittemåter her;

Kunnskap om nye varianter og vurderinger av disse kan føre til oppdatering av råd om smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten. Les mer her;

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Hver virksomhet bør som normalt forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt og ha økt årvåkenhet, inkludert lav terskel for testing.

Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått infeksjon finnes her:

Ansvar

Virksomhetene i covid-19-forskriften §16 kan bare tilby tjenester dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes blant annet følgende:

 • basale smittevernrutiner for virksomheten er utarbeidet og implementert
 • alt personell gis opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert bruk av beskyttelsesutstyr

Krav til ledere

Dersom en pasient eller behandler blir diagnostisert med covid-19 etter kontakt med virksomheten, har kommunelegen ansvar for oppfølging, for eksempel i form av veiledning og smitteoppsporing.

Særlig om tjenester til gravide, barn og unge: 

Helsetjenester som tilbys sårbare grupper bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes. 

Generelle smittevernråd

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Utfør håndhygiene ved ankomst og når de forlater virksomhet
 • Hold 1 meters avstand til andre og unngå unødvendig fysisk kontakt så langt det er mulig.

Råd om oppmøte

 • Pasienter/brukere skal ikke komme til virksomheten dersom de har symptomer forenlig med covid-19, er i karantene eller isolasjon.
 • Alle bør følge generelle smittevernråd om anbefalt avstand, god hånd- og hostehygiene.
 • Viktig å tilrettelegge for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for ansatte, pasienter/brukere og eventuelle ledsagere.
 • Heng opp informasjon til pasienter og arbeidstakere om råd for å unngå smitte, se plakater og informasjonsmateriell(Helsedirektoratet).Dersom det oppstår symptomer på luftveisinfeksjon mens de er til undersøkelse eller behandling, bør vedkommende ta på seg munnbind og reise hjem, eller dra videre til legevakt ved behov for akutt legetilsyn. 
 • For barn som har gjennomgått luftveisinfeksjon, men fortsatt har noen restsymptomer, kan de møte i tjenestene på lik linje med rådene i artikkelen om når de igjen kan møte i barnehage, skole og skolefritidsordning.
 • Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har bekreftet luftveisinfeksjoner, er isolert eller i karantene, bør gjennomføres via telefon/videokonsultasjon hvis den ikke kan utsettes. Informasjon om dette bør gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.
 • Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig med covid-19 (selv ved milde symptomer), og testes snarest mulig.
 • Ansatte som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på jobb. og skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • Behandlere bør unngå å bruke ringer, klokker og lignende smykker, se Håndhygieneveilederen.

Kontaktreduserende tiltak

Daglig renhold

 • Det anbefales daglig rengjøring (inkludert kontaktflater som berøres hyppig) med ordinære rengjøringsmidler, for eksempel: dørhåndtak, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og lignende. 
 • Utstyr som har vært i direkte kontakt med bruker rengjøres/desinfiseres mellom hver konsultasjon. 
 • Ved synlig søl av organisk materiale (blod og andre kroppsvæsker), utføres flekkdesinfeksjon (se råd om bruk av teknisk desinfeksjon i helsetjenesten). For mer informasjon om godkjente desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie, se Legemiddelverkets side om Godkjenning, tilvirkning og import av desinfeksjonsmidler
 • Følg ordinære rutiner for håndtering av tekstiler og avfall.

Bruk av beskyttelsesutstyr

Smittevernråd ved økt smitterisiko

I situasjoner med økt smitterisiko er det ledelsen i den enkelte virksomhet som beslutter om og eventuelt hvilke tiltak skal iverksettes. En oversikt over smitteverntiltak ved ulike smitterisikonivå for kommunehelsetjenesten finnes i vedlegg 2 i kapitlet om tiltaksvurdering i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten.

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge:

 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og sikre at det holdes minst 1 meters avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.
 • Vurdere mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper).
 • Kartlegge om ansatte har flere arbeidssteder, inkludert vikarer og studenter. Det anbefales at ansatte har færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett.
 • Vurdere behov og eventuelt legge til rette for økt testaktivitet i henhold til testkriterier for koronavirus.
 • Vurdere bruk av munnbind på pasienter/ledsagere i fellesområder
 • Vurdere om ansatte ved all kontakt nærmere enn 1 meter bør benytte munnbind og øyebeskyttelse.
 • Det anbefales ikke rutinemessig testing av alle pasienter og/eller ansatte uten symptomer eller risikofaktorer for smitte. Det anbefales å følge testing etter vanlige kriterier: Se testkriterier for koronavirus 

Munnbind og øyebeskyttelse

Hensikten med bruk av munnbind utover anbefalingene i basale smittevernrutiner er å begrense spredning fra smittede personer uten symptomer. Ved økende smitterisiko i samfunnet, kan utvidet bruk av munnbind på ansatte vurderes, når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Før utvidet bruk av munnbind innføres i hele eller deler av sykehuset, bør det sikres at øvrige tiltak og rutiner anbefalt ovenfor, er iverksatt. Bruk av munnbind vil ikke kunne erstatte, kun supplere de øvrige smitteverntiltakene. Når indikasjonen for bruk av munnbind er å beskytte den ansatte mot smitte, skal også øyebeskyttelse (briller/visir) benyttes.

Historikk

15.09.2021: Konkretisering av råd. Oppdatert råd om smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

02.07.2021: Teksten er forenklet og forkortet med fokus på basale smittevernrutiner.

15.06.2021: Fjernet avsnitt om behandlere som tilhører en risikogruppe med økt risiko for alvorlig forløp for covid-19 da nettsiden den lenker til er lagt passiv.

04.06.2021: Lagt inn anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede. Fjernet Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

2021.01.27: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

2021.01.23: Forsterkede tiltak er beskrevet og lagt inn nederst i disse rådene.

2020.11.03: Oppdatert i henhold til oppdatert veileder hos Helsedirektoratet. Strukturen i veilederen er noe endret og følgende endringer er gjort i innholdet:

Avsnitt om ansvar: nytt innhold, se særlig om tjenester til gravide, barn og unge.

Nye råd i følgende avsnitt: Oversikt over hvem som har vært fysisk til stede. Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Smittevernråd ved økt smitte.

Oppdatert innhold i følgende avsnitt: Oppmøte - råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret. Hygiene og fysisk kontakt - vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper. Kontaktreduserende tiltak - behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon (se særlig om tjenester til gravide, barn og unge). Bruk av beskyttelsesutstyr - oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr. 
Faktaboksen om covuid-19 er noe oppdatert.

Råd som er tatt ut av veilederen:  Virksomheter med behov for mer detaljerte råd. 

2020.08.28: Korrigering av feil: Norden er endret til Norge i setningen "De som har vært på reise i land utenom Norge («gule land»), bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger."

2020.08.12 Begrepet "grønne områder" erstattet med "gule områder"

2020.08.07: Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"

2020.07.17: Lagt inn råd om testing av ansatte som har vært i «grønne land» siste 10 dager før en har pasientkontakt.